Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi dokumentumok átdolgozása a fenntarthatóság érdekében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi dokumentumok átdolgozása a fenntarthatóság érdekében"— Előadás másolata:

1 Az intézményi dokumentumok átdolgozása a fenntarthatóság érdekében
TÁMOP – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Palotás Zoltán szakmai igazgató Qualy-Co Kft.

2 A feladat a pályázati útmutató szerint
C 1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa

3 A feladat a pályázati útmutató szerint
Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival C10. Fenntartási kötelezettség A pedagógiai program módosításának megfelelő gyakorlat folytatása (legalább annyi óvodai és tanulócsoportban, mint a projektben érintett tanulócsoportok és pedagógusok száma)

4 „Pedagógiai dokumentumok”
A „pedagógiai dokumentum” fogalmat nem értelmezi az útmutató fogalomtára és a közoktatási törvény sem ismeri… … Olyan szabályozó erejű, a nevelési-oktatási tevékenységre vonatkozó intézményi dokumentum, amelynek megvalósítása, illetve betartása minden pedagógus számára kötelező … Tapasztalati alapon az intézmény „pedagógiai dokumentumai” a következők: Nevelési program – óvodák Pedagógiai program – iskolák ?

5 Egyéb intézményi szabályozó dokumentumok
Egyéb fontos intézményi szabályozó dokumentumok: MIP SZMSZ Házirend Ezek szabályozási körét közvetlenül nem érinti a pályázati kiírás, ugyanakkor a pedagógiai program módosítása szükségessé teheti a fenti dokumentumok módosítását is.

6 Mikor szükséges a pedagógiai program módosítása?
Ha: Jogszabály változása érinti a kötelező tartalmát, vagy a tartalommal kapcsolatos szabályok változnak, például: új tartalom kerül be (pl. nem szakrendszerű oktatás) szabályok változása (pl. változik a kötelező és nem kötelező órák számának meghatározása) A fenntartó – jogszabályi keretek között – előírja egyes elemek módosítását (települési tanterv, többlet időkeretek csökkentése, stb.) Az intézmény dönt arról, hogy az eredményesség érdekében változtat a programon.

7 Mikor megfelelő a pedagógiai program?
Törvényességi megfelelés: Ha valamennyi jogszabály által előírt tartalmat tartalmazza Ha az egyes tartalmak megfelelnek a rá vonatkozó szabályozásnak Szakmai megfelelés: Szakmai szabályok érvényesülése A tartalom teljes körű belső koherenciája Optimális a törvényességi és szakmai megfelelés együttes megléte

8 A NAT implementáció kutatása
Egy jelenleg folyó kutatás néhány tapasztalata a pedagógiai programokról A NAT implementáció kutatása

9 Néhány fontosabb összegző megállapítás
A pedagógiai program előírt tartalma folyamatosan bővült, 2004 óta kevésbé vezették át a változásokat az iskolák Az általános iskolák, a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok pedagógiai programjainak 46,8%-a tartalmaz minden előírt elemet A pedagógiai program, mint dokumentum tartalma nem egyértelmű az iskolák számára Az összevont, több tagintézményből álló intézmények esetében gyakran előfordul, hogy a tagiskolák korábbi pedagógiai programjukat használják

10 Néhány fontosabb összegző megállapítás
A nevelési programon belül az alapelvek és pedagógiai célok meghatározása mellett az egészségnevelési és környezeti nevelési program tartozik a legkidolgozottabb elemek közé Az iskolák nagyon jelentős hányada sem a nem szakrendszerű oktatást, sem a NAT kulcskompetenciákat nem hangolta össze pedagógiai célrendszerével Az összes iskola helyi tantervének 53,7%-a felel meg teljes egészében a törvényességi kritériumoknak

11 Néhány fontosabb összegző megállapítás
Az iskolák 80%-a határozott meg nyilvánosságra hozott helyi tantervében tantárgyakat és/vagy óraszámokat A tanuló számára kötelező és szabadon választott tanórai foglalkozások maximális száma a helyi tantervek 64-73%-ban felel meg a jogszabályi előírásoknak Az összes iskola 60%-ának helyi tantervében megjelenik a hagyományos tanórai formáktól eltérő tananyag feldolgozás

12 Az óvodai nevelési program és a pedagógiai program tartalmának jogszabályi háttere

13 Jogszabályi háttér Az óvodai nevelési program és a pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok határozzák meg: 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 137/1996 (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

14 Jogszabályi háttér 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2/2005 (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskola oktatása irányelvének kiadásáról

15 A helyi óvodai nevelési program

16 A kompetencia alapú óvodai programcsomag helyi adaptálása
„Annyit és oly módon vezessük be a programcsomag ajánlásai közül, amennyi és amely - az illesztés elvégzése után - a gyermek élmény- és érzelem világában, ismeretkörében, tapasztalatában, tudásában, teljesítményében megmutatkozik, a nevelő-oktató munkát segíti, pedagógiai kultúránkat gazdagítja, és a kompetencia alapot tartalommal, innovatív szemlélettel, saját élménnyel tölti meg.” Labáth Ferencné Adaptáció = olyan mértékű módosítás, változtatás, aminek eredményeként az eredeti célok elérése biztosított!

17 A kompetencia alapú óvodai programcsomag helyi adaptálása
A programcsomag helyi alkalmazása: Teljes mértékű (körű) „adaptáció” – a programcsomag átvétele Részleges átvétel - adaptáció Egyes elemek átvétele – adaptáció

18

19

20

21 Iskolai pedagógiai program

22 A pedagógiai program tartalma
A közoktatási törvény szerint a pedagógiai program az alábbi fő részekből áll: Nevelési program Helyi tanterv Szakmai program (szakképző iskolák esetében) A mellékletek a pedagógiai program részét képezik, attól semmilyen szempontból sem választhatók el. Módosításuk csak a program egészével lehetséges!

23 A pedagógiai program tartalma
Nem határozza meg a törvény azt, hogy az alábbi elemeket a pedagógiai programon belül a nevelési programba, vagy a helyi tantervbe kell-e beilleszteni: a projektoktatásra vonatkozó iskolai eljárások az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók értékelésében betöltött szerepe, súlya az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

24 A pedagógiai program törvényességi ellenőrzése és kiegészítése

25

26

27

28

29

30 Néhány szó a tantervtípusokról
Nemzeti alaptanterv (NAT) Kerettantervek – iskolatípusokra vagy tantárgyakra, speciális területekre kidolgozott részletes tanterv – megvannak az egyes kompetenciaterületek kerettantervei (2008. június 30.) Helyi tanterv Kerettanterv teljes körű átvétele Egy kerettanterv adaptációja, több kerettantervből egy helyi tanterv „összeállítása” Saját helyi tanterv készítése Az egyes tantantárgyak részletes cél-tartalom- követelmény meghatározása = részletes tantárgyi tanterv

31

32

33 Helyi tanterv részletes tantárgyi tanterve
Dilemmák: Felmenő rendszerben kerül-e bevezetésre a teljes képzési időre? – szakmailag indokolt… Mindig egy évfolyamon ismétlődik, ugyanannyi csoportban? A tantárgyi tantervbe való beillesztés lehetőségei: A kompetenciaterület kerettantervének teljes körű átvétele – felmenő rendszerben koherencia problémák lehetnek A kerettanterv adaptációja (az eredeti céloknak meg kell felelni!) Beillesztés a meglévő tantárgy tantervébe – új helyi tantárgyi tanterv készítése

34 Helyi tanterv részletes tantárgyi tanterve
Beillesztés a meglévő tantárgy tantervébe: A meglévő tanterv cél – tananyag - követelmények részekre bontása A kerettanterv cél –tartalom – követelmények részekre bontása Horizontális tartalmi egyeztetések: Cél – cél Tananyag – tananyag Követelmény - követelmény Vertikális és horizontális koherencia biztosítása A továbbhaladás követelményeinek meghatározása

35 A pedagógiai program koherenciája
Néhány szempont a koherencia vizsgálatához: A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai és feladatai közötti összefüggés és koherencia. A célok, az eszközök és a módszerek közötti koherencia. A felsorolt eszközök és felszerelések lehetővé teszik-e a pedagógiai program megvalósítását? A nevelési program alapelvei, céljai összhangban vannak-e a helyi tanterv tantárgyi rendszerével és időtervével?

36 A pedagógiai program koherenciája
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásnak elvei összhangban vannak-e a partnerek együttműködésének formáival? Az iskolai beszámoltatások formái és rendje lehetővé teszik-e a helyi tanterv követelményeinek elsajátítását? Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja összhangban van-e a helyi tanterv tantárgyi rendszerével és óratervével?

37 MIP, SZMSZ, Házirend

38 MIP Kt. 40.§ (12) bek.: Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását Szakmai ellenőrzési feladatok meghatározása, megosztása Intézményi belső értékelési rendszer: területek, indikátorok módosítása teljes körű önértékelés módszerei átvizsgálása Partnerlista aktualizálása (pl.:referenciaintézmények)

39 SZMSZ, Házirend SZMSZ Házirend
A pedagógiai munka belső ellenőrzése rendjének esetleges módosítása az új típusú feladatokhoz kapcsolódóan Házirend Az iskola házirendje állapítja meg az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét Szünetek rendje – tantárgytömbösítés Tanórán kívüli foglalkozás - projekttel, témahéttel kapcsolatos munkarend - új szabályok

40 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az intézményi dokumentumok átdolgozása a fenntarthatóság érdekében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések