Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Palotás Zoltán szakmai igazgató Qualy-Co Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Palotás Zoltán szakmai igazgató Qualy-Co Kft."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Palotás Zoltán szakmai igazgató Qualy-Co Kft.

2  C 1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:  c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása ◦ Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa 2 www.qualy-co.hu

3 ◦ Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival  C10. Fenntartási kötelezettség  A pedagógiai program módosításának megfelelő gyakorlat folytatása (legalább annyi óvodai és tanulócsoportban, mint a projektben érintett tanulócsoportok és pedagógusok száma) www.qualy-co.hu3

4  A „pedagógiai dokumentum” fogalmat nem értelmezi az útmutató fogalomtára és a közoktatási törvény sem ismeri…  … Olyan szabályozó erejű, a nevelési-oktatási tevékenységre vonatkozó intézményi dokumentum, amelynek megvalósítása, illetve betartása minden pedagógus számára kötelező …  Tapasztalati alapon az intézmény „pedagógiai dokumentumai” a következők: ◦ Nevelési program – óvodák ◦ Pedagógiai program – iskolák ◦ ? www.qualy-co.hu4

5  Egyéb fontos intézményi szabályozó dokumentumok: ◦ MIP ◦ SZMSZ ◦ Házirend  Ezek szabályozási körét közvetlenül nem érinti a pályázati kiírás, ugyanakkor a pedagógiai program módosítása szükségessé teheti a fenti dokumentumok módosítását is. www.qualy-co.hu5

6 Ha:  Jogszabály változása érinti a kötelező tartalmát, vagy a tartalommal kapcsolatos szabályok változnak, például: ◦ új tartalom kerül be (pl. nem szakrendszerű oktatás) ◦ szabályok változása (pl. változik a kötelező és nem kötelező órák számának meghatározása)  A fenntartó – jogszabályi keretek között – előírja egyes elemek módosítását (települési tanterv, többlet időkeretek csökkentése, stb.)  Az intézmény dönt arról, hogy az eredményesség érdekében változtat a programon. www.qualy-co.hu6

7 Törvényességi megfelelés:  Ha valamennyi jogszabály által előírt tartalmat tartalmazza  Ha az egyes tartalmak megfelelnek a rá vonatkozó szabályozásnak Szakmai megfelelés:  Szakmai szabályok érvényesülése  A tartalom teljes körű belső koherenciája Optimális a törvényességi és szakmai megfelelés együttes megléte www.qualy-co.hu7

8 A NAT implementáció kutatása www.qualy-co.hu8

9  A pedagógiai program előírt tartalma folyamatosan bővült, 2004 óta kevésbé vezették át a változásokat az iskolák  Az általános iskolák, a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok pedagógiai programjainak 46,8%-a tartalmaz minden előírt elemet  A pedagógiai program, mint dokumentum tartalma nem egyértelmű az iskolák számára  Az összevont, több tagintézményből álló intézmények esetében gyakran előfordul, hogy a tagiskolák korábbi pedagógiai programjukat használják www.qualy-co.hu9

10  A nevelési programon belül az alapelvek és pedagógiai célok meghatározása mellett az egészségnevelési és környezeti nevelési program tartozik a legkidolgozottabb elemek közé  Az iskolák nagyon jelentős hányada sem a nem szakrendszerű oktatást, sem a NAT kulcskompetenciákat nem hangolta össze pedagógiai célrendszerével  Az összes iskola helyi tantervének 53,7%-a felel meg teljes egészében a törvényességi kritériumoknak www.qualy-co.hu10

11  Az iskolák 80%-a határozott meg nyilvánosságra hozott helyi tantervében tantárgyakat és/vagy óraszámokat  A tanuló számára kötelező és szabadon választott tanórai foglalkozások maximális száma a helyi tantervek 64-73%-ban felel meg a jogszabályi előírásoknak  Az összes iskola 60%-ának helyi tantervében megjelenik a hagyományos tanórai formáktól eltérő tananyag feldolgozás www.qualy-co.hu11

12 www.qualy-co.hu12

13 Az óvodai nevelési program és a pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok határozzák meg:  1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról  243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  137/1996 (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  46/2001. (XII. 22.) OM rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról www.qualy-co.hu13

14  26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról  27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és a tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról  32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  2/2005 (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskola oktatása irányelvének kiadásáról www.qualy-co.hu14

15 www.qualy-co.hu15

16  „Annyit és oly módon vezessük be a programcsomag ajánlásai közül, amennyi és amely - az illesztés elvégzése után - a gyermek élmény- és érzelem világában, ismeretkörében, tapasztalatában, tudásában, teljesítményében megmutatkozik, a nevelő-oktató munkát segíti, pedagógiai kultúránkat gazdagítja, és a kompetencia alapot tartalommal, innovatív szemlélettel, saját élménnyel tölti meg.” Labáth Ferencné Adaptáció = olyan mértékű módosítás, változtatás, aminek eredményeként az eredeti célok elérése biztosított! www.qualy-co.hu16

17 A programcsomag helyi alkalmazása:  Teljes mértékű (körű) „adaptáció” – a programcsomag átvétele  Részleges átvétel - adaptáció  Egyes elemek átvétele – adaptáció www.qualy-co.hu17

18 www.qualy-co.hu18

19 www.qualy-co.hu19

20 www.qualy-co.hu20

21 www.qualy-co.hu21

22 A közoktatási törvény szerint a pedagógiai program az alábbi fő részekből áll:  Nevelési program  Helyi tanterv  Szakmai program (szakképző iskolák esetében)  A mellékletek a pedagógiai program részét képezik, attól semmilyen szempontból sem választhatók el. Módosításuk csak a program egészével lehetséges! www.qualy-co.hu22

23  Nem határozza meg a törvény azt, hogy az alábbi elemeket a pedagógiai programon belül a nevelési programba, vagy a helyi tantervbe kell-e beilleszteni: ◦ a projektoktatásra vonatkozó iskolai eljárások ◦ az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók értékelésében betöltött szerepe, súlya ◦ az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai www.qualy-co.hu23

24 www.qualy-co.hu24

25 www.qualy-co.hu25

26 www.qualy-co.hu26

27 www.qualy-co.hu27

28 www.qualy-co.hu28

29 www.qualy-co.hu29

30  Nemzeti alaptanterv (NAT)  Kerettantervek – iskolatípusokra vagy tantárgyakra, speciális területekre kidolgozott részletes tanterv – megvannak az egyes kompetenciaterületek kerettantervei (2008. június 30.)  Helyi tanterv ◦ Kerettanterv teljes körű átvétele ◦ Egy kerettanterv adaptációja, több kerettantervből egy helyi tanterv „összeállítása” ◦ Saját helyi tanterv készítése  Az egyes tantantárgyak részletes cél-tartalom- követelmény meghatározása = részletes tantárgyi tanterv www.qualy-co.hu30

31 www.qualy-co.hu31

32 www.qualy-co.hu32

33 Dilemmák:  Felmenő rendszerben kerül-e bevezetésre a teljes képzési időre? – szakmailag indokolt…  Mindig egy évfolyamon ismétlődik, ugyanannyi csoportban?  A tantárgyi tantervbe való beillesztés lehetőségei: ◦ A kompetenciaterület kerettantervének teljes körű átvétele – felmenő rendszerben koherencia problémák lehetnek ◦ A kerettanterv adaptációja (az eredeti céloknak meg kell felelni!) ◦ Beillesztés a meglévő tantárgy tantervébe – új helyi tantárgyi tanterv készítése www.qualy-co.hu33

34 Beillesztés a meglévő tantárgy tantervébe:  A meglévő tanterv cél – tananyag - követelmények részekre bontása  A kerettanterv cél –tartalom – követelmények részekre bontása  Horizontális tartalmi egyeztetések: ◦ Cél – cél ◦ Tananyag – tananyag ◦ Követelmény - követelmény  Vertikális és horizontális koherencia biztosítása  A továbbhaladás követelményeinek meghatározása www.qualy-co.hu34

35 Néhány szempont a koherencia vizsgálatához:  A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai és feladatai közötti összefüggés és koherencia.  A célok, az eszközök és a módszerek közötti koherencia.  A felsorolt eszközök és felszerelések lehetővé teszik-e a pedagógiai program megvalósítását?  A nevelési program alapelvei, céljai összhangban vannak-e a helyi tanterv tantárgyi rendszerével és időtervével? www.qualy-co.hu35

36  A tankönyvek, taneszközök kiválasztásnak elvei összhangban vannak-e a partnerek együttműködésének formáival?  Az iskolai beszámoltatások formái és rendje lehetővé teszik-e a helyi tanterv követelményeinek elsajátítását?  Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja összhangban van-e a helyi tanterv tantárgyi rendszerével és óratervével? www.qualy-co.hu36

37 www.qualy-co.hu37

38 Kt. 40.§ (12) bek.: Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását  Szakmai ellenőrzési feladatok meghatározása, megosztása  Intézményi belső értékelési rendszer: ◦ területek, indikátorok módosítása ◦ teljes körű önértékelés módszerei átvizsgálása  Partnerlista aktualizálása (pl.:referenciaintézmények) www.qualy-co.hu38

39 SZMSZ  A pedagógiai munka belső ellenőrzése rendjének esetleges módosítása az új típusú feladatokhoz kapcsolódóan Házirend  Az iskola házirendje állapítja meg az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét ◦ Szünetek rendje – tantárgytömbösítés ◦ Tanórán kívüli foglalkozás - projekttel, témahéttel kapcsolatos munkarend - új szabályok www.qualy-co.hu39

40


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4 – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Palotás Zoltán szakmai igazgató Qualy-Co Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések