Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai projektek könyvtári bázison Egy kutatási program (2002-2003) hozadékai Országos Nevelésügyi Konferencia 2006. október 26. Készítette: Dán Krisztina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai projektek könyvtári bázison Egy kutatási program (2002-2003) hozadékai Országos Nevelésügyi Konferencia 2006. október 26. Készítette: Dán Krisztina."— Előadás másolata:

1 Pedagógiai projektek könyvtári bázison Egy kutatási program (2002-2003) hozadékai Országos Nevelésügyi Konferencia 2006. október 26. Készítette: Dán Krisztina közoktatási szakértő dankrisz@gusztav.hu

2 „ Mitől érdekes a kép? Valóban fejjel lefelé élnek hozzánk képest a pingvinek a Déli-Sarkon? Miért nem esnek le a pingvinek? Milyen erők hatnak rájuk?” „A képet végül a Gravitáció projekt LOGO-jául választottuk a gyerekekkel” Oporné Fodor Mária középiskolai tanár (Veres Pálné Gimnázium)

3 Mi a pedagógiai projekt? •Középpontban: egy komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység; •Tantárgyközi téma, életszerű problémahelyzet, sokoldalú megközelítés – cél: produktumok •Alapja: a tanuló személyisége, érdeklődése, önálló cselekvése – előzetes tudás mozgósítása; •Differenciálás – sokféle munkaforma, kooperatív szervezési módok, szocializáció; •Együttműködés: a tanulók és a nevelők között; •Nagy a tevékenységek eszköz- és forrásigénye; •Nyitott iskola, motiváló tanulási környezet; •Megváltozik a hagyományos pedagógus és tanuló szerep.

4 Módszer vagy stratégia a projekt? „Rendszerbe ágyazottan lehet csak általánosabb bevezetését, szükségességét elfogadtatni.” (Nahalka István) „A tradicionális pedagógiát láncreakciószerűen borítja fel. (Hortobágyi Katalin) „…összekötő kapocs, amely oldja a két pedagógiai elméleti modell közti különbséget” (Csapó Benő)

5 „ A pedagógiai program a tananyagot vagy annak egy részét feldolgozhatja olyan témaegységekre, amelyeknek középpontjában a mindennapi élet valamely, a tanulók által megtervezhető és kivitelezhető feladata áll. A témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül, a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.” (KT, 45. §, 5. bek.) A közoktatási törvény ajánlásai

6 Ahogy a kísérlet terve megszületett •Az FPI égisze alatt született meg a könyvtárra alapozott projekt kísérlet; •Előzmény: NAT – tantervi elemzés a – könyvtárhasználati órák és könyvtári szakórák módszertana és videós programja; •A könyvtár sok évtizedes módszertani tapasztalatával, tanulásfelfogásával alkalmas tanulási környezet a projekt fogadására. •A kísérlet terve OM és az MTA Pedagógiai Bizottsága által 2001-ben meghirdetett pályázaton díjat nyert, 2002-2003. évben valósult meg.

7 A projekt kísérlet főbb jellemzői •Természetes, többcsoportos, önkontrollos kísérlet. A projektek tanulócsoportjai különböző tantárgyak- ban azonos hatásra hasonló eredményt értek el; •Projekt jellegű kísérlet. Tantárgyi meghatározottság, de a projektoktatás ismérveinek alkalmazásával a tudásszerzés a megszokottól eltérően valósult meg; •Könyvtári bázisú projekt. A feladat- és ismeret- tartalom a használói tudás teljességét (keresés, elemzés, feldolgozás, bemutatás) mozgósította. Kiemelt nevelési cél volt a könyvtárhasználat, az információ-kezelés fejlesztése; •A kísérlet fő szakaszai: előkészítés – tervezés – (tantervelemzés – témakör – projektháló – bibliográfia – tanulási-tanítási program) – kivitelezés – értékelés – kutatási részjelentések – összegezés.

8 A kísérlet hipotézisei •A projektekbe funkcionálisan beépülő könyvtárhasz- nálattal minden ismeretterületen hatékonyabbá válik a tanulás, nő a tantárgy iránti érdeklődés, motiváció; •A rendszeresen, célirányosan mozgósított használói tudás biztos könyvtári tájékozódást, információkeze- lést, a könyvtár iránti pozitív attitűdöt eredményez; •A könyvtárra alapozott projekt változatos munkaformáival különösen alkalmas a pedagógiai differenciálásra, a kooperatív szervezési módokkal fejleszti a tanulók szociális készségeit, valamint elősegíti a globális látásmód kialakulását; •Erősödik a könyvtárostanárok pedagógiai szerepe, célirányossá válik a szaktanárok és a könyvtáros- tanárok munkakapcsolata, -megosztása.

9 A kísérlet intézményei Veres Pálné Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium •Az iskola könyvtára megfelelő működési (személyi, tárgyi, informatikai) szakmai feltételekkel rendelkezik; •Könyvtár-pedagógiai program alapján használói képzést folytat; •A nevelőtestület számára természetes a könyvtár szaktárgyi alkalmazása; •A vezetés, nevelőtestület szívesen vállal a hagyományostól eltérő eljárásokat, kísérleteket; •A pedagógusok vállalják a kísérlettel járó elméleti, dokumentációs feladatokat, külső értékeléssel járó nyilvánosságot. Móricz Zsigmond Gimnázium

10 A kísérlet tartalma, közreműködői HelyszínTartalom/óraszámműveltségterülettanulók Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Ált. Isk. Gimn. Víz és Társadalom (5 óra/szabadidő) Földrajz, könyvtár, irodalom, művészet társadalomismeret 9. évf. Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Ált. Isk. Gimn. Lovagi torna (22 óra/szabadidő) Anyanyelv, rajz, környezetismeret könyvtár, matematika 3. évf. Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Ált. Isk. Gimn. Evés – ivás (16 óra/szabadidő) Kémia, biológia, történelem, irodalom Művészet, földrajz 10. évf. Móricz Zsigmond Gimnázium Kertész Imre: Sorstalanság (6 óra/szabadidő) Irodalom, történelem, etika, filozófia, könyvtár 10. évf. Veres Pálné Gimnázium Erőhatások Gravitáció (22 óra) Fizika, matematika, földrajz, irodalom, kvt. 7. évf.

11 A víz és a társadalom című projekt bemutatása Cél: a földrajz folyamatok, tendenciák, problémák, megértése, kapcsolat a tananyag és a mindennapi élet között, forráshasználat, információkezelés elsajátítása Téma: a víz és a társadalom kapcsolata Megoldás: a helyi tantervek szerint tantárgyi és órafelosztása keretében a téma feldolgozás könyvtári eszközökkel forrásokkal különböző produktumok érdekében végzett tevékenységekkel csoportmunkában és széles tantárgyközi kitekintéssel Produktumok: Bibliográfia, földrajzi jelenségek tárgyi, rajzos, ábrás megjelenítése, prezentáció (diagramok,), szerepjáték (TV riport) Fazekas Mihály Ált. Iskola, Gimnázium 9/b. osztály Időpont: 2003. február – március Időkeret:5 óra + szabadidő Pedagógusok: Szabó Júlia földrajztan. Bali Judit könyvtárostan. Szakértő: Makádi Mariann (ELTE) Dr. Nahalka István (ELTE) Dán Krisztina

12 Földrajz A világtenger és a szárazföldi vizek típusainak hasznosítása. Emberi a víz megszerzéséért a különböző adottságú vidékeken. A társadalom hatása a vizek mennyiségére és minőségére. A vízszennyezés következményei, megakadályozása vagy mérséklése. Társadalomismeret Ivóvízbázisok kimerülése Kémia A víz kémiai tulajdonságai, szerepe a kémiai folyamatokban. A vizet szennyező anyagok, a víz- tisztítás. A víz mint energiahordozó. Fizika A víz fizikai tulajdonságai, halmazállapot-változásai. Úszás, lebegés, elmerülés, közlekedőedény (kutak). A víz mint energiaforrás. A vizek szennyezettsége. Történelem és állampolgári ismeretek A víz szerepe a társadalom életében a különböző történelmi korokban A víz és a társadalom kapcsolata + Könyvtárhasználat Rajz és műalkotások elemzése A víz megjelenése a képzőművészetekben. A vízfestés technikája Biológia A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, jelentősége az élőlények életében, a víz mint környezeti tényező. A vizek szennyeződése, megelőzésének lehetőségei. Technika A vízi közlekedés. A vízvezetékek, kutak csatornahálózati funkciója. Nagyüzemi szennyvíztisztítás. Irodalom és anyanyelv A víz megjelenése a ma- gyar- és világirodalomban A Víz és a társadalom (projektháló)

13 A projekt megvalósulása Folyamat: 1.óra előkészítés: tanulókkal a részletek megbeszélése, használói tudás felelevenítése, forráskeresés 9 csoportban; 2.óra Természeti jelenségek és társadalmi összefüggéseik magyarázata, szöveges, tárgyi, rajzos megjelenítése 9 cs.; 3.óra Víz és társadalom: vízgazdálkodás, vízellátás, árvíz- védelem, vízvédelem, vízenergia, halászat. Feldolgozás: esszé, prezentáció, diagram stb. készítése 9 csoportban 4.óra szituációs szerepjáték: tv riporterek + szakértői csoportok (kistermelő, kommunális, EU képviselő, világbank) 5.óra Értékelés megadott szempontok szerint írásban szóban; Óraközi munka: bibliográfia, szereplők felkészülése, demonstrációs háttéranyagok elkészítése.

14 Projekt a könyvtárhasználat nézőpontjából Kézikönyvtár Helyi adatbázis Internet keresők könyv Raktári rend Egyetemes Tizedes osztályozás Keresési stratégia CD-ROM, multimédia periodika AV dokumentum Bibliográfia Könyvtáros tanár Internet dokumentum Információfeldolgozás szöveges PRODUKTUMOK bibliográfia Esszé írásmű Diagram táblázat Rajz, Gyurma- modell riport képi faktográfikus cédulázás vázlat jegyzetelés prezentáció hivatkozás idézés Térkép ábra rendszerezés OPAC Bibliográfia

15 Válogatás a projektek produktumai közül 1. Földrajz: prezentáció

16 Válogatás a projektek produktumai közül 2. kémia: EVÉS-IVÁS (tabló)

17 Intelem kódexlapon Lovagi torna Kolostor Válogatás a projektek produktumai közül3. alsós

18 TANULÓI ÉRTÉKELÉSEK „Mindenki teljes erőbefektetéssel dolgozott a csoportban és készek voltak órák után is bent maradni a projekt kedvéért. „A hangulat is jó volt és igyekeztünk a legjobban szerepelni” „A feladatok nemcsak az órán foglalkoztattak, hanem otthon, a buszon, sőt álmomban is.” „…mi magunk is meg voltunk lepve, hogy milyen ügyesen vettük az akadályokat” „Izgalmas volt a téma feldolgozása, és a könyvtár használatát is megtanultuk.” „A csapattagokat összekovácsolta, mert együttes gyűjtésre késztetett” „A legkönnyebb az Internet keresés volt, a könyvekben való keresés bizonyult a legnehezebbnek” „Az Interneten való kutatásnál a nagyobb választékot kis siker koronázta” „A munka sokkal élvezetesebb volt kis csoportokban. A mindennapi tapasztalatainkat ötvözni tudtuk a friss ismeretanyaggal”

19 A kísérleti program eredményei •A folyamatszabályozó tényező egy komplex témakör feldolgozása volt, a gyerekek érdeklődésének meg- felelő, önálló tevékenységekkel – tartós motiváció; •A tanulók könyvtári kutatómunkája funkcióhoz jutva hatékonyabbá tette a szaktárgyi tudáselsajátítást és a használói kompetenciát is fejlesztette. A tanulás és a könyvtár iránti pozitív attitűdöt eredményezett. •A kooperatív munkaformák erősítették a közösségtudatot és a munkáért érzett egyéni felelősséget, teret adtak a differenciálásnak; •A gyakorlat visszaigazolta a könyvtárhasználati, információkezelési tudás hasznát, a könyvtárostanár pedagógiai szerepének szükségességét.

20 Minden kezdet nehéz… •Nehéz volt a tantárgyi szemlélettől, a direkt tanulásirányítástól való elszakadás, a tantárgyak közötti kapcsolathoz szükséges nevelői kooperáció; •Kevés volt a projektek megvalósításához szükséges óraszám, ami egyrészt a tanulók „túlsegítéséhez” vezetett, másrészt a tanórák közötti szabadidőt meg- terhelte és akadályozta a bemutatást, értékelést; •A feladatok a meglévőnél biztosabb könyvtárhaszná- lati felkészültséget igényeltek, a hiányok pótlását azonban a projekt időkeretei nem tették lehetővé; •A keresési műveletek hatékonyságát csökkentették a könyvtár teljes helyi adatbázisának hiánya, a keresési stratégia bizonytalanságai.

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Pedagógiai projektek könyvtári bázison Egy kutatási program (2002-2003) hozadékai Országos Nevelésügyi Konferencia 2006. október 26. Készítette: Dán Krisztina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések