Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális ellátás a településeken

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális ellátás a településeken"— Előadás másolata:

1 Szociális ellátás a településeken Busko.Tibor@uni-nke.hu

2 Szociális ellátások: egy definíció „Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. (Magyarország Alaptörvénye, XIX. Cikk, (1) bekezdés) Önhiba??? Kiindulópont: a gazdasági jólét/társadalmi biztonság minimuma mint alapvető állampolgári jog (?) „felnőtt- védelem” 1993. évi III. tc. gyermekvédelem 1997. Évi XXXI. tv. társadalom- biztosítás (biztosítási jogviszonyhoz kötött) Szociális ellátások (alanyi jogon jár) családvédelem 1998. Évi LXXXIV. tv.

3 Játszmák a jóléti állam romjain Szolidaritás? Öngondoskodás ! Szegénypolitika?Szegények elleni politika?

4 A szociálpolitika trendjei - a munkaerőpiacon kívül rekedtek példája - Munkanélküli-járadék Munkanélküliek jövedelempóló támogatása Munkanélküli-járadék Munkanélküliek jövedelempóló támogatása Rendszeres szociális segély 1989 1992 1997 Munkanélküli-járadék Rendszeres szociális segély 2000 2003Munkanélküli-járadék Álláskeresést ösztönző juttatás Rendszeres szociális segély 2005 Álláskeresési támogatás Rendszeres szociális segély 2007 Álláskeresési támogatás Rendelkezésre állási támogatás 2011 Rendszeres szociális segély Álláskeresési támogatás Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Fogl. helyettesítő támogatás

5 A szociális ellátások rendszere (1993. évi III. tv. és módosításai) szociális ellátások szociális alapellátások 2011. évi CLXXXIX. Tv. 23. § (4) szerint a települési önkormányzatok feladata pénzbeli ellátások természetbeni ellátások szakosított ellátási formák választható pontos meghatározásuk 1993. évi III. tv. gyakori változtatásai miatt nem egyértelmű képviselő- testület jegyző járási hivatalok kötelező szociális szolgáltatások állami feladatok

6 A szociális ellátások finanszírozása Települési önkormányzatok Az állam települési önkormányzatok számára nyújtott financiális támogatásainak szabályait a szociális törvény VII. fejezete részletezi Központi költségvetés saját forrásokNem állami fenntartók egyházi fenntartók Szociális ellátásformák Főszabály szerint: térítési díjak a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért Állam által ellátott feladatok

7 A szociális szolgáltatások tervezése Szolgáltatástervezési koncepció készítése (2000 fő felett kötelező) - társulás keretei között is elkészítheti - tartalmazza: (HELYZETFELTÁRÁS/IGÉNYFELMÉRÉS) a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, (KONKRÉT INTÉZKEDÉSEK, ILL. AZ EHHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK/FORRÁSOK) c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

8 (1) Időskorúak járadéka Címzettek Címzettek: nyugdíjkorhatárt betöltő, saját jogú nyugellátásra nem jogosultak (illetve alacsony összegű ellátásra jogosultak) részére kérelmezhető: a járási hivatalnál (2013. január 1-jétől a jegyzőtől elvonva) feltétel: - az öregségi nyugdíjminimum max. 80%-a/fő - egyedülállók esetében: 95% - 75 év feletti egyedülállók esetében: 130% összege jövedelemmel nem rendelkezők: az önym. 80, 95, 130%-a jövedelemmel rendelkezők: (az önym. 80, 95, 130%-a) – – saját jövedelem öregségi nyugdíjminimum (2010. január 1-jétől): 28 500 Ft) Házastárssal, élettárssal együtt számítva

9 (2) Aktív korúak ellátása (2b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2a) rendszeres szociális segély jegyző dönt címzettek címzettek: Hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korúak és családjuk vagy feltétel feltétel: - „nem képes dolgozni” (pl. egészségkárosodott) - „nem kap munkát”, s az állami szociális ellátórendszerből kikerült feltéve, ha vagyontalan és családjának max. jövedelme az önym. 90% / fogyasztási egység Előírható még: rendezett lakókörnyezet

10 (2a) rendszeres szociális segély feltételek: -egészségkárosodott -(vagy) 14 éven aluli gyermeket nevelő szülő (ha a gyermek ellátása napközbeni ellátást biztosító intézményben nem lehetséges)* - (vagy) 5 éven belül betölti a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt* -(vagy) önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyre jogosult (pl. a közfoglalkoztatást akadályozó családi, egészségi, mentális okok esetén)* *kell (mindhárom esetben!!!): nyilatkozat az együttműködésről a „beilleszkedést segítő programban” (kapcsolattartás tanácsadás, képzés), való részvétel összege: (családi jövedelemhatár összege) – (család havi összjövedelme), de max. a nettó közfoglalkoztatási bér/fő (jelenleg: 49 453 Ft) 90%-a Állami hozzájárulás: 90% (hajléktalanok esetében 100%)

11 (2b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás Címzettek: -Aktív korúak ellátására jogosultak, ha rendszeres szociális segély nem jár nekik Feltételek: -közfoglalkoztatásban önhibájukon kívül nem vesznek részt - (vagy) keresetpóló juttatással nem járó képzésben vesznek résztSzükséges: a megelőző évben (legalább 30 nap) keresőtevékenység v. közfoglalkoztatásban v. munkaerőpiaci programban való részvétel v. legalább 6 hónapos képzésben való részvétel Együttműködési kötelezettség az állami foglalkoztatási szervvel: felajánlott munka elfogadása Állami hozzájárulás: 80% összege = önym. 80%-a = 22 800 Ft 2011. január elsejétől az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása megszűnt Egységes, a Munkerő-piaci Alapból történő közfoglalkoztatás

12 •(2b) foglalkoztatást •helyettesítő •támogatás Egy megjegyzés az aktív korúak ellátásához Rendszeres szociális segélyt, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatást családonként csak egy fő kaphat (avagy az aktív korúak ellátásának címzettje a család) Ha egy család egyszerre jogosult a rendszeres szociális segélyre (A személy), illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (B személy), akkor a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás különbözetét

13 (3) Lakásfenntartási támogatás Címzettek: szociálisan rászorult háztartások Alanyi jogon (adósságkezelés) Normatív alapon önym. max. 250%/fogyasztási egység esetén, ha a családban senkinek nincs vagyona * elismert havi költség: Elismert lakásnagyság * egy négyzetméterre jutó havi költség (ami az energiaáraktól függ) összege: -Az elismert havi költség * 30%-a önym./fe. max. 50%-a esetén -önym./fő 50%-250% között egy spec. képlet alapján, de min. 2500Ft Megállapítja: a jegyző

14 (4) Ápolási díj Címzettek: A tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók ha súlyosan fogyatékos személy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását látják el összege: -Jelenleg 29 500 Ft (!!!) de ezt az egyéb rendszeres pénzellátások csökkentik - kiemelt ápolási díj: fokozott ápolást igénylő súly. fogy. személy esetén (alapösszeg130%-a) - önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat (alapösszeg min. 80%-a) állapíthat meg tartósan beteg felnőtt után is - kell: háziorvos igazolása előzetes szakvélemény alapján kizáró okok Ápoló ← kizáró okok → Ápolt Megállapítja: a járási hivatal (a tartósan beteg felnőtt után járó kivételével ) jegyzőtől elvonva

15 (5) Átmeneti segély Címzettek: Időszakos vagy átmeneti létfenntartási gondokkal küzdő személyek alkalmankénthavi rendszerességgel (kamatmentes kölcsön formájában is) Megállapítja: a települési önkormányzat képviselő- testülete Az önkormányzati rendeletekben a jogosultság feltétele nem lehet kevesebb: az önym. 100%-a/fő/család (egyedül élő esetén 150%-a)

16 (6) Temetési segély Címzettek Elhunyt eltemetésére nem kötelezett személy A kötelezett, ha a temetés a kérelmezőt vagy családját létfenntartási krízisbe sodorhatja összege: a legolcsóbb temetés 10 – 100%-a Megállapítja: a települési önkormányzat Az önkormányzati rendeletekben a jogosultság feltétele nem lehet kevesebb: az önym. 100%-a/fő/család (egyedül élő esetén 150%-a)

17 Természetben nyújtott szociális ellátások (I) Aktív korúak ellátása, ha a családban védelembe vett gyermek él gyermekenként 20%, max. 60% (II) Illetve: -lakásfenntartási támogatás -átmeneti segély -temetési segély Formája különösen: élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi v. gyermekintézmény térítési díjának átvállalása, családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatás Egyébként: (1)köztemetés, (2)közgyógyellátás, (3) eü-i szolgáltatásra való jogosultság, (4) adósságkezelési szolg. Egyes pénzbeli ellátások:

18 (1) Köztemetés Halálesettől számított 30 napon belül a halálozás helye szerinti polgármester* gondoskodik róla, ha a kötelezett nem lelhető fel a kötelezett nem gondoskodik a temetésről** **költségek alól csak különösen méltányos esetekben mentesíthető *Ha az elhunyt utolsó lakhelye más volt, a köztemetés költségét az utolsó lakhely szerinti ök-nak kell megtérítenie, illetve megtéríttetnie a kötelezetten

19 (2) Közgyógyellátás Címezettek: szociálisan rászorult személyek Formája: közgyógyellátási igazolvány térítésmentesen igénybe vehetik: a TB-támogatott gyógyszereket a gyógyszerkeret (12 e Ft/hó) erejéig gyógyászati segédeszközöket gyógyászati ellátásokat normatív alapon (max. az önym. 100%-a (egyedül élő150%)-a /fő/család, ha gyógykezelése meghaladja az önym. 10%-át) alanyi jogon (eü-i vagy szoc. okok esetén) Megállapítja: A járási hivatal (jegyzőtől elvonva), méltányossági alapú maradt a jegyzőnél Méltányossági alapon ök-i rendeletben: - önym. nem kevesebb, mint 150 (200%); gyógykezelés nem több, mint az önym. 25%-a

20 (3) Egészségügyi ellátásra való jogosultság max. önym. 120%-a/család/fő (egyedül élő:150%-a) esetén, ha családja vagyontalan A járási hivatal (hatáskör a jegyzőtől elvonva) egy évig érvényes hatósági bizonyítványt állít ki,s továbbítja az adatokat az OEP felé

21 (4) Adósságkezelési eljárás Fővárosi kerületi ök-ok, illetve a 40 ezer főt meghaladó települési ök-ok számára kötelező Feltétel: (a) meghatározott háztartási jövedelemmaximum (önym 150-200%/fő) (b) elismertet meg nem haladó lakásnagyság és- minőség (c) adósság és az ök. által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetése (d) adósságkezelési tanácsadáson való részvétel nagy összegű, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződések esetén külön szabályozás (hosszabb futamidejű szolgáltatás, jelzálog bejegyzése) Max. az adósság 75%-a, 300 e (600 e)Ft Legalább 50 ezer forintos és hat havi, vagy a szolgáltatás kikapcsolását eredményező adósság esetén a települési ök. határozatban állapítja meg

22 Szociális alapszolgáltatások (3) Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (nem kötelező; lehetséges: 600 lakos alatti településeken - - -70-400 fő által lakott külterületi v. egyéb belterületi lakott helyeken) -intézményhiányból származó hátrányok enyhítése -- egyéni/közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése (1) Étkeztetés (kötelező) - Szociálisan rászorultak számára napi 1*-i melegétel (2) Házi segítségnyújtás (kötelező) (gondozási szükséglet megállapítása esetén, max. napi 4 órában) - alapvető ápolási/gondozási feladatok - önálló életvitel megtartása, higiénia biztosítása - veszélyhelyzetek megelőzése/elhárítása

23 Szociális alapszolgáltatások (4) Családsegítés (2000 fő felett + fővárosi kerületek számára kötelező) (krízismenedzselés főleg szociális, mentálhigiéniás zavarokkal küszködő személyek/családok számára) - kell: krízishelyzeteket észlelő jelzőrendszer a családsegítő szolgáltató felé (5) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladattá vált) - egyedül élő 65 év feletti - egyedül élő súlyosan fogyatékos /pszichiátriai beteg - indokolt esetben: kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos /pszichiátriai beteg (6) Közösségi ellátások (állami feladattá vált) (pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújtott ellátásformák összessége)

24 Szociális alapszolgáltatások (7) Támogató szolgáltatás (állami feladattá vált) (fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása) - elsősorban: lakáson kívüli közszolgáltatások elérése - de az önállóság megőrzése érdekében lakáson belüli speciális segítségnyújtás is (8) Utcai szociális munka (állami feladattá vált) - hajléktalanok helyzetének figyelemmel kísérése - szükség esetén: ellátás kezdeményezése (9) Nappali ellátás (idősek számára 3000 fő felett, egyébként 10 e fő felett – s minden fővárosi kerület számára – kötelező) gondoskodás a hajléktalan, ill. saját otthonukban élő, de napközben ellátásra szoruló személyekről

25 Szakosított ellátási formák Címzettek: olyan személyek, akik az alapellátás keretein belül el nem láthatók (jelzett kivételektől eltekintve állami feladat) (1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (a) idősek otthona - napi 4 órát meghaladó gondozási igény esetén – ha máshol el nem látható – nem csupán az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek! - Felvétel egyéb körülmények fennállása esetén is lehetséges, ha az elhelyezés más intézményben nem biztosított (b) fogyatékos személyek otthona, (c) pszichiátriai betegek otthona, (d) szenvedélybetegek otthona, (e) hajléktalanok otthona (fővárosi önkormányzat feladata) (2) Rehabilitációs intézmények (mint 1 (b-e) esetben, de itt nem nem az elhelyezésen, hanem a rehabilitáción van a hangsúly) - Hajléktalan személyek rehabiltációs intézete fővárosi ök-i feladat

26 Szakosított ellátási formák (3) Átmeneti elhelyezést biztosító intézmények (4) Lakóotthon Kis létszámú (max. 14 fő) ápoló-gondozó és/vagy rehabilitációs célú intézmények (5) Támogatott lakhatás Lakóotthonok célcsoportjaihoz hasonló, de itt inkább az önálló életvitel fenntartásán/elősegítésén van a hangsúly (ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy év időtartamra) • a számos ide tartozó intézmény közül 30 e fő felett + a fővárosi kerületek számára kötelező települési önkormányzati feladat a következők fenntartása:  időskorúak gondozóháza, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása – fővárosban a fővárosi önkormányzat feladata, ha a kerületi ök-tal másként nem állapodnak meg


Letölteni ppt "Szociális ellátás a településeken"

Hasonló előadás


Google Hirdetések