Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Ibolya Somogysámson, 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Ibolya Somogysámson, 2014."— Előadás másolata:

1 Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Ibolya Somogysámson, 2014. 03. 05.

2 I. Szociális ellátások

3 Hatáskörök  Települési önkormányzat Járási hivatal

4 Települési önkormányzat hatásköre  Önkormányzati segély  Köztemetés  Lakásfenntartási támogatás  Ápolási díj (méltányossági)  Közgyógyellátás (méltányossági)

5 Járási hivatal hatásköre  Ápolási díj (alanyi jogon, kiemelt),  Időskorúak járadéka,  Közgyógyellátás (alanyi jogon),  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

6 I.1. Pénzbeli ellátások

7 Lakásfenntartási támogatás  1. Normatív alapon állapítják meg a támogatást annak a személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át,(71.250 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.  2. Támogatásra alanyi jogon jogosult az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy. Összege minimum 2.500,- Ft/hó, maximum 8.000,- Ft/hó. Összege minimum 2.500,- Ft/hó, maximum 8.000,- Ft/hó.

8 Ápolási díj   Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása.   Alanyi jogon ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló   - súlyosan fogyatékos, ill.   - 18 év alatti tartósan beteg ápolását végzi.   Összege: 29.500 Ft   Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki   - a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy   - olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.   Összege:53.100 Ft

9 Ápolási díj  Emelt összegű ápolási díj: - Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén - Ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg - Összege: 44. 250 Ft  Méltányossági ápolási díj: - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi - Összege: 23. 600 Ft

10 Önkormányzati segély   A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.   Önkormányzati segély adható eseti jelleggel (legfeljebb 50.000 Ft). A kérelmező családjának egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 250%-át (71.250 Ft), egyedülálló esetén 300%-át (85.500 Ft).   vagy meghatározott időszakra (6 hónapra) havi rendszerességgel. (maximum 2.000 Ft/hó)   A kérelmező családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 130%-át (37.050).

11 Időskorúak járadéka   Az időskorúak járadékára jogosult személy, aki   - a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, s akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,( 22.800,- Ft)   - az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, (27.075,- Ft)   - az egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft)

12 I.2. Természetbeni ellátások

13 Köztemetés  A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személynek az eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a mentesítésre vonatkozó kérelmet terjesztett elő, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150%-át (42.750 Ft).

14 Közgyógyellátás  a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra:  a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra:az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos, továbbá az a személy, aki   - rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,   - rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,   - rokkantsági ellátásban részesül, de nem felel meg a fenti két feltételnek, de a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,   - öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy   - öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült 30%-os egészségi állapotára, vagy I.II. csoportú rokkantságára tekintettel,

15   - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.   Az egyéni havi gyógyszerkeret 2014-ban legfeljebb havi 12.000,- Ft, az eseti keret évi 6.000,- Ft.  b) Normatív alapon  b) Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek az egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft)  c) Méltányossági alapon:  c) Méltányossági alapon:A települési önkormányzat képviselő- testülete méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150%-át (42.750 Ft), egyedül élő esetében 200%át (57.000 Ft), valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-át (5.700 Ft) meghaladó gyógyító ellátás költsége van.

16 Fogyatékossági támogatás   Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki   - látási fogyatékos   - hallási fogyatékos   - értelmi fogyatékos   - mozgásszervi fogyatékos   - autista, illetőleg   - halmozottan fogyatékos   és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul,   - állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.   Területileg illetékes Magyar Államkincstárnál kell igényelni.   Összege: 19.968 Ft, ha az igénylő látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, vagy autista.   25.088 Ft,ha az igénylő halmozottan fogyatékos.

17 Özvegyi nyugdíj   Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.   Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor   - a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy   - megváltozott munkaképességű, vagy   - házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

18 Méltányossági nyugdíjemelés   Méltányossági nyugdíjemelés engedélyezhető a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy rokkant személy, illetve árva, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodó özvegy esetében, ha nyugellátása és más rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 70.000,- forintot.   A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél terjeszthető elő.

19 Fél százalékos nyugdíjemelés   Az évenkénti rendszeres nyugdíjemeléstől teljes egészében eltérő, attól független a kizárólag a saját jogú nyugdíj mellett munkát vállalók által megszerezhető 0,5 %-os mértékű nyugdíjnövelés.   A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervtől igényelhető.

20 Nyugdíjas személyek egyszeri segélye   A nyugellátásban részesülő személy ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és havi jövedelme   -ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, a 70.000,- forintot,   -ha a kérelmező egyedül él, a 80.000,- forintot nem haladja meg. Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. Egyszeri segély – főszabályként – évente csak egy alkalommal állapítható meg. A minimálisan engedélyezhető összeg 15.000.   A nyugdíjbiztosítási szervtől igényelhető.

21 Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól igényelhető egyszeri segély  Gyógyszerköltségre, természetbeni ellátások térítésének csökkentésére, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére szolgál. Gyógyszerköltség hiányában, szociális indokok alapján (tüzelő, hiteltörlesztés, más anyagi nehézségek stb.) nem nyújtanak segélyt.  Kérelmét egy formanyomtatványon a lakóhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez nyújthatja be.

22 Szociális szolgáltatások   Alapszolgáltatások   Étkeztetés   Házi segítségnyújtás   Családsegítés   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   Közösségi ellátások   Támogató szolgáltatás   Nappali ellátás

23 Étkeztetés   Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen   -65 évet meghaladó koruk,   -egészségi állapotuk,   -fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,   -szenvedélybetegségük vagy   -hajléktalanságuk miatt.   A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.   Az étkeztetést a helyi Önkormányzat biztosítja.

24 Házi segítségnyújtás   A házi segítségnyújtás azon igénylők ellátását biztosítja, akiknek egészségi állapota vagy személyes körülménye azt indokolttá teszi.   Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.   Többek között:   házi munkák elvégzésében (közvetlen környezet takarítása)   mosásban, vasalásban, mosogatásban   bevásárlásban   gyógyszerei felíratásában, kiváltásában   személyes higiénia megtartásában (pl.: mosdatás, fürdetés, pelenkázás)   háziorvos által előírt ápolási, gondozási feladatokban.   A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában nyújtják.

25 Házi segítségnyújtás   A szolgáltatás munkanapokon vehető igénybe.   A házi segítségnyújtást a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy.u.9. nyújtja. Tel.:85/311-102   Érdeklődni lehet: Jankovics Tímea vezető gondozó

26 Családsegítés   A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.   A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A családsegítést a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja:   Ügyfélfogadási idő: Szerda: 9-11. óra között Horváth Béla családgondozó.   Helyszín: Somogysámson, Önkormányzat, Fő u. 98.

27 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.   Szociális helyzetük miatt rászorulók:   az egyedül élő 65 év feletti személy,   az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,   a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

28 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül. A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét. Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.   A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja.   Érdeklődni lehet: Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél   8700 Marcali, Szigetvári u. 1. Tel.: 85/310-055

29 Támogató szolgáltatás   A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

30 Támogató szolgáltatás   Szolgáltatások:   Mindennapi életvitel megszervezése,   Segítségnyújtás szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, tájékoztatásban,   Segítségnyújtás a mindennapi szükségletek (fizikai, mentális, szociális) kielégítésében pl.: mozgásban, intézményekbe való eljutásban, bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében,   Segítségnyújtás gyógyszerezésben, terápia megtartásban,   Szállítási feladatok az alapvető szükségletek kielégítése érdekében (szakrendelésre, egészségügyi-, oktatási intézménybe, közszolgáltatások igénybevételére),

31 Támogató szolgáltatás   Szállítás közben kísérés biztosítása,   Információszolgáltatás a fogyatékkal élő személyeket érintő szolgáltatásokról, juttatásokról,   Segítségnyújtás az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben.   A támogató szolgáltatást a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja.   Érdeklődni lehet: Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél, 8700 Marcali, Szigetvári u. 1. Tel.: 85/310-055

32 Közösségi ellátás   A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, ingyenes, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.   Szolgáltatásaink:   Problémamegoldó beszélgetésekben,   Önellátási képesség javításában,   Tájékoztatásban,Információnyújtásban,   Érdekképviseletben,Tanácsadásban,   Lakókörnyezetben történő segítségnyújtásban,   Szabadidős programok szervezésében,   Szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,   Segítségnyújtás a terápia követésében,   Segítség a szakellátó hellyel való kapcsolattartásban.   A közösségi ellátást a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja.   Érdeklődni lehet: Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél, 8700 Marcali, Szigetvári u. 1. Tel.: 85/310-055

33 Nappali ellátás   A nappali ellátást igényelhetik a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.   A Klubokban lehetőség nyílik:   napi- és havi lapok olvasására,   tornára- mindenkinek képességeihez mérten,   televízió, DVD, videó nézésére, rádió hallgatására,   igény szerint szabadidős programokat szervezünk,   egészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosítunk vérnyomás- és vércukormérésre, a szakellátásokhoz való hozzájutás érdekében időpontot kérünk,   segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében   életvitelre, életvezetésre vonatkozóan tanácsot adunk.   A nappali ellátást a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja.  Érdeklődni lehet: Bereczk Bernadett szakmai vezetőnél. Tel: 85/311-078

34 Házi ápolási szolgálat  Működteti: Bárczi és Társa Bt.   (Nádudvari Szilvia:20/3646919)

35 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Ibolya Somogysámson, 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések