Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Éva Marcali, 2014. 04. 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Éva Marcali, 2014. 04. 16."— Előadás másolata:

1 Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Éva Marcali,

2 I. Szociális ellátások

3 Hatáskörök Települési önkormányzat Járási hivatal

4 Települési önkormányzat hatásköre
Önkormányzati segély Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (méltányossági) Közgyógyellátás (méltányossági)

5 Járási hivatal hatásköre
Ápolási díj (alanyi jogon, kiemelt), Időskorúak járadéka, Közgyógyellátás (alanyi jogon,normatív), Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

6 I.1. Pénzbeli ellátások

7 Lakásfenntartási támogatás
1. Normatív alapon állapítják meg a támogatást annak a személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,( Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 2. Támogatásra alanyi jogon jogosult az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy. Összege minimum 2.500,- Ft/hó, maximum 8.000,- Ft/hó.

8 Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása. Alanyi jogon ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, ill. - 18 év alatti tartósan beteg ápolását végzi. Összege: Ft Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki - a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy - olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.   Összege: Ft

9 Ápolási díj Emelt összegű ápolási díj:
- Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén - Ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg. - Összege: Ft Méltányossági ápolási díj: - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és a családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj ( Ft) összegének 210%-át ( Ft), egyedülálló esetén 250%-át ( Ft). - Összege: Ft

10 I.2. Természetbeni ellátások

11 Köztemetés A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személynek az eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

12 Közgyógyellátás a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra: az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos, továbbá az a személy, aki - rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, - rokkantsági ellátásban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, - rokkantsági ellátásban részesül, de nem felel meg a fenti két feltételnek, de a közgyógyellátásra való jogosultságát április 15-éig megállapították, - öregségi nyugdíjban részesül és december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy - öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült 30%-os egészségi állapotára, vagy I.II. csoportú rokkantságára tekintettel,

13 - az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Az egyéni havi gyógyszerkeret 2014-ban legfeljebb havi ,- Ft, az eseti keret évi ,- Ft. b) Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek az egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft) c) Méltányossági alapon: A települési önkormányzat képviselő-testülete méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 210%-át ( Ft), egyedül élő esetében 220%át ( Ft), valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 18%-át (5.130 Ft) elérő gyógyító ellátás költsége van.

14 Fogyatékossági támogatás
Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki - látási fogyatékos - hallási fogyatékos - értelmi fogyatékos - mozgásszervi fogyatékos - autista, illetőleg - halmozottan fogyatékos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul, - állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. Területileg illetékes Magyar Államkincstárnál kell igényelni. (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.) Összege: Ft, ha az igénylő látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, vagy autista. Ft,ha az igénylő halmozottan fogyatékos.

15 Özvegyi nyugdíj Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor - a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy - megváltozott munkaképességű, vagy - házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

16 Méltányossági nyugdíjemelés
Méltányossági nyugdíjemelés engedélyezhető a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy rokkant személy, illetve árva, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodó özvegy esetében, ha nyugellátása és más rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a ,- forintot. A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél terjeszthető elő. (7400 Kaposvár, Kossuth u. 9.)

17 Fél százalékos nyugdíjemelés
Az évenkénti rendszeres nyugdíjemeléstől teljes egészében eltérő, attól független a kizárólag a saját jogú nyugdíj mellett munkát vállalók által megszerezhető 0,5 %-os mértékű nyugdíjnövelés. A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervtől igényelhető.

18 Nyugdíjas személyek egyszeri segélye
A nyugellátásban részesülő személy ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és havi jövedelme - ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, a ,- forintot, - ha a kérelmező egyedül él, a ,- forintot nem haladja meg. Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. Egyszeri segély – főszabályként – évente csak egy alkalommal állapítható meg. A minimálisan engedélyezhető összeg A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervtől igényelhető.

19 Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól igényelhető egyszeri segély
Gyógyszerköltségre, természetbeni ellátások térítésének csökkentésére, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások átmeneti kiegészítésére szolgál. Gyógyszerköltség hiányában, szociális indokok alapján (tüzelő, hiteltörlesztés, más anyagi nehézségek stb.) nem nyújtanak segélyt. Kérelmét egy formanyomtatványon a lakóhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervéhez nyújthatja be. (7400 Kaposvár, Bajcsy –Zs. u. 28.)

20 Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgálat Nappali ellátás Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások Idősek Otthona és Gondozóháza

21 Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen - 65 évet meghaladó koruk, - egészségi állapotuk, - fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, - szenvedélybetegségük vagy - hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetést a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa Gy.u.9.) biztosítja Marcali (Marcali, Bize, Boronka, Gyótapuszta, Horvátkút) lakosok részére. A szolgálat elérhetőségei: Személyesen: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Telefonon:     Jankovics Tímea vezető gondozó: 06-85/ , 06-30/ ,

22 Étkeztetés térítési díjai
Kedvezmény Elvitel/helyben fogyasztás esetén Ft/adag Kiszállítással Ft/adag Intézményi térítési díj 0% 550 Ft 655 Ft Egyedülállók esetén: 25% 415 Ft 490 Ft 40% 330 Ft 395 Ft 55% 250 Ft 295 Ft 0 – 70% 165 Ft 195 Ft

23 Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás azon igénylők ellátását biztosítja, akiknek egészségi állapota vagy személyes körülménye azt indokolttá teszi. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Többek között: házi munkák elvégzésében (közvetlen környezet takarítása) mosásban, vasalásban, mosogatásban bevásárlásban gyógyszerei felíratásában, kiváltásában személyes higiénia megtartásában (pl.: mosdatás, fürdetés, pelenkázás) háziorvos által előírt ápolási, gondozási feladatokban.

24 Házi segítségnyújtás Térítési díj:
A szolgáltatás munkanapokon vehető igénybe. Térítési díjat az otthonában nyújtott ellátásért kell fizetni, a lakáson kívüli segítségnyújtás ingyenesen vehető igénybe. A házi segítségnyújtást a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa Gy.u.9. nyújtja. A szolgálat elérhetőségei: Személyesen: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Telefonon:     Jankovics Tímea vezető gondozó: 06-85/ , 06-30/ , Térítési díj: Jövedelem Gondozási óradíj 0 – Ft 40 Ft/óra Ft felett 75 Ft/óra

25 Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Szolgáltatásaink: Információnyújtás, Ügyintézéshez segítségnyújtás, Segítő beszélgetés, Tanácsadás, Családgondozás, Adományosztás, Jelzőrendszer működtetése. A családsegítést a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja.

26 Családsegítés Ügyfélfogadási idő Kelevízen: Kedd:9.00.-10. óra között
Ügyfélfogadási idő Marcaliban: Hétfő: között szerda: óra között Péntek:7: óra között Családgondozó: Pápai Éva Tel: 85/ , Szakmai vezető: Hámos Zsuzsanna

27 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Szociális helyzetük miatt rászorulók: egyedül élő vagy kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

28 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az ellátott személy segélyhívása esetén biztosítjuk: a szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja. Érdeklődni lehet: Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél 8700 Marcali, Szigetvári u. 1. Tel.: 85/ Térítési díj: Ft jövedelem esetén 10 Ft/nap Ft jövedelem esetén 20 Ft/nap

29 Támogató szolgálat A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Szolgáltatások: Mindennapi életvitel megszervezése, Segítségnyújtás szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, tájékoztatásban, Segítségnyújtás a mindennapi szükségletek (fizikai, mentális, szociális) kielégítésében pl.: mozgásban, intézményekbe való eljutásban, bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében, Szállítási feladatok az alapvető szükségletek kielégítése érdekében (szakrendelésre, egészségügyi-, oktatási intézménybe, közszolgáltatások igénybevételére).

30 Támogató szolgálat Szociálisan rászorulók esetén a térítési díjak:
Szállító szolgálat: 50 Ft/km Személyi segítés: 80 Ft/óra Szociálisan nem rászorulók esetében: Szállító szolgálat: 180 Ft/km Személyi segítés: 400Ft/óra Érdeklődni lehet: Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél, 8700 Marcali, Szigetvári u. 1. Tel.: 85/

31 Közösségi ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, ingyenes, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. Szolgáltatásaink: Problémamegoldó beszélgetésekben, Önellátási képesség javításában, Tájékoztatásban,Információnyújtásban, Érdekképviseletben,Tanácsadásban, Lakókörnyezetben történő segítségnyújtásban, Szabadidős programok szervezésében, Szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, Segítségnyújtás a terápia követésében, Segítség a szakellátó hellyel való kapcsolattartásban. A közösségi ellátást a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja. Érdeklődni lehet: Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél, 8700 Marcali, Szigetvári u. 1. Tel.: 85/

32 Nappali ellátás A nappali ellátást igényelhetik a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek. Marcali városban két telephelyen működik Idősek Klubja: I. Klub 8700 Marcali, Noszlopy u. 1. II. Klub 8700 Marcali, Szigetvári u. 1. A Klubokban lehetőség nyílik: Baráti kapcsolatok kialakítására, beszélgetésre, napi- és havi lapok olvasására, tornára- mindenkinek képességeihez mérten, televízió, DVD, videó nézésére, rádió hallgatására, igény szerint szabadidős programokat szervezünk, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok kitöltésében életvitelre, életvezetésre vonatkozóan tanácsot adunk. A nappali ellátást a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ nyújtja. Érdeklődni lehet: Bereczk Bernadett szakmai vezetőnél. Tel: 85/

33 Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások Idősek Otthona és Gondozóháza
Ellátási terület: Marcali. Az Idősek Otthona és Gondozóháza 19 fő részére nyújt tartós, 3 fő részére átmeneti bentlakásos ellátást. Tartós bentlakásos ellátásba azok a személyek vehetők fel: a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték és rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igényel egészségi állapotuk, az igénylővel az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére, fogyatékos közeli hozzátartozója, szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését vállaló személy. Átmeneti jelleggel, határozott időre azok a személyek vehetők fel: akik 18. életévüket betöltötték, betegek, önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Átmeneti ellátás időtartama legfeljebb 1 év.

34 Idősek Otthona és Gondozóháza
Szolgáltatásaink: napi 3-szori étkezés ruházat, ágynemű mosása, javítása (szüksége esetén biztosítása) egészségügyi ellátás: intézmény orvosa heti 1-szer 4 órában tart rendelést, szakorvoshoz szállítás, ill. kísérés szükség szerint, gyógyszeradagolás, az intézmény keretei között megoldható gyógykezelés, gyógyászati segédeszközt az intézmény biztosít, mentálhigiénés ellátás: személyre szabott bánásmód, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, a hitélet gyakorlásának lehetősége, az intézményen belüli és kívüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének segítése. Tartós/Átmeneti férőhelyen az intézményi térítési díj: Ft/hó Érdeklődni lehet: Bereczk Bernadett szakmai vezetőnél 8700 Marcali, Noszlopy u. 1. Tel: 85/

35 Házi ápolási szolgálat
Működteti: MED-X Otthonápolási Szolgálat Káplár Csilla:20/

36 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az idősek által helyben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások, ellátások, az igénybevétel lehetőségei Készítette: Pápai Éva Marcali, 2014. 04. 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések