Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogató szolgálatok és közösségi ellátások szakmai munkájának támogatása FSZH 2009. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogató szolgálatok és közösségi ellátások szakmai munkájának támogatása FSZH 2009. február."— Előadás másolata:

1 Támogató szolgálatok és közösségi ellátások szakmai munkájának támogatása FSZH 2009. február

2 Programtervezet FSZH szerepe → Szolgáltatási Osztály A pályázati eljárás célja → megvalósulás Befogadott és elutasított pályázatok tapasztalatai A szerződéskötések tapasztalata A finanszírozási szerződésből származó kötelezettségek SZÜNET Kérdések és válaszok Dokumentációk áttekintése konzultáció

3 FSZH Szolgáltatási Osztály szerepe FSZH → Szociális Főosztály → Szolgáltatási Osztály Szervezeti felépítés: Osztályvezető (főosztályvezető helyettes) Közösségi ellátások koordinátora Támogató szolgáltatások koordinátora Koordinációs szakügyintéző Közgazdasági referens Pénzügyi referens Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások szervezése (Pályáztatás, finanszírozás biztosítása kb. 550 szolgáltató részére, szakmai feladatok színvonalának emelése) Foglalkoztatási helyzet javítása az érintett célcsoportban (FSZH célfeladat)

4 A pályázat célja Problémák a két alapszolgáltatás területén : Aránytalan területi lefedettség A szakmai színvonal egyenetlensége A teljesítményarányos finanszírozás hiánya Áttekinthetetlen szolgáltatási struktúra Egységes szakmai sztenderdek hiánya A valós társadalmi szükségletek kielégítésének hiánya Feladatok az új pályázati rendszer kialakítása során: Az állami szerepvállalásban: a költségvetés kiadásainak ésszerűsítése (teljesítményfinanszírozás, a társadalmi szükségletek figyelembe vételével történő befogadás) a szociális ellátás színvonalának emelése a szolgáltatási feladatvállalással (tanácsadás, tájékoztatók, koordinálás, ellenőrzés) A foglalkoztatási programokhoz és rehabilitációhoz kapcsolódóan: A munkavállalás elősegítése az érintetteknél és családtagjaiknál (kb. 22.000 család érintett) Hatékonyságmutatók növelésének ösztönzése (munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, álláskeresőként nyilvántartásba vétel)

5 Befogadás – Elutasítás a pályázat végeredménye 2009. évi költségvetési finanszírozására 6,9 milliárd Ft áll rendelkezésre.A pályázatok támogatási igénye több, mint 7 milliárd forinttal volt nagyobb a rendelkezésre álló keretnél →a vállalt feladatmutatók túlzott megjelenítése A keret elosztását nehezítette, hogy a kormányrendelet értelmében csökkenteni kell korábbi években kialakult területi ellátási aránytalanságokat A bizottság arra törekedett, hogy az eddig ellátottak szolgáltatásai lehetőleg minél szűkebb körben kerüljenek veszélybe Magas színvonalon megírt pályázatok ↔ elutasítottak: nagy különbségek, de nem feltétlenül tükrözi a valós szakmai színvonalat Pályázatok felülvizsgálata

6 Támogató szolgálatok 2008. május 540 → december 343 szolgálat

7 Közösségi ellátások összesen 2008.május 361db → december 188 db szolgáltató

8 A szerződések előkészítése során felmerülő nehézségek A nyilatkozatok beadási határidejének teljes kihasználása (20 nap), tömeges posta dec. 5-től + kb. 90%-ban hiánypótlásra felszólítás, szintén teljes időtartam kihasználással (8 nap). A postázás, azaz kézhezvételek időtartama jelentősen több, mint 2-3 nap, ezt a következő pályázatok tervezésénél figyelembe kell venni. Több esetben szükség volt a befogadott pályázatok módosítására (becsatolt dokumentumok alapján integrálások számának + a hozzátartozó feladatmutatók módosítása)

9 A fenntartók jogi státuszának megfelelő dokumentumok beküldése Befogadások felülvizsgálata, új bírálati eljárás és döntéshozatal lebonyolítása azon pályázók esetén, ahol nem a fenntartó pályázott. Függőben lévő szerződések: ált. működési engedély hiánya, elkeveredett levelek és értesítők, valamint az ünnepek miatti postai csúszás. Pályázatból hiányzó dokumentumok: gépjármű adatok, szolgáltató adószáma stb.

10 A finanszírozási szerződésekhez benyújtott dokumentumok hiányosságai Működési engedélyek hiánya (határozott idejű – felülvizsgálat alatt, újonnan induló szolgálatok esetében elhúzódó engedélykiadások) Megszüntető határozatok integrálásnál: nem önállóan kerültek kiállításra, illetve nem egyértelmű a megszüntetés, integrálás félreértelmezése Számlaszámok elírása a többszöri feltüntetésnél – a banki szerződés régi számlaszámra szólt, nem került bele a számlaszám, vagy nem egyértelmű hogy ki hitelesítette. Főszámla és annak al-számlái.

11 Képviseleti jogosultság (nem tisztázott a fogalom) Hitelesítés = azaz ki végezheti ezt? (sokszor saját hatáskörben végezték ezt, vagy csak másolatot csatoltak) Szolgáltató adószáma (értelmezési problémák az 1/B adatlap benyújtásánál) Rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolása (ki adja ki az igazolást?) Szerződés aláírása meghatalmazással (lehet vagy nem lehet?) Szolgáltató székhelye (legtöbbször nincs megjelenítve, ez a fenntartó székhelye vagy a nyitva álló helyiség?) OMMF (Orsz. Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) és az Egyenlő Bánásmód hatóság nyilvántartásából való lekérdezés

12 Szerződéskötés egyéb tapasztalatai Finanszírozási szerződések aláírása sok esetben személyesen irodánkban történt a gyorsabb eljárás érdekében Az előírt hiánypótlásokat sok esetben ekkor hozták magukkal az aláírók – ha még ekkor sem stimmelt akkor a szerződést a további hiányok pótlása teljesítéséig nem tudtuk a fenntartóknak átadni Sok esetben a fenntartó képviselői egyedül jelentek meg aláírni, és a szerződésben szereplő adatokkal kevésbé voltak tisztában – cél lett volna az adategyeztetés (ez későbbi szerződésmódosításokra ad okot) Az 541 db szerződés aláírásának nehézségei az ünnepek és szabadságolások miatt Az esetek többségében a szolgálatokkal és fenntartókkal jó együttműködést tudtunk kialakítani

13 Jogszabályi háttér 1.  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - 131/A. §  a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  Egyéb, pl. a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló FMM rend.

14 Jogszabályi háttér 2. 29/1993. (II.17.) Korm. Rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról A Kormány 340/2008.(XII.30.) Korm. rendelete egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

15 Jogszabályi háttér 3. 1998.évi XXII. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 226/2006.(XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

16 A szerződésből származó kötelezettségek A működési támogatást a szerződésben foglaltak alapján, a számviteli jogszabályoknak megfelelően kell felhasználni A működési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez adott állami támogatás (különösen az alkalmazottak személyi juttatásai, a működtetés dologi költségei és az ezekhez kapcsolódó közterhek) Integráció esetén a többlettámogatás legalább 50 %-át a szolgáltatás fejlesztésére kell fordítani (pl.: humán erőforrás fejlesztés, új gépjármű vásárlása, akadálymentesítés, építészeti átalakítások, stb.) Minden évben, a tárgyévet követő év február 28-áig elszámolást készít és nyújt be a működési támogatást folyósító Igazgatósághoz Bejelentési, tájékoztatási kötelezettség (feladatmutató, adatok, fenntartóváltás stb.) Regiszter - minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig, elektronikus úton jelentést ad

17 Elszámolás és ellenőrzés Szolgáltató székhelye szerint illetékes Igazgatóság jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén a Fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni a Fenntartó székhelyén (elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségét, valamint a felhasználás jogszerűségét ) Az FSZH jogosult a Korm.rend-ben, valamint a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni Működést engedélyező hatóság Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül Dokumentumok megőrzési kötelezettsége – 5 év

18 „Szankciók” A működési támogatás folyósításának felfüggesztése Szerződés felmondása Működési támogatás visszafizetése Kamat

19 A működési támogatás folyósításának felfüggesztése A folyósító igazgatóság függeszti fel Értesítési kötelezettség : FSZH-MÁK-engedélyező hatóság  köztartozása keletkezik - a köztartozás megszűnéséig  adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi - kötelezettség teljesítéséig  elszámolási kötelezettség megszegése - kötelezettség teljesítéséig  nem biztosítja az ellenőrzési feltételeket vagy akadályozza az ellenőrzést - az állapot fennállásáig A felfüggesztés miatt nem folyósított működési támogatást az Igazgatóság a következő negyedéves működési támogatással együtt folyósítja. A Fenntartó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás folyósításának felfüggesztése nem érinti!

20 Finanszírozási szerződés megszűnése 1. A finanszírozási szerződés megszűnik a finanszírozási időszak leteltével (2009-2011) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,- új fenntartó befogadása miniszteri engedéllyel a szolgáltató működési engedélyének jogerős visszavonásával, felmondással, azonnali hatályú felmondással,

21 Szerződés felmondása FSZH – miniszter egyetértésével ٨ 60 napos felmondás – azonnali hatályú felmondás Fenntartó ٨ 90 napos felmondás (indokolás nélkül) – azonnali hatályú felmondás

22 Finanszírozási szerződés megszűnése 2. Az FSZH a finanszírozási szerződést - a miniszter egyetértésével - 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha - a teljesített feladatmutató éves szinten nem éri el a kötelezően teljesítendő feladatmutatót vagy a vállalt feladatmutató 90 százalékát, Kötelezően teljesítendő feladatmutató: Támogató szolgálat: évi 3000 feladategység, ebből 1200 feladategység személyi segítés Közösségi alapellátás: éves átlagban 40 fő - a szolgáltató nem nyújtja a szolgáltatást a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási terület egészén, támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén a vállalt feladatmutató erejéig, - a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, - a szolgáltatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki, - a fenntartóval szemben csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási vagy adósságrendezési eljárás indul,

23 Finanszírozási szerződés megszűnése 3. a fenntartó a működési támogatás egy részét nem a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez használja fel, a fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget nem biztosítja a működést engedélyező szerv, az FSZH vagy a ellenőrző igazgatóság ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, Az FSZH a finanszírozási szerződést - a miniszter egyetértésével - azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, A fenntartó a finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja. A fenntartó a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a működési támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, kivéve ha ez a fenntartónak felróható ok miatt következik be.

24 Működési támogatás visszafizetése tárgyévi alaptámogatás arányos részét - kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesíti. tárgyévi teljesítménytámogatás arányos részét - a vállalt feladatmutatót nem teljesíti, alacsonyküszöbűnél, ha nem nyújtja a szolgáltatást az ellátási terület egészén, vagy nem látja el a szerződés szerinti valamennyi feladatát működési támogatást visszafizeti - jogellenesen, nem szerződésszerűen, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel működési támogatás teljes összegét - a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy - valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra,szükséges nyilatkozatok valamelyikét visszavonta. tárgyévi működési támogatás teljes összegét - az FSZH az elszámolást elutasítja,- elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget a finanszírozási szerződés megszűnését követően, vagy hiánypótlási felhívásnak határidőben nem-, vagy nem megfelelően tesz eleget, a finanszírozási szerződés megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza annak lefolytatását.

25 Szerződésmódosítás Írásban A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással kapcsolatos iratokat, a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát és az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén a fenntartó negyedévente - a naptári negyedév második hónapjának utolsó napjáig - kérheti a vállalt feladatmutató évközi módosítását (február 28-ig) Támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén a fenntartó a finanszírozási időszakon belül minden év szeptember 30-ig köteles bejelenteni az FSZH-nak a következő évre vállalt feladatmutatót. Következő évben várhatóan rendelkezésre álló költségvetési forrás befolyásolja a következő évre befogadásra kerülő feladatmutatók arányát.

26 Igénylés a finanszírozási szerződésben foglalt feladatmutató módosítására Jogszabály szerinti alapja: 191/2008. (VII.30.) Korm. Rendelet 11.§(4) bekezdés „Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások esetén a fenntartó negyedévente – a naptári negyedév második hónapjának utolsó napjáig – kérheti a vállalt feladatmutató évközi módosítását. A vállalt feladatmutató összesen évi 10 százalékot el nem érő csökkentése esetén a finanszírozási szerződés a bejelentés szerint módosul, egyéb esetben a módosítási javaslat elfogadásáról az FSZH az ellátások területi lefedettségére, az ellátás iránti igényre, az ellátások színvonalára és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel – a bizottság javaslatának kikérését követően – dönt.

27 Naptári negyedévek Igénylés leadásának határideje: Az igénylés finanszírozását érintő időszak Támogatás folyósítása 2009/1. negyedév2009.02.28.2009/2-4. negyedév 2009.04 15.-től 2009/2. negyedév2009.05.31.2009/3-4. negyedév 2009.07.15.-től 2009/3. negyedév2009.08.31.2009/4. negyedév2009.10.15.-től 2009/4. negyedév2009.11.30.2009/12. hónapja - (csökkentés esetén visszafizetés lehetősége)

28 Szolgáltatás típusa: Támogató szolgáltatásÉrték a) A finanszírozási szerződésbe foglalt, adott évre vállalt feladatmutató b) Adott negyedévben az év hátralévő részére igényelt feladatmutató emelés c) Adott negyedévben az év hátralévő részére igényelt feladatmutató csökkentés (max. 10 %) Igényelt éves feladatmutató összesen: ( a+b) vagy (a-c) 2009. I. negyedév feladatmutató igénylésének alapját képező adatok:Érték 2009. 01.30-ig teljesített feladatmutató összesen: Várólistán lévő ellátottak száma: Rövid szöveges indoklás:(max. 500 karakter szóközökkel együtt):

29 Az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatás Jogszabályi háttér: 191/2008. (VII.30.) Korm. Rendelet melléklete, valamint a 226/2006. (XI.20.) Korm. Rendelet 11- § (2) bekezdése alapján: „Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, valamint idősek otthona esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra, b) az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra szolgáltatja az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat.

30 Naptári negyedévek Jelentés leadásának határideje: Jelentési időpont Jelentési időszak 2009/1. negyedév - 2009/2. negyedév 2009.április 10.2009. március 31. 2009/1. negyedév 2009/3. negyedév 2009. július 10.2009. június 30. 2009/2. negyedév 2009/4. negyedév 2009. október 10.2009. szeptember 30. 2009/3. negyedév 2010/1. negyedév 2010. január 10.2009. december 31. 2009/4. negyedév Jelentési időszakok

31 Szolgáltatás típusa: támogató szolgáltatás Statisztikai elnevezésÉrték 1.1.4.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma a fogyatékosság típusa szerint (összesen) látássérült hallássérült értelmi sérült mozgássérült autista halmozottan fogyatékos 1.1.4.2. a jelentési időszakban az egy személyi segítőre jutó gondozási órák száma 1.1.4.3. a jelentési időszakban egy személyi segítőre jutó esetszám 1.1.4.4. a jelentési időszakban az igénybevevők közül az új és a régi igénybevevők száma (összesen) új igénybevevő régi igénybevevő 1.1.4.5. a jelentési időszakban a szolgáltatás nyújtására használt gépkocsi (gépkocsik) utaskilométere 1.1.4.6. a jelentési időszakban a személyi segítés óradíja szociálisan rászorult személy esetében 1.1.4.7. a jelentési időszakban a személyi segítés óradíja szociálisan nem rászorult személy esetében 1.1.4.8. a jelentési időszakban a szállítási kilométer díja szociálisan rászorult személy esetében 1.1.4.9. a jelentési időszakban a szállítási kilométer díja szociálisan nem rászorult személy esetében 1.1.4.10. a jelentési időszakban az ellátásra legalább 15 munkanapja várakozók száma

32 Szolgáltatás típusa: Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Statisztikai elnevezés Érték 1.1.8.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma 1.1.8.2. a jelentési időszakban az igénybevevők közül az új és a régi igénybevevők száma  új igénybevevő  régi igénybevevő 1.1.8.3. a jelentési időszakban a gondozási órák száma összesen 1.1.8.4. a jelentési időszakban az egy gondozóra jutó gondozási órák száma összesen 1.1.8.5. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénylők (várólistán lévők) száma 1.1.8.6. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybevevők diagnóziskódjai  F20-29 és F31-32 / fő  F40-42 diagnóziskód / fő  Egyéb diagnóziskód / fő

33 Szolgáltatás típusa: Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás Statisztikai elnevezés Érték 1.1.10.1. a jelentési időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma 1.1.10.2. a jelentési időszakban az igénybevevők közül az új és a régi igénybevevők száma  új igénybevevő  régi igénybevevő 1.1.10.3. a jelentési időszakban az ártalomcsökkentő tevékenységek során biztosított eszközök száma összesen (kizárólag a kiadott tűk számát kérjük feltüntetni)

34 Szerződésmódosítás A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a fenntartó neve, székhelye, adószáma és annak a számlájának a száma, amelyre a működési támogatás folyósítását kéri, a szolgáltató neve, székhelye és ágazati azonosítója, vagy a fenntartó valamelyik bankszámlaszáma megváltozik. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a megváltozott adattal kapcsolatos iratokat.

35 Folyósítás A tárgyévi működési támogatás a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig kerül folyósításra. - I. negyedévben: alaptámogatás + I. negyedévi teljesítménytámogatás - II.-III-IV. negyedévben: az adott negyedévre vonatkozó teljesítménytámogatás. A finanszírozási szerződés évközi módosításából származó különbözet a következő negyedévi működési támogatással egyidejűleg kerül kiutalásra.

36 Honlapok Szerződés egyes mellékletei fizikailag a www.afsz.hu, valamint a www.szmm.gov.hu weboldalon találhatóak. Tájékoztatók: www.afsz.hu →Szociális és Gyermekvédelem→Információk támogató szolgáltatások, közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók részére

37 A következő időszak feladatai 1. 2008. évben befogadott és szerződött fenntartókkal kapcsolatos feladatok finanszírozási összegek utalása negyedévente ellátási táblák, térképek módosítása, karbantartása az ágazati regiszterben a szolgáltatóktól bejövő negyedévi jelentések adatainak feldolgozása, negyedévi teljesítménymódosítás fogadása és ehhez kapcsolódóan finanszírozási szerződések módosítása

38 A következő időszak feladatai 2. A pályáztatás feladatai: pályázatok kiírásában, fogadásában való részvétel Bizottság működtetése A következő időszak feladatai 3. Szolgáltatás szervezés: Felkészítések fenntartói, szolgáltató szinten a szakszerű feladatvégzésre, dokumentációk használatára, Képzések szervezését végző képzőhelyekkel való kapcsolatfelvétel, képzés áttekintése, Kapcsolatrendszer módjainak kialakítása az FSZH és a fenntartók, szolgáltatók, szakmai szervezetek között, a bizottság tagjai és a minisztérium között, MÁK igazgatóságaival és a működést engedélyező hatóságokkal (utóbbiak esetén az ellenőrzési munkájukat segítő módszertanokkal együtt).

39 Gyakran ismételt kérdések közösségi ellátásoknál 1.) 2009-től minden új? (kérelem, megállapodás..) Kell-e a már működő ellátások esetében a gondozás alatt álló kliensekkel új megállapodást kötni? Ha kell, milyen dátum legyen az ellátás kezdete és a megállapodás kelte? 2.) Kell-e minden régi kliensnek új gondozási terv januártól? 3.) A koordinátornak lehetnek-e kliensei, vagy lehet- e rá gondozási órát elszámolni?

40 4.) A közösségi ellátás egyéb működési kiadása (pl. telefon, szórólap, tárgyi eszközök) közül mely tételek és milyen mértékben számolhatók el a pályázat keretén belül? 5.) A költségvetést az intézményen belül külön kell kezelni (dologi kiadások, bér stb) 6.) Hogyan kell adminisztrálni többek között a munkacsoportot, szupervíziót, orvos konzultációt, teamet? 7.) Van-e lehetőségünk a költségvetés módosítására? Csak kis korrigálásra lenne szükségünk, amit még a pályázat beadásakor nem láttunk (rezsiköltség változás bérleti díj miatt)

41 8.) 40 fő =2100 óra kötelező? 9.) Mikortól vesszük nyilvántartásba a klienst? 10) Elég egy zárójelentés a betegség igazolására a pszichiátriai közösségi ellátásnál vagy mindenképp a szakorvostól külön javaslat + BNO kód kell? 11) A gondozási tervben szükséges-e a hozzátartozóra vonatkozó részeket kitölteni minden esetben? Jelenleg látunk el olyan klienst, aki kizárja a segítő kapcsolatból a hozzátartozót. 12) Mitől függ, hogy az ellátás időtartama határozott vagy határozatlan időtartamra szól? (értesítés, megállapodás) Csak 3 évre köthetem most már?

42 13.) A finanszírozási szerződés szerint szerződésszegésnek minősül, ha az ellátási terület egészén nem szolgáltatunk. Akkor ez a támogatási összeg egy részének visszavonásával fog járni? 14.) Szakember által vezetett csoportot kire lehet elszámolni? 15.) A két feladatot látunk el egy épületben, a közüzemi számla kifizetésénél megfelelő-e, ha %- osan a feladatok között bontjuk a számla összegét, és a támogató szolgálat elszámolásában van az eredeti számla, a másolat pedig a pszichiátriai betegek közösségi elszámolásánál lesz?

43 16.) A negyedéves elszámolás módjáról van valami információ? Az is internetes rendszeren keresztül történik majd? 17.) A MÁK ellenőrzése során mindig probléma volt, hogy mit fogadnak el és mit nem. Van erről valami egységes Minisztériumi állásfoglalás? 18.) Mit jelent és hogyan értelmezendő a kormányrendeletben szereplő kötelezően teljesített feladatmutatóra vonatkozó „ a közösségi alapellátás esetében átlagban 40 fő” szövegrész? 19.) Elláthatjuk a finanszírozott ellátási területen kívüli klienseket? Ha igen, akkor hogyan számolhatjuk el? És náluk milyen dokumentumokat kell vezetni?

44 20.) Támogatásnál figyelembe nem vehető ellátottak hogy lehetnek? Ők nem a várólistán vannak 50 fő/szolgálat után? Mert ha ellátjuk őket, akkor gondozónői létszámot kell emelni. 21.) Az anonimitásra való tekintettel (amennyire ez biztosítható) a kapcsolattartó lapon, negyedéves elszámoló lapon a nyilvántartási szám nem volna elegendő? 22.) Alacsonyküszöbű ellátásban a gondozóknak lehet-e főállásban 6 órában dolgozni?

45 Gyakran ismételt kérdések támogató szolgálatok vonatkozásában 1. Támogató szolgálat szállító szolgálatával kapcsolatban az a kérdésem, hogy fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményében élő lakó szállítható-e szociálisan rászorultként, az intézmény alaptevékenységébe nem tartozó esetekben? (pl. szülei meglátogatására, szülei temetésére, korábbi állandó lakóhelyére, nyári táboroztatásra)

46 2. Abban az esetben, ha nem szociálisan rászoruló személy veszi igénybe a szállító szolgáltatást, semmilyen állami normatíva nem számolható el rá? A fenntartó szabadon állapíthatja meg a szállítás díját? A megállapodáson kívül szükséges- e más dokumentációt kitölteni? 3. Középsúlyos mentális retardáció diagnózisú, magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek ellátható-e szociálisan rászorultként?

47 4. Szerepel a kötelező dokumentációban a szállítási adatfelvételi lap, azonban ennek kitöltésére semmilyen instrukciót nem találtunk, azon kívül, hogy kell. Minden szállításra ki kell tölteni, vagy csak az esetiekre? A diszpécsernapló a szakmai ajánlásban van, de a leírásból nem derül ki, hogy végső soron mire szolgál, milyen formai és tartalmi követelményei vannak? 5. Amennyiben az egyik személyi segítő betegség, vagy egyéb ok miatt nem dolgozik és a másik kolléga helyettesíti a személyi segítségnyújtásban, akkor az ő idejét helyettesítési gondozási naplóba vezessük-e, mivel a gondozási naplók havonta és személyre szólnak.

48 6. A szállításnál a havi összesítésnél mit jelent a támogatásnál nem figyelembe vehető hasznos km? Amikor az ellátott házáig kimegy a telephelyről az autó? 7. A szerződésben szereplő gépkocsikon kívül milyen módon tudunk feladategységet elszámolni más gépkocsira (pl. új gépkocsi)? Elszámolhatóak-e azon gépjárművel teljesített feladategységek is, amelyek nem szerepelnek az adott támogató szolgálat szerződésében?

49 8. A vállalt feladatmutató évközi módosítása, hogyan fog kinézni a gyakorlatban? Pl. 3 TSZ integrációjával létrejövő TSZ szerződésben vállalt feladategységei: I. negyedév vállalt: 2700 feladategység II. negyedév vállalt: 2700 feladategység III. negyedév vállalt: 1800 feladategység IV. negyedév vállalt: 1800 feladategység Összesen: 9000 feladategység I. negyedév tényleges: 3000 feladategység Abban az esetben, ha a második negyedév második hónapjának 10-ig benyújtjuk a módosítást (az éves feladategység 9300 feladategység lesz) a feladatmutatókra vonatkozóan, akkor mikorra várható a teljesített feladategységek finanszírozása és milyen egységáron (1500 vagy 1800 Ft)?

50 9. Minden megkezdett 10 perc gondozási idő mit jelent? Pl. 21 perc gondozásra fordított idő = 30 perc tevékenységi idővel? Milyen típusú orvosi igazolás megfelelő? 10. A sofőrnek lehet-e gondozási naplót vezetni, ha pl. kerti munkát, szerelést végez? 11. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer pénzügyi elszámolás benyújtására vonatkozó felhasználói kézikönyvében a személyi jellegű kifizetéseknél nettó összeg, járulék és bruttó összeg bevitelére van lehetőség. A bruttó béren felüli járuléktételeket (pl. tb és munkaadói járulék) milyen módon lehet a pályázathoz elszámolni? Illetve ezen tételek esetében mi számít a pénzügyi teljesülés bizonylatának?

51 12. Hogyan számolhatom el a csoportos foglalkozást a személyi segítésben (pl. gombfelvarrás, ruhajavítás csoportban)? 13. Ha egy gondozónő gyerekeket kísér iskolába tömegközlekedéssel, akkor hogyan kell ezt a gondozási naplóban vezetni? Kell osztani az óradíjat? És ha mindenki más-más térítési díjat fizet, akkor nem tudjuk megcsinálni. 14. Segítséget szeretnénk kérni csoportos szállítás elszámolásának ügyében. Eddigi csoportos szállítás esetén az összes hasznos kilométert elosztottuk az utazó gyerekek számával, és az így kapott km egységet szoroztuk meg a kilométerdíjjal, s ezt fizették az ellátottak. Az új rendszer szerint hogyan járjunk el a számolásnál?

52 TelepülésGyerekMegtett kilomé ter 1. sz. gyerek által fizeten dő 2. sz. gyerek által fizeten dő 3. sz. gyerek által fizetendő Odaút A-B252,5 km - B-C3165,3 km Visszaút C-A3165,3 km A-B15--5 km Összes fizetett kilométer: 13,1 km 15,6 km kilométerdíj10 Ft fizetendő131 Ft 156 Ft * A beküldött adatok alapján végzett számítás, az adminisztráció során ellátottanként külön-külön kell az oda és visszautat felvezetni a szállítási elszámoló adatlapon, mert azok más-más időpontban zajlanak.

53 Köszönjük figyelmüket Összeállították: Farkasné Farkas Gyöngyi Velkei Mariann Utassyné Kovács Anita


Letölteni ppt "Támogató szolgálatok és közösségi ellátások szakmai munkájának támogatása FSZH 2009. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések