Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áttekintés.  A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig (…) elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áttekintés.  A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig (…) elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról."— Előadás másolata:

1 Áttekintés

2  A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig (…) elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról.  Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Hivatalhoz benyújtani.  Az elszámolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel.

3  Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt.  A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot.  A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.

4  Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság évente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi.  Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

5  Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet.  Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Hivatalnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek indokairól.

6  A Hivatal az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását a finanszírozási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Hivatal a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.  A fenntartó és a szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

7

8  https://pkr.nrszh.hu https://pkr.nrszh.hu  Szerződések modul → Elszámolási feladatok  Az elszámolás elkészítéséhez a megfelelő szerződésszám mellett lévő kis ikonra kell kattintani.  TSZ-(főszám)/(alszám)-2011  Az utolsó 2013. évi alszámnak kell az elszámolásban szerepelnie  Minden finanszírozási/támogatási szerződésére vonatkozóan külön-külön kell elszámolást készíteni  Elszámolási időszak  2013. január 1.-2013. december 31. közötti időszak  Évközi befogadás esetén a szerződésükben feltüntetett finanszírozási időszak kezdő dátumától

9 Tényleges feladatmutató meghatározása

10  A tényleges feladatmutató meghatározásakor a táblázat alatt feltüntetett kitöltési útmutató alapján kell eljárni.  A tényleges teljesített feladatmutatókat 4 tizedesjegyre szükséges felkerekíteni, ez összhangban van a kötelezően vezetendő dokumentáció „Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról” mellékletével, melyek utolsó sorának éves összesítésével lehet kitölteni a táblázatot.

11 Fontos!  A mennyiben személyi segítés esetében több a ténylegesen teljesített feladatmutató, mint amennyi a finanszírozási szerződésben rögzítésre került viszont a szállítás esetében pedig kevesebb került teljesítésre mint a szerződés szerinti, a kettő nem kompenzálhatja egymást.  Amennyiben valamelyik szolgáltatást érintően a vállalt feladatmutató nem került teljesítésre, azt visszafizetési kötelezettség terheli.

12 Támogatás - elszámolás

13  A táblázat a) oszlopába a finanszírozási szerződésben szereplő összegeket a rendszer automatikusan feltüntetni.  A táblázat b) oszlopában a 2013. évre kiutalt támogatás összegénél a ténylegesen átutalásra került pénzösszeget kell beírni.  A táblázat c) oszlopában a tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás kiszámítása során a kitöltési útmutató szerint kell eljárni.  A teljesítménytámogatás összege szállító szolgáltatás esetében 1500-as szorzószámmal szorzandó.  A teljesítménytámogatás összege személyi segítés esetében 2000-es szorzószámmal szorzandó.

14 Felhalmozás  A 2013. évi finanszírozási szerződésben foglalt működési támogatásból felhalmozásra átcsoportosított összeget a tárgyévben, azaz 2013. évben fel kellett használni.  Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem felhalmozásként került felhasználásra, vagy csak részben került elköltésre, abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak kamattal terhelve vissza kell fizetnie.

15 Szakmai beszámoló

16  Amennyiben ugyanazon ellátott egyidejűleg igénybe veszi a személyi segítést és a szállítást is (legalább egy-egy alkalommal), akkor az adott negyedévben mindkét rubrikában fel kell őt tüntetni.  Amennyiben ez az ellátott adott negyedévben, azon belül minden hónapban igénybe vette a szolgáltatást, akkor is csak 1-1 főnek számít rubrikánként.  Amennyiben egy ellátott minden negyedévben igénybe vette a támogató szolgáltatás szolgáltatásait, abban az esetben adott ellátott negyedévente egyszer jelenik meg.  A rendszerbe beépített számolási funkció az éves adatok sorban átlagot fog számolni.

17 Fogyatékossági csoportok  Az ellátottak számát az év folyamán megállapodással rendelkező, elszámolható ellátottak összesített számadatával kell megadni  Az egyéb fogyatékosság kategóriában kell feltüntetni pl. azokat az emelt összegű családi pótlékban részesült személyeket, akik a többi kategóriába nem tartoznak bele.

18 Szakmai mutatószámok

19  Munkaidő kihasználtsági mutató  Osztandó: a támogató szolgáltatás által éves szinten nyújtott elszámolható személyi segítői óraszám  Osztó: státuszok száma * 1750 órával  Részmunkaidőnél, nem egész éves munkavégzésnél arányosan csökkentendő.  Jármű kihasználtsági mutató  Osztandó: elszámolható, szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett kilométer (továbbiakban: elszámolható hasznos kilométer)  Osztó: támogató szolgáltatás feladatkörében végzett teljes éves kilométer

20 Személyi feltételek  A személyi feltételek között kért létszámadatokat az elszámolás végének időpontjára vonatkozóan kell kitölteni, azaz a 2013. december 31. napján nyilvántartott munkatársakról. Az év közbeni létszámadatokat és a változásokat a helyszíni ellenőrzés vizsgálja.  8 órás munkavégzés = 1,00

21

22  Egy feladategységre jutó önköltség:  A szolgáltatásra jutó összes költség és a tényleges összes feladategység hányadosával kell megadni.  Egy feladategységre jutó térítési díj (Ft):  Az éves térítési díj bevétel és az összes feladategység hányadosa. Ennek alapján a valós befolyt térítési díjat kell beírni a tényleges adatokhoz.  Ebből: személyi segítésre jutó térítési díj (Ft/ó):  Az éves személyi segítés térítési díjbevételének és a személyi segítési órák számának hányadosa.  Ebből: szállításra jutó (Ft/5ukm):  Az éves szállítási díjbevétel és az utassal megtett km hányadosa (Ft/ 5ukm).

23 Személyszállítás szakmai jellemzői  A szociálisan rászorult személyek csoportos szállítása közben megtett kilométerből számított feladatmutató számítási módjára több lehetőség is adott  A megfelelő cellába történő kattintással kell jelölni az alkalmazott módszert  Amennyiben a két megjelölt számítási módtól eltérő számítást alkalmaznak, ezt az 500 karaktert tartalmazó szabadszöveges mezőben kell leírni.

24


Letölteni ppt "Áttekintés.  A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig (…) elszámolást nyújt be a Hivatalhoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések