Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tárgyalásos eljárások VII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tárgyalásos eljárások VII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."— Előadás másolata:

1 Tárgyalásos eljárások VII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján

2 Definíció és típusai Olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – e törvényben előírtak szerint – kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről Hirdetmény közzétételével induló Hirdetmény közzétételével induló Hirdetmény nélküli Hirdetmény nélküli

3 Közös szabályok nincs ajánlattételi határidő korlátozás nincs ajánlattételi határidő korlátozás „ elegendő időtartam az egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételhez” „ elegendő időtartam az egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételhez” nincs ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárultáig nincs ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárultáig ajánlati biztosíték (csak AT érdekkörében) ajánlati biztosíték (csak AT érdekkörében) de ez nemjárhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor (35. § (2) bekezdése) beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont [beleértve az 57. § (3) bekezdés szerinti elemeket] megváltozását de ez nemjárhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor (35. § (2) bekezdése) beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont [beleértve az 57. § (3) bekezdés szerinti elemeket] megváltozását korábbi eredményhirdetés korábbi eredményhirdetés

4 cél: a legkedvezőbb érvényes AT-vel és feltételekkel szerződést kötni cél: a legkedvezőbb érvényes AT-vel és feltételekkel szerződést kötni tárgyalások menete tárgyalások menete együttesen vagy egymást követően együttesen vagy egymást követően egy vagy több fordulóban egy vagy több fordulóban többfordulós eljárás esetén többfordulós eljárás esetén tárgyalás menete tárgyalás menete AT létszám felső határa AT létszám felső határa csak az előzőhöz képest kedvezőbb ajánlat tehető csak az előzőhöz képest kedvezőbb ajánlat tehető egyenlő bánásmód (tájékoztatás) egyenlő bánásmód (tájékoztatás) jegyzőkönyv jegyzőkönyv a következő forduló megkezdéséig aláíratni AT-vel a következő forduló megkezdéséig aláíratni AT-vel átadni/megküldeni (2 munkanap) átadni/megküldeni (2 munkanap) utolsó tárgyalást követő 2 munkanapon belül ismertetni az értékelésre kerülő számszerűsíthető adatokat utolsó tárgyalást követő 2 munkanapon belül ismertetni az értékelésre kerülő számszerűsíthető adatokat szerződéskötés szerződéskötés

5 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 1. ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett vagy kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett vagy egyik AT sem, vagy a legkedvezőbb ajánlatot tevő sem tett – az AK rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot egyik AT sem, vagy a legkedvezőbb ajánlatot tevő sem tett – az AK rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot feltéve, hogy a felhívásnak, a dokumentációnak és az ismertetőnek a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; 2. kivételesen, ha az árubeszerzés, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás természete vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását; 3. építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban nem alkalmazható, ha megalapozza a piacképességet, illetőleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi; 4. szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, így különösen a szellemi szolgáltatások és a 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében

6 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás különös szabályai Részvételi felhívásban meghatározandó tárgyalás menete, időpontja tárgyalás menete, időpontja azon RJ-knek a megjelölése, akiket AK az eljárásban való részvételre meg kíván hívni azon RJ-knek a megjelölése, akiket AK az eljárásban való részvételre meg kíván hívni opcionális opcionális keretszám/létszám meghatározása keretszám/létszám meghatározása opcionális opcionális minimum 3! minimum 3! rangsorolás módja (műszaki-szakmai alkalmasság) rangsorolás módja (műszaki-szakmai alkalmasság)

7 Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás 1. Ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett vagy kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett vagy egyik AT sem, vagy a legkedvezőbb ajánlatot tevő sem tett – az AK rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot egyik AT sem, vagy a legkedvezőbb ajánlatot tevő sem tett – az AK rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot feltéve, hogy a felhívásnak, a dokumentációnak és az ismertetőnek a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg és AK az összes AT-t meghívja

8 2. Ha a nyílt vagy a meghívásos eljárás, illetve a meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás azért lett eredménytelen, mert nem nyújtottak be ajánlatot/részvételi jelentkezést feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, és minderről az ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság kérésére – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – tájékoztatást adni Minimum 3 AT-t kell meghívni! Minimum 3 AT-t kell meghívni!

9 3. Ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni; 3. Ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából

10 Építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetén 1. Ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéshez; az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét; 1. Ha olyan új építési beruházásra, illetőleg szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás, illetőleg szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás, illetőleg szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani

11 Árubeszerzés esetén 1. Ha az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő; ez az eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a piacképességet, illetőleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi; Minimum 3 AT-t kell meghívni! Minimum 3 AT-t kell meghívni! 2. Ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki- technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban; az ilyen – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések együttes időtartama azonban nem haladhatja meg a három évet; 3. Ha az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett; 4. Ha az árut kivételesen kedvező feltételekkel, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, illetőleg az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történő értékesítés keretében szerzi be.

12 Szolgáltatás megrendelése esetén Ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertessel vagy – a bírálóbizottság ajánlása alapján – nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerződést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót (ajánlattevőt) meg kell hívni a tárgyalásra csak az összességében legelőnyösebb ajánlat lehet a bírálati szempont csak az összességében legelőnyösebb ajánlat lehet a bírálati szempont

13 Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás különös szabályai Nincs RF, csak AF Nincs RF, csak AF Az eljárás megkezdésének (AF megküldésének) napján AK köteles benyújtani a KDB-hez Az eljárás megkezdésének (AF megküldésének) napján AK köteles benyújtani a KDB-hez AF AF AT neve, címe AT neve, címe a tárgyalásos eljárást megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás a tárgyalásos eljárást megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás formája: telefax/ elektronikusan/közvetlenül formája: telefax/ elektronikusan/közvetlenül tájékoztató küldése az AF visszavonásáról tájékoztató küldése az AF visszavonásáról


Letölteni ppt "Tárgyalásos eljárások VII. 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések