Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alászállt a poklokra … Jézus pokolra szállását is belekerült a hitvallás későbbi szövegébe. A niceai hitvallás csak eltemetését említi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alászállt a poklokra … Jézus pokolra szállását is belekerült a hitvallás későbbi szövegébe. A niceai hitvallás csak eltemetését említi."— Előadás másolata:

1 Alászállt a poklokra … Jézus pokolra szállását is belekerült a hitvallás későbbi szövegébe. A niceai hitvallás csak eltemetését említi.

2 Alászállt a poklokra … Mit tudunk a pokol természetéről a Biblia alapján? A részletekre nem térünk ki. A pokol Istentől való elkülönítés állapota.

3 Itt felmerül az a kérdés, hogy a halál után van-e tényleg lehetőség a megtérésre. A Biblia arról nem ír, hogy a halál után is van lehetőség a megtérésre.

4 Igehelyek: A gazdag és Lázár példázata is arról szól, hogy a halál után már nincs lehetőség a változtatásra (Lukács 16,26)

5 A halál utáni megtisztulás A tűz és hó – hideg és meleg büntetési eszközök. A véteknek megfelelő büntetésben részesülnek a bűnösök : aki felhevülve vétkezett, annak lelke tüzes purgatóriumba kerül, míg aki hanyagságból vétkezett, annak a havas pokol jár.

6 A test is vétkezett, de csak a lélek bűnhődik a tisztítótűzben? Bűneink büntetését Jézus Krisztus elhordozta a golgotai kereszten! A kegyelem egyszer s mindenkorra érvényes. A szeretet Istene miért vetné a kegyelmet nyert bűnöst a tisztítótűzbe?!

7 Szabad-e a bibliai kijelentéshez hozzátenni vagy elvenni? Néhány szent, kinek természetfölötti tudás adatott a tisztítótűzről, arról biztosít bennünket, hogy a megholt lelkek maguktól rohannak a tisztítótűz lángjaiba, mivel világosan felismerik, hogy a maguk tökéletlen, foltos állapotában nem léphetnek Isten boldogságos látására.” ( Forrás: Zaitzkofen, Németország – róm. kat. teológiaprofesszora. )

8 Kérdések Ha tehát csak a vér által van a megtisztulás, bűnbocsánat, akkor a tisztítótűz hogyan egészítheti ki a megtisztulást a halottak birodalmában? „Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket.”(Zsidók 10,26-27)

9 Pokolra szállás? Krisztus szenvedve vitte véghez az engesztelést, valóban „pokoli kínokat” élt át a kereszten, nem csak testben, hanem lélekben is, és miután kijelentette, hogy „elvégeztetett”, ill. lelkét az Atyja kezébe helyezte, további szenvedésre nem volt szükség az engeszteléshez.

10 harmadnapon feltámadt a halottak közül „ harmadnapon feltámadt a halottak közül ” Feltámasztatás: „Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.” (2 Kor 5,15) Isten tette: a feltámasztás

11 harmadnapon feltámadt a halottak közül „ harmadnapon feltámadt a halottak közül ” Krisztus feltámadásának üzenete két tényre alapozódik: 1. Az üres sír. Erről a tényről beszél a négy evangélium,Péter, Pál apostolok. Barát és ellenfél ezt a tényt nem vonta kétségbe.

12 harmadnapon feltámadt a halottak közül „ harmadnapon feltámadt a halottak közül ” Az üres sír önmagában nem bizonyítja Krisztus feltámadását. 2. Krisztus megjelenése. Látható, hallható, megtapasztalható A feltámadott új testben jelent meg, szellemi test.

13 harmadnapon feltámadt a halottak közül „ harmadnapon feltámadt a halottak közül ” Elspiritualizálás: csak szellemjárás volt a megjelenése! Materialisztikus felfogás: A megfeszítet test újból megelevenedett.

14 harmadnapon feltámadt a halottak közül „ harmadnapon feltámadt a halottak közül ” „maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát”( Lukács 24,36-40)

15 harmadnapon feltámadt a halottak közül „ harmadnapon feltámadt a halottak közül ” Mit érthetünk meg Krisztus feltámadásával kapcsolatban: 1. 1. Krisztus szenvedés mélységeibe vezető útja véget ért, felfelé tart, elkezdődött a felmagasztalás. 2. 2. Feltámadás: a Krisztus ellenes emberi és ember fölötti hatalmak feletti teljes győzelem.

16 Mit jelent nekünk Krisztus feltámadása? 1. 1. Kiontott vérérét, megváltó haláláért nyerünk hit által bűnbocsánatot: „aki halálra adatott bűneinkért… 2. 2. Feltámadásával pedig kegyelemből új életet nyerünk:… és feltámasztatott megigazulásunkért.”( Róma 4,24)

17 Mit jelent nekünk Krisztus feltámadása? „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2 Kor 5,17) 3. Feltámadása azt jelenti nekünk, hogy a halottak feltámadása már elkezdődött. Amint ő feltámadott, mi is feltámadunk!

18 …f ölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján Jézus Krisztus miután véghez vitte az engesztelést, a megváltást, a mennybe ment. A mennybemenetel tényét az evangéliumokban jegyezték fel. „Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.”(Márk 16,19)

19 …f ölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján Szemtanúk tesznek erről bizonyságot. „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.”(Apcs.1,9)

20 Krisztus isteni és emberi természetének egysége Hogy értsük ezt az Igét: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”(Máté 28,20), ha mennybe ment?

21 Isteni természet szerint… Istenségére nézve soha sem távozik el tőlünk: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”(Máté 18,20)

22 Emberi természet szerint… Ha a mennyben van, hogyan van velünk? Emberi természete szerint nincs többé a földön: „mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.”(Mété 26,11)

23 Isteni természet szerint… Az isteni természet szerint mindenütt jelenvaló Miután az Ige testté lett, az emberi természeten kívül is létezik Az emberi természetben is benne van, azzal személy szerint egyesülve maradt.

24 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 1. Helyet készít nekünk a mennyben: „ És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”(Ján 14 3)

25 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 2. Krisztus az egyetlen Közbenjárónk, imádkozik értünk: „Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.”(Zsid 9,24)

26 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 3. Fizikai, testi korlátai megszűntek, egyidejűleg mindenütt ott lehet. „… az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” ”(János 20,19)

27 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 4. Neki adatott, minden hatalom és uralkodik, mint királyok Királya, szavával irányítja birodalmát: „…aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” (Zsid 1,3) „a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek”.(Jel 17,14)

28 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 5. A mennyből elküldi a Szentlelket: „… jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet.” (Ján 16,7-8)

29 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 6. Nagy ígéret adott a szolgálat vonatkozásában: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, (Ján 14,12)

30 Mi a jelentősége a mennybemenetelnek ránk nézve? 7. Új korszak kezdődik el, mely Jézus mennybemenetelétől visszajöveteléig tart. Az ekklésia Feje, Jézus Krisztus a mennyben van, ahonnan eljön értünk. Az ekklézsia a felkészülés, a visszavárás reményében él és szolgál. „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”(Apcs 1,11)

31 Krisztus uralkodik! Vezet a Szentlélek által Felhasznál minket Isten országának építésében Oltalmaz minket minden ellenséges erővel szemben


Letölteni ppt "Alászállt a poklokra … Jézus pokolra szállását is belekerült a hitvallás későbbi szövegébe. A niceai hitvallás csak eltemetését említi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések