Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PREAMBULUM Szeretem azokat az embereket, akik keresik az igazságot, de óvakodom azoktól, akik megtalálták!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PREAMBULUM Szeretem azokat az embereket, akik keresik az igazságot, de óvakodom azoktól, akik megtalálták!"— Előadás másolata:

1

2 PREAMBULUM Szeretem azokat az embereket, akik keresik az igazságot, de óvakodom azoktól, akik megtalálták!

3 ALAPVETÉSEK ARISZTOTELÉSZTŐL NAPJAINKIG Arisztotelész: „A város nem a puszta együttélés kedvéért alapíttatott, hanem az emberhez méltó élet céljából.” Az EU Tanács következtetései az építészetről (2008/C 319/05) –az építészet minden egyes ország kultúrájának és életének alapvető eleme. –az építészet, mint kreatív kulturális diszciplína és technológiai innovációs ágazat kiválóan példázza, hogyan tud a kultúra hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez, figyelembe véve a városok kulturális dimenziójára, valamint a gazdaságra, a társadalmi kohézióra és a környezetre gyakorolt hatását. –a kulturális tevékenységek és a kreatív ágazatok – mint például az építészet – az innováció és a technológia fellendítése tekintetében alapvető fontosságúak, továbbá a jövőben a fenntartható növekedés kulcsfontosságú motorját jelentik.

4 EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLET „lágyfilozófia” személyes egyetemes

5 TÉVUTAK 1. primitív tévút az élvezetek kiélése 2. silány tévút (jólét) siker vagyon hírnév hatalom 3. nemes tévút az élet a tudás

6 AZ ÉLET ÉRTELME: MAGA AZ ÉLET Hogyan éljem? –célirányos épülés – a cselekvő szeretet – a keresés Alapigények –szeretetnek, elfogadottnak lenni –értékes, fontos lehessek –szabadság, önállóság –valakihez tartozás érzése

7 KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY 1995. évi LIII. tv. 1. § (1) A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

8 ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY 1997. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) g), k) A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére. az építésügy részeként

9 EMBERHEZ MÉLTÓ KÖRNYEZET Fodor László: A környezethez való jog dogmatikája Egészséges környezet (szűk értelemben az ember élete és egészsége szempontjából megfelelő, káros hatásoktól mentes környezet) Biztonságos környezet (amelyben az ökológiai problémák nem fenyegetik az emberiség fennmaradását, az egyes emberek életét, békés egymás mellett élését és vagyonát) Zavartalan környezet (amely biztosítja a mentális egészséget, a pihenést és a megújulást is) Esztétikus környezet (amely szolgálja az emberi személyiség kiteljesedését, önmegvalósítását) Harmonikus környezet (vagy ökológiailag kiegyensúlyozott környezet, amelyben biztosított a természet megújuló képessége, a fenntartható fejlődés) Kedvező környezet (amely változatos, s amelyben jó életkörülmények biztosítottak a természet javaihoz, mint közjavakhoz, a nemzeti vagyon részihez való hozzáférésen keresztül) Emberhez méltó környezet (amely az előbbieket magában rejti, a társadalom mindenkori értékrendjének, emberképének megfelelően)

10 ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) b) A települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat, valamint szerveik építésügyi feladata különösen: a jogszabályok keretein belül a településrendezési feladatkör ellátása, az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme, az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása.

11 ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY 1997. évi LXXVIII. tv.2. § 16. Önkormányzati (megyei, települési, térségi) főépítész : a helyi önkormányzat területrendezési, valamint e törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő - felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező - személy.

12 FŐÉPÍTÉSZI KORMÁNYRENDELET 190/2009.(IX.15.) Korm rendelet 12. § (4) A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos a) megyei önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a megye közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a megyei főépítész, b) társulási megállapodásban meghatározott települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a társulásban részt vevő települések közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a térségi főépítész, c) települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési főépítész, a fővárosban a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok megosztott feladataik szerint a fővárosi, illetve a kerületi főépítész készíti elő.

13 FŐÉPÍTÉSZI KORMÁNYRENDELET Az önkormányzati főépítész általános feladatai 8. § Az önkormányzati főépítész a) az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére, c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében, g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot, h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek.

14 ESZKÖZRENDSZER településrendezés helyi építési szabályzat (RENDELET) sajátos jogintézmények az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása (döntési hatáskör hiánya!) főépítész (VÉLEMÉNY) tervtanács (VÉLEMÉNY) a helyi építészeti örökség védelme (RENDELET)

15 PÁR-BESZÉD Az állam építésügyi feladata: JOGHARMONIZÁCIÓ A helyi önkormányzat építésügyi feladata: A HARMÓNIÁHOZ VALÓ JOG

16 KÖZÖS CÉL Az érdekek egyeztetése mellett úgy kell értéket teremteni, hogy (közben) a jót – vagyis a közjót – szolgáljuk.

17 PÉLDÁK A „SZERINTÜNK”-RE az önkormányzat elfogadja, az építési hatóság pedig engedélyezi a terveket. önkormányzati vétójog önálló, az önkormányzatoktól független építéshatóság. a helyi (főként a települési-, de egyes esetekben a megyei-) önkormányzatot az egyedi építési hatósági ügyek elbírálása során mindenképpen érdekelt félnek (ügyfélnek) kell tekinteni. Az építési hatóság döntési mechanizmusa nem fér össze a szubjektív minősítés lehetőségével, a „szép vagy nem”, a „tetszik vagy sem” kérdésére a hatóság nem válaszolhat, döntésének egyetlen szempontja a „szabályosság” vizsgálata lehet. Az építési hatóság legyen „megközelíthetetlen”, objektív, vagyis általában is helyre kell állítani a hatóság tekintélyét. A hatóságnak nem lehet mérlegelési joga! Amely egyedi ügyben a számára előterjesztett javaslat tartalma megfelel az általános (országos), illetve a helyi szabályozásban foglalt követelményeknek, a hatóságnak legyen kötelező az engedély megadása, viszont a jogi peremfeltételeknek meg nem felelő kérelem pozitív elbírálása ugyanúgy nem engedhető meg.

18 PARTNERSÉG

19 A FŐÉPÍTÉSZ A VALÓSÁGBAN A jövő őrzője (Melocco Miklós) A település élő szakmai lelkiismerete (Sáros László DLA) Végvári vitéz (Philipp Frigyes) A főépítész egy személyben bonviván (díva), népnevelő/gyógypedagógus és melegszívű, ámde kérlelhetetlen kommandós (Kiss Lajos) A szakm(áj)a helyi követe (Berényi András)

20 REÁLIS ÁLOM "Aki éjszaka álmodik, annak álmai szertefoszlanak, mire felkel a nap. Aki nappal is képes álmodni és elég hittel rendelkezik, lehetőséget kap álmai megvalósításához.” Arábiai Lawrence

21 "Az előretörés, az alkotás vágya szállta meg a városokat és mindenki széppé, nagygyá s hatalmassá tenné városát a legrövidebb idő alatt. Ám nagy akadályok gördülnek e vágy elé, gyakran csak látszólag: mert akadályokat vélünk látni ott, hol nincsenek, nem hárítjuk el azokat, amelyek könnyen kiküszöbölhetők és nem használjuk fel azon egyszerű, természetes és közelfekvő eszközöket, melyek bizton célhoz vezetnek. " Lovass Zsigmond (1904) AZ ÁLOM

22 A HIT „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Szent Pál)

23 A LEHETŐSÉG „Az emberi történelem hatalmas kultúrák teremtője, melyek azért pusztultak el, mert képtelenek voltak tervszerűen, értelmesen és cselekvően válaszolni a kihívásokra.” Erich Fromm

24 ÚTRAVALÓ „ Az emberséges ember kilenc gondolata: 1.Nézek, de tisztán látok-e? 2.Hallgatok, de helyesen értek-e? 3.Beszélek, de szelíden szólók-e? 4.Szembeszállok, de tiszteletet a másik felé tanúsítok-e? 5.Mondok valamit, de őszinte és igaz-e? 6.Dolgozom, de dolgom komolyan veszem-e? 7.Kétkedem, de mások tanácsát kikérem-e? 8.Mérges vagyok, de tettem következményeit átgondolom-e? 9.Lehetőségem nyílik, de élni vele helyes és becsületes-e?” Konfuciusz

25 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Philipp Frigyes az Országos Főépítészi Kollégium elnöke Országos Főépítészi Kollégium Titkársága 1364 Budapest, Pf. 252. Telefonszám: +36-30-449-50-28 honlap: http://www.foepiteszek.huhttp://www.foepiteszek.hu e-mail: alapitvanyi.titkarsag@gmail.comalapitvanyi.titkarsag@gmail.com


Letölteni ppt "PREAMBULUM Szeretem azokat az embereket, akik keresik az igazságot, de óvakodom azoktól, akik megtalálták!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések