Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 KÖZBESZERZÉS KÖTELEZETTSÉGE A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN, A KÖZBESZERZÉS FŐBB SZABÁLYAI Előadó: Dr. Schablauer Péter vezérigazgató Magyar Közbeszerzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 KÖZBESZERZÉS KÖTELEZETTSÉGE A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN, A KÖZBESZERZÉS FŐBB SZABÁLYAI Előadó: Dr. Schablauer Péter vezérigazgató Magyar Közbeszerzési."— Előadás másolata:

1 1 KÖZBESZERZÉS KÖTELEZETTSÉGE A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN, A KÖZBESZERZÉS FŐBB SZABÁLYAI Előadó: Dr. Schablauer Péter vezérigazgató Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

2 2 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17. Telefon: (82) 510-001 Fax: (82) 222-067 Email: info@mkeb-zrt.huinfo@mkeb-zrt.hu

3 3 Kbt: közbeszerzési törvény Közbeszerzési Hatóság: Magyarországon jogszabályi felhatalmazás alapján a közbeszerzés területén kizárólagos hatáskörrel eljáró szervezet Közbeszerzési Döntőbizottság: a közbeszerzési eljárásokban felügyeleti és ellenőrzési joggal rendelkező, a jogorvoslati eljárások lefolytatására országos hatáskörrel rendelkező, független szerv Közbeszerzési Értesítő: a közbeszerzések hivatalos lapja, benne jelennek meg a (bizonyos) közbeszerzési eljárások megindításáról, eljárások eredményéről, szerződések módosításáról szóló hirdetmények, tájékoztató. Ajánlatkérő: jogszabály által közbeszerzési eljárásra kötelezett szervezet, vállalkozás, akinél a beszerzési igény felmerül, és aki a közbeszerzési eljárást lefolytatja ELŐZMÉNYEK > az értelmezéshez alapvetően szükséges fogalmak __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 4 Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, akit a közbeszerzési eljárás során ajánlattételre hívnak fel, vagy aki a nyilvánosan meghirdetett közbeszerzési eljáráson ajánlatot nyújt be eljárást megindító felhívás (ajánlattételi felhívás): az a jogszabályban előírt formai és tartalmi kellékekkel rendelkező felhívás, amivel a közbeszerzési eljárás megindul ajánlati dokumentáció: az eljárás megindításához a felhívás mellé az ajánlatkérő által készített olyan anyag, ami részletesen előírja az ajánlattevők által benyújtandó ajánlat összeállításának módját, továbbá tartalmazza az ehhez szükséges mintákat, valamint a szerződéses feltételeket (adott esetben a szerződés tervezetet) közbeszerzési értékhatárok: Magyarország éves költségvetési törvényében meghatározott értékhatárok, amelyben meghatározott összeghatárokat elérő, illetve maghaladó beszerzések a Kbt. hatálya alá tartoznak ELŐZMÉNYEK > az értelmezéshez alapvetően szükséges fogalmak __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 5 közbeszerzési terv: ajánlatkérő tárgyévre tervezett közbeszerzéseit tartalmazó, a jogszabály előírásai alapján készített tervezet közbeszerzési szabályzat: ajánlatkérő közbeszerzésének lefolytatását előíró, a jogszabály (Kbt.) előírásai alapján készített egyedi szabályzat Közreműködő Szervezet: uniós (és) hazai pályázati forrásból megvalósított beszerzések esetében a Támogató részéről a pályázat megvalósítása során eljáró szervezet ELŐZMÉNYEK > az értelmezéshez alapvetően szükséges fogalmak __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 6 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről (új Kbt.) – hatályba lépett 2015.11.01-én Kbt. végrehatási rendeletei (ca. 10 darab) egyéb kapcsolódó jogszabályok (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről Közbeszerzési Hatóság útmutatói Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatói Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai – mint iránymutatás a jogértelmezéshez A KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 7 A közbeszerzési értékhatárokat a Kbt. és a költségvetési törvény együttesen szabályozza. A közbeszerzések során az ellenszolgáltatási érték mindig nettó összegben kerül meghatározásra, a szabályokat ennek megfelelően kell alkalmazni. A Kbt. előírja egybeszámítási (részekre bontási) szabályok alkalmazását, amely során az egyes beszerzések ellenértékeit egybe kell számítania ajánlatkérőnek, így ennek eredményeként (adott esetben) akkor is közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, ha az egybeszámított értékek ez külön-külön nem indokolnák. ÉRTÉKHATÁROK ÉS ALKALMAZÁSUK SZABÁLYOZÁSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 8 Hatályos közbeszerzési értékhatárok: Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén (klasszikus ajánlatkérők, támogatott szervezetek esetében): ÉRTÉKHATÁROK ÉS ALKALMAZÁSUK SZABÁLYOZÁSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nem kell eljárást lefolytatni Nemzeti eljárásrend Közösségi eljárásrend hirdetmény nélküli (4 ajánlattevős) eljárás nemzeti nyílt (összefoglaló tájékoztatóval induló) eljárás 8 mFt alatt8 mFt – 18 mFt18 mFt – 200.000 euró, azaz 64.135.830 Ft 200.000 euró, azaz 64.135.830 Ft-tól

9 9 Hatályos közbeszerzési értékhatárok: Építési beruházás esetén:(klasszikus ajánlatkérők, támogatott szervezetek esetében): ÉRTÉKHATÁROK ÉS ALKALMAZÁSUK SZABÁLYOZÁSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nem kell eljárást lefolytatni Nemzeti eljárásrend Közösségi eljárásrend hirdetmény nélküli (4 ajánlattevős) eljárás nemzeti nyílt (összefoglaló tájékoztatóval induló) eljárás 15 mFt alatt15 mFt – 100 mFt100 mFt – 5.225.000 euró, azaz 1.603.395.750 Ft 5.225.000 euró, azaz 1.603.395.750 Ft-tól

10 10 Ki minősül ajánlatkérőnek a Kbt. szerint? Ki köteles a beszerzése során közbeszerzési eljárást lefolytatni? Kbt. 5.§ (1) bekezdés határozza meg az ajánlatkérők körét: 5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek: a) a minisztérium, b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv, c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács, d) a 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti jogi személyek, e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)– e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza. AZ AJÁNLATKÉRŐ MEGHATÁROZÁSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 11 (2) A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában, b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik. (3) 2 A (2) bekezdésben foglaltak mellett a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés 2 a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból, b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból, c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból, d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból, e) nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg. AZ AJÁNLATKÉRŐ MEGHATÁROZÁSA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 12 Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozik-e? A pályázatban milyen tételek esetében áll fenn az egybeszámítási kötelezettség (részekre bontási tilalom)? Mi a beszerzés becsült értéke? A becsült értéke eléri-e a közbeszerzési értékhatárt? Amennyiben közbeszerzést szükséges alkalmazni, akkor milyen eljárásrendben kell azt lefolytatni? MIT KELL MEGVIZSGÁLNI A BESZERZÉT MEGELŐZŐEN? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 13 Bírálóbizottság A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Az ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71–72. §] megadását követő – e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A KÖZBESZERZÉSBE BEVONT SZEMÉLYEK – 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 14 Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A KÖZBESZERZÉSBE BEVONT SZEMÉLYEK – 2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 15 Hirdetmény nélküli (4 ajánlattevős) eljárás - Kbt. 115. § piacelemzés alkalmasság vizsgálata összeférhetetlenség vizsgálata (felkért szervezetek, bírálóbizottsági tagok) közbeszerzési szabályzat készítése közbeszerzési terv készítése Közbeszerzési Adatbázis – regisztráció + eljárás rögzítése minimum 4 darab, a szállítás/szolgáltatás/építés megvalósítására képes gazdasági szereplő kiválasztása ajánlattételi felhívás és dokumentáció készítése, megküldése a kiválasztott gazdasági szereplőknek a közbeszerzési eljárás lefolytatása az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladása a Közbeszerzési Értesítőbe az eljárás papír alapú és elektronikus dokumentálása utóellenőrzés (folyamatba épített ellenőrzés) a Közreműködő Szervezettel ALAPVETŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSOK – 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 16 Hirdetmény nélküli (4 ajánlattevős) eljárás - Kbt. 115. § Az eljárás időszükséglete Eljárási cselekményszükséges időösszesítés Piackutatás, eljárás előkészítése 5-10 nap10 nap Eljárás lefolytatása15-20 nap30 nap Szerződéskötési moratórium 5 nap35 nap Szerződés teljesítése 30 nap65 nap Összesen:65 nap ALAPVETŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSOK – 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 17 Nemzeti nyílt (összefoglaló tájékoztatóval induló) eljárás – Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont piacelemzés alkalmasság vizsgálata összeférhetetlenség vizsgálata (felkért szervezetek, bírálóbizottsági tagok) közbeszerzési szabályzat készítése közbeszerzési terv készítése Közbeszerzési Adatbázis – regisztráció + eljárás rögzítése összesített tájékoztató feladása a Közbeszerzési Adatbázisba minimum 3 darab, a szállítás/szolgáltatás/építés megvalósítására képes gazdasági szereplő kiválasztása ajánlattételi felhívás és dokumentáció készítése, megküldése az érdeklődő gazdasági szervezeteknek, és a kiválasztott gazdasági szereplőknek a közbeszerzési eljárás lefolytatása az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladása a Közbeszerzési Értesítőbe az eljárás papír alapú és elektronikus dokumentálása utóellenőrzés (folyamatba épített ellenőrzés) a Közreműködő Szervezettel ALAPVETŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSOK – 2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 18 Nemzeti nyílt (összefoglaló tájékoztatóval induló) eljárás – Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont Az eljárás időszükséglete Eljárási cselekményszükséges időösszesítés Piackutatás, eljárás előkészítése 5-10 nap10 nap Eljárás lefolytatása35-40 nap50 nap Szerződéskötési moratórium 10 nap60 nap Szerződés teljesítése 30 nap90 nap Összesen:90 nap ALAPVETŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÍPUSOK – 2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 19 Az uniós pályázatok megvalósítása során a lefolytatott közbeszerzési eljárás ellenőrzés köteles. Rendelkező jogszabály: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről Kommunikációs felület: EMIR www.szechenyi2020.huwww.szechenyi2020.hu Szabálytalanul lefolytatott eljárás / közbeszerzés megkerülésnek következményei: szabálytalansági eljárás a kapcsolódó pályázat pénzügyi korrekciója (forráselvonás – akár 100%-is) A KÖZBESZERZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, LEFOLYTATÁSÁRA ALKALMAZZANAK JÓ SZAKEMBERT!!! A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELLENŐRZÉSE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 20 Hatósági díjak: A közbeszerzési eljárás során felmerülő, jogszabályban előírt hirdetményellenőrzési díjak ajánlattételi felhívás díja (uniós eljárás)150.000 Ft tájékoztató az eljárás eredményéről 80.000 Ft tájékoztató a szerződés módosításáról - Munkadíj: A közbeszerzési szakember (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) munkadíja nincs fixen meghatározott díj (megállapodás szerint) A közbeszerzés költségei a legtöbb pályázatban tervezhető és elszámolható költségek. A KÖZBESZERZÉS KÖLTSÉGEI __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 KÖZBESZERZÉS KÖTELEZETTSÉGE A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN, A KÖZBESZERZÉS FŐBB SZABÁLYAI Előadó: Dr. Schablauer Péter vezérigazgató Magyar Közbeszerzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések