Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EKAER _ A kockázati biztosíték Gyakran ismételt kérdések TÁJÉKOZTATÓ II. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém, 2015. január 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EKAER _ A kockázati biztosíték Gyakran ismételt kérdések TÁJÉKOZTATÓ II. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém, 2015. január 23."— Előadás másolata:

1 EKAER _ A kockázati biztosíték Gyakran ismételt kérdések TÁJÉKOZTATÓ II. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém, 2015. január 23. Előadók: -Kaiser Lászlóné, -Matuszné Bíró Katalin.

2 Bejelentésre kötelezettek köre 1. Belföldi forgalomban a szállítmány megérkezését a címzett köteles lejelenteni, ami sok esetben problémás, (kis címzettek, vagy az igénylés esetében kis feladók tenyésztők, tejes gazdák), és ennek elmaradásáért az EKAER számot igénylőt büntetik. Az Art. 11. számú mellékletének III. pont 1. alpontja szerint a kérdéses bejelentést a címzett (átvevő) mellett a feladó is megteheti. 2. Egy nagyberuházás esetén ki a végfelhasználó? A fővállalkozó, aki épít, vagy a beruházó, aki a beruházás eredményét használni fogja? A törvény értelmében végfelhasználó a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Vagyis egy beruházásban közreműködő vállalkozás esetében nem valósulhatnak meg a végfelhasználóval szemben támasztott követelmények.

3 3. Milyen joga/kötelessége van a teherautó vezetőjének az áru átvételekor? (Mivel nem feltétlenül tudja, hogy amit visz az EKAER köteles-e, elindulhat regisztráció nélkül, majd zárolhatják az úton?) Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti: a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről, d) az EKAER számról, e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.

4 Mivel az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható, az állami adó- és vámhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. A termék fuvarozását végző személy tehát nem kötelezett bejelentésre.

5 4. Az építkezéshez vásárolt betont ütemesen szállítják a mixerek, de az utolsó adagot (annak mennyiségét, időpontját stb.) csak az építkezés munkamenete függvényében lehet majd meghatározni. Ki és mikor fogja ezt bejelenteni? A belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén az Art. 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát az EKAER elektronikus felületén az EKAER szám igénylésekor, vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig a feladónak kell bejelentenie. A termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját a címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

6 Bejelentésre kötelezett tevékenységek 1. Mit jelent pontosan az első adóköteles termékértékesítés? A belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi előállítást, létrehozást követően először értékesített fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés adóköteles. Első adóköteles értékesítésnek tekintendő a bérmunkával létrehozott termék belföldre, nem végfelhasználó felé történő értékesítése. Tekintettel arra, hogy a feltételek között szerepel az is, hogy az értékesítés adóköteles legyen, nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Az Art. végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

7 2. Miként kell kezelni az olyan háromszereplős értékesítéseket, ahol egy magyar közvetítő értékesít Magyarországról más tagállamba vagy más tagállamból Magyarországra, és a szállítás a közvetítő megbízásából az eredeti eladó és a végső címzett között közvetlenül valósul meg? Ezekben az esetekben belföldi értékesítésre és tagállamba történő értékesítésre vagy onnan történő beszerzésre is sor kerül. Ilyen esetben két bejelentést kell tenni? Mivel a vázolt esetben egyetlen szállítás történik, és az útdíjköteles gépjárművel végzett, az Európai Unió más tagállamából Magyarországra, illetve Magyarországról az Európai Unió más tagállamába történő közúti fuvarozással járó tevékenység esetén szükséges az EKAER rendszerben az adatokat rögzíteni, így bejelentési kötelezettséget is csak egyszer kell teljesíteni. 3. Az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén nincs tisztázva az áru címzetthez érkezése után az EKAER visszaigazolásának módja. Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén az áru megérkezésekor bejelentési kötelezettség nem áll fenn.

8 4. Saját áru kiszállításakor is fennáll a bejelentési kötelezettség? Amennyiben a saját áru mozgatása kizárólag belföldön történik, úgy az után nem áll fenn bejelentési kötelezettség. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, illetve Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, továbbá belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén áll fenn a bejelentési kötelezettség. 5. Telephelyeink között történhet-e EKAER nélküli átszállítás (alapanyag, áru, stb.)? Csak akkor áll fenn bejelentési kötelezettség, ha a belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés történik. Így, ha az adóalany belföldi telephelyei között fuvarozza/fuvaroztatja a saját termékét, nem kell EKAER számot igényelni. Azonban, ha az adóalany a terméket olyan telephelyei között fuvarozza/fuvaroztatja, amelyek közül az egyik az Európai Unió más tagállamában található, a bejelentési kötelezettség az egyéb célú behozatal, illetve egyéb célú kivitel okán fennáll.

9 6. Van-e bejelentési kötelezettsége a termékbeszerzőnek, ha magát a fuvareszközt szerzi be, amely „saját lábon” érkezik a vevő telephelyére? A bejelentési kötelezettség a termékértékesítés/beszerzés tényéhez kötődik, így nincs annak relevanciája, hogy a megvásárolt áru saját lábon érkezik-e vagy sem, tehát ebben az esetben is fennáll a bejelentési kötelezettség. 7. Távol-keletről tengeren érkező konténer Magyarországra vasúton érkezik meg, valamely terminálon átrakásra kerül közúti alvázra, és közúton érkezik az importáló cég telephelyére. Ebben az esetben ez a nem EU-s beszerzés minek minősül EKAER szempontjából? Ebben az esetben nem áll fenn bejelentési kötelezettség tekintettel arra, hogy harmadik országos reláció esetén nincs bejelentési kötelezettség. 8. Abban az esetben, ha egy Magyarországról induló, az Európai Unióba tartó szállítás kombinált módon közúton és vasúton történik (és a közúti szakasz minimális), az ilyen kombinált szállítással végrehajtott Közösségen belüli értékesítéshez szükséges EKAER számot igényelni? Igen, a közúti szakasz tekintetében szükséges az EKAER szám igénylése.

10 9. Belföldi bérmunka esetében a gyártáshoz szükséges alapanyagok és a keletkező termékek mozgatásához kell-e EKAER számot kérni, mivel az áru tulajdonosa nem változik, de a termék fajtája igen (pl. nyers termékből feldolgozott termék)? Belföldi viszonylatban csak a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértésesítés esetén szükséges EKAER számmal rendelkezni, saját alapanyag, termék mozgatásához nem. Amennyiben azonban az alapanyagot az EU másik tagállamából hozzák be belföldre, illetve a bérmunka következtében előálló terméket belföldről az EU másik tagállamába szállítják vissza, mind az EU-belföld mind a belföld-EU fuvarozáshoz szükséges EKAER szám igénylése, tekintettel arra, hogy ebben az esetben megvalósul az egyéb célú behozatal és az egyéb célú kivitel.

11 10. Mit jelent a felrakodási cím? (A felrakodási cím eltérhet az eladó címétől.) A felrakodás címénél a tényleges felrakodási címet kell bejelenteni, ahol az áru a szállító járműre kerül. 11. Mit jelent az áru általános megnevezése? A termék általános megnevezése a termék hétköznapi forgalomban használt megnevezése, illetve a csomagoláson megjelölt megnevezés, azonban ezen megnevezésnek összhangban kell állnia a bejelentendő adatoknál feltüntetett vámtarifaszámmal. A megnevezés és a VTSZ összhangja azonosítja az adott termékféleséget. 12. Mit jelent az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó tömeg kg-ban? A bruttó tömeg a termék és a tára (a termék-csomagolás) súlya együttesen.

12 13. Tisztázni szükséges egyértelműen a fogalmakat, mert a feladó és felrakó hely (kiszolgálás helye), a címzett és a lerakó hely (átvétel helye) eltérhet. Az Art. alapján a címzett a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, a feladó a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló, vagy első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – értékesítését megvalósító általános forgalmi adó alanya, valamint az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője. Mivel nem a feladó, hanem a felrakodás címét kell megadni, és nem a címzett címét, hanem a kirakodás (átvétel) címét kell megadni, nem okoz gondot, ha ezek az adatok eltérnek.

13 EKAER regisztráció, bejelentkezés, jogosultságok megadása 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést az adózó ügyfélkapu regisztrációval rendelkező meghatalmazottja teheti meg, aki az EKAER honlapján regisztrált. Ez kérdésessé teszi, hogy a logisztikai szolgáltató képviselője eljárhat-e a feladó nevében. Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. Az EKAER szám igényléséhez szükséges bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt. Fontos, hogy az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül. Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat. Fontos kiemelni, hogy a bejelentésre az adózó által – az EKAER felületen – feljogosított személyek nem kizárólag az Art. 7. §-a szerinti képviselők lehetnek, hanem bármely természetes személy.

14 EKAER számmal kapcsolatos tudnivalók 1. Helyes az az értelmezés, hogy létezik a cégnek egy EKAER száma, illetve egy adott szállítmánynak egy EKAER sorszáma? A közúti fuvarozási tevékenységet folytató adózó az adott fuvarhoz kapcsolódóan a bejelentése alapján kap EKAER számot. Az EKAER szám tehát mindig egy adott termékegységet azonosít. 2. A megigényelt EKAER szám a megállapítástól számított 15 napig érvényes. Mi történik abban az esetben, ha a 15 napos határidőt követően érkezik meg a szállítmány a közösségből? A 16. napon, vagy később is be kell, illetve be lehet jelenteni a szállítmány megérkezését? Ha egy szállítmány a 15 napból kifutva érkezik meg, abban az esetben kell valamilyen módosítást elvégezni az eredeti EKAER számmal kapcsolatosan, vagy egy új EKÁER számot kell igényelni a 15. napon az akár már úton lévő szállítmány esetében is? Ebben az esetben a 15 nap eltelte után új EKAER számot kell igényelni. Az új EKAER szám igénylésekor a korábbi felrakodási dátum rögzítésének lehetősége jelenleg nem megoldott, a kérdés egyeztetés alatt áll.

15 3. Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása? A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKAER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség. 4. A hétvégi feladások esetén milyen módon lehet EKAER azonosítót igényelni? Az EKÁER rendszer interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, így a „feladások” folyamatosan kivitelezhetőek, EKÁER azonosítót bármikor lehet igényelni. Továbbá tekintettel arra, hogy az EKÁER szám 15 napig érvényes a bejelentés a szállítást megelőző napokban is megtehető, de ügyelni kell arra, hogy a szállítás alatt az EKÁER szám ne veszítse érvényét. Az EKÁER rendszer a hét minden napján 24 órában üzemel, így hétvégén és munkaidőn kívül is megtörténik az EKÁER azonosítószám kiadása, amennyiben a bejelentés megfelel az előírt feltételeknek.

16 5. A számlázásnak illeszkednie kell-e az EKAER bejelentéshez? Pl. elfogadja-e a Hatóság a napi gyűjtőszámlát, ha azon több kamionnyi, azaz több EKAER számmal rendelkező szállítmány is számlázásra kerül; kell-e/javasolt-e szerepeltetni az EKAER számot a számlán? Tekintettel arra, hogy a bejelentés időpontjában nem minden esetben áll rendelkezésre az ügyletről kibocsátott számla, illetve egyes esetekben pl. gyűjtőszámla esetén a fuvarozott termék és számla szerinti értékesítés nem feleltethető meg, a számlán kívül más okirat is (szerződés, fuvarlevél stb.) alapján is megállapítható az ellenérték. A számlán az EKAER szám szerepeltetése nem kötelező (és nem is javasolt). 6. Rendelkeznie kell-e a kamion vezetőjének valamilyen írásos igazolással az EKAER számról, vagy elég, ha szóban közlik vele? Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti többek között az EKAER számról. Fentiek alapján elegendő, ha a fuvarozást végző személy az EKAER számról nyilatkozatot tesz, így azt vele bármilyen formában (akár szóban is) közölni lehet.

17 7. Mi történik abban az esetben, ha NAV nem adja ki időben az EKAER számot? Az EKAER szám kiadása – a kiadhatóságra vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek egyidejű teljesítése mellett – az EKAER felületén történik néhány másodperces határidővel. A feltételek teljesítése esetén a rendszer kiadja az EKAER számot, egyéb esetben a kiadhatóság akadályát jelentő tényről tájékoztatja a bejelentőt. Az üzemzavar ideje alatt nem kiadható EKAER számok esetében szankció sem áll fenn.

18 A bejelentett adatok módosítása, változáskezelés 1. Fuvarozás közben fellépő műszaki probléma (baleset, szervizelés, áru megcsúszása) miatt az árut egy másik járműre kell rakni, vagy a pótkocsit átakasztani, szükséges-e új EKAER szám igénylés? Nem szükséges új EKAER szám, a rendszám adatok – fuvarozási iránytól függően - a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével. 2. Kiszállítás közben elromlik az autó, másik autóval folytatható-e ugyanazon EKAER számmal a fuvarozás és hogyan? Igen, tekintettel arra, hogy a rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük.

19 3. Feladótól a címzettig több gépjárművel történik adott áru szállítása és a felrakodás megkezdésekor ismertek a rendszámok. EKAER szám igénylésekor le lehet-e jelenteni több rendszámot? (Pótkocsi, vontató kocsik használata.) Az EKAER rendszerben egyszerre több rendszám is rögzíthető lesz, a rendszám adat a kirakodási (átvételi) címre történő megérkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. A módosításra okot adó körülménnyel egy időben – jelen esetben a fuvareszköz váltásakor – kell megadni a módosított rendszámadatot. 4. Ki és hogyan tudja majd korrigálni az előzetesen bejelentett szállítmánya adatait akkor, ha jóval a bejelentés után kiderül, hogy az áru mégsem fér fel egy szállító járműre? A közúti árufuvarozás mindhárom relációjában lehetősége van a bejelentésre kötelezettnek az EKÁER számhoz tartozó termékmegnevezéshez tartozó bruttó súly módosítására: A bejelentéseket az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. A felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által tett bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

20 5. Elképzelhető, hogy nem rakodhatják meg teljesen áruval az autót, csak mert kevesebb (esetleg több) árut jelentettek le? A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKAER elektronikus felületén az áru bruttó tömegét, adó nélküli ellenértékét (adó nélküli beszerzési árát, adó nélküli előállítási értékét), és a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámára vonatkozó adatot a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosíthatja. A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel. 6. Magyarországról induló az Európai Unióba tartó szállítás esetében a feladó EKAER számot igényel legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. Egyes termékek esetében (pl. ömlesztett áru) a felrakodást követően lesz csak ismert a termék pontos bruttó súlya, előtte semmiképpen sem. Ilyen esetben hogyan kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget? Ömlesztett áruk esetében lehet valamilyen mértékű eltérés a bruttó súlyban a bejelentett értékhez képest? A bruttó tömeg az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

21 7. A lejelentett, de bármilyen ok miatt meghiúsult szállítások esetén szükséges-e az EKAER bejelentést módosítani? Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet alapján a megrendelés meghiúsulása esetén az EKAER számot – a 15 napos érvényességi ideje alatt – érvénytelenítheti az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre szerint kijelölt személy. 8. Mi az eljárás, ha menet közben változik az áru rendeltetési helye? (Többször előfordult, hogy már úton volt az autó, amikor a feladó jelezte, hogy egy másik városba kell az árut továbbítani.) Tekintettel arra, hogy a rendeltetési hely az EKAER-ben nem módosítható, így a problémára új EKAER szám igénylése jelent megoldást. Ezzel kapcsolatban fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt mindig az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

22 Gyűjtőfuvar 1. Az EU-n belüli import fuvarok esetén, ha a feladótól közvetlenül a címzetthez érkezik az áru, akkor a címzett igényli az EKAER-t. Ha gyűjtő fuvarozással érkezik az áru, kinek kell igényelnie az EKAER-t? Az Európai Unió más tagállamából Magyarországra történő fuvarozás esetén a címzettnek kell a bejelentést megtennie. Terítőjárat, valamint gyűjtőfuvar esetén címzettenként kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni. 2. A szállítmányozási területen gyakran előforduló jelenség, hogy a szállítmányozó eszközt (itt az útdíj köteles járművet, továbbiakban: jármű) megpróbálják a lehető legjobban kihasználni, így a szállítmányok úgy indulnak útnak, hogy egy jármű több címre, több címzettnek fog terméket szállítani (gyűjtőfuvar). Ilyen szállítások a közösség területéről is érkeznek Magyarországi címre és magyarországi címről is indulnak a közösség területére. A törvény szerint EKAER számot kell igényelni minden fuvarozás esetén, minden címzett, illetve feladás vonatkozásában. E szerint több EKAER számot is kell igényelni, a szállítmányozó szemszögéből – vagy a beszerző oldaláról a beszerzőnek - ugyanazon szállítmányra, attól függően hány címzettnek szállít – szerez be - termékeket? Az EKAER szám termékegységenként kerül megállapításra. Egy termékegységnek minősül az ugyanazon címzett részére, egy gépjárművel szállítandó termékek összessége. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. Tehát egy fuvarhoz adott esetben több EKAER számot is kell igényelni.

23 Kockázati biztosíték 1. Van-e lehetősége a fuvarosnak a fuvaroztató által adandó garancia/biztosíték ellenőrzésére? Tekintettel arra, hogy az ellenőrzést az állami adó- és vámhatóság végzi, erre nincs lehetőség. A biztosítékot az EU más tagállamából Magyarország területére irányuló termékértékesítést és/vagy egyéb célú behozatalt, valamint a belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles értékesítést megvalósító adózó kell, hogy nyújtsa, az ő adókötelezettségei teljesítésének biztosítása céljából. Tehát a fuvarozó - ha nem ő a behozatalt vagy az értékesítést megvalósító - szempontjából a biztosíték megléte érdektelen. Egyebekben a biztosíték nyújtásának tényét (vagy az e tekintetben fennálló mentességet) az adóhatóság az EKAER szám kiadása előtt vizsgálja, és amennyiben hiányosságot észlel, az EKAER szám nem kerül kiadásra.

24 Informatikai kérdések, problémák esetén: http://ekaer.nav.gov.huhttp://ekaer.nav.gov.hu : Az XML séma, valamint az interfész specifikáció a kezdőoldalon található Interfész menüponton belül, a Dokumentációk között érhető el. https://openkkk.nav.gov.huhttps://openkkk.nav.gov.hu weboldalon link mutat erre az oldalra. Telefon 24 órában: 06-1-441-9644 Konkrét, egyedi, különleges esetekben http:// nav.gov.hu / Kapcsolat menüpont Telefon 40/42-42-42 20/33-95-888 4-es gomb! 30/33-95-888 70/33-95-888 E-mail küldése -EKAER informatikai kérdések -EKAER jogértelmezési kérdések levél NAV KDRI Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály 8000. Székesfehérvár, Mátyás király krt. 4-8.

25 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "EKAER _ A kockázati biztosíték Gyakran ismételt kérdések TÁJÉKOZTATÓ II. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Veszprém, 2015. január 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések