Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés)"— Előadás másolata:

1 SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés)

2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK CÉLTARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Saját tőke (áttekintés) © Deák István

3 SAJÁT TŐKE FOGALMA A vállalkozás eszközeiből való maradványérdekeltség (Eszköz – Kötelezettség)  értéke függ ezek értékelésétől. Az eszközök saját forrása, amely sem időbeli, sem felhasználási cél tekintetében nem esik korlátozás alá. Olyan tőkerész, amelyet: a tulajdonosoktól (alapításkor, tőkeemeléskor) véglegesen kaptuk, a működés során képződött (adózott) eredményből a tulajdonosok nem vontak ki, és/vagy egyes eszközök átértékelésékor képezünk és/vagy jogszabályi előírások ide sorolnak. Saját tőke (áttekintés) © Deák István

4 TAGOLÁSA ÁLTALÁNOSAN Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Nyílt tartalékok Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Tárgyévi saját tőke változás az eredményből Saját tőke (áttekintés) © Deák István

5 TAGOLÁSA AZ SZTV SZERINT
D) SAJÁT TŐKE (ST) I. Jegyzett tőke (JT) Jegyzett tőke korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (JDE) III. Tőketartalék (TT) Nyílt tartalékok IV. Eredménytartalék (ET) V. Lekötött tartalék (LT) VI. Értékelési tartalék (ÉT) Rejtett tartalék kimutatható rész VII. Mérleg szerinti eredmény (MSZE) Saját tőke tárgyévi változása az eredményből Saját tőke (áttekintés) © Deák István

6 D/I. JEGYZETT TŐKE Fogalma
a tulajdonosok (tagok, befektetők) által a társasági szerződésben meghatározott a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli és felhasználási korlátozás nélkül (véglegesen) rendelkezésre bocsátott tőkerész tulajdonosi, tagsági részesedés megszerzése ellenében Megjelenési formái (társasági formától függően): részvénytőke (alaptőke), törzstőke, vagyoni betét, vagyoni hozzájárulás, alapítói vagyon Saját tőke (áttekintés) © Deák István

7 Jegyzett tőke életpályája
TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI IDEJE TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS (tulajdonosi döntés vagy jogszabályi előírás) ALAPÍTÁS: (kezdő érték) MEGSZŰNTETÉS: (kivonás, felosztás) Saját tőke (áttekintés) © Deák István

8 Jegyzett tőke bekerülési értéke
Névérték: cégbírósági bejegyzéshez kötött (gazdasági) társaságok esetében: A létesítő okiratban meghatározott és cégbíróságon bejegyzett összeg cégbírósági bejegyzéshez nem kötött gazdálkodók esetében: A létesítő okiratban meghatározott, ilyen címen ténylegesen rendelkezésre bocsátott összeg Saját tőke (áttekintés) © Deák István

9 Jegyzett tőkéhez kapcsolódó jogszabályi háttér
2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról (Gt) 2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról (és a végelszámolásról) (Ctv) 2000. évi C. törvény (Sztv.) Különösen VII. fejezet 135. § Saját tőke (áttekintés) © Deák István

10 JT-VEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
Esetei: alapítás tőkeemelés tőkeleszállítás Szabály: A változások a cégbejegyzés napjával könyvelhetőek Saját tőke (áttekintés) © Deák István

11 TÁRSASÁGALAPÍTÁS kiemelt társasági jogi szabályai
társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) → döntések milyen formában, kik mekkora tőkével (kft, rt esetében kötelező minimum!), annak rendelkezésre bocsátása Pénz Apport milyen tevékenységi körrel milyen működési feltételekkel stb. előtársaság: a társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig → a társaság valamennyi iratán fel kell tüntetni: "bejegyzés alatt" vagy "b.a." Saját tőke (áttekintés) © Deák István

12 gazdasági társaság a cégbejegyzés napjával jön létre, de a társaság már a cégbírósági bejegyzés előtt megkezdheti működését: gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását illetve az adószám kézhezvételét követően A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak  bejegyzés és  közzététel céljából. Saját tőke (áttekintés) © Deák István

13 CÉGALAPÍTÁS KÖNYVVITELE
Kiindulás: jegyzett tőke fogalma: a társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett tőke A tulajdonosok a bejegyzésig részben vagy egészben teljesítik vállalt kötelezettségeiket A két esemény időben eltér egymástól, ezért egymástól elkülönítve könyvelendő: Tulajdonosok teljesítése(i) Bejegyzés Saját tőke (áttekintés) © Deák István

14 A társaság rendelkezésére bocsátott eszközök állományba vételének
elszámolása a teljesítéssel egyidejűleg 479. Egyéb rövidlejáratú köt. 1,2,3. Eszközök Milyen összegben? Pénz: ténylegesen teljesített Apport: társ. szerződés szerinti értéke Bejegyzés előtti teljesítések átvezetése bejegyzéskor Jegyzett tőke állományba vétele a cégbejegyzéssel egyidejűleg 32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 411. Jegyzett tőke Milyen összegben? Társ. szerződés szerinti névértéken Saját tőke (áttekintés) © Deák István

15 A két esemény elszámolásának összevonása
32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 411. Jegyzett tőke 1,2,3. Eszközök A számla tartalma, értelmezése (!) Bejegyzés előtt - tulajdonosok által ténylegesen teljesített összegek (formailag kötelezettség) b) Bejegyzés után - tulajdonosok által még nem teljesített összeg (követelés) Saját tőke (áttekintés) © Deák István

16 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS
Tőkeemelés Pótlólagos tőkebevonás (elszámolás mint az alapítás) Saját tőke átrendezéssel (meglévő TT vagy ET terhére) Tőkeleszállítás Tőkekivonással Saját tőke átrendezéssel (TT vagy ET-vel szemben) Saját tőke (áttekintés) © Deák István

17 D/II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE
A tulajdonosokkal szemben fennálló, a jegyzett tőkére vonatkozó követelés (Csak kft, rt esetében értelmezhető). Bemutatási lehetőségek a mérlegben: Önálló mérlegfőcsoport Követelés Saját tőke helyesbítő tétel Saját tőke (áttekintés) © Deák István

18 JEGYZETT, DE… mint követelés
ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT TŐKE B/ Követelések JEGYZETT, DE… PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Saját tőke (áttekintés) © Deák István

19 JEGYZETT, DE… mint konrapasszív tétel
ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE… PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ÖSSZESEN Saját tőke (áttekintés) © Deák István

20 ÜGYELJÜNK A FOGALOMHASZNÁLATRA!
Jegyzett, de be nem fizetett tőke Követelés DE a mérlegben ST csökkentő Befizetett, de még be nem jegyzett tőke kötelezettség KM-ben tájékoztatás Saját tőke (áttekintés) © Deák István

21 D/III. TŐKETARTALÉK Tartalma tulajdonosoktól, tagoktól
ellenszolgáltatás nélkül, az alapítás vagy a tőkeemelés keretében a jegyzett tőkén felül véglegesen kapott (pénz)eszközök cégbíróságon be nem jegyzett értéke. Továbbá jogszabályok alapján tőketartalékként átvett eszközök forrása (lásd támogatások elszámolását is!) Jellemzői: az eredménytől függetlenül változó saját tőkeelem összege negatív nem lehet Saját tőke (áttekintés) © Deák István

22 Példa A tulajdonosok a jegyzett tőke névértékét egységben, a tulajdonosok által ténylegesen teljesített pénzeszköz egység Nyrt. tőkeemelésről dönt, a kibocsátott részvények névértéke egység, a kibocsátási árfolyam 130 % Saját tőke (áttekintés) © Deák István

23 Tőketartalék változása
Növekedés Jegyzett tőke növeléskor (ázsió) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkeleszállítás) Csökkenés Jegyzett tőke növeléskor (tőkeemelés) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkekivonás) Eredménytartalék növeléskor (szigorú feltételekkel!) Saját tőke (áttekintés) © Deák István

24 D/IV. EREDMÉNYTARTALÉK
Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege, a gazdálkodás hozzájárulása a saját tőkéhez Változása Növekedés Saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkeleszállítás, lekötött tartalék megszüntetés) csökkenés saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkekivonás, tőkeemelés, lekötött tartalék képzése) adózott eredmény kiegészítése (osztalékra) negatív előjelűvé is válhat (csak MSZE vagy lekötött tartalék képzése miatt) Saját tőke (áttekintés) © Deák István

25 D/V. LEKÖTÖTT TARTALÉK átmenetileg vagy tartósan
jogszabályi előírásból vagy szabad elhatározásból a tőke- és/vagy eredménytartalék terhére képzett elkülönített saját tőkerész a saját tőke felhasználási lehetőségeinek korlátozása céljából Saját tőke (áttekintés) © Deák István

26 ELSZÁMOLÁSÁNAK LÉNYEGE
MÉRLEG TT ET LT Saját tőke (áttekintés) © Deák István

27 D/VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Az értékhelyesbítések forrása (∑ÉH = ÉT) Az értékelési tartalék NEM tőkésíthető (a ST más elemeivel szemben nem számolható el) (Értékvesztés, visszaírás, értékhelyesbítés szabályai!) Saját tőke (áttekintés) © Deák István

28 D/VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
A tárgyévi gazdálkodás eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. Matematikailag az osztalékfizetésre igénybevett eredménytartalékkal növelt és a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény összege. Megteremti a közvetlen kapcsolatot a mérleg és az eredménykimutatás között. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS AE D/IV. ET ETIV – JO D/VII. MSZE MSZE Saját tőke (áttekintés) © Deák István

29 Saját tőke elemeinek kapcsolatrendszere
TŐKEBEVONÁS TŐKEKIVONÁS JEGYZETT TŐKE ADÓZOTT EREDMÉNY TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK MSZE ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Saját tőke (áttekintés) © Deák István

30 ÖSSZEFOGLALÁS A saját tőke elemeinek előjele: 0 < JT JDE  0 0  TT
ET < 0  ET 0  LT 0  ÉT MSZE < 0  MSZE ST < 0  ST Negatív saját tőke: csak matematikailag értelmezhető Jegyzett tőkén felüli (szabad) saját tőke (ST – LT – ÉT) – JT vagy TT + ET + MSZE – JDE Saját tőke (áttekintés) © Deák István

31 A saját tőkéhez kapcsolódó ismeretek további (részletes) kifejtése a Pénzügyi számvitel II. tantárgy anyagát képezi! Saját tőke (áttekintés) © Deák István


Letölteni ppt "SAJÁT TŐKE (rövid, tartalmi áttekintés)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések