Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SAJÁT TŐKE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SAJÁT TŐKE."— Előadás másolata:

1 SAJÁT TŐKE

2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOK CÉLTARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 SAJÁT TŐKE FOGALMA A vállalkozás eszközeiből való maradványérdekeltség (Eszköz – Kötelezettség)  értéke függ ezek értékelésétől. Az eszközök saját forrása, amely sem időbeli, sem felhasználási cél tekintetében nem esik korlátozás alá. Olyan tőkerész, amelyet: a tulajdonosoktól (alapításkor, tőkeemeléskor) véglegesen kaptuk, a működés során képződött (adózott) eredményből a tulajdonosok nem vontak ki, és/vagy egyes eszközök átértékelésékor képezünk és/vagy jogszabályi előírások ide sorolnak.

4 TAGOLÁSA ÁLTALÁNOSAN Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Nyílt tartalékok Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Tárgyévi saját tőke változás az eredményből

5 TAGOLÁSA AZ SZTV SZERINT
D) SAJÁT TŐKE (ST) I. Jegyzett tőke (JT) Jegyzett tőke korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (JDE) III. Tőketartalék (TT) Nyílt tartalékok IV. Eredménytartalék (ET) V. Lekötött tartalék (LT) VI. Értékelési tartalék (ÉT) Rejtett tartalék kimutatható rész VII. Mérleg szerinti eredmény (MSZE) Saját tőke tárgyévi változása az eredményből

6 TAGOLÁSA ÁLTALÁNOSAN Jegyzett tőke, korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével Nyílt tartalékok Rejtett tartalékok kimutatott (kimutatható) része Tárgyévi saját tőke változás az eredményből

7 TAGOLÁSA AZ SZTV SZERINT
D) SAJÁT TŐKE (ST) I. Jegyzett tőke (JT) Jegyzett tőke korrigálva a Jegyzett, de be nem fizetett tőkével II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (JDE) III. Tőketartalék (TT) Nyílt tartalékok IV. Eredménytartalék (ET) V. Lekötött tartalék (LT) VI. Értékelési tartalék (ÉT) Rejtett tartalék kimutatható rész VII. Mérleg szerinti eredmény (MSZE) Saját tőke tárgyévi változása az eredményből

8 JT-VEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
Esetei: alapítás tőkeemelés tőkeleszállítás Szabály: A változások a cégbejegyzés napjával könyvelhetőek

9 TÁRSASÁGALAPÍTÁS kiemelt társasági jogi szabályai
társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) → döntések milyen formában, kik mekkora tőkével (kft, rt esetében kötelező minimum!), annak rendelkezésre bocsátása Pénz Apport milyen tevékenységi körrel milyen működési feltételekkel stb. előtársaság: a társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig → a társaság valamennyi iratán fel kell tüntetni: "bejegyzés alatt" vagy "b.a."

10 gazdasági társaság a cégbejegyzés napjával jön létre, de a társaság már a cégbírósági bejegyzés előtt megkezdheti működését: gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását illetve az adószám kézhezvételét követően A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak  bejegyzés és  közzététel céljából.

11 CÉGALAPÍTÁS KÖNYVVITELE
Kiindulás: jegyzett tőke fogalma: a társasági szerződésben rögzített és a cégbíróságon bejegyzett tőke A tulajdonosok a bejegyzésig részben vagy egészben teljesítik vállalt kötelezettségeiket A két esemény időben eltér egymástól, ezért egymástól elkülönítve könyvelendő: Tulajdonosok teljesítése(i) Bejegyzés

12 A társaság rendelkezésére bocsátott eszközök állományba vételének
elszámolása a teljesítéssel egyidejűleg 479. Egyéb rövidlejáratú köt. 1,2,3. Eszközök Milyen összegben? Pénz: ténylegesen teljesített Apport: társ. szerződés szerinti értéke Bejegyzés előtti teljesítések átvezetése bejegyzéskor Jegyzett tőke állományba vétele a cégbejegyzéssel egyidejűleg 32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 411. Jegyzett tőke Milyen összegben? Társ. szerződés szerinti névértéken

13 A két esemény elszámolásának összevonása
32/33/358. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 411. Jegyzett tőke 1,2,3. Eszközök A számla tartalma, értelmezése (!) Bejegyzés előtt - tulajdonosok által ténylegesen teljesített összegek (formailag kötelezettség) b) Bejegyzés után - tulajdonosok által még nem teljesített összeg (követelés)

14 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS
Tőkeemelés Pótlólagos tőkebevonás (elszámolás mint az alapítás) Saját tőke átrendezéssel (meglévő TT vagy ET terhére) Tőkeleszállítás Tőkekivonással Saját tőke átrendezéssel (TT vagy ET-vel szemben)

15 D/II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE
A tulajdonosokkal szemben fennálló, a jegyzett tőkére vonatkozó követelés (Csak kft, rt esetében értelmezhető). Bemutatási lehetőségek a mérlegben: Önálló mérlegfőcsoport Követelés Saját tőke helyesbítő tétel

16 JEGYZETT, DE… mint követelés
ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT TŐKE B/ Követelések JEGYZETT, DE… PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ÖSSZESEN

17 JEGYZETT, DE… mint konrapasszív tétel
ESZKÖZÖK MÉRLEG FORRÁSOK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE… PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN ÖSSZESEN

18 ÜGYELJÜNK A FOGALOMHASZNÁLATRA!
Jegyzett, de be nem fizetett tőke Követelés DE a mérlegben ST csökkentő Befizetett, de még be nem jegyzett tőke kötelezettség KM-ben tájékoztatás

19 D/III. TŐKETARTALÉK Tartalma tulajdonosoktól, tagoktól
ellenszolgáltatás nélkül, az alapítás vagy a tőkeemelés keretében a jegyzett tőkén felül véglegesen kapott (pénz)eszközök cégbíróságon be nem jegyzett értéke. Továbbá jogszabályok alapján tőketartalékként átvett eszközök forrása (lásd támogatások elszámolását is!) Jellemzői: az eredménytől függetlenül változó saját tőkeelem összege negatív nem lehet

20 Tőketartalék változása
Növekedés Jegyzett tőke növeléskor (ázsió) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkeleszállítás) Csökkenés Jegyzett tőke növeléskor (tőkeemelés) Jegyzett tőke csökkenéskor (tőkekivonás) Eredménytartalék növeléskor (szigorú feltételekkel!)

21 D/IV. EREDMÉNYTARTALÉK
Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege, a gazdálkodás hozzájárulása a saját tőkéhez Változása Növekedés Saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkeleszállítás, lekötött tartalék megszüntetés) csökkenés saját tőke más elemeivel szemben (MSZE átvezetése, tőkekivonás, tőkeemelés, lekötött tartalék képzése) adózott eredmény kiegészítése (osztalékra) negatív előjelűvé is válhat (csak MSZE vagy lekötött tartalék képzése miatt)

22 > SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK
AZ ADÓZOTT EREDMÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ A SZABAD EREDMÉNYTARTALÉK CSAK AKKOR VEHETŐ IGÉNYBE, HA AZ IGÉNYBEVÉTEL UTÁN > SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE

23 D/V. LEKÖTÖTT TARTALÉK átmenetileg vagy tartósan
jogszabályi előírásból vagy szabad elhatározásból a tőke- és/vagy eredménytartalék terhére képzett elkülönített saját tőkerész a saját tőke felhasználási lehetőségeinek korlátozása céljából

24 ELSZÁMOLÁSÁNAK LÉNYEGE
MÉRLEG TT ET LT

25 LEKÖTÖTT TARTALÉK Az eredménytartalékból le kell kötni
a tőketartalékból, az eredménytartalékból lekötött összeg és a kapott pótbefizetés összege. Az eredménytartalékból le kell kötni a VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK, üzletrészek névértéke, illetve visszavá- sárlási értéke közül a nagyobbat, ÁTALAKULÁS ESETÉN a jogutódnál a vagyon felértékelés, az egyszeresről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓNAK megfelelő ösz-szeget, az ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS, a KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT értékéből még le nem írt összeget, az elhatárolt NEM REALIZÁLT árfolyam- veszteség és az emiatt képzett CÉLTAR- TALÉK KÜLÖNBÖZETÉNEK összegét, a LEKÖTENDŐ TŐKETARTALÉKOT, ha arra a tőketartalék NEM NYÚJT fedezetet, a gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL A VESZTESÉG FEDEZETÉRE – megszabott, de még NEM TELJESÍTETT – fizetendő pótbefizetés összegét, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogsza- bály alapján lekötött tartalékot. a NEM FORGALOMKÉPES, illetve csak harmadik személy engedélye alapján átruházható eszközök – a saját tőke és a mérlegfőösszeg arányában számított – értékét, szövetkezeteknél a FEL NEM OSZTHATÓ VAGYON ÉRTÉKÉT, SAJÁT ELHATÁROZÁS, vagy más jogszabály alapján lekötött tartalékot. A tőketartalékból le kell kötni Lekötött tartalékként kell kimutatni A GAZDASÁGI TÁRSASÁGNÁL a VESZTE-SÉG FEDEZETÉRE kapott PÓTBEFIZETÉS összegét, a visszafizetésig.

26 D/VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Az értékhelyesbítések forrása (∑ÉH = ÉT) AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÉS AZ ÉRTÉKHELYESBÍTÉS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EGYMÁSSAL SZEMBEN ÉS AZONOS ÖSSZEG-BEN VÁLTOZHAT Az értékelési tartalék NEM tőkésíthető (a ST más elemeivel szemben nem számolható el) (Értékvesztés, visszaírás, értékhelyesbítés szabályai!)

27 D/VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
A tárgyévi gazdálkodás eredményének hozzájárulása a társaság saját tőkéjéhez. Matematikailag az osztalékfizetésre igénybevett eredménytartalékkal növelt és a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény összege. Megteremti a közvetlen kapcsolatot a mérleg és az eredménykimutatás között. MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS AE D/IV. ET ETIV – JO D/VII. MSZE MSZE

28 > = SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK
A TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY AKKOR FIZETHETŐ KI OSZTALÉKKÉNT, RÉSZESEDÉSKÉNT, A KAMATOZÓ RÉSZVÉNY KAMATAKÉNT, HA KIFIZETÉS UTÁN A SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE > =

29 Saját tőke elemeinek kapcsolatrendszere
TŐKEBEVONÁS TŐKEKIVONÁS JEGYZETT TŐKE ADÓZOTT EREDMÉNY TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK MSZE ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS

30 < = SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK
A JEGYZETT TŐKE A JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE, CSAK AKKOR, ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN EMELHETŐ,HA A TŐKEEMELÉST KÖVETŐEN < = SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE történik a tőkeemelés – az előbbi feltételek mellett – akkor is, ha INGYENES vagy kedvezményes DOLGOZÓI RÉSZVÉNYT, üzletrészt bocsátanak ki, továbbá ha a részvényeket annak adják, aki a NYÚJTOTT HITEL VISSZAKÖVETELÉSÉRŐL LEMOND.

31 TŐKE- ÉS EREDMÉNYTARTALÉK VÁLTOZÁSOK
BIZONYLATAI CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRE KÖTELEZETT VÁLLALKOZÓNÁL a könyvelés ideje * bizonylata megnevezése A gazdasági esemény A bejegyzés napja. Létesítő okirat, annak módosítása, közgyűlési, alapítói stb. határozatok. Alapításkor, tőkeemeléskor ÁZSIÓKÉNT – A BEJEGYZÉ-SIG – ÁTADOTT eszköz. Az átvételkor. Az eszköz átadását igazoló bizonylat. A BEJEGYZÉS UTÁN át- adott ÁZSIÓ. A bejegyzés napja. Létesítő okirat módosítás, közgyűlési, alapítói stb. határozat. A jegyzett tőke leszállításá- hoz, emeléséhez kapcsoló-dó tőke- és eredménytarta-lék változás. A határozat napja. Az üzleti év vége. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Vezetői utasí-tás, könyvelési rendel-kezés. Lekötött tartalék át- és visszavezetés. A határozatban meg- jelölt időpont. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Tőketartalék átvezetése eredménytartalékba vesz- teség ellentételezésére. Az eszközmozgással egyidejűleg. Az eszköz átvételt igazoló okmány. Jogszabály alapján átadott vagy átvett eszköz.

32 A gazdasági esemény a könyvelés ideje * bizonylata megnevezése
A bejegyzés napja. A bevonást igazoló okmány. Szövetkezeti üzletrész bevonása. Az üzleti év eleje. Könyvelési rendelkezés. Előző üzleti év mérleg szerinti eredményének átvezetése. A jogerőre emelkedés napja. NAV határozat(ok). Ellenőrzés miatt módosí-tott előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. A jegyzőkönyv aláírásakor. Önellenőrzési jegyzőkönyv. Önellenőrzés miatt módo- sított előző üzleti év(ek) eredménye, ha jelentős. Az üzleti év vége. Közgyűlési, alapítói stb. határozat. Adózott eredmény kiegészítésére igénybe vett eredménytartalék. A pénzmozgás napja. A pénzmozgást igazoló dokumentum. Pótbefizetések teljesítése és visszafizetése.

33 A SAJÁT TŐKE ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA
RÉSZVÉNYKÖNYV névre szólóan tartalmazza a jegyzett tőke név- leges értékét ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK analitikus nyilvántartása tartalmazza az egyes évek értékhelyesbítésének összegeit és azok korrekcióit TAGJEGYZÉK a nem részvény- társaságnál hasonló tartalommal kerül vezetésre, mint a részvény- könyv. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉ- GÉT tartalmazó nyilvántartásban ki kell mutatni az adóalap szerinti vesz- teség keletkezésének és leírásának évét. A TŐKETARTALÉK, AZ EREDMÉNY- TARTALÉK, A LEKÖTÖTT TARTA- LÉK analitikus nyilvántartása évenkénti bontásban tartalmazza a változásokat jogcímenként

34 JEGYZETT TŐKE VÁLTOZÁS ELSZÁMOLÁSA
325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Alapításkor, tőke-emeléskor jegyzett tőke Leszállítás, részvénybevonás 98. Rendkívüli bev. 412. Tőketartalék 413. Eredménytartalék Jegyzett tőke-emelés tőke,- eredménytartalékból 413. Eredménytartalék Leszállítás halmozott hiány miatt 412. Tőketartalék Munkavállalóknak térítés nélkül átadott dolgozói részvény, vagyonjegy 38. Pénzeszközök Munkavállalóknak ellenérték fejében adott dolgozói részvény, vagyonjegy

35 JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA SAJÁT RÉSZVÉNYEK BEVONÁSÁVAL
373. Saját részvények, üzletrészek Egyenleg 88. Rendkívüli ráfordítások Saját részvény bevonás visszavásárlási áron 98. Rendkívüli bevételek Tőkeleszállítás névértéken 411. Jegyzett tőke Egyenleg 413. Eredménytartalék Feloldás 414. Lekötött tartalék Lekötés a saját részvény vásárláskor

36 ALAPÍTÁSKORI TŐKE ELLÁTÁS ÉS JEGYZETT TŐKE
EMELÉSE ÚJ RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL 325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke 38. Pénzeszközök Ténylegesen befizetett összeg 1. Befektetett eszözök 2. Készletek 37. Értékpapírok Nem pénzbeni betét átadása Jegyzés névértéke 411. Jegyzett tőke

37 A TŐKETARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
325., 332. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke Ázsió – Alapítók által véglegesen átadott eszköz 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke emelése Munkavállalóknak térítés nélkül adott dolgozói részvény, vagyonjegy 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján kapott pénzeszköz 413. Eredménytartalék Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezése 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján adott pénzeszköz 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 414. Lekötött tartalék Lekötés Feloldás

38 AZ EREDMÉNYTARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
Előző évi mérleg szerinti VESZTESÉG Előző évi mérleg szerinti NYERESÉG 419. Mérleg szerinti eredmény Egyenleg Jogszabály alapján átadott pénz 38. Pénzeszközök Jogszabály alapján átvett pénz 38. Pénzeszközök Veszteség rendezésére pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL Visszakapott pótbefizetés az ALAPÍTÓNÁL 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke felemelése 411. Jegyzett tőke Jegyzett tőke leszállítása 493. Adózott eredmény elszámolása Osztalékra igénybe vett összeg 414. Lekötött tartalék Lekötés Feloldás

39 LEKÖTÖTT TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
412. Tőketartalék Lekötés Feloldás 413. Eredményartalék Lekötés Feloldás 38. Pénzeszközök A pótbefizetés visszafizetése Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés

40 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ELSZÁMOLÁSA
Adott évi értékelési tartalék illetve növekedés elszámolása 117. Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 177. Tartós részesedések értékhelyesbítése Adott évi értékelési tartalék nyilvántartásból való kivezetése, illetve csökkenésének elszámolása

41 A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA
493. Adózott eredmény elszámolása Nyereség elszámolása év végén Egyenleg 419.Mérleg szerinti eredmény 413. Eredménytartalék Az előző évi nyereség átvezetése nyitás után A veszteség elszámolása év végén 493. Adózott eredmény elszámolása Egyenleg Az előző évi veszteség átvezetése nyitás után 413. Eredménytartalék


Letölteni ppt "SAJÁT TŐKE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések