Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogi eljárások az oktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogi eljárások az oktatásban"— Előadás másolata:

1 Jogi eljárások az oktatásban
Dr. Sárközi Gabriella: Jogi eljárások az oktatásban 1 1

2 (magánvád: magán-, levéltitok, rágalmazás, kts.)
Normasértés esetén eljárások Büntető eljárás: Rendőrség - ügyész (vádemelés) – BJ mediáció - Büntető Bíróság (magánvád: magán-, levéltitok, rágalmazás, kts.) Szabálysértés: Oktatási Hivatal, jegyző Polgári peres elj.: Polgári Bíróság Közig. eljárás: állig.: jegyző – Kormányhivatal közig.: Polg.m. - Képvis.test. - bíróság) Munkaügy: Munkaügyi Bíróság, OMMF, (MKDSZ) Egyenlő Bánásmód Hatóság – Fővárosi B OBH (áll.polg. jogok, adatvédelmi, kisebbségvéd, zöld) Oktatási ombudsman (NEfMi) fenntartói kivizsgálás oktatási jogsérelem esetén Iskolában: fegyelmezés, fegyelmi eljárás (egyeztetés) 2 2

3 Országgyűlési Biztosok Hivatala www.obh.hu
Ombudsmani eljárás Országgyűlési Biztosok Hivatala Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa (Dr. Szabó Máté) Adatvédelmi biztos (Dr. Jóri András) Jövő nemzedékek Országgyűlési Biztosa (Dr. Fülöp Sándor) Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa (Dr. Kállai Ernő) Nemzeti Erőforrás Minisztériuma: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala (Aáry-Tamás Lajos) 3 3 3

4 Infó vonal: volt SZMM munkajogi vonala: 795-3167 Munkaügyi mediáció
MKDSZ Megyei Munkaügyi Központok Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkaügyi Bíróság 4 4 4

5 Oktatási Hivatal: szabálysértés jegyző: gyámügy, szabálysértés
Hatóságok Egyenlő Bánásmód Hatóság: védett tulajdonságok: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség)vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője. Oktatási Hivatal: szabálysértés jegyző: gyámügy, szabálysértés 5 5 5

6 Oktatási Hivatal – hatósági ellenőrzés
1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (4) hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére, a költségvetési támogatás igénylésére, f) a minimális eszközök és felszerelések meglétére, g) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

7 Szabálysértés - OH 142. § (1) * Aki
a) az iskolai végzettséget igazoló, illetőleg az államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiállítására, nyilvántartására, tárolására vonatkozó előírásokat megszegi, b) az előírt engedély hiányában iskolai oktatást, kollégiumi nevelést folytat, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

8 Szabálysértés - OH 142. § (2) * Aki
a) a tanulót, a szülőt vagy a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján létrehozott szervezeteiket a közoktatásra vonatkozó jogszabályban meghatározott jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza, b) anélkül, hogy a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint erre jogosult lenne, szakértői véleményt készít, c) a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően készített szakvéleményben foglaltakat szándékosan figyelmen kívül hagyja, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

9 Szabálysértés - OH 142. § (3) * Aki
a) az iskolai oktatást a tanév rendjétől eltérően szervezi meg, b) a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási órákra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, c) a gyermek-, tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó előírásokat szándékosan megszegi, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

10 Szabálysértés - OH 142. § (4) * Aki
a) a közoktatás információs rendszerében történő bejelentkezési kötelezettségét nem teljesíti, a változásjelentést, az adatszolgáltatást nem teljesíti, b) az állami vizsgák megszervezésekor a vizsgaszabályzatban meghatározottaktól szándékosan eltér, c) az osztály, csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi, d) a jogszabályban meghatározott kötelező tanügyi okmányokat nem vezeti, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

11 Szabálysértés - OH 142. § (5)   Aki a gyermeket, tanulót a közoktatásra vonatkozó rendelkezések szándékos megszegésével hátrányosan megkülönbözteti, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

12 Egyéb szabálysértés - jegyző
141. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, b) aki nem biztosítja, hogy a fogyatékossága miatt a tankötelezettség teljesítésére nem képes gyermeke a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vegyen részt, c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

13 Egyéb szabálysértés - jegyző
143. § Aki a tanuló (szakképzés) gyakorlati képzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megsérti, illetőleg a tanuló számára előírt juttatásokat nem biztosítja, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. ! Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. Tv. – 30 nap az alap eljárási határidő !

14 Tanulói jv megszüntetés – fegyelmi Fegyelmezés
Oktatásjogi ügyek Kütyük az iskolában SNI-tanulók Bizi ki nem adása Eltanácsolás Késés Tanulói jv megszüntetés – fegyelmi Fegyelmezés Adatvédelem, titoktartás Dohányzás Adatrögzítés – film 5 nap 14 14 14

15 Munkavállaló alkoholszondázása – (eü vizsg)
Oktatásjogi ügyek Munkavállaló alkoholszondázása – (eü vizsg) Jogosulatlan bent tartózkodás Iskolabüfé Magántanulóság 7. § (1) A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető. (2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 15 15

16 Iskolalátogatási támogatás
2010 augusztus 30-tól: ha a egy tanköteles diáknak összegyűlik 50 igazolatlan órája, akkor a jegyzői gyámhatóság - az iskola jelzése alapján - felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen. Automatikus A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárságának útmutatójában az olvasható: három havonként és a tanév vége után a jegyzői gyámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz a gyermek helyzete rendeződött-e, teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzői gyámhatóság csak akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a vizsgált időszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul.

17 MULASZTÁS 11/1994. MKM 20. § Igazolatlanok:
Ha tanköt gyerek – 1. óra – szülői értesítés Ha tanköt gyerek – 2. óra – az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét Ha tanköt gyerek – 10. óra – jegyzőnek és gyjólétinek jelzi az igazgató, gyjóléti intézkedési terv, jegyző végzésben figyelmezteti a szülőt Ha tanköt gyerek – 30. óra - ua Ha nem tanköt, de kiskorú gyerek – 10. óra – szülői értesítés Ha nem tanköt, de kiskorú gyerek – 11. óra - az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét Ha nem tanköt – jogszabályban előírtnál többet – megszűnik a tanulói jogviszony


Letölteni ppt "Jogi eljárások az oktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések