Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"— Előadás másolata:

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Óvodák hatósági ellenőrzései Előadó: dr. László István főosztályvezető-helyettes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

2 Jogszabályi felhatalmazások
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 79.§ A Nkt. 34.§ (2)-(4) bekezdés A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 38.§ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 160.§ A mindenkori tanév rendje Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

3 Az ellenőrzések típusai
A Nkt. 86.§ (1) bekezdése szerint, az ellenőrzés lehet Pedagógiai-szakmai Nem hatósági jellegű az ellenőrzés Köznevelési szakértő vehet részt benne Törvényességi Nem az intézmény, hanem a fenntartó működését ellenőrzi Önkormányzati (állami) intézményfenntartókat nem érint Hatósági Valamennyi köznevelési intézményt érint, a fenntartó típusától függetlenül Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

4 Az ellenőrzések típusai
Törvényességi ellenőrzés Legalább kétévente, azaz rendszeresen Célja: annak megállapítása, hogy a fenntartó az adott intézményt az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e Legalább 7 nappal az ellenőrzés kezdete előtt kell a fenntartót értesíteni Az ellenőrzés lebonyolítására a hatósági ellenőrzés szabályait kell megfelelően alkalmazni Helyszíni ellenőrzéssel vagy adatszolgáltatással, iratbemutatással valósul meg Az ellenőrzés eredményéről a MÁK illetékes igazgatósága is értesül Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

5 Az ellenőrzések típusai
Törvényességi ellenőrzés Tárgykörei (EMMI rendelet 160.§): van-e joga a fenntartónak a tevékenység folytatásához, összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és a pedagógiai program, a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében milyen intézkedéseket tettek, a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását, a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e az Nkt.-ben meghatározott feladatok ellátását Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

6 Az ellenőrzések típusai
Törvényességi ellenőrzés Tárgykörei (EMMI rendelet 160.§): az Nkt. 23. § (3) bekezdése szerinti ütemtervben foglaltak teljesülnek-e, egyházi fenntartó esetében az SZMSZ jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényes-e, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e, vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét, a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét. Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

7 Az ellenőrzések típusai
Törvényességi ellenőrzés Befejezés Ha nem tapasztalunk jogszabálysértést, az ellenőrzést lezárjuk Jogszabálysértés esetén figyelemfelhívó végzés a jogsértő állapot megszüntetésére Ha a figyelemfelhívás nem vezet eredményre, az intézményt töröljük a nyilvántartásból, működési engedélye visszavonásra kerül Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

8 Az ellenőrzések típusai
Hatósági ellenőrzés Alapvetően a miniszter által jóváhagyott ütemterv alapján indul Nem ritka, hogy közérdekű bejelentés, panasz előzi meg Indulhat kérelemre is (az ügyfél csak saját maga hatósági ellenőrzését kérheti) Helyszíni ellenőrzéssel vagy adatszolgáltatással, iratbemutatással valósul meg Az ellenőrzési ütemtervet és az ellenőrzések eredményéről szóló jelentést a Kormányhivatal a honlapján és az ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségben közzéteszi Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

9 A hatósági ellenőrzés tárgykörei
az egyenlő bánásmód követelménye, a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelem, a tanulói óraterhelés, a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

10 A hatósági ellenőrzés lebonyolítása
Az intézmény tájékoztatása az ellenőrzés megindításáról Helyszíni ellenőrzés esetén, ennek végzéssel történő elrendelése Ellenőrzés lefolytatása jegyzőkönyv Ellenőrzés befejezése: lezárás figyelemfelhívás felügyeleti bírság Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

11 A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
Az egyenlő bánásmód követelménye Bármilyen dokumentum (nyilatkozat), ami a tényállás tisztázását elősegíti A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása Felvételi előjegyzési napló Bármilyen kapcsolódó dokumentáció Maximális csoportlétszám Óvodai csoportnapló Fenntartói döntés a maximális csoportlétszám túllépéséről Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

12 A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
A minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte EMMI rendelet 2. számú melléklet Balesetvédelem SZMSZ, gyermekbalesetek nyilvántartása Baleseti jegyzőkönyv A köznevelési feladatok ingyenessége Óvodai csoportnapló Pedagógiai program A térítésmentesen, illetve tandíjért vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Vhr § szabályozza. Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

13 A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
Alkalmazási feltételek /Nkt. 66.§ (1) bekezdés/ Az alkalmazás feltétele: előírt szakképesítés büntetlen előélet cselekvőképesség Vizsgált dokumentumok: kinevezés oklevél erkölcsi bizonyítvány „egészségügyi kiskönyv” Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

14 A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
Milyen végzettség, szakképzettség szükséges? /Nkt. 3. számú melléklet, 47.§ (9) bekezdés, 98.§ (3) bekezdés és (8) bekezdés b) pont, 99.§ (3) bekezdés, és (6)-(7) bekezdés/ óvodapedagógusi konduktor-óvodapedagógusi óvónőképző intézetben szerzett pedagógusi óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítván + ha a bizonyítvány megszerzése óta szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

15 A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
Milyen végzettség, szakképzettség szükséges? A gyógypedagógiai nevelésben, részt vevő nevelési-oktatási intézményben a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor- óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás elsődleges célja - a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése, - az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, - az értelmi fogyatékossággal élő gyermek nevelés a külön e célra létrehozott óvodai csoportban történik A fent meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja, Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

16 A hatósági ellenőrzés során vizsgált dokumentumok
Kötelező tanügyi nyilvántartások vezetése és valódisága /EMMI rendelet /A.§/ a felvételi előjegyzési napló, a felvételi és mulasztási napló, az óvodai csoportnapló, az óvodai törzskönyv, a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény, a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció. Vezeti-e az intézmény a megjelölt dokumentációt, adattartalma megfelel-e az előírásoknak, hibás bejegyzések érvénytelenítése megfelelő módon történik-e. Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

17 A hatósági ellenőrzés tapasztalatai
között összesen 47 óvoda hatósági ellenőrzése történt meg. Ebből: 35 önkormányzati, 12 egyéb fenntartású. A 35 önkormányzati óvoda közül 25 óvoda esetében jogszabálysértést nem tapasztaltunk 4 esetben figyelemfelhívó végzés 6 esetben felügyeleti bírság kiszabása A 12 egyéb fenntartású óvoda közül 4 óvoda esetében jogszabálysértést nem tapasztaltunk 3 esetben figyelemfelhívó végzés 5 esetben felügyeleti bírság kiszabása Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

18 A hatósági ellenőrzés tapasztalatai
Gyakrabban előfordult hibák: - a maximális csoportlétszámokat fenntartói engedély nélkül túllépték - az alapító okiratban/működési engedélyben rögzített, az intézménybe felvehető maximális tanulói létszámot lépték túl - hibás bejegyzések érvénytelenítése nem volt megfelelő - felsőfokú szakképesítés nélküli alkalmazás - hiányzott az erkölcsi bizonyítvány, pedagógus azonosító Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

19 Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, 2013. október 17.
FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM! Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.

20 Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, 2013. október 17.
Elérhetőségek Cím: Miskolc, Csizmadia köz 1. Levelezési cím: 3501 Miskolc, PF: 697 Telefon: (46) ; Fax: (46) Honlap: Óvodai szakmai tanácskozás - Miskolc, október 17.


Letölteni ppt "BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések