Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009.. Közoktatási feladatok teljesítése: - nevelési-oktatási intézmény; - pedagógiai szakszolgálat; - pedagógiai szakmai szolgáltató. Intézkedési terv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009.. Közoktatási feladatok teljesítése: - nevelési-oktatási intézmény; - pedagógiai szakszolgálat; - pedagógiai szakmai szolgáltató. Intézkedési terv."— Előadás másolata:

1 2009.

2 Közoktatási feladatok teljesítése: - nevelési-oktatási intézmény; - pedagógiai szakszolgálat; - pedagógiai szakmai szolgáltató. Intézkedési terv

3 Intézkedési terv → fővárosi, megyei intézkedési terv Önkormányzati minőségbiztosítási program- intézményi minőségirányítási program Önkormányzat gondoskodik: - óvodai nevelésről; - általános iskolai oktatásról; - nemzeti vagy etnikai kisebbség neveléséről, oktatásáról.

4 Megyei önkormányzat: - kollégiumi ellátásról; - középiskolai és szakiskolai ellátásról; - felnőttoktatásról; - alapfokú művészetoktatásról; - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról; - nevelési tanácsadásról; - logopédiai szolgálatról; - gyógytestnevelésről.

5 Megyei fejlesztési terv: (6 évre szól) - helyzetértékelés; - közoktatási feladatellátás. Közoktatási intézmények átszervezése [88. §. (6) bekezdés] Oktatási Hivatal független szakértő személyére tesz javaslatot. Szakértő állást foglal: az átszervezés, gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent- e aránytalan terhet.

6 Megyei önkormányzat megállapodást köthet a megye területén működő önkormányzatokkal: - iskolahálózat kialakítása; - kilencedik, tizedik évfolyamon folyó oktatás; - beiratkozás, áthelyezés; - pedagógia szakszolgálat működtetése; - SNI-s tanulók ellátása; - utazó gyógypedagógiai, logopédiai, konduktori hálózat működtetése.

7 Többcélú kistérségi társulás Átveheti a megyei önkormányzatok feladat- ellátási kötelezettségét. Közoktatási társulási bizottság Társulási tanács

8 A szakképzés feladatainak regionális megszervezése Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság - kidolgozza a régió iskolarendszerű szakképzésének irányát; - közreműködik az iskolarendszerű szakképzés, az iskolarendszeren kívüli szakképzés, a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében.

9 - meghatározza a szakképzés fejlesztési irányait és arányait; - részt vesz a pályakövetési rendszer működtetésében; - a régió helyi önkormányzatainál kezdeményezi a szakképzés-szervezési társulás megalakulását.

10 A szakképzés-szervezési társulás - létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot; - részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakképzésben; - működtetheti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, utazó szakember hálózatot.

11 Intézményfenntartó: - közzéteszi az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét; - a körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét nem tagadhatja meg.

12 Főjegyző: - rendkívüli szüneteket rendelhet el; - rendkívüli időjárás, járvány, katasztrófa stb. esetén. A jegyző: - közreműködik az érettségi vizsgák előkészítésében, lebonyolításában; - közreműködik a közoktatási információs rendszer működtetésében.

13 A főjegyző vezeti a nem helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények jegyzékét. A jegyző közreműködik a mérési, értékelési feladatok megszervezésében. A jegyző ellátja a fenntartásában lévő közoktatási intézmények vezetőinek kiválasztását, a pályázati eljárás lefolytatását.

14 A jegyző tájékoztatja a szakértői és rehabilitációs bizottságot, melyik intézmény képes az SNI-s tanulók ellátására. A jegyző veszi nyilvántartásba és törli a nem helyi önkormányzat által fenntartott óvodákat, általános iskolákat. A főjegyző veszi nyilvántartásba, törli vagy vonja vissza az engedélyt a többi közoktatási intézmény esetén.

15 Az oktatásért felelős miniszter szabályozza, - nemzeti, etnikai óvodai nevelés irányelveit; - SNI óvodai nevelés irányelveit; - két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveit; - alapfokú oktatás követelményeit; meghatározza a működés szabályait, - tanév rendje rendelet; - közoktatási intézmények névhasználata; - ügyintézés, intézkedés szabályai; - tanügyi dokumentumok;

16 Meghatározza: - ágazati minőségpolitikát; - országos mérési feladatokat megszervezi; - tankönyvvé nyilvánítás rendjét; - tankönyvjegyzéket; - kötelező eszköz- és felszerelési jegyzéket; - érettségi vizsga követelményeit; - országos névjegyzéket;

17 Kormányrendeletben szabályozzák: - óvodai nevelés országos alapprogramja; - nemzeti alaptanterv; - érettségi vizsga vizsgaszabályzatának bevezetése; - diákigazolvány kiadásával, használatával kapcsolatos kérdéseket; - pedagógus szakvizsga bevezetését, továbbképzés rendszerét; - pedagógusok szakkönyvvásárlásáról; - pedagógusigazolvány kiadását, kezelését.

18 A közoktatás feladatkörében eljáró Oktatási Hivatal A közoktatás országos mérési feladatai - vizsgarendszer - országos ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok (közzététel, hozzáférés) Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzék

19 A fenntartói irányítás Dönt: - az intézmények átszervezéséről; - meghatározza a költségvetését, - meghatározza a csoportok, osztályok számát, engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést; - ÖMIP- IMIP; - megbízza a közoktatási intézmény vezetőjét és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;

20 - jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai programját, házirendjét, IMIP-jét; - értékeli az intézményt; - gondoskodik a szülői szervezet, diákönkormányzat működéséről.

21 A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben) - intézményt nem szervezhet át; - osztályt, csoportot nem szervezhet át; - intézmény feladatait nem változtathatja meg; - átszervezésről március 31-ig hozhat döntést; A fenntartó döntéseit 30 napon belül kell hogy meghozza, egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbíthatja.

22 Közoktatási intézmények értékelése - törvényességi; - szakmai ellenőrzés, értékelés.


Letölteni ppt "2009.. Közoktatási feladatok teljesítése: - nevelési-oktatási intézmény; - pedagógiai szakszolgálat; - pedagógiai szakmai szolgáltató. Intézkedési terv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések