Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013."— Előadás másolata:

1 ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013

2 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)] Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

3 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

4 Az intézményi működés jogi környezetének új elemei
Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CCVIII. törvény [MK 2012/178. (XII. 22.)] Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. Törvény [MK 2012/172. (XII. 18.)]

5 Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)] A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

6 INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMOK FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA
Pedagógiai program 2012. augusztus 31-ig: iskolák (mindennapos testnevelés) [Nkt. 97§ (6)] 2012. december 31-ig [20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 193.§ (4)]: iskolák további felvételi, átvételi kérelmek 2013. március 31-ig [Nkt. 97.§ (14)]: iskolák kerettantervről szóló jogszabály [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet] rendelkezései alapján 2013. augusztus 31-ig: óvodák, iskolák a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmi előírásai alapján Szervezeti es működési szabályzat [Nkt. 97. § (15)] 2013. március 31-ig: óvodák, iskolák, köznevelési törvény rendelkezései alapján végrehajtási rendeletben foglaltak alapján

7 HÁZIREND 2012. szeptember 1-ig: óvodák, iskolák, kollégiumok a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmi eljárásai alapján

8 MUNKATERV . Előzetes véleményeztetési kötelezettség: • fenntartó, • óvodaszék, iskolaszék, • óvodai, iskolai, szülői szervezet, közösség, • intézményi tanács, • iskolai, kollégiumi diákönkormányzat . a tanulókat érintő programokat illetően, . Elfogadás: nevelőtestület Jóváhagyás: .

9 SZERVEZETI ES MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, HÁZIREND
. Előzetes véleményeztetési kötelezettség : • óvodaszék, iskolaszék, ennek hiányában óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség • az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, . Elfogadás: nevelőtestület . Egyetértési jog: fenntartó, működtető - azon rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul Jóváhagyás: fenntartó - ha a nevelési-oktatási intézményt az egyház tartja fenn

10 PEDAGÓGIAI PROGRAM Előzetes véleményeztetési kötelezettség : –
Elfogadás: nevelőtestület Egyetértési jog: fenntartó, működtető – azon rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul Jóváhagyás: intézményvezető fenntartó – ha a nevelési-oktatási intézményt az egyház tartja fenn

11 AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMOK FELÜLVIZSGÁLATA
ÉS MÓDOSÍTÁSA .Az óvoda értékei Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése.

12 A különleges bánásmódot igénylő gyermek
• sajátos nevelési igenyű gyermek, • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, • kiemelten tehetséges gyermek A gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos es halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

13 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek (katolikus értékrend átadása)
Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda eseten . „nemzeti, etnikai kisebbség” helyett „nemzetiség” fogalom használata.

14 HÁZIREND FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÚJ ELEMEI
• a gyermekekről készült értékelés megismerése a szülő részéről történő hozzáférés módja • az óvodába lépés követelményei • az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek • a felvételi, átvételi kérelmek elbírálása, szabályai • a mulasztás igazolása és nyilvántartása •az óvodában elvárható magatartás • a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodai és óvodán kívüli rendezvényeken elvárt megjelenés, magatartás

15 A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és módosítása
• A működés rendjén belül az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje • A kiadmányozás és a képviselet szabályai • A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás rendje • A pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás formája, módja

16 Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról
• Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje • Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje • Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök • Munkaköri-leírás minták • Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei

17 A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend
• A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek tartalma, szervezeti formája, időkerete (EGYMI esetén) • Szakmai munkaközösségek létrehozása és működése az intézményben [Nkt. 97. § (15)] • A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának az Ávr. 13. §-ában meghatározott tartalmi elemei

18


Letölteni ppt "ÓVODÁK MŰKÖDÉSE 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések