Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1Tanügyigazgatás aktualitásai. Szakmai területet érintő szabályozás •Pedagógiai programPedagógiai •Gyakornoki szabályzatGyakornoki Szervezeti működés,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1Tanügyigazgatás aktualitásai. Szakmai területet érintő szabályozás •Pedagógiai programPedagógiai •Gyakornoki szabályzatGyakornoki Szervezeti működés,"— Előadás másolata:

1 1Tanügyigazgatás aktualitásai

2 Szakmai területet érintő szabályozás •Pedagógiai programPedagógiai •Gyakornoki szabályzatGyakornoki Szervezeti működés, eljárási szabályok •Feladatellátási tervFeladatellátási •AdatszolgáltatásAdatszolgáltatás Egyéb rendelkezések •Oktatási Hivatal hatósági jogosítványaiOktatási •„Vegyes”Vegyes Tanügyigazgatás aktualitásai

3 Szakrendszerű – nem szakrendszerű oktatásra történő felkészülésként 2007. szeptember 30-ig át kell dolgozni a helyi tantervet – fenntartónak megküldeni! Szakrendszerű oktatás: ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzett- séggel rendelkező pedagógus tanítja; a nem szakrendszerű oktatásban a Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcs- kompetenciák fejlesztése folyik. (Kt. 121.§ (1) bek. 34. pont) Pedagógiai program I. 3Tanügyigazgatás aktualitásai

4 A 202/2007 (VII. 31.) Korm. rend. a NAT felülvizsgálatával kapcsolatos változásokat tartalmazza: • kulcskompetenciák fejlesztése (EU keretrendszer adaptációja), • állampolgári léttel összefüggő társadalmi ismeretek megerősítése, • gazdasági ismeretek, • testi és lelki egészség kiemelt fejlesztése, • korszerű oktatásszervezési eljárások, • tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei. A 202/2007 (VII. 31.) Korm. rend. a NAT felülvizsgálatával kapcsolatos változásokat tartalmazza: • kulcskompetenciák fejlesztése (EU keretrendszer adaptációja), • állampolgári léttel összefüggő társadalmi ismeretek megerősítése, • gazdasági ismeretek, • testi és lelki egészség kiemelt fejlesztése, • korszerű oktatásszervezési eljárások, • tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei. Pedagógiai program II. – 2007. december 31. 4Tanügyigazgatás aktualitásai

5 •SZÁMONKÉRÉS FELTÉTELEI • MINŐSÍTÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI • A SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZER • A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSO- LATOS ELJÁRÁSREND • SZAKMAI VEZETŐ (SEGÍTŐ) FELADATAI •SZÁMONKÉRÉS FELTÉTELEI • MINŐSÍTÉS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI • A SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZER • A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSO- LATOS ELJÁRÁSREND • SZAKMAI VEZETŐ (SEGÍTŐ) FELADATAI Gyakornoki szabályzat – 2007. december 31. 5Tanügyigazgatás aktualitásai

6 szakmai követelményeknek : általános követelmények ( Ped. Program, SZMSZ, Házirend, MIP, KSZ, int. Pedagógia célkitűzései, gyermekek, tanulók jogai, szülők jogai, kötelezettségei, fenntartói irányítás, tanügyigazgatási dokumentum); a munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek (a kinevezés- ben meghatározott munkakör és a kapcsolódó munkaköri leírás: foglalkoztatási alapelvek, oktatásszervezés, az int. járó gyerekek sajátos felkészítésének problémái, a külön- leges gondozást igénylő tanulók egyéni fejlesztése, tehet- séges tanulókkal való foglalkozás, oktatási eszközök haszná- lata). szakmai követelményeknek : általános követelmények ( Ped. Program, SZMSZ, Házirend, MIP, KSZ, int. Pedagógia célkitűzései, gyermekek, tanulók jogai, szülők jogai, kötelezettségei, fenntartói irányítás, tanügyigazgatási dokumentum); a munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek (a kinevezés- ben meghatározott munkakör és a kapcsolódó munkaköri leírás: foglalkoztatási alapelvek, oktatásszervezés, az int. járó gyerekek sajátos felkészítésének problémái, a külön- leges gondozást igénylő tanulók egyéni fejlesztése, tehet- séges tanulókkal való foglalkozás, oktatási eszközök haszná- lata). Gyakornoki szabályzat – 2007. december 31. 6Tanügyigazgatás aktualitásai

7 TANÍTÁSI IDŐKERET TANÍTÁSSAL LE NEM KÖTÖTT MUNKAIDŐ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL TÖLTÖTT MUNKAIDŐ PEDAGÓGUS MUNKAIDŐ TANÍTÁSSAL LE NEM KÖTÖTT IDŐKERET FELADATELLÁTÁSI TERV 7Tanügyigazgatás aktualitásai

8 Tanulói és alkalmazotti azonosító: •20/1997 (II. 13.) Korm. rendelet szabályozása alá esik •intézményvezetői felelősség •15 napos határidő • 218/1999 (XII. 28) Korm. rend. – szabálysértés Tanulói és alkalmazotti azonosító: •20/1997 (II. 13.) Korm. rendelet szabályozása alá esik •intézményvezetői felelősség •15 napos határidő • 218/1999 (XII. 28) Korm. rend. – szabálysértés Adatszolgáltatás - KIR 8Tanügyigazgatás aktualitásai

9 VIZSGÁLHATJA: •KÖTELEZŐ FELVÉTELRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSÁT • OKTATÁS INGYENESSÉGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSÁT • ADATSZOLGÁLATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉT, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT • KÖRZETES FELADATOK ELLÁTÁSÁT VIZSGÁLHATJA: •KÖTELEZŐ FELVÉTELRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSÁT • OKTATÁS INGYENESSÉGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSÁT • ADATSZOLGÁLATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉT, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT • KÖRZETES FELADATOK ELLÁTÁSÁT Oktatási Hivatal – bővülő hatósági jogkör 9Tanügyigazgatás aktualitásai

10 •MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE •PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARI MIATT SNI-S TANULÓK FELÜLVIZSGÁLATA •PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER INDÍTÁSA •TANKÖNYVPIAC RENDJÉNEK VÁLTOZÁSA •PÁLYÁZATATÁSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI •ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKE- DÉSEK •KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS •MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE •PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARI MIATT SNI-S TANULÓK FELÜLVIZSGÁLATA •PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER INDÍTÁSA •TANKÖNYVPIAC RENDJÉNEK VÁLTOZÁSA •PÁLYÁZATATÁSI RENDSZER VÁLTOZÁSAI •ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKE- DÉSEK •KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS „VEGYES” 10Tanügyigazgatás aktualitásai

11 1.Pedagógiai program 2.Intézményi minőségirányítási program 3.(minőségügyi kézikönyv) 4.Minőségfejlesztési intézkedési terv 5.Szervezeti és működési szabályzat 6.Házirend 7.Közalkalmazotti szabályzat 8.Kollektív szerződés 9.Éves munkaterv 10.Tűzvédelmi szabályzat 11.Munka-és balesetvédelmi szabályzat 12.Iratkezelési szabályzat 13.Kockázatértékelési szabályzat 14.Közbeszerzési Szabályzat Szabályzatok (dokumentumok) a közoktatási intézményekben 11Tanügyigazgatás aktualitásai

12 Szabályzatok (dokumentumok) a közoktatási intézményekben 15.Adatvédelmi szabályzat 16.Belső ellenőrzés szabályzata (FEUVE) 17.Gazdasági hivatal ügyrendje 18.Számviteli politika szabályzata 19.Leltárkészítési és leltározási szabályzat 20.Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 21.Pénzkezelési szabályzat 22.Önköltség-számítási szabályzat 23.Eszközök és források minősítési szabályzata 24.Bizonylati szabályzat ÁH és végrehaj- tási rendelete alapján (önálló gazdál- kodási jogkörrel rendelkező in- tézménynél mind!) 12Tanügyigazgatás aktualitásai

13 Szabályzatok (dokumentumok) a közoktatási intézményekben 26.Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 27.Szülői közösség működési szabályzata 28.Iskolaszék működési szabályzata 29.A nevelőtestületi és alkalmazotti közösség értekezleteire vonatkozó általános szabályok 30.Iskolai tankönyv szabályzat 31.Munkaköri leírások 32.Esélyegyenlőségi terv 33.Továbbképzési terv 34.Eszközfejlesztési szabályzat 35. Feladatellátási terv 36. Személyre szóló feladatkiosztás 37. gyakornoki szabályzat 38.Könyvtári gyűjtőköri szabályzat 13Tanügyigazgatás aktualitásai

14 14Tanügyigazgatás aktualitásai


Letölteni ppt "1Tanügyigazgatás aktualitásai. Szakmai területet érintő szabályozás •Pedagógiai programPedagógiai •Gyakornoki szabályzatGyakornoki Szervezeti működés,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések