Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatási vezetőképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatási vezetőképzés"— Előadás másolata:

1 Közoktatási vezetőképzés
Az SZMSZ Közoktatási vezetőképzés

2 1. Az SzMSz eljárásrendje
Kt. 40.§ (2) (3) A közoktatási intézmény vezetője készíti el, a nevelőtestület, más közoktatási intézményben a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor iskolaszék, az iskolai diákönkormányzat - jogszabályban meghatározottak szerint - egyetértési jogot gyakorol. Az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. . Az egyetértés kikérése Hivatalos ajánlott levében célszerű az egyetértési joggal rendelkezőknek a házirendet megküldeni, hiszen az egyetértési jog gyakorlója, nyilatkozatát harminc napon belül teheti meg. „Ez a határidő - a határidő lejárta előtt, a másik félhez intézett nyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal - harminc nappal meghosszabbítható. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak nincs helye.” .” (Kt. 84.§ (6)) Ha az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint számított határidő lejárt, s az egyetértési jog gyakorlója nyilatkozatot nem intézett az intézményhez, ezt követően nem élhet egyetértési jogával, a házirend az egyetértő nyilatkozat hiányában is megküldhető a fenntartónak jóváhagyásra. „Ha az egyetértési jog gyakorlása során az érdekeltek közötti vitás kérdés egymás közötti egyeztetéssel nem oldható meg, a nevelési-oktatási intézményben kilenc tagból álló bizottságot kell létrehozni. A bizottságba három-három tagot delegál a nevelőtestület és az egyetértési jog gyakorlója. Három tagot pedig a nevelési-oktatási intézmény fenntartója kér fel - a nevelési-oktatási intézmény költségvetése terhére - az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közül. A bizottság maga határozza meg működésének rendjét azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntés az egyetértést pótolja.” (Kt. 84.§ (6)) Az egyetértési jogot gyakorló óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, ÁMK-szék és diákönkormányzat egyetértő nyilatkozata kiterjed a házirend valamennyi pontjára. Közoktatási vezetőképzés

3 Közoktatási vezetőképzés
! Kt. 33.§ (7) bek (7) A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minőségirányítási programot, az általános művelődési központban egy pedagógiai-művelődési programot kell készíteni. Közoktatási vezetőképzés

4 szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
A közös igazgatású közoktatási intézmény és általános művelődési központ szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a működés közös szabályait és - intézményegységenként külön-külön – az egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat. Közoktatási vezetőképzés

5 A kötelező véleménykérés
(6) Jogszabály, továbbá az óvoda, iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzata a szülői szervezet (közösség) részére további jogokat állapíthat meg. 11/1994 MKM r. 30/A. § Ha a nevelési-oktatási intézményben nem működik óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, minden olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni. 4.3.Kötelező véleménykérés esete a szülői közösséggel kapcsolatosan akkor áll fenn, ha nem működik az intézményben intézményi szék. 11/1994 MKM r. 30/A. § Ha a nevelési-oktatási intézményben nem működik óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, minden olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni. Az egyetértést , illetve véleményt kérő iratokból, valamint az egyetértési nyilatkozatokból, illetve véleményt tartalmazó dokumentumokból és azok kísérő irataiból a nyilatkozatok beszerzésének jogszerűsége megállapítható, a szakértői ellenőrzés kiterjed erre is, ezért csatolni kell a házirendhez ezeket a dokumentumokat, s a házirenddel együtt az intézményi irattárba is el kell helyezni. Közoktatási vezetőképzés

6 Az SzMSz elfogadásának törvényessége
Az értekezletre meg kell hívni a nevelőtestület tagjait /szakalkalmazottakat és a szülői munkaközösség képviselőjét Kt. 59.§(5)bekezdéséből (5) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt. 4.4. Az SZMSZ elfogadásának törvényessége A nevelőtestület/ a szakalkalmazotti értekezlet jogosítványa. Az értekezletre meg kell hívni a nevelőtestület tagjait/szakalkalmazottakat és a szülői munkaközösség képviselőjét. A házirend elfogadásáról döntő nevelőtestületi értekezletre a szülői munkaközösség képviselőjét is meg kell hívni a Kt. 59.§(5)bekezdéséből következőleg. (5) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt. Célszerű meghívni az egyetértési jog gyakorlóit hiszen ha az elfogadásról döntő nevelőtestületi értekezleten módosítani kívánnak azon a szövegen, melyről az egyetértési joggal rendelkezők már nyilatkoztak, ki kell adni a módosítást is az egyetértési joggal rendelkezőknek ismételt nyilatkozattételre. Mivel ez újabb harminc napos határidővel történik, célravezetőbb az egyetértési joggal rendelkezők meghívása és részvétele a nevelőtestületi értekezleten, így kinyilváníthatják egyetértésüket vagy egyet nem értésüket a módosítási elképzeléssel kapcsolatosan. Az elfogadáskor készült jegyzőkönyvet kell készíteni, hiszen a nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési-oktatási intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben dönt. / 11/1994. (VI. 8.)MKM redelet 4, számú melléklet 9.pont/ 9. Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. Az elfogadásról döntő nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve rögzíti a szükséges adatokat, tényeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően: ... a készítés helyét, idejét, ... a jelenlévők nevét, számát, ... nyilatkozatait, ... a szavazási eljárás szabályairól megállapodást, / titkos, nyilvános módon szavaznak-e, mely esetben érvényes, illetve érvénytelen a szavazás, a tartózkodás módját./ ... valamint azt a tényt, hogy az elfogadásról szóló döntést a nevelő-testület /szakalkalmazotti értekezlet hozta meg. ... Tartalmazza továbbá a jegyzőkönyvvezető aláírását és egy végig jelen lévő alkalmazottét. Közoktatási vezetőképzés

7 2. Az SzMSz anyagi jogi vizsgálata
Két követelmény teljesülésének vizsgálatát jelenti: Tartalmaz-e mindent, amit a jogszabályok szabályozási körébe rendelnek? Az SzMSz-ben meghatározott szabályok nem ütköznek-e jogszabályba? Megfogalmazásukkor figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat? Közoktatási vezetőképzés

8 Az SzMSz szabályozási köre 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1)
Szabályozza: a.) a működés rendjét, ezen belül a a gyermekek, a tanulók fogadásának (Kt. 10.§ (1); 121.§ (1) (nyitva tartás) a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való tartózkodásának rendjét, 138/1992. Korm. r. 7.§ (2) bek., óvodai napirend: 11/1994. MKM rendelet 2. § (4)-(5)-(7) bek. szakképzés: 9.§ (1), (2) b.) a pedagógiai munka belső ellenőrzése rendjét, Kt. 19.§. (1), 58. §. c.) belépés, bent tartózkodás – akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Kt. 39. § (4) pl. pl. párt vagy párthoz kötődő szervezet d.) tagintézménnyel (intézményegység) való kapcsolattartás rendje, (Közös igazgatású, többcélú közoktatási int., ÁMK, stb.) 11/ §.,Kt. ill. 138/ e.)vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, feladatmegosztás, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, Kt. 33. §; 54. § f.) intézményvezetés – helyettesítés rendje akadályoztatás esetén Kt. 11.§., 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. § (16); 7.§ (2) g.) vezetők és iskolaszék, (szülői szervezet stb.) közötti kapcsolattartás formája. (a jelölt szervezetek maguk alakítják ki működési rendjüket) Kt. 57. § (4) Közoktatási vezetőképzés

9 Közoktatási vezetőképzés
h.) nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje, Kt. 57. § (4) i.) külső kapcsolatok rendszere Kt. 41. § (5); 10/1994. (V. 13.) MKM r. j.) ünnepélyek, hagyományápolás, (nevelési és pedagógiai program), Kt. 5. § k.) gyermek, tanuló távolmaradása, mulasztásának igazolása… hatályon kívül - házirendben l.) térítési díj, tandíj befizetése… hatályon kívül – házirendben m.) rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása, Kt. 10. § (1);41. § (5), 120. § (1) 1.) n.) intézményi védő – óvó előírások, Kt. 19.§ (7); 41. § (5); 54. § (1); 11/1994. (V. 8.) MKM r. 6/A. § (1), (3); ill. 2. sz. melléklete ( gyermekbalesetek) o.) Rendkívüli esemény, bombariadó p.) azokat az ügyeket, melyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel r.) mindazt, amit jogszabály ír elő, ill. az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést, amit egyéb szabályzatban nem kell, ill. nem lehet szabályozni. Közoktatási vezetőképzés

10 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdése
a.) napközis és tan. szobai felvétel…(Kt. 53. §. (2)- Házirendben b.) tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái (Kt. 53. §. (1)-(4) c. Felnőttoktatás formái d.) da diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), e.) e) a mindennapi testedzés formáit és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, f.) A szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának elvei - házirend g.) A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendje …házirend h.) A tanulók jutalmazásának elvei és formái - házirend i.) A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei - házirend h.) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendje – Kt. 53. § (6), 11/1994. MKM r. 6/C. §. (1)-(4) Közoktatási vezetőképzés

11 Az SzMSz szabályozási köre  balesetek megelőzése,
Kt. 40.§ (1) 11/1994.MKM.r. 4.§+ egyéb 2.Szabályozási kör: 11/1994.MKM.r.4.§ (2)  balesetek megelőzése, 6/A.§(3) 1.Szabályozási kör: 11/1994.MKM.r.4.§ (1) 3. Szabályozási kör: az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést, amit egyéb szabályzatban nem kell, ill. nem lehet szabályozni. 11/1994.MKM.r.4. (1) bek NO; (2) bek I,K Kt. 40. § (1) A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Közoktatási vezetőképzés

12 Fenntartótól függetlenül, minden NO 11/1994. MKM rendelet 4.§ (1)
a.) a működés rendjét, ezen belül a a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való tartózkodásának rendjét, (Kt. 10.§ (1); 121.§ (1) 138/1992. Korm. r. 7.§ (2) bek., óvodai napirend: 11/1994. MKM rendelet 2. § (4)-(5)-(7) bek. szakképzés: 9.§ (1), (2) b)a pedagógiai munka belső ellenőrzése rendjét, Kt. 19.§. (1), 58. §. c.) belépés, bent tartózkodás – akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Kt. 39. § (4) pl. pl. párt vagy párthoz kötődő szervezet d.) tagintézménnyel (intézményegység) való kapcsolattartás rendje, (Közös igazgatású, többcélú közoktatási int., ÁMK, stb.) 11/ §.,Kt. ill. 138/ (X. 8.) Korm.r. Közoktatási vezetőképzés

13 Közoktatási vezetőképzés
e.)vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, feladatmegosztás, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, Kt. 33. §; 54. § f.) intézményvezetés – helyettesítés rendje akadályoztatás esetén Kt. 11.§., 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. § (16); 7.§ (2) g.) vezetők és iskolaszék, (szülői szervezet stb.) közötti kapcsolattartás formája. (a jelölt szervezetek maguk alakítják ki működési rendjüket) Kt. 57. § (4) h.) nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, beszámoltatás rendje, Kt. 57. § (4) i.) külső kapcsolatok rendszere Kt. 41. § (5); 10/1994. (V. 13.) MKM r. j.) ünnepélyek, hagyományápolás, (nevelési és pedagógiai program), Kt. 5. § Közoktatási vezetőképzés

14 Közoktatási vezetőképzés
m.) rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása, Kt. 10. § (1);41. § (5), 120. § (1) 1.) n.) intézményi védő – óvó előírások, Kt. 19.§ (7); 41. § (5); 54. § (1); 11/1994. (V. 8.) MKM r. 6/A. § (1), (3); ill. 2. sz. mell( gyermekbalesetek) o.) Rendkívüli esemény, bombariadó p.) azokat az ügyeket, melyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel r.) mindazt, amit jogszabály ír elő, ill. az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan kérdést, amit egyéb szabályzatban nem kell, ill. nem lehet szabályozni. Közoktatási vezetőképzés

15 Amit más jogszabály ír elő
A szerv vezetője az SZMSZ-ben határozza meg: -az iratkezelés szervezeti rendjét, -Az iratkezelésre és a vele összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat-és hatásköröket, - kijelöli az iratkezelést felügyelő vezetőt, - kijelöli a kiadmányozási joggal rendelkezőt/rendelkezőket, belső szabályzatban rögzített jogosultság alapján: iratkölcsönzési jogosultságokat. (335/2005 (XII. 29.) Korm. r.a 3-8.§; 52.§; 63.§) Közoktatási vezetőképzés

16 Amit más jogszabály ír elő
Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságával kapcsolatos szabályokat az SZMSZ állapíthatja meg 11/1994 MKM rendelet 8 §(5) Az SZMSZ az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai számára ír elő a tárggyal kapcsolatos előírásokat. 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 6/A (3) A tankönyrendelés rendjét 23/2004. ( VIII. 27.) OM.r. 23.§ (5) Pedagógusok által foglalkozásokra, /munkahelyre bevihető dolgok tiltása, korlátozása (Hpp megvalósításához használt fogl-eszközjegyzék, 11/1994. MKM.r. 7. sz. mell.)Mt. 176.§(2) 176. § (1) A munkáltatót a 174. § szerinti felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.(2) A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a munkáltató megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha a munkavállaló az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a munkáltató csak szándékos károkozása esetén felel. A nem állami és nem önkormányzati fenntartású intézményekben a vallásgyakorlással kapcsolatos jogok megállapítása az alkalmazottakra nézve. Kt. 81. § (1)a). Közoktatási vezetőképzés

17 Amit más jogszabály ír elő
Kt. 2. sz melléklet 6. Az iratkezelési szabályzatban, ha ilyen készítése nem kötelező, a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet (közösséget) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg. Közoktatási vezetőképzés

18 Közoktatási vezetőképzés
Fenntartótól függetlenül az iskolai SzMSz-ben 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdése b.) tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Kt. 53. §. (1)-(4) c. Felnőttoktatás formái d.) da diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), e.) e) a mindennapi testedzés formáit és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, h.) az iskolai (kollégiumi) könyvtár működési rendje – Kt. 53. § (6), 11/1994. MKM r. 6/C. §. (1)-(4)+ 3.sz mell. Közoktatási vezetőképzés

19 Közoktatási vezetőképzés
Fenntartótól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményi SZMSZ-e tartalmazza 4/2010.OKm. r. 4.§ (5) A pedagógiai szakszolgálat intézménye szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a) a működés rendjét, b) az érintett közoktatási intézményekkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, c) a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, d) a vezetők közötti feladatmegosztást, e) a belső ellenőrzés rendjét, f) az a)-c) pont alá nem tartozó külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, g) mindazt, amelynek szabályozását jogszabály előírja. (6) A pedagógiai szakszolgálat intézménye a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon köteles közzétenni az általa nyújtott szolgáltatásokat, a működési körzetét, a szervezeti és működési szabályzatát, az intézményi minőségirányítási programját, az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelését, a gyermekek, tanulók, szülők fogadásának idejét. Közoktatási vezetőképzés

20 Közoktatási vezetőképzés
A költségvetési szervként működő intézmények SZMSZ-e tartalmazza (292/2009. Korm. R. ( Ámr.) 20.§ (1) A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - e rendeletben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást, b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az alapítás időpontját, c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogokat gyakorol, Közoktatási vezetőképzés

21 Közoktatási vezetőképzés
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) g) a szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el, h) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, Közoktatási vezetőképzés

22 Közoktatási vezetőképzés
i) a költségvetési szerv szervezeti ábráját, j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, k) az irányító szerv által a 16. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását. Közoktatási vezetőképzés

23 Ügyrend/ SZMSZ/ Más belső szabályzat Ámr. 20.§ (7)
(7) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. Közoktatási vezetőképzés

24 Közoktatási vezetőképzés
Gyakori hibák Túllépés a jogszabályokban meghatározott szabályozási körön : - Szabályozási körbe nem tartozó elemet szabályoz - Más intézményi dokumentum szabályozási körébe tartozó dolgot szabályoz Túllépés a térbeli és időbeli hatályon Mellékletek, függelékek halmaza Jogszabályok idézése Jogszabálysértő szabályok, Eljárásrend megsértése, stb. Közoktatási vezetőképzés


Letölteni ppt "Közoktatási vezetőképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések