Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Jánoshalma, szeptember 23. Porkoláb Mihály közoktatási szakértő TINTA Tanácsadó Kft.

2 Kompetenciaalapú oktatás – miért is?
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Kompetenciaalapú oktatás – miért is? folyamatos változások – változó igények (gazdaság, munkaerő-piac, társadalom) hazai és nemzetközi mérések eredményei – a magyar gyerekek teljesítménye pont a kritikus területeken gyenge EU-s pályázati projektek – komplex (tartalmi és tárgyi) intézményfejlesztési lehetőségek – aki kimarad, lemarad

3 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Miért kompetencia? Az ismeretek nagy mennyisége, a lexikális tudás nem elég. Mitől sikeres valaki? Kis történeti áttekintés (USA 80-as évek, a munkához szükséges kompetenciák, szakképzéshez szükséges kompetenciák, kulcskompetenciák)

4 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Tudás és kompetencia „Kompetenciák pedig nincsenek.” „A kompetencia annyi mindent jelent, hogy már nem jelent semmit sem.” A tudás átadása helyett kompetenciák fejlesztése? Ismeretek vagy kompetenciák?

5 tudás + képességek + attitűdök
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Kulcskompetenciák (B munkacsoport) tudás + képességek + attitűdök Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról

6 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
megújulásra képes pedagógus 21. századi iskola versenyképes tanulók

7 Az oktatásfejlesztés 21. századi irányai
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Az oktatásfejlesztés 21. századi irányai ismeretközpontúság/kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúra megújítása (kooperativitás, tevékenységközpontúság, differenciálás, fejlesztő értékelés, átmenetek!) befogadó, esélyteremtő intézményi környezet (SNI, HH, roma) minőségi oktatási feltételek megteremtése vezetésfejlesztés IKT fejlesztések intézményi innovációk hálózati tanulás, területi együttműködés

8 Előzmények az NFT I-ben
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Előzmények az NFT I-ben A közoktatási intézmények felújítása, férőhelybővítés, modernizáció (ROP 2.3) – 140 intézmény A közoktatás-fejlesztés fő tartalmi irányai és eredményei: Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban (HEF OP 2.1) Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kulcskompetenciák fejlesztése (HEF OP 3.1) A közoktatási intézmények 10 százalékában új program szerint oktatnak Az intézmények fejlesztő munkáját támogató hálózatok kiépítésének megalapozása (szolgáltatások, mentorálás, tanácsadás stb.) - TIOK és szolgáltatók (HEF OP és 3.1.4)

9 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára

10 Az operatív programok listája, struktúrája
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Az operatív programok listája, struktúrája 1. Gazdaságfejlesztés OP 2. Közlekedés OP 3. a - Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) 3. b - Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) 4. Környezet és energia OP 5. Területfejlesztés – regionális operatív programok (ROP), valamint Európai Területi Együttműködések OP-k 6. a - Államreform OP 6. B - Elektronikus közigazgatás OP 7. Végrehajtás OP

11 TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program Az emberi erőforrások fejlesztése Prioritási tengelyek A munkaerő-piaci részvétel, a foglalkoztathatóság növelése (korszerű foglalkoztatáspolitika) Alkalmazkodás a változásokhoz (ennek fő eszköze az egész életen át tartó tanulás) Az oktatási, képzési rendszer folyamatos és átfogó korszerűsítése – a hozzáférés, a minőség és a hatékonyság hármas követelményének jegyében

12 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Célkitűzések szociális helyzettől, lakóhelytől, kortól, nemtől függetlenül az életpálya minden szakaszában biztosítani kell a hozzáférést a sikeres munkaerő-piaci részvételhez és alkalmazkodáshoz, valamint a sikeres életvezetéshez is nélkülözhetetlen tudás, képzettség és készségek elsajátításához fokozott szerepet kell vállalni az esélyteremtésben, a társadalmi és területi különbségek mérséklésében, a társadalmi kirekesztés elleni aktív küzdelemben, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásában, életesélyeinek javításában. átfogó tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztésekkel csökkenteni kell az iskolák közti különbségeket, meg kell szüntetni a szegregáció és diszkrimináció gyakorlatát, javítani kell az oktatáshoz való hozzáférés feltételeit.

13 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Célkitűzések rendszerszintűvé kell tenni a munkaerő-piaci részvételhez és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, kompetenciák elsajátítására vonatkozóan a közoktatásban és a szakképzésben megkezdett fejlesztéseket. kiemelt cél az intézmények fizikai állapotának javítása, felszereltségük korszerűsítése, különös tekintettel az IKT-eszközök meghonosítására. kiemelten kell kezelni az oktatás intézményrendszerének racionalizálását és integrációját. Erősíteni szükséges a többcélú kistérségi társulások szerepét az alapfokú oktatás területén, ezzel elősegítve a területi különbségek mérséklését. Fel kell használni a formális oktatási rendszer és a kulturális intézményrendszer infrastruktúráját, ösztönözni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködését a helyi közösségek tanulási, művelődési igényeinek és a széles értelemben vett felnőttképzési szükségletek kielégítésére.

14 Az emberi erőforrások fejlesztése
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Az emberi erőforrások fejlesztése 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A prioritási tengely célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A prioritási tengely a közoktatási rendszer reformján keresztül kívánja elérni, hogy a közoktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára.

15 Az emberi erőforrások fejlesztése
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára Az emberi erőforrások fejlesztése 3. prioritás: A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban

16 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
TÁMOP – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Alapvető cél: A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését célozza meg. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

17 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Részcélok Komplex intézményi innováció megvalósítása (alkotó pedagógusok, intézményi projektek, belső és külső együttműködések, támogató szolgáltatások igénybevétele) a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében (ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése – pl. tantárgytömbösített oktatás, projektalapú oktatás, kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök; a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás); - a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázatok keretében beszerzett eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).

18 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE a) A kompetencia alapú oktatás implementációja (A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja): legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

19 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Programcsomag (oktatási program) A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. 1. Kerettanterv: tartalmazza a tantárgy céljait, a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a tananyagot. 2. Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, esetleg elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. 3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. 4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: (a) információhordozók: tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, CD-k stb., (b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 5. Értékelési eszközök 6. Továbbképzési programok 7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás a fejlesztők részéről.

20 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: Tantárgytömbösítés: a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy időszakra összevonva, tömbösítve szervezik meg. Szabályok: a ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni.

21 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A megszervezés lépései, lehetőségei: Első lépés: a teljes intézményi időkeret 5%-ának kiszámítása – 1. évben min. ennyi tantárgytömbösített órának kell meglennie Második lépés: bevonható pedagógusok meghatározása (a projektbe bevont pedagógusok lehetnek!) Harmadik lépés: bevonható tantárgyak/műveltségterületek meghatározása: azonos óraszámú tantárgyak/műveltségterületek, vagy legalább az óraszám kompatibilis legyen Jól működő megoldás lehet: 2 (3) pedagógus, 2 (3) tan.csoport, 2 (3) azonos óraszámú tantárgy – forgószínpadszerű váltogatás, 2 hetes ciklusokban Tananyag szervezése: a 2 hetes ciklusoknak megfelelően, 10 órás tömbökben (modulokban) gondolkodva Minden változik: tervezés, megvalósítás, értékelés!

22 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (a NAT műveltségterületei alapján) Szabályok: Egyelőre nincs se megkötés, se segítség Az ígéretek szerint a program szabályos megvalósításával automatikusan meg lehet ezt is oldani – pl. új magyaros programcsomag (szövegértés-szövegalkotás) bevezetése (nincs külön irodalom és nyelvtan)

23 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.). A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy annak körében a következő kötelező elemek megvalósuljanak: o Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként (pl. környezeti nevelés, Föld napja) o Legalább egy témahét megszervezése tanévenként (pl. egészséges életmódra nevelés, egészséghét) o Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként – egy erdei iskola mindezeket ötvözi

24 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A kompetencia alapú oktatás implementációja – ÚJ ELEMEK Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. IKT-val támogatott tanóra: Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek, pl.: számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán - aktív tábla, szavazógépek alkalmazása számítógép segítségével kitöltött tesztek, bemeneti (a tanóra elején) mérés; fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére); összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása szoftverek, hálózati megoldások, stb. alkalmazása

25 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Kötelezően megvalósítandó képzések: • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, mentori és tanácsadói támogatás igénybevétele. Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések (részletek: szolgáltatói kosár): o Menedzsmentképzés a vezetők számára (2 x 30 óra) o Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések o A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés o infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés A projektbe bevont, a kompetencia alapú oktatás implementációjában résztvevő pedagógusok számára valamennyi, fent felsorolt képzésen való részvétel kötelező – 4x30 óra

26 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Kötelező szaktanácsadói szolgáltatások O Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) O IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó O Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) O IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

27 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A kompetencia alapú oktatás implementációja Kötelezően megvalósítandó beszerzés: • A pályázónak terveznie kellett a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését.

28 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. Azokon a feladat-ellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

29 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések: o 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett tantestületi IPR-képzés (Amennyiben a HEFOP keretében a tantestület már kapott IPR – "Hatékony együttnevelés az iskolában” – képzést, és a tantestület személyi összetétele nem változott 20%-kal nagyobb mértékben, az IPR képzés nem kötelező.) o 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés o SNI-tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning

30 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Kötelező tanácsadói szolgáltatások: o 40% feletti HH-tanuló arány felett a TÁMOP kiemelt program által biztosított esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó (térítésmentes szolgáltatás) o 40% feletti HH-tanuló arány felett IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

31 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása • Az intézmények sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele + JÓ GYAKORLATTÁ VÁLÁS") Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele (REFERENCIA INTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS) • Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.

32 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (MIKOR?) • Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival (MIKOR?) • A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot  kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

33 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Egyéb megvalósítható tevékenységek: a kötelező tevékenységeken túl olyan tevékenységek megvalósítása is tervezhető, amely a kompetencia alapú oktatás implementációjához, illetve az intézményi innováció megvalósításához szükségesek: • további „Jó gyakorlatok átvétele”, adaptációja, hálózati tanulás a referencia intézményektől. • további pedagógus továbbképzési programok igénybevétele további oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása, pl. egy többhetes projekt kidolgozása, témahét leírásának elkészítése, megszervezése.

34 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
Egyéb megvalósítható tevékenységek: • Szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. (pl. színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb.) • Mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának • digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése

35 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feltételek: • A kedvezményezettek részére a regionális hálózatkoordinációs központok (TÁMOP kedvezményezettjei) a megvalósítás során szakmai támogatást nyújtanak, ingyenes szolgáltatásokat biztosítanak (pl. online információs felület, help desk szolgáltatás, tájékozatók, workshopok rendezése, stb.). Emellett nyomon követik a közoktatási fejlesztések szakmai megvalósulását, amivel kapcsolatban jelen pályázat kedvezményezettjeit adatszolgáltatási kötelezettség terheli. – Békés Megyei Tudásház, Békéscsaba • A pályázó hordozható számítógépet szerezhetett be a bevont pedagógusok számára. Az eszközök a pályázó fenntartó tulajdonában maradnak, de azokat a fejlesztési programot megvalósító pedagógusok személyi használatába kell adni. A laptop pedagógus használatába adásának feltétele, hogy a pedagógusnak vállalnia kell, hogy a tanóráinak legalább 25%-a IKT-alapú eszköz támogatásával valósul meg.

36 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
PÉNZÜGYEK • Intézményi és fenntartói költségek Intézményi kerettel az intézmény „gazdálkodik”, de minden pénzügyi esemény a fenntartónál történik!!! (kivéve: bérjellegű) Hamarosan szerződésmódosítás indulhat… Dokumentáció!!!

37 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
A sikeres projektmegvalósítás titka • A helyi sajátosságokhoz való illesztés, testre szabás Pozitív hozzáállás és nyitottság Önfejlesztés, egymástól való tanulás, hálózati tanulás „Külső” támogatottság megléte (fenntartó, szülők, a tantestület és a tanulók) Hozzáértő, türelmes projektmenedzsment és szakmai vezetés

38 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
JÖVŐKÉP • Nyitott, innovatív, a változásokra gyorsan reagáló pedagógusok/intézmények • Pedagógiai módszertani megújulás, fejlődés, professzionalizmus Egyéni különbségekre odafigyelő, változatos, sokszínű tanulásszervezési eljárások, módszerek Együttműködések felerősödése (házon belül és házon kívül) – szervezetfejlesztés Tervezés, értékelés felerősödése A gyerekeknél a tanultak rendszerezésének, alkalmazásának erősödése, élményszerű órák, „csillogó szemek”

39 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
"szép holnap" minőségi oktatás motívált pedagógusok

40 Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára
„A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája!” Szent-Györgyi Albert

41 SIKERES PROJEKTMEGVALÓSÍTÁST! Köszönöm a figyelmet!
Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára SIKERES PROJEKTMEGVALÓSÍTÁST! Köszönöm a figyelmet! Porkoláb Mihály 30/


Letölteni ppt "TÁMOP Lehetőségek és hozadékok a közoktatási intézmények számára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések