Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó"— Előadás másolata:

1 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó
TÁMOP 3.1.4 Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó

2 Célok A munkaerőpiac igényeknek való megfelelés
Az egész életen át tartó tanulás megalapozása A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését. infrastrukturális fejlesztések - NYDOP szakmai fejlesztések - TÁMOP

3 Pályázók A Kt.3.§ (2) közoktatási intézményfenntartók
önkormányzatok önkormányzati társulások egyházak non-profit szervezetek költségvetési szervek Kt. 20.§(1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézményeik vonatkozásában a) óvoda; b) általános iskola; c) szakiskola; d) gimnázium, szakközépiskola e) alapfokú művészetoktatási intézmény f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; g) diákotthon és kollégium valamint h) a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény – de!!!

4 Pályázó Fenntartó nyújtja be Feladatellátási helyek vonatkozásában
Komplex fejlesztési cél érdekében legfeljebb 5 feladatellátási hely felmenő, vagy átvezetési kapcsolat ROP kedvezményezettek kötelező a tartalmi fejlesztés

5 Projektek 5-7 millió Ft 5-15 millió Ft 15-25 millió Ft
óvoda többcélú intézmények óvodai feladatellátási helye 5-15 millió Ft nevelési-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 8 tanulócsoportig diákotthon, kollégium 15-25 millió Ft nevelési-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól többcélú intézmények egyéb feladatellátási helye 9 tanulócsoporttól 1020 feladatellátási hely (6 régió)

6 KOMPLEX HELYZETELEMZÉS
Projekt KOMPLEX HELYZETELEMZÉS szakértő TEVÉKENYSÉGEK BESZERZÉSEK kötelező választható SZOLGÁLTATÓI KOSÁR

7 Kötelező tevékenységek
A kompetencia alapú oktatás implementációja A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

8 A kompetencia alapú oktatás implementációja
A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettség (A) – egy tanulócsoport a „Matematika” kulcskompetencia területen egy választott kulcskompetencia területen tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább %-a mértékéig, 3 év alatt műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása : legalább egy műveltségterületen komplex óvodai program, programcsomag : legalább egy csoportban kollégiumok esetén szociális életviteli és életpálya építési program, programcsomag

9 A kompetencia alapú oktatás implementációja
Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.). Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként

10 A kompetencia alapú oktatás implementációja
Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

11 A kompetencia alapú oktatás implementációja
A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Kötelező képzések Menedzsmentképzés a vezetők számára (2x30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning) Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül) A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Kötelező tanácsadói szolgáltatások Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, intézményi fejlesztési folyamat) IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)

12 A kompetencia alapú oktatás implementációja
A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzése.

13 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.

14 A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele. "Hatékony együttnevelés az iskolában” tantestületi IPR képzés 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés SNI-tanulók együttnevelésre felkészítő tréning érintettség esetén esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

15 Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére. Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele"). Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása. Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása. Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

16 Választható tevékenységek
További az intézményi innovációt segítő „ jó gyakorlatok” átvétele További pedagógus továbbképzések elvégzése Továbbképzésen levők helyettesítési díjának megtérítése További innovációt segítő szolgáltatások tervezése Helyi innováció tervezése Helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának A kompetencia alapú oktatáshoz szoftverek beszerzése

17 Megvalósítás feltételei Helyzetelemzés
Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv Komplex intézményi helyzetelemzés IKT helyzetelemzés A fejlesztési program kialakítása komplex szaktanácsadó igénybe vételével A helyzetelemzéshez és a szakmai projektterv elkészítéséhez külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni A komplex szaktanácsadót a pályázó az országos listáról választja A komplex szaktanácsadót a régió hálózatkoordinációs központja értékeli A komplex intézményi szaktanácsadó véleményét és egyetértő nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.

18 Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek
Az igénybe vehető szolgáltatásokat a szolgáltató kosár tartalmazza A tevékenységeket a szakmai feladatterv-sablon segítségével kell tervezni A szakmai feladattervhez kapcsolódni kell a részletes költségvetésnek A pályázó a feladatellátási helyekkel szakmai együttműködési megállapodást köt. A projekt időtartama a 2009/2010-es tanévet magába foglalja. A projektbe bevont minimális tanulócsoport és pedagógus óvoda: 1-2 csoport pedagógus 8 vagy kevesebb tanulócsoport: 4-6 tanulócsoport 4-6 pedagógus 8-nál több tanulócsoport: 6-10 tanulócsoport 6-0 pedagógus kollégium: 1-3 csoport, 3-6 pedagógus

19 Megvalósítás feltételei Egyéb feltételek
Szaktanácsadók igénybevétele Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele Taneszköz vásárlás TÁMOP kedvezményezettjei a megvalósítás során szakmai támogatást ingyenes szolgáltatást nyújtanak A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája A pályázó megvalósító pedagógusok számára hordozható számítógépet szerezhet be

20 Elszámolható költségek
Szakmai tevékenységek – legalább 70% Előkészítés költségei – legfeljebb 4% komplex helyzetelemzés IKT helyzetelemzés Szakmai tevékenység Szolgáltatói kosár szolgáltatásai Szakmai eszközök beszerzése Helyettesítési díj

21 Elszámolható költségek
Projektmenedzsment költségek – legfeljebb 12% Egyéb szolgáltatások – legfeljebb 3% Egyéb projekt költségek: – legfeljebb 4% Tartalék – legfeljebb 1% ERFA jellegű költségek – legfeljebb 10% nyomtató hordozható számítógép kis értékű tárgyi eszközök

22 Szolgáltatói kosár Képzések
menedzsment képzés projekt és változásmenedzsment új oktatásszervezés kompetenciafejlesztő programcsomagok alkalmazása SZÉSZA 1-4 SZÉSZA 5-8 MATLOG 1-4 általános pedagógiai módszertan oktatásszervezési eljárások lehetőségei módszertani eljárások lehetőségei

23 Szolgáltatói kosár Képzések
IPR hatékony együttnevelés IPR módszertan SNI integráció IKT alapozó IKT módszertan SDT kezdő haladó interaktív tábla Mérés értékelés Egyéb akkreditált képzés

24 Szolgáltatói kosár Innovációs tevékenység támogatása
projektindító szakmai nap jó gyakorlatok átvétele pedagógiai dokumentumok átalakítása kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációja oktatásszervezési és módszertani eljárások adaptációja helyi innovációk megvalósítása

25 Szolgáltatói kosár Tanácsadók
esélyegyenlőségi tanácsadó komplex helyzetelemzési tanácsadó IKT helyzetelemzési tanácsadó folyamat tanácsadó IKT folyamat tanácsadó kompetencia területi mentor (szésza, matlog, ikt, iny, szoc, épép, …) IKT módszertani mentor IPR módszertani mentor SNI módszertani mentor

26 Szolgáltatói kosár Beszerzések
programcsomagok tanulói eszközcsomagok tanári segédanyagok segédeszközök

27 Köszönjük a figyelmet! Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu
komplex helyzetelemzési tanácsadó 30/ , Dr. Bertók Sándor 30/ , Kern Zoltán IKT helyzetelemzési tanácsadó 30/ ,


Letölteni ppt "Bedő Ferenc közoktatási szakértő komplex intézményi szaktanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések