Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok előmeneteli rendszere, a portfólió szerepe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok előmeneteli rendszere, a portfólió szerepe"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok előmeneteli rendszere, a portfólió szerepe
Wölfling Zsuzsanna óvodai szakértő

2 Jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

3 Kikre vonatkozik? A köznevelési intézményben pedagógus munkakörben,
a  pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, a  nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező, (2015.szept. 1-től) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra. NKt. 65.§ (9)

4 Kikre nem vonatkozik a minősítési kötelezettség?
Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. NKt. 97.§ (21)

5 A pedagógus minősítési rendszer három alappillére
Szaktanácsadás Tanfelügyelet Minősítés

6 Pedagóguskompetenciák 8/2013. (I.30.)EMMI rendelet szerint
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. A tanulás támogatása. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

7 Pedagóguskompetenciák
A pedagógus tudása, szakmai felkészültség Szakmai, módszertani tudás Tervezés, önreflexiók Értékelés, elemzés Osztálytermi folyamatok A tanulás támogatása A gyermekek személyiségének fejlesztése Közösségfejlesztés A pedagógus személye Kommunikáció és szakmai együttműködés Elkötelezettség

8 A kompetenciák és indikátorok
A pedagógus kompetenciák  amit tud, amire képes. A kompetenciák megléte közvetlenül nem vizsgálható, ezért INDIKÁTOROK Indikátorok  amit és ahogyan csinál. A pedagógusok előmeneteli rendszerében az értékelés alapja.

9 Példa indikátorokra Forrás: Tóth Mária (2)
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

10 Előmeneteli rendszer Kötelező minősítés + min. 6 év + 6-9 év 2 év
Kutatótanár Mesterpedagógus Kötelező minősítés Pedagógus II. + min. 6 év Pedagógus I. + 6-9 év Gyakornok 2 év

11 A 2014/15. tanévben várható bérek
Kat. Év Főiskola Pedagógus I. Pedagógus II. Egyetem 2. 3–5 192041 211210 3. 6–8 208044 228810 4. 9–11 216046 240051 237611 264012 5. 12–14 224048 248053 246411 272812 6. 15–17 232049 256054 255212 281613 7. 18–20 264056 290413 8. 21–23 272058 299214 9. 24–26 280060 308014 10. 27–29 288061 316814 11. 30–32 296063 325615 12. 33–35 304065 334415 13. 36–38 312066 343216 14. 39–41 320068 352016 15. 42–44 328070 360816

12 A minősítési eljárás lépései
Jelentkezés, portfólió feltöltése /minden év márc.31-ig/ Visszaigazolás a minisztertől /legkésőbb május 31-ig/ E-portfólió módosításának lehetősége /ha több mint hat hónap telt el a jelentkezés óta/ Óra/foglalkozás-látogatás időpontjának egyeztetése /legalább kettő foglalkozás Pedagógus I., Pedagógus II./

13 Az óra/foglalkozáslátogatás
Felkészülés az órára/ foglalkozásra Az óra/foglalkozás megtartása Az óra/ foglalkozás megbeszélése/ értékelése

14 A védés lebonyolítása a jelölt pedagógiai munkásságának összefoglalása 15 perces digitális bemutató formájában, reflektálás az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre szakmai beszélgetés a minősítő bizottság tagjaival.

15 A pedagógus értékelése
Az értékelés elemei % 1 A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése 2 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 3 Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

16 Mesterpedagógus, kutatótanár
Az értékelés elemei % 1 A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban 2 Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban 20 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 3 Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

17 A minősítőbizottság tagjai minősítővizsga esetében
A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóóvodájának, legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a  külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt, a  pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az  általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazottja.

18 A minősítőbizottság tagjai minősítési eljárás esetében
az Országos szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő, aki a  külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy gyakorlóóvodájának, legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, aki a  külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett, a  pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az  általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott, az  intézményvezető minősítési eljárása esetében a  fenntartó képviselője, valamint Kutatótanár fokozatba történő minősítési eljárás esetében az előzőekben felsoroltakon kívül a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.

19 A minősítővizsga, minősítési eljárás eredménye
Fokozat Sikeres vizsga 1. sikertelen vizsga 2. Sikertelen vizsga Gyakornok (Ped.I.) Min. 60% 2 év múlva újra vizsgázhat Munkaviszonya megszűnik Pedagógus I. (Ped.II.) Min. 75% Min. 2 év múlva újra vizsgázhat Pedagógus II. ( MP, KT) Min. 85%

20 Példák Szakmai gyakorlat Szak- vizsga kötelezettség
Jelentkezés portfólió feltöltési határidő Értesítés határideje az eljárásba kerülésről Következő határidő Két év azoknak, akik 2013.szept. 1. után kerülnek alkalmazásba nincs A gyakornoki idő lejártának hónapjában az alap eljárásrend szerint Kevesebb mint nyolc év A nyolc év megléte után Több mint nyolc év Először ben kezdemé-nyezheti 2014. május 31. 2018. június 30-ig a szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó előírást nem kell alkalmazni Tizennégy év van 2014. április 30-ig kérelmezheti /nem kötelező!/ Automatikusan be kell sorolni, ha a portfólió tartalmilag megfelel 2018.december 31-ig minősítő eljárásban kell részt venni

21 Az e-portfólió tartalma
szakmai önéletrajz, a nevelő-oktatómunka dokumentumai, alapdokumentumok szabadon választható dokumentumok (3-5) az intézmény rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése. a pedagógiai és egyéb tevékenységek bemutatása. önálló alkotói, művészeti tevékenység bemutatása.

22 A portfólió kötelező dokumentumai
Csoportprofil Tematikus terv és reflexiók Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv Foglalkozás-terv A megvalósulás dokumentumai, reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók

23 A portfólió kötelező dokumentumai
hátránykompenzáció, tehetségfejlesztés stb., IKT alkalmazása a saját gyakorlatban, hospitálás, vagy bemutató foglalkozás naplója és reflexió, esetleírás és a probléma megoldása.

24 Nem kötelező dokumentumok
kirándulás, erdei óvoda, ünnepség, sportnap, stb. megvalósítása, reflexiók, a műveltségterületekhez kapcsolódó, fontosnak tartott források bemutatása, értékelése, egyéb projektek megvalósítása és értékelése, együttműködés bemutatása más szervezetekkel, szülőkkel, stb.

25 Amire nagyon figyeljünk még!
Elegendő időt szánjunk rá. Eredetiségnyilatkozat. Kevés szóval, de sokat tömörség. Helyesírás. Több szempontból megvizsgálni /tanácsadók, kollégák véleménye/. Sokrétű, arányos legyen.

26 Az óvodapedagógusok felkészülése a minősítésre
Az óvoda pedagógiai programjának elemző áttekintése. Korszerű szakmai ismeretek bővítése. A szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai eredmények, új eljárások, módszerek ismerete. Gyermekcsoportjának megfigyelésen, mérésen alapuló ismerete. A gyermekek egyéni sajátosságainak, képességeinek rendszeres megfigyelése, ismerete. A fejlesztési feladatok meghatározása, regisztrálása. Az elért eredményeknek a gyermek fejlődési üteméhez és a pedagógiai célokhoz viszonyított értékelése. Együttműködés a gyermekek fejlesztésében közreműködő szakemberekkel. Az együttműködés tartalmának, eredményeinek regisztrálása, értékelése.

27 Az óvodapedagógusok felkészülése a minősítésre
A vonatkozó jogszabályok áttekintése, értelmezése. Anyaggyűjtés a portfólióhoz. Bemutató foglalkozások tartása, hospitálás óvodán belül, óvodaközi szervezésben. Szakmai munkaközösségek tevékenységében való részvétel. Részvétel szakmai fejlesztésben, együttműködésben. Publikálás. Óvodán belüli és kívüli gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, pedagógiai szempontú dokumentálása. Mindezekkel kapcsolatosan a reflektív látásmód erősítése.

28 Hogyan fogjunk hozzá? Mit kell tennünk?
Előkészítő szakasz A rendszer megismerése /sablonok, minták, kompetenciák, indikátorok, feltöltő felület megtekintése/ Stratégia /pl. korábbi vagy új anyagok feltöltése lesz?) Portfólió elkészítése Saját anyagok összegyűjtése Az elkészítés eltervezése Önellenőrzés /kompetenciák, indikátorok, megvan-e minden, megfelelő számú anyag? / Jelentkezés, feltöltés Minősítési eljárás

29 Javaslatok a portfólió készítéséhez
Önéletrajz (Europass formátum) Önmenedzselés. Milyen erényeim vannak? Amit elképzelek magamról, az igaz? Másoknak mi a véleménye rólam? Gondosan kell kitölteni a képességek részt is. Álszerénység, önteltség helyett arany középút! Helyesírás.

30 Javaslatok a portfólió készítéséhez
Szakmai életút bemutatása Eredmények, mérföldkövek, kudarcok. Hatások, példaképek. Fejlődő kompetenciák. Mi az a szakmai momentum, ami hatást gyakorolt a fejlődésemben? Az intézmény rövid bemutatása Adaptivitás, a környezet és az óvoda használóival való adaptivitás. Pedagógiai program, szervezeti kultúra, légkör, rejtett tanterv. Mitől működik jól, mitől más az óvoda. A pedagógus helye a szervezetben. Arányosság.

31 Javaslatok a portfólió készítéséhez
Önálló művészeti tevékenység Minden, amit az óvodában, vagy azok kívül csinál, és művészi értékével gazdagítja a személyiségét. Pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása Comenius, TÁMOP, programfejlesztés, szakértői munka, erdei óvoda.

32 Javaslatok a portfólió készítéséhez
Csoportprofil A gyermekek életkora, neme, lakhelyük, bejárók. A családok szociokulturális háttere, a szülői háttér jellemzése. Különleges bánásmódot igénylők. Közösségi kapcsolataik, tevékenységi formáik jellemzői, fejlettsége, otthonról hozott szokásaik, Egészségi állapotuk, az óvodában eltöltött átlagos idő.

33 Javaslatok a portfólió készítéséhez Foglalkozásvázlat
A tevékenységet vezető pedagógus neve: A tevékenység ideje: A tevékenység helye: A tevékenységi forma: A tevékeny tartalma (agyaga): A tevékenység előzményei: A tevékenység célja: A tevékenység feladatai: Nevelési feladatok: Didaktikai feladatok: Képességek, készségek fejlesztése: A tevékenység szervezési formája: A tevékenység során alkalmazott módszerek: A tevékenység során alkalmazott eszközök: A tevékenység (foglalkozás) felépítése, lépései A feltételek megteremtése A tevékenység logikai lépései A tevékenység lezárása, átvezetés más tevékenység(ek)be A fejlesztés módszerei, eszközei, munkaformák, differenciálás I. résznél II. résznél III. résznél

34 Javaslatok a portfólió készítéséhez Tematikus terv Ősz
A tevékenység tartalma Didaktikai feladat Képesség, készség fejlesztés Módszer Eszköz Munkaforma Kapcsolódási lehetőségek 1.Kirándulás 2. Őszi kerti munkák 3. Gyümölcs szüret 4. Szenzitív játékok az őszi erdőben

35 Javaslatok a portfólió készítéséhez Reflexió foglalkozáshoz
A célok, és feladatok megvalósulása A célok és a tartalom egysége a tevékenységek során A tevékenység /foglalkozás szervezése, lebonyolítása Az alkalmazott módszerek, munkaformák, eszközök eredményessége A foglalkozás/tevékenység légköre

36 Források Tóth Mária: Minősítés lépésről lépésre ( ) Tóth Mária: A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel ( ) Kimmel Magdolna: (2013): Pedagógus e-portfólió ( ) Thaisz Miklós: (2013): A minősítés jogszabályi háttere ( )

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pedagógusok előmeneteli rendszere, a portfólió szerepe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések