Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÉN PORTFÓLIÓM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÉN PORTFÓLIÓM."— Előadás másolata:

1 AZ ÉN PORTFÓLIÓM

2 Kompetencia alapon értékelnek
Attitűd Készség Tudás= ismeret képesség

3 Pedagóguskompetenciák
A pedagógus tudása, szakmai felkészültség Szakmai, módszertani tudás Tervezés, önreflexiók Értékelés, elemzés Osztálytermi folyamatok A tanulás támogatása A gyermekek személyiségének fejlesztése Közösségfejlesztés A pedagógus személye Kommunikáció és szakmai együttműködés Elkötelezettség

4 A nyolc kulcskompetencia
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Tudja a szaktárgyát, „nem középiskolás fokon”; látja a tanítás folyamatát (honnan hová kell eljuttatni a gyerekeket)

5 A nyolc kulcskompetencia
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók azt kell bizonyítania,hogy tervszerűen, tudatosan dolgozik. Előre gondolkodik, minden lehetőségre felkészül, utólag is elemez

6 A nyolc kulcskompetencia
3. A tanulás támogatása a pedagógus minden tanulási formára épít, mindegyiket támogatja; motiváló környezetet teremt, felismeri és kezeli a tanulási problémákat (frontális-, pár- és csoport-, projektmunka, egyéni tanulás)- tanulni is megtanítja őket

7 A nyolc kulcskompetencia
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

8 A nyolc kulcskompetencia
5. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység (órán kevésbé látható: csoportprofilból, esetleírásból,egyéb foglalkozásokból inkább)

9 A nyolc kulcskompetencia
6. pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése (Úgy tanít, hogy közben folyamatosan értékeli, segíti a gyerekeket, egyéni fejlődésüket és a csoport, a közösség fejlődését.) Minden tanórán/foglalkozáson látni kell ezt.

10 A nyolc kulcskompetencia
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Problémaérzékenység, elfogadás, segítőkészség, együttműködés gyerekekkel,kollégákkal, szülőkkel Minden írott szövegből, megszólalásból, gesztusból, metakommunikációs eszközéből látható.

11 A nyolc kulcskompetencia
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Nyitottság a szakma és az intézményi munka minden területe iránt. (továbbképzések, pályázati munka, új módszerek – ez fellelhető a tematikus tervben, valamelyik óratervben, a többi az életútból derül ki.)

12 Kompetenciák és indikátorok
A pedagógus kompetenciák  amit tud, amire képes. A kompetenciák megléte közvetlenül nem vizsgálható. Indikátorok  amit és ahogyan csinál. A pedagógusok előmeneteli rendszerében az értékelés alapja.

13 Indikátorok Indikátorok:
olyan viselkedésformák, cselekvések, megnyilvánulások, amelyekben felismerhető az egyes kompetenciák szintje

14 Az indikátorok értékelése
n.é- az adott dokumentumban/órán nincs, de nem is kellene, hogy legyen 0- elvárható lenne az adott dokumentumban/órán, de nem lelhető fel 1- „nyoma van”, a szándék látszik, de nem jellemző 2 - általában jellemző 3 – teljes mértékben jellemző

15 Alapdokumentumok 1. Személyes anyagok (önéletrajz, életút elemzés, stb. – végigvezet a rendszer) Csoportprofil → Tematikus terv (ek) → Óratervek + megvalósítás + reflexiók (közöttük: értékelés dokumentuma is) (Az egyszerűsítetthez elég ennyi)

16 Alapdokumentumok 2. A teljes portfólióhoz
- Az intézményi környezet bemutatása - Foglalkozási terv (esetleg csoportprofillal) + megvalósítás (pl. szakkör, korrepetálás) -Hospitálási napló (a pedagógus hospitál másnál) Esetleírás IKT alkalmazás

17 Szabadon választható dok.
Bármi, amit meg akar mutatni a tevékenységéből Osztályfőnöki munka, rendezvények szervezése, projektterv, egyéni fejlesztési terv, saját publikáció részlete/leírása, esetleg fényképek, video, levelek, tanítványok produktumai, eredményei, kompetenciamérés eredményei, érettségi eredmények – amire büszke

18 A portfólió védése A védés célja:
Prezentáció formájában bemutatni a pedagógus a tevékenységét (a szóban előadott prezentáció lehetőséget ad arra, hogy a ppt. felépítésével felhívja a figyelmet munkája – szerinte – legfontosabb elemeire.) A bizottság kérdéseire válaszolva eloszlassa az esetleges félreértéseket, pótolja a hiányokat.

19 Óralátogatás - Előzetes megbeszélés - Az óra megtekintése - Óraelemzés

20 Példa az értékelésre 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző Pontszám az e‑portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. N. é 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. 1. kompetencia Átlagpontszám (0–3 pont) A kompetencia értéke (1–5 érték) Az e‑portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján

21 Az értékelés 50% 20% 30% e-portfólió értékelése és védése óralátogatás
tanf. óralátogatás tanf. összegző értékelés intézményi önértékelés Szakértő I. (elnök) értékel tájékozódik Szakértő II. (szakos) Intézmény-vezető vél. feltölt

22 Jogszabály szerinti időpontok 1.
Gyakornok: - a gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy (ha a gyakornoki idő nem tanév közben jár le) - a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát. - a gyakornok vizsgára jelentkeztetéséről az intézményvezető gondoskodik

23 Jogszabály szerinti időpontok 2.
(Még mindig gyakornok) A – között belépett gyakornoknak jelentkeznie kell a évi eljárásra. től Pedagógus I. besorolást kap.

24 Jogszabály szerinti időpontok 3.
Pedagógus I → Pedagógus II. - 14 év szakmai gyakorlat + szakvizsga + egyszerűsített portfólió feltöltés április 30-áig → ideiglenes Pedagógus II-be sorolás január 1-jétől; - kötelező minősítő eljárás december 31-éig

25 Jogszabály szerinti időpontok 4.
Pedagógus I → Pedagógus II. akik most nem esnek a kedvezményezett körbe, de: 8 év gyakorlat + szakvizsga vagy 30 év gyakorlat 2014. március 31-éig jelentkezhetnek minősítésre

26 Fontos!!! !! A feltételeknek a jelentkezés időpontjáig teljesülnie kell. Teljes portfóliót kell feltölteni november végéig!

27 A jelentkezés módja Március közepéig: az OH megküldi a jelentkezési lap nyomtatványt az intézménynek A jelentkező március 31-éig kitölti, aláírja intézményvezetőnek átadja Intézményvezető április 10-éig feltölti OH május 20-áig dönt OH május 31-éig értesíti a pedagógust

28 A többi pedagógus A jogszabályokban előírt módon minden évben:
A miniszter által február végéig kiadott feltételek alapján Minden év március 31-éig jelentkezhet a következő évi minősítésre A „munkaportfólió” elkészítéséhez már most hozzá lehet kezdeni. (Ebből válogatjuk ki az „értékelési portfólióba” kerülő dokumentumokat)

29 De most magunkért dolgozunk
Minden róluk szól… De most magunkért dolgozunk


Letölteni ppt "AZ ÉN PORTFÓLIÓM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések