Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógusok minősítési rendszere 2013. november 19.

2 A minősítés céljai a pedagógusok szakmai fejlesztése
a pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése a szaktanácsadás, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás összekapcsolása a minőség javítása érdekében a minősítési rendszer a szakmai színvonalat és a többletteljesítményt jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással és a fokozatokhoz rendelt anyagi és szakmai természetű jutalmazással

3

4 Tájékozódási lehetőségek
TÁMOP hírlevél Törvények, rendeletek Intézményi dokumentumok Útmutató

5 A nemzeti köznevelésről szóló
Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( §, 95.§, 97.§) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását tartalmazó 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (1-15.§ , §, 1.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

6 Előmenetel K Ö T E L E Z Ő 85% 85% 60% 75%

7 Mi alapján értékelik a pedagógusokat?
kompetenciák alapján Pedagógus I. Pedagógus II. Speciális elvárások az értékelésben Mesterpedagógus Kutatótanár

8 Pedagóguskompetenciák
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

9 Példa indikátorokra 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. 1.3. Fogalomhasználata pontos, következetes. 1.4. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). 1.5. A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 1.7. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. 8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 1.9. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

10 A portfólió definíciója, típusai
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény Hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza,átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről Dokumentumválogatás, amely a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani Munkaportfólió Értékelési portfólió

11 A portfólió funkciói a minősítésben
A portfólió az információk forrása! A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg.

12 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei
Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Szakmai önarckép, elkészítése ezért motiváló, a tulajdonos érzésével tölti el készítőjét.

13 E-portfólió feltöltése
szakmai önéletrajz nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása szakmai életút értékelése

14 Az e-portfólió alapdokumentumai
Csoportprofil Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Tematikus terv Hospitálási napló Óraterv Óraterv Óraterv Esetleírás Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv IKT alkalmazása Óraterv Óraterv Óraterv A megvalósítás dokumentumai és reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók

15 A reflexió szerepe az e-portfólióban
A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolat-menetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

16 Megválaszolandó kérdések a reflexióban
Mit csináltam jól? Miért? Honnan tudom,hogy így kell tennem? Mivel vannak gondjaim? Hol hibázok? Miért? Milyen fejlődési lehetőségeim vannak?

17 Példák az e-portfólió szabadon választható elemeire
Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók Tanórán kívüli közösségi program A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések

18 Óra/foglalkozás megtartása
Felkészülés Személyes találkozó Óra-/foglalkozás-látogatás Értékelés Az óra/ foglalkozás-megfigyelés előtti személyes találkozó Az óra/ foglalkozás megtartása Felkészülés az órára/ foglalkozásra Óra/foglalkozás megbeszélése, értékelése

19 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár

20 Felkészülés az e-portfólióvédésre
A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése Válaszok megfogalmazása A feltöltött e-portfólió átnézése A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

21 A védés menete A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató Reflektálás az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre Szakmai beszélgetés a minősítő-bizottság tagjaival A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat

22 A minősítés rendszere Visszaigazolás E-portfólió módosítása
Jelentkezés, e-portfólió feltöltése Visszaigazolás E-portfólió módosítása E-portfólió előzetes értékelése Időpont egyeztetése A minősítés rendszere Az adott év március 31. napjáig a pedagógus jelentkezik a minősítési eljárásra A minősítési tervbe kerülésről május 31-ig a miniszter értesíti a pedagógust és a munkáltatót A felkért minősítő-bizottsági tagok áttekintik, értékelik a feltöltött e-portfóliót Egyeztetik az óralátogatás, illetve az e-portfólióvédés időpontját Lehetőség van az e-portfólió módosítására

23 Óra-/foglalkozás-látogatás
A minősítés rendszere Óra-/foglalkozás-látogatás E-portfólió Összegző értékelés Tanúsítvány A minősítést kérő pedagógussal azonos szakos szakértő az indikátorok alapján értékeli a kompetenciákat Kompetenciánként 1-5 érték , valamint szöveges értékelés a pedagógus erősségeiről és gyengeségeiről A minősítőbizottság tagjai az indikátorok alapján értékelik a kompetenciákat Sikeres minősítés esetén, a portfólióvédést követő 15 napon belül elkészül az értékelés

24 Minősítőbizottsági tagok
Gyakornoki minősítővizsga Szakértő I. (elnök): Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő Szakértő II. (szakos): A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorló-kollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja Intézmény-vezető: A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott Egyházi intézmény * A felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki

25 Minősítőbizottsági tagok
Minősítési eljárás* Szakértő I. (elnök): Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő Szakértő II. (szakos): A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója Intézmény-vezető: A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője Kutatótanár minősítése A három említett tagon kívül a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja is részt vesz a minősítésben.

26 Szakértők alkalmazásának feltételei
A tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével

27 Szakértők alkalmazásának feltételei
Munkaidő-kedvezményben részesül: neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál (óvodapedagógus esetén huszonöt óránál), tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell. Költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint Az a Mesterpedagógus (vagy december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba sorolt 15 év szakmai gyakorlattal, szakvizsgával rendelkező pedagógus, aki elvégezte a szükséges továbbképzést) fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítővizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el

28 intézményi önértékelés
Szakértői feladatok e-portfólió értékelése és védése óralátogatás intézményi önértékelés tanf. összegző értékelés Szakértő I. (elnök) értékel tájékozódik Szakértő II. (szakos) Intézmény-vezető véleményez feltölt

29 Súlyozás/összegző értékelés
A minősítőbizottság áttekinti és beszámítja A minősítőbizottság értékeli az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit a pedagógus által feltöltött, a védés alkalmával megvitatott e-portfóliót az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait óra/foglalkozás, illetve órák és foglalkozások látogatását az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 50% 30% 20%

30 első napjával magasabb
Minősítés eredménye Megfelelt Nem felelt meg Újabb minősítés szükséges A következő év január első napjával magasabb fokozatba kerül

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tóth Mária szakmai vezető


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések