Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből"— Előadás másolata:

1

2 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Sikeres, gyors TSZ kötés Közbeszerzés Biztosíték / Önerő Bejelentési kötelezettség teljesítése Változás bejelentések / TSZ módosítások A projekt előrehaladása Projekt előrehaladási jelentések / Beszámolók

3 Sikeres, gyors TSZ kötés
ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből Sikeres, gyors TSZ kötés Határidők TSZ-t a kedvezményezett támogatói döntésről szóló értesítésnek a Pályázati e-ügyintézés felületen történt átvételétől számított legfeljebb 30 napon belül meg kell kötni A KSZ, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat 15 napra kéri be A dokumentumok beérkezésétől számított 10 napon belül hiánypótló levél kerül kiküldésre A szerződéskötési határidőbe a projektgazda egyszeri, 3-30 napos hiánypótlási ideje nem számít bele; ha valamely információ nem egyértelmű, tisztázó kérdés feltevésére van lehetőség legfeljebb 3-8 napos határidővel, mely szintén nem számít bele az alap határidőbe Amennyiben a TSZ kötési feltételek teljesítése a kedvezményezett érdekkörén kívül felmerült okból nem lehetséges 30 napon belül, a határidő egy alkalommal IH vezetői jóváhagyással meghosszabbítható

4 Sikeres, gyors TSZ kötés Szükséges mellékletek
ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből Sikeres, gyors TSZ kötés Szükséges mellékletek A TSZ kötéshez szükséges mellékletek, nyilatkozat minták letölthetőek a közül: 1.sz. melléklet - Projekt elszámolható költségei 2.sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 3.sz. melléklet - A Projekt forrásai 4.sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei 5.sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 6.sz. melléklet - Eltérések listája 7.sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8.sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás 9.sz. melléklet - Közbeszerzési terv 10.sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése 11.sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése

5 Szükséges dokumentumok Amit a TSZ kötésig feltétlenül be kell nyújtani
ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből Szükséges dokumentumok Amit a TSZ kötésig feltétlenül be kell nyújtani Képviseleti jogosultság igazolása alapító okirat vagy alapszabály, vagy egyéb nyilvántartásba vételt igazoló okirat (egyházak) mely már kiterjed beruházás lebonyolítására, és a konzorciumi tagoknak a projekt végrehajtásához kapcsolódó feladataira és felelősségére is konzorciumi együttműködési megállapodás, Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása Az ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja elegendő TAKARNET rendszerből lekért Tulajdonosi nyilatkozat(ok), bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés megvalósításához és fenntartásához. AMIHEZ NEM KELL a hozzájárulás: közműszolgáltatók által bejegyzett jogok; bányaszolgalmi jog; jelzálogjog

6 Szükséges dokumentumok Amit a TSZ kötésig feltétlenül be kell nyújtani
ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből Szükséges dokumentumok Amit a TSZ kötésig feltétlenül be kell nyújtani ÖNERŐ számlapénz, bankbetét, névre szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön/magánkölcsön, projekt érdekében végrehajtott tőkeemelés, zártvégű pénzügyi lízing, pályázó által fejlesztési célra kibocsátott kötvény, költségvetési előirányzat önkormányzati kedvezményezettek esetén önkormányzati önerő alapból származó forrás, államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás, kifizetett számlák vagy egyéb az alátámasztást igazoló dokumentum, víziközmű társulat általi finanszírozás. TSZ kötés után EU ÖNERŐ ALAP igénylésének lehetősége közszféra szervezetek számára (285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet, mely már módosult 42/2013. (II. 18.) Korm. rendelet) A kérelmek pály.táj. felületen keresztül folyamatosan benyújthatóak (visszatérítendő és vissza nem térítendő formában is); nov. 30-ig benyújtott elszámolásokra vonatkozóan kell - havi bontásban –rögzíteni az igényeket, az új fejlesztés EMIR-ben márc. 18. után érhető el.

7 Szükséges dokumentumok
ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből Szükséges dokumentumok MÁR ELEGENDŐ az első kifizetési kérelemhez igazolni, (ideértve az előleget is) CSAK az állami tulajdonban lévő ingatlan esetében Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása Az ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja elegendő TAKARNET rendszerből lekért Tulajdonosi nyilatkozat(ok), bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződés Amennyiben az ingatlanon a pályázón kívüli személynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető joga áll fenn, szükséges a jogosult hozzájárulása a fejlesztés megvalósításához és fenntartásához. ENGEDÉLY Amennyiben a tervezett fejlesztés bejelentés köteles Az eljáró hatóság határozata a bejelentésről, a tervezett tevékenység nyilvántartásba vételéről; műszaki leírás és tervdokumentáció (helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi állapot bemutatása, fotódokumentáció, stb.) Amennyiben a fejlesztés engedélyköteles tevékenység, a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedély és engedélyezési tervdokumentáció

8 Szükséges dokumentumok
ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből Szükséges dokumentumok MÁR ELEGENDŐ az első kifizetési kérelemhez igazolni, (ideértve az előleget is) BIZTOSÍTÉK Biztosíték lehet: Bankgarancia, Ingatlan jelzálog, Vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása Garanciaszervezet által vállalt kezesség Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény több típus kombinációja biztosítékcsere lehetséges Lépcsőzetes biztosíték nyújtás Nem kell biztosítékot nyújtani: költségvetési szerv, egyház, alapítvány, helyi önkormányzat, állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság, ha megítélt támogatás összege nem haladja meg a 20 millió forintot, ha a támogatás nem beruházási célú, ha a támogatás kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul, ha támogatás kifizetését projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik, vagy társasház és lakásszövetkezet a szociális célú városrehabilitációra pályázott

9 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Közbeszerzés A 300 MFt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során, döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg– értesíti kell KSZ-t. Majd az összegezés megküldését követő 5 napon belül a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot (felhívás, tisztázó kérdések-válaszok, nyertes ajánlati dokumentáció, bontási jegyzőkönyv, bírálati lapok, eredményről szóló tájékoztató, szerződés tervezet, összegzés, az eljárás során készült valamennyi hirdetmény, ha volt jogorvoslati eljárás annak dokumentumai) szükséges megküldeni. A KSZ a dokumentumokat utóellenőrzésnek veti alá. A 300 MFt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a műszaki-szakmai tartalom közreműködő szervezettel történt egyeztetését követően (támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú minőségellenőrzési nyilatkozat)- a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 20 nappal a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés céljából az NFÜ -KFF részére is meg kell küldeni. A közbeszerzési dokumentumok KSZ számára való megküldése is a PÁLY. TÁJ. (pályázati tájékoztató felületen = pályázati e-ügyintézés) keresztül történik. Szerződés-módosítást is (kivitelezői szerz.), valamint a szerződés-módosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 7 napon belül utóellenőrzés céljából megküldi a KSZ számára

10 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Közbeszerzés – SZÁLLÍTÓI ELŐLEG A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben szállítói finanszírozás alkalmazás esetén a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a szállítói előleg igénylésének lehetőségét a szerződés elszámolható összegének 30% mértékéig. A szállítói előleget a szállító is közvetlenül igényelheti a KSZ-től; előlegbekérő formanyomtatványon pály.táj. felületen keresztül A szállítónak a szállítói előleg - csupán az elszámolható költség 10 % feletti részére -, az NFÜ javára szóló, a Kbt § (6) bekezdése szerinti, előleg visszafizetésre vonatkozó biztosítékot kell nyújtania, (ami lehet bankgarancia, gazdasági társaság többségi tulajdonosának kezességvállalása is.) pld: elszám. költs.: 300 MFt száll.előleg: 90 MFt biztosíték: 60 MFt-ról FELTÉTEL MÉG: közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja utóellenőrzésre, majd az aláírt szállítói szerződés benyújtásra került a KSZ számára. ELSZÁMOLÁS: Amennyiben az előlegszámla a szállítói előleg folyósítását követő 30 napon belül nem kerül benyújtásra időközi kifizetési kérelem keretében, az IH-vezető jogosult a biztosítékot érvényesíteni

11 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Bejelentési kötelezettség Változás bejelentések Változás bejelentést  von maga után pld: Aláírásra jogosult személy / Kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkező vált (e-mai cím változás !!! ide mennek az értesítések). Adminisztratív mód (cím, bankszámlaszám) Kezd. 3 hónapot nem meghaladó módosítása Az összköltség 20%-át nem meghaladó költségátcsop. Pénzügyi ütemezés változása (TSZ 11.sz. m.) Cselekvési ütemterv átütemezése miközben a kezd-bef nem változik (TSZ 10.sz.m.) Horizontális adatok módosítása (TSZ 4.sz.m.) Kedvezményezett ellen csőd, végelszámolási, felszámolási eljárás indul Projekt műszaki tartalmának vált, ami nem jár engedély módosításával

12 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Bejelentési kötelezettség Alapelvek a projekt műszaki tartalmának módosítása során: Nem változtathatja meg a projekt alapvető célját A módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt; az értékelésnél előnyt jelentő feltételeket negatívan érintő módosítás nem lehetséges, (elért pontszám nem változhat) Módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, amennyiben az a pályázat készítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel. Amennyiben a projekten belül megtakarítás következik be, az így felszabaduló forrás felhasználása nem lehetséges a műszaki, szakmai tartalom növelésére, kivéve ha indikátorok vállalt mértéke is arányosan növekszik jogszabályi, (szak)hatósági, előírása miatt szükséges pótmunkának felel minősül A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költségek összegét is arányosan csökkenteni szükséges. Mindezekről részletes tájékoztatást ad a projekt tartalomváltozás útmutató

13 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Bejelentési kötelezettség TSZ módosítás Alapelv TSZ abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. TSZ módosítást von maga után pld: Kezd-bef. határidő 3 hónapos csúszása Műszaki tartalom változása, amennyiben Építési / Vízjogi / Üzemeltetési v. egyéb engedély módosításával jár Megvalósítási helyszín módosítása Jogutódlás Finanszírozási mód változása Indikátorok 25% kulcsindikátor 10% feletti csökkenése Konzorciumi megállapodás módosítása ÁFA kompenzáció Amennyiben a projektgazda bejelentési kötelezettségének határidőn belül (Kedvezményezett tudomására jutásától számított 30 napon belül) nem tesz eleget, a KSZ szabálytalansági eljárást indíthat.

14 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Jelentés / Beszámoló PEJ / ZPEJ (ÚMFT) a TSZ megkötésétől hathavonta legalább egy alkalommal kell elektronikusan PÁLY.TÁJ. (pályázati tájékoztató felületen keresztül) és papír alapon is benyújtani a KSZ számára. A jelentés tartalmazza: A jelentés azonosító adatait Rövid, összefoglalót a projekt szakmai előrehaladásáról A projekt megvalósításának lépései / esetleges eltéréseket A projekt számszerűsíthető eredményeit (indikátor) A közbeszerzési kötelezettségek összefoglalását Tájékoztatás és nyilvánosság vállalásait, teljesítéseit Horizontális vállalások teljesítését A helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket Valamint az előrehaladást igazoló dokumentumok A projekt fenntartási időszak a záró elszámolási csomag kifizetését követő napon kezdődik, ettől számított 5 év, KKV-k esetében 3 év. Lehetőség van üzleti, vagy naptári év alapján való jelentéskészítésre (PFJ dátumbekérő robot segítségével speciális évre vonatkozó időpontok megadása), PFJ a vállalt indikátorok teljesítésének mérésére szolgál.

15 ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből
Jelentés / Beszámoló Elektronikus a hiánypótlás, és korrekció PEJ / ZPEJ / PFJ / IB / ZB esetében is után nyitott pályázatok esetében (ÚSZT) kifizetés igénylés kizárólag szakmai beszámolóval együtt nyújtható be. Támogatás folyósításának feltétele a Beszámoló jóváhagyása, jó-tételezés csak elfogadott és jóváhagyott Beszámoló esetén alkalmazható Ha az IB/ZB elutasításra kerül, akkor a kapcsolódó kifizetés igénylés is automatikusan elutasítandó. Ha viszont a kifizetés igénylés kerül elutasításra, az nem vonja maga után a beszámoló automatikus elutasítását.


Letölteni ppt "ROP-os projektek sikeres megvalósítása a KSZ szemszögéből"

Hasonló előadás


Google Hirdetések