Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a projektek megvalósításához és a tartalomváltoztatás lehetőségeiről (ÚSZT) Domokos Béla csoportvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a projektek megvalósításához és a tartalomváltoztatás lehetőségeiről (ÚSZT) Domokos Béla csoportvezető."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a projektek megvalósításához és a tartalomváltoztatás lehetőségeiről (ÚSZT) Domokos Béla csoportvezető

2 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!! A Támogatási szerződés és annak a részét képező Általános Szerződési Feltételek teljes körű és pontos ismerete és betartása szükséges a projektek SZABÁLYOS megvalósításához Az ÁSZF tartalmazza a kedvezményezettre vonatkozó minden jogot és kötelezettséget, amit a megvalósítás során figyelembe kell venni

3 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!! Az ÁSZF következő pontjai szólnak a szankciókról, amelyek elkerülése mindenki érdeke: • 6. Támogatás folyósításának felfüggesztése • 7. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei • 7.1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei • 7.3. Projektmenedzsment támogatás csökkentése • 7.5. Késedelmi kötbér • 7.6. Elállás a Szerződéstől • 7.7. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése • 7.8. Szabálytalanság

4 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!! A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül (ÚSZT) köteles írásban bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A Közreműködő szervezet a projektek megvalósítási idejében folyamatos képzéseket szervez a Kedvezményezettek részére az előttük álló feladatok segítése érdekében (lehetőség van a többszöri részvételre) Az ÉARFÜ honlapján elérhetők segédletek, útmutatók a projekt megvalósításához: www.eszakalfold.hu/UNIÓS pályázatok/Kedvezményezettjeinknek

5 !!! FONTOS projektmegvalósításhoz !!! Pályázati kisokos Az Észak ‐ Alföldi Operatív Program (ÉAOP) végrehajtása során, a különböző folyamatok ellenőrzése révén Ügynökségünk sokrétű tapasztalatokra tett szert. Jelen gyűjteményünkben ezeket kívánjuk segítségképpen, ajánlásként közreadni Önöknek, nyertes projektgazdáknak. Főbb tématerületei: • TSZ kötés, módosítás, tartalomváltozás • Kifizetési kérelmek és előlegek • Tartalomváltozási kérdések • Projektek nyomonkövetése • Közbeszerzési kérdések • Biztosítéknyújtás • Helyszíni ellenőrzés

6 Tartalomváltoztatás alapelvei • teljes helyzetfeltárás szükséges, • a módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját, • a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az elbírálás során és a módosítást követően már nem teljesülne, • az elbírálásánál előnyt jelentő feltételeket kedvezőtlenül érintő módosítás nem engedélyezhető, • a módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra, ha az a pályázat készítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, kivéve az alapvető célok teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó módosítások, • vis maior esetek bekövetkezésekor a KSZ egyedileg mérlegeli a negatív irányú változások hatását a projektre és dönt a módosítási igény jóváhagyásáról, • a szerződéses vállalásokat kedvezőtlenül érintő módosítási igény nem kerülhet jóváhagyásra a megítélt támogatás arányos csökkentése nélkül, ha az a projektgazdának felróható okból merült fel.

7 Tartalomváltoztatás módozatai •Szerződésmódosítással •Változás bejelentéssel A tartalomváltozással részletesen foglalkozik az ÁSZF 4. Szerződésmódosítás pontja, valamint a 24/2012 (I.26) NFM utasítás Az egységes működési kézikönyvről, projekttartalom változása fejezete

8 Tartalomváltozás esetei: Műszaki, szakmai tartalom Az elfogadott műszaki, szakmai tartalom megvalósítása melletti megtakarítás esetén a felszabaduló forrás felhasználása és más költségsorra való átcsoportosítása a következő esetekben lehetséges a műszaki, szakmai tartalom növelésével: • a pályázat a projekt alapvető céljának a teljesülét elősegítő tevékenységhez kapcsolódik, és a szakmai értékelési kritériumai között pontszámmal értékelt indikátorok, illetve kulcsindikátorok vállalt mértéke nem változik negatív irányban, • jogszabályi, (szak)hatósági vagy az igénybe vett - a jogszabály- vagy szerződésszerű teljesítéséért felelős - személy vagy szervezet (pl. tervellenőr, műszaki ellenőr) előírása miatt van szükség, és ez a projekt alapvető célja teljesülésének előfeltételét jelentő tevékenységhez kapcsolódik, vagy • a kötelezően elvégzendő - előre nem látható és nem tervezhető, a Kbt. előírásainak megfelelő - pótmunka, amely nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható és - ha releváns - az építési naplóban rögzítésre került.

9 Tartalomváltozás esetei: Műszaki, szakmai tartalom A projekt, projektelem értékelése során elfogadott műszaki, szakmai tartalmának egyenértékű változtatása akkor engedélyezhető, ha a helyettesítő műszaki, szakmai tartalom minden szempontból legalább olyan paraméterekkel rendelkezik, mint a hatályos szerződés részét képező tartalom (tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás, hőátbocsátási tényező, alkalmasság stb.) és • a módosítás oka jogszabályváltozás, (szak)hatósági előírás vagy az igénybe vett - a jogszabály- vagy szerződésszerű teljesítéséért felelős - személy vagy szervezet (pl. tervellenőr, műszaki ellenőr) kötelező előírása, • célja a beruházás és működtetés, illetve egyéb fejlesztés szempontjából összességében költséghatékonyabb megoldás alkalmazása, vagy • egyéb esetekben akkor, ha nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt monitoring-mutatók, output és eredményindikátorok, valamint egyéb vállalások értéke.

10 Tartalomváltozás esetei: Műszaki, szakmai tartalom Műszaki, szakmai tartalom csökkentése is megvalósulhat, amikor egyes projektelemek csökkentett műszaki tartalommal valósulnak meg vagy akár elmaradnak, de ez nem befolyásolhatja a projekt céljainak megvalósulását. Ilyenkor az elszámolható költségek összegét és így a támogatást is szükséges csökkenteni. A meg nem valósított projektelem költségét akkor lehet átcsoportosítani más tevékenységre, ha a projekt nem alapvető célját jelentő projektelem műszaki, szakmai tartalmának csökkentésére kerül sor annak érdekében, hogy a projekt alapvető célját jelentő tevékenység/projektelem kapcsán bekövetkezett költségnövekedés költségátcsoportosításával – részben vagy egészben – kompenzálható legyen és a kedvezményezett ezt megfelelően alátámasztotta.

11 Tartalomváltozás esetei Pályázatban szereplő műszaki tartalom Engedélyes tervben szereplő műszaki tartalom Kivitelezői (vállalkozási) szerződésben szereplő műszaki tartalom Megvalósult műszaki tartalom A folyamat során bekövetkezett változásokat jelezni szükséges a Közreműködő Szervezetnek, amely során a „Tájékoztató az építésekhez kapcsolódó műszaki, szakmai tartalomváltozások kérelmezéséről és elbírálásáról” című dokumentum előírásait szükséges betartani

12 Tartalomváltozás esetei: Költségvetés A projekt elszámolható költségeinek növelése az eredetileg benyújtotthoz képest alapesetben nem lehetséges. Az eredetileg benyújtott költségvetéshez képest bekövetkező költségnövekedést a kedvezményezett saját forrásból köteles finanszírozni. Ha a támogatott projektelem összköltsége változatlan műszaki, szakmai tartalom mellett csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell úgy, hogy a projekt elszámolható költségei között az adott soron maradt költség maradványként kezelhető és a projekten belüli költségátcsoportosításra felhasználható a költségátcsoportosítás szabályi szerint.

13 Tartalomváltozás esetei: Költségvetés A projekten belüli költségátcsoportosítás akkor lehetséges ha • a kedvezményezett az átcsoportosítás forrásául szolgáló költségtípuson megtakarítást ért el, vagy • projektszintű tartalék áll rendelkezésre. A kérelemben be kell mutatni, hogy • a költségátcsoportosítás a projekt alapvető céljához hogyan járul hozzá, és • a projektben eredetileg vállalt projektelemek továbbra is megvalósulnak, Az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetőségét kötelezettségvállalással, szerződésekkel, egyéb esetben pedig legalább árajánlattal kell igazolni.

14 Tartalomváltozás során KSZ által vizsgált szempontok A pályázati dokumentációban vagy a támogatói döntésben az elszámolható költségek tekintetében meghatározott maximális egységárakat, fajlagos költségek mértékét, valamint a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat nem lehet túllépni A költséghatékonyság vizsgálata minden releváns esetben megtörténik, ugyanúgy, mint a támogatói döntés során

15 Tartalomváltozás esetei: Szerződéses vállalások Az indikátorok célértékére vonatkozó vállalások pozitív irányú módosítása akkor fogadható el, ha az nem jár az adott tevékenységre megítélt támogatás összegének és százalékos mértékének növelésével. A projekt megvalósítása alatt az indikátorok célértékére vonatkozó vállalások negatív irányú módosítása lehetséges szankciók nélkül is, de a tartalomváltozás alapelveit mindenképpen szem előtt kell tartani. A nem számszerűsíthető vállalások bármelyikének nem teljesítése a támogatási szerződéstől való elállást vonhatja maga után, ha az a projekt céljával részben vagy egészben ellentétes. A horizontális vállalások módosításánál, cseréjénél, törlésénél a pályázati felhívásban meghatározott kötelező minimumvállalás alá (pontszámban vagy a szempontok számában) nem csökkenhet a horizontális vállalás.

16 Tartalomváltozás esetei: Szerződéses vállalások Az output indikátorok teljesülése a záró beszámolóban kerül vizsgálatra. Az egyes output indikátorok csökkentése műszaki tartalom csökkenésből adódhat, amely magával vonhatja az elszámolható költség, így a támogatás csökkentését is. A záró jelentés tartalmazza az eredmény indikátorok teljesülésére vonatkozó információkat. Ha egy indikátor - a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból - nem éri el a projektre a támogatási szerződésben, illetve ezek módosításában meghatározott érték 75%-át, az igénybe nem vett támogatás törlésre kerül, illetve a kedvezményezett a támogatás arányos részét, a következő képlet szerint köteles visszafizetni: Visszaköveteléssel érintett támogatási arány = 75-(teljesített indikátor értéke/indikátor célértéke)*100

17 Tartalomváltozás esetei: Megvalósítási idő Szükséges bejelenteni, ha a tényleges kezdési időpont más, mint ami a TSZ-ben szerepel A megvalósítás határidejének csúszásánál a pályázati útmutató előírásait kell figyelembe venni, de alapvetően az időtartalom nem haladhatja meg a 24 hónapot Az indoklást megfelelő dokumentumokkal mindig alá kell támasztani, pl. nem elegendő a pályázó nyilatkozata, hogy régészeti feltárás történt, az illetékes hatóság igazolása szükséges, hogy mettől, meddig volt akadályozva a munka a feltárás miatt A ROP Irányító hatóság jóváhagyása szükséges a 24 hónapon túli projektmegvalósítás engedélyezéséhez, valamint, ha a projekt megvalósítása a módosítás útján 2014. január 1-e utánra tolódna át.

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Tájékoztatás a projektek megvalósításához és a tartalomváltoztatás lehetőségeiről (ÚSZT) Domokos Béla csoportvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések