Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 ProjektmegvalósításNYDOP Kovács Zsolt Nyugat-dunántúli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 ProjektmegvalósításNYDOP Kovács Zsolt Nyugat-dunántúli."— Előadás másolata:

1 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 ProjektmegvalósításNYDOP Kovács Zsolt Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Támogatási Szerződés előkészítése I.  az előkészítést a Közreműködő Szervezet és a kedvezményezett projektmenedzserei közösen végzik  az előkészítés formanyomtatvány, vagy szerződésminta alapján történik (pályázati felhívás része, de!)  egyik legfontosabb eleme, szerződéskötéshez szükséges dokumentumok (megadott formátumban és darabszámban történő) beszerzése, „elkészítése”, benyújtása

3 Támogatási Szerződés előkészítése II. Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok (2-2 példányban): DE!  általános dokumentumok  aláírási címpéldány(ok) (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény, közalapítvány, 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaság kivételével)  alapító okirat (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény, közalapítvány, 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaság kivételével)  saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentum(ok)  köztartozás-mentesség igazolása (nyilatkozat)  banktitok kiadásáról szóló felhatalmazó nyilatkozat  (azonnali beszedési megbízás: 3 példányban, valamennyi banki főszámlára!)

4 Támogatási Szerződés előkészítése III.  tulajdoni lap(ok), illetve a beruházással érintett területek rendezett tulajdoni viszonyának bemutatása;  jogerős építési engedély(ek) és egyéb szükséges jogerős szakhatósági engedély(ek);  biztosíték(ok) – amennyiben releváns. Tényleges rendelkezésre állása az 1. kifizetési kérelemhez szükséges;  Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási szerződéshez – amennyiben releváns;  Bíráló Bizottság kiegészítő feltételei – amennyiben releváns;  1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek, valamint a kiemelt projektek esetén projekt szintű közbeszerzési terv.

5 Támogatási Szerződés – határidők  16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza:  A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok és az aláírt támogatási szerződés visszaküldésére a támogatási szerződés feltételeit tartalmazó értesítő levél kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napos határidő tűzhető ki.  Feltételes közbeszerzési eljárás esetén, amennyiben azt a KSZ előírta: 150 nap  a határidő egy alkalommal, hivatalból vagy a kedvezményezett kérelmére legfeljebb 45 nappal, különös méltánylást érdemlő esetben a kedvezményezett kérelmére legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható  A KSZ a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított 10 napon belül elkészíti a szerződést, vagy hibás, hiányos dokumentumok benyújtása esetén – 10 napos határidővel – hiánypótlást küld.

6 Projekt megkezdése A pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető és nem kapható támogatás. Megkezdettség: (saját felelősségre)  építési tevékenység esetén – építési naplóban történő első bejegyzés/vállalkozó nyilatkozata;  egyéb tevékenység esetén – a megvalósításra kötött első szerződés létrejöttének napja  (közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén – szolgáltató részére történő átutalás) A projektben tervezett költségek a tevékenység megkezdésének időpontjától, a megkezdett tevékenységhez kapcsolódóan elszámolhatóak.

7 1.Utófinanszírozás A támogatás folyósítása a kedvezményezett – engedményezés esetén az engedményes – részére történik. Időközi kifizetési igény utófinanszírozás esetén akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja: - 1 Mrd Ft támogatás alatti projektek esetén az összes megítélt támogatás 10%-át - 1 Mrd Ft támogatást meghaladó projektek esetén az összes megítélt támogatás 2%-át 2.Szállítói finanszírozás Az adott számla támogatásrészének folyósítása közvetlenül a szállító – engedményezés esetén az engedményes – részére történik, amellett, hogy a kedvezményezett a teljesítést és az önerő átutalását igazolta. 3.Vegyes finanszírozás A kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett kérheti ugyanazon kifizetési kérelemben költségei utófinanszírozását is. A kizárólag szállítói finanszírozású, vagy szállítói finanszírozást is tartalmazó vegyes közbenső kifizetés esetén, a szállítói finanszírozásra benyújtott számla támogatástartalma el kell, hogy érje a 5 M Ft-ot. Projekt megvalósítás során alkalmazható elszámolások

8 Előleg Az előleg igénylésének feltételei:  A támogató a pályázati kiírásban, illetve a támogatási szerződésben lehetővé tette a kedvezményezettnek az előleg igénybevételét  Az előleg maximális mértéke 1. és 2. prioritás esetén a megítélt támogatás 40%-a, 3. és 4. prioritás esetén 35%-a, de maximum 300 M Ft.  A kedvezményezett a támogatás összegéből előleget azon projektelemekre igényelhet, amelyeknél nem kíván élni a szállítói finanszírozás lehetőségével.  Az előleg folyósítása a kedvezményezett kérelmére maximum három részletben történhet.  Az előleg folyósítása a kedvezményezett kérelmétől függetlenül egy vagy több részletben történhet a következők szerint:

9 Előleg 1.Amennyiben az előlegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás nem haladja meg a 150 M Ft-ot, az előleg nyújtása egy összegben történik. 2.Amennyiben meghaladja a 150 M Ft-ot a.) és a projektmegvalósítás nem haladja meg az 1 évet, úgy egy összegben történik az előleg nyújtása b.) és a projektmegvalósítás meghaladja az 1 évet, úgy a támogatási szerződés megkötését követően a tárgyév végéig felmerülő költségek teljes támogatásrészének megfelelő mértékű előleg folyósítható. A további évekre jutó előleg összege a megelőző év októberében igényelhető. c.) a tárgyév szeptember 1-jét követően, az 1 évet meghaladó megvalósítási idejű projektekre megkötött támogatási szerződés esetén a tárgyévre, valamint a tárgyévet követő évre jutó előleg egy összegben igényelhető  Az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból is megfelelő  A kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési dokumentáció benyújtásakor igazolja a biztosíték(ok) rendelkezésre állását

10 Előleg Az előleg igénylésének feltételei:  A kedvezményezettnek nincs lejárt esedékességű és/vagy behajthatatlanság miatt törölt köztartozása  Szabályszerűen kitöltött Előlegigénylési nyilatkozat benyújtása szerződéskötéshez, vagy szerződésmódosításhoz  Az előírt biztosítékok megléte  A projekt céljára elkülönített bankszámla, alszámla megléte  A támogatási szerződéshez, de legkésőbb az első kifizetés jóváhagyásához szükséges feltételek teljesítése:  aláírásminta, alapító (létesítő) okirat, saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok, feltételes közbeszerzési eljárás, aláírással ellátott projekt adatlap, összes jogerős hatósági engedély (vagy az arra vonatkozó kérelmek beadását igazoló dokumentum), tulajdonviszonyok rendezése

11 Időközi kifizetési igénylés Az időközi kifizetés igénylésének feltételei:  Előlegfizetés esetén az első időközi kifizetési kérelmet az előleg folyósításától számított 6 hónapon belül be kell nyújtania a kedvezményezettnek  Amennyiben nem kért előleget, a biztosítékoknak, továbbá az egyéb kifizetéshez szükséges dokumentumoknak rendelkezésre kell állni  A projekttel kapcsolatban rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező, ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok  Elektronikus számlakitöltő program használata kötelező

12 Záró kifizetési igény  A záró kifizetési igényben nyújtható be az összes korábban még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla/bizonylat, valamint kötelező mellékletként a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentés.  A kedvezményezett által felvett előleggel legkésőbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni.  Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határidejét a pályázati útmutató határozza meg.  Elektronikus számlakitöltő program használata záró kifizetési igénynél is kötelező.

13 Új tevékenység vs. pótmunka A projekt megvalósítása során – a projekt tervezett költségvetéséhez képest – keletkezhet maradvány. Ennek terhére nem lehetséges olyan új tevékenység bevonása a projektbe, amelyet a döntéshozatali folyamat során a pályázat költségvetése és annak részletezése nem tartalmazott. Nem támogatható továbbá az a módosítási kérelem, amely a műszaki szakmai tartalom jelentős változtatására, vagy új tevékenység bevonására együttesen irányul. Nem minősül új tevékenységnek a pótmunka. Pótmunkának minősül a támogatási szerződésben nem szereplő tevékenység, vagy szolgáltatás, amely előre nem látható körülmények miatt feltétlenül szükséges a projektben meghatározott feladatok megfelelő minőségű végrehajtásához és a projekt céljainak eléréséhez. Pótmunka csak az adott projekt eredeti célkitűzései és a fenntarthatóság biztosítása esetén fogadható el.

14 Támogatási Szerződés módosítása Kedvezményezett részéről akkor kerül rá sor, ha a projekt végrehajtásának időtartama alatt a projekt végrehajtását befolyásoló körülmények változnak a szerződés aláírása után. Például: •projekt összes költségének 20%-át meghaladó módosítás a költségvetés sorai és/vagy éves oszlopai között, •10%-os mértéket meghaladó bármilyen változás a projekt számszerűsíthető eredményeiben, •a projekt megvalósításának befejezése a meghatározott időponthoz képest 3 hónapot meghaladóan késik, •egyéb előre nem látható esetek…

15 Közbeszerzésről általánosságban  A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelező(ke)t a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani.  Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén a beszállító kiválasztásához az egyenlő versenyfeltételek és piaci ár alátámasztására, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával – meghaladja az 1 millió forintot legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással.  A közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályosságának és jogszerűségének biztosítása a Kedvezményezett felelőssége!

16 Közbeszerzésről általánosságban II. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetőségét (2003. évi CXXIX. Közbeszerzési tv. 83.§ (2), illetve 112.§ (2) bekezdésében meghatározott körben) biztosítani kell. Az eljárásokban előfordul(hat)nak projekten kívüli tevékenységek, projektben nem szereplő, vagy a projektben szereplő mennyiségeket meghaladó beszerzések, DE ezeket minden esetben következetesen, az eljárás valamennyi lépésében jól el kell különíteni! A projekt megvalósítása során a pályázatban nem szereplő, pótmunkának nem minősülő új tevékenység nem támogatható!

17 Projekt ellenőrzésre történő kiválasztása  kockázati besorolás alapján (éves terv)  szabálytalanság gyanúja esetén azonnali ellenőrzés  előrehaladási jelentésben jelentős eltérés tapasztalható a támogatási szerződéshez képest  kétség merül fel a projekt végrehajtással, nyilvántartás vezetéssel kapcsolatban  a projekt zárást követő utánkövetési időszakban a projekt fenntartásával kapcsolatban kétség merül fel Résztvevők: Kedvezményezett felelős képviselője, KSZ, esetlegesen szakértők

18 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kovács Zsolt Program-végrehajtási igazgató-helyettes Telefon: 94/509-350 – Fax: 94/326-147 Mobil: 30/268-50-13 E-mail: zsolt.kovacs@westpa.hu


Letölteni ppt "9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. Tel.: 99/512-910 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. Tel.: 94/509-350 ProjektmegvalósításNYDOP Kovács Zsolt Nyugat-dunántúli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések