Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak"— Előadás másolata:

1 Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak
Összeállította: Lukács Lászlóné Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

2 A pedagógus-életpályát érintő jogszabályváltozások, a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra vonatkozó új előírások 

3 Az életpályamodell felépítése
Önértékelés Pedagógus szint Vezetői szint Intézményi szint PSZE PÉM

4 Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (életpályamodell, egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet (önértékelés, a PSZE részletes szabályozása) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet (a minősítés rendszere)

5 A 326/2013-as Kormányrendelet előírásai
A gyakornok minősítő vizsgája: A gyakornoki idő lejártának hónapjában Ha a nyári szünet alatt jár le  májusban Ped. I-ből Ped. II-be: Min. 6, max. 9 év  minősítési eljárás A minősítési eljárás befejezését megelőzően új jogviszony: várakozási idő letelte után vehet részt (a nem kötelező minősítésben) Várakozási idő: a korábbi és az új jogviszony között eltelt idő, legfeljebb 2 év [3. § (2) bek.]

6 A minősítő vizsga, minősítési eljárás részei
A portfólió feltöltése A portfólió előzetes vizsgálata Ha a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása a foglalkozás látogatása (ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását) Felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt legalább hét nappal a pedagógus részére történő eljuttatása A portfólióvédés Az információk értékelése

7 A Mesterpedagógus minősítési eljárásának részei
A felkészülési terv elkészítése, A mesterpedagógusi pályázat elkészítése, A mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése Felkészülés a bemutató portfólióvédésre A portfólióvédésre kapott kérdésekre (5 nappal a védés előtt) válaszadás A pályázati információk értékelése

8 A Kutatótanár minősítési eljárásának részei
A kutatótanári pályázat elkészítése A kutatótanári pályázat bemutatása és védése Felkészülés a bemutató portfólióvédésre A portfólióvédésre kapott kérdésekre (5 nappal a védés előtt) válaszadás A pályázati információk értékelése

9 A Mesterpedagógusi és Kutatótanári pályázat megújítása
5 évente meg kell újítani (az adott fokozat megerősítése) Ha nem, vissza kell sorolni

10 A gyakornok minősítő vizsgája
A foglalkozáslátogatáson, megbeszélésen a mentor is részt vehet.

11 A portfólió kötelező tartalma
Szakmai önéletrajz A pedagógusportfólió tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozata Intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolás A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása A szakmai életút értékelése A nevelő-oktató munka alapdokumentumai A nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumai

12 A portfólió nem kötelező tartalma
A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai

13 Portfólióvédés A pedagógiai munkásság bemutatása Önértékelés
A kérdésekre történő reflektálás

14 A Mesterpedagógusi és Kutatótanári pályázat tartalma
Szakmai önéletrajz Eredetiségről szóló nyilatkozat Intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolás A szakmai életút bemutatása és elemzése Bemutató portfólió Mester-, illetve kutatóprogram Együttműködési szándéknyilatkozat

15 Mesterpedagógusi és Kutatótanári védés
Szakmai életút és annak elemzése Bemutató portfólió Mester-, illetve Kutatóprogram A kérdésekre történő reflektálás

16 A minősítő vizsga, minősítési eljárás esedékessége
A legalább 2 hónapja keresőképtelen pedagógus jelentkezését vissza lehet vonni a védés időpontjáig Már megkezdett vizsga, eljárás: ha a jogviszony tartósan szünetel, és folytatására csak a minősítés évét követő év eltelte után kerülhet sor, a szünetelés megszűnését követő 5 munkanapon belül kell rögzíteni

17 A minősítő vizsga, minősítési eljárás esedékessége
A vizsga/eljárás kötelezettsége megszűnt, vagy a minősítés évében nem kerülhet rá sor  az intézményvezető a rögzített adatot köteles módosíttatni vagy töröltetni

18 A minősítő bizottság tagjai
Elnök (OH által delegált Mesterpedagógus, egyházi intézményben az egyházi pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által jóváhagyott névjegyzéken szereplő szakértő) Tagjai (2 fő): OH által delegált szakértő (szakos) Intézményvezető, vagy vezető, vagy magasabb vezető, vagy ilyen munkakörben alkalmazott (utóbbinál nem előírás a szakvizsga) Intézményvezető minősítése esetén: OH-delegált, aki szakértő és legalább 5 éves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal rendelkezik

19 A minősítő bizottság tagjai
Intézményvezető esetén a fenntartó kijelölheti képviselőjét (foglalkozáslátogatáson, védésen véleményezési jog) Kutatótanár minősítése: MTA delegáltja Elnök és szakos Az értékelt pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba sorolt lehet Egyikük az értékelttel azonos végzettségű és szakképzettségű Nem lehet tagja: hozzátartozó vagy akitől az elfogulatlan eljárás nem várható

20 Elnök Felel a szakszerű és törvényes lebonyolításért Vezeti a védést
Szervezi a feladatokat A védés előtt 15 nappal felveszi a kapcsolatot minden érintettel Egyezteti a vizsga/eljárás részletes menetét Az értékelésben jelentős eltérés esetén összehívja a bizottságot Gondoskodik az OH-felületen a rögzítésről

21 A bizottság fennállása, jogorvoslat
A panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő napon oszlik fel (sikertelen vizsga/eljárás esetén 15 napon belül elektronikus úton  elnök, tagok és pedagógus egyeztetnek, OH elbírál) Újabb tanúsítvány: 15 napon belül módosítva Vagy: a panasz elutasítása

22 Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére – 2015-ben és 2016-ban
Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 60 2. Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény pedagógusa esetében az értékelés az OH által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyott és az OH honlapján közzétettek szerint történik. 40

23 A pedagógus értékelése (2017?)
Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

24

25 Az Útmutató harmadik, javított változatának ismertetése, a portfóliókészítés gyakorlati kérdései, az e-portfólió felületének bemutatása 

26 Feltöltendő dokumentumok
Szakmai önéletrajz (űrlap) Eredetiségnyilatkozat Munkáltatói igazolás (intézményvezető) A pedagógust foglalkoztató intézményi környezet rövid bemutatása Pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai Szakmai életút bemutatása Nevelő-oktató munka dokumentumai Kék: kötelező feltölteni, de nem értékelik Zöld: nem kötelező feltölteni, de ha van, értékelik Piros: kötelező feltölteni, értékelik

27 Csoportprofil és nevelési terv
A L P D O K U M E N T UM O K Csoportprofil és nevelési terv Tematikus terv R Foglalkozás terv Foglalkozás terv Foglalkozás terv Foglalkozás terv Foglalkozás terv Foglalkozás terv Foglakozás terv R R R R R R Esetleírás Hospitálási napló R 4-6 DB SZABADON VÁLASZTVA + REFLEXIÓ (HA VAN) Szabadon választott Szabadon választott Szabadon választott Szabadon választott R R R Szabadon választott Szabadon választott

28 A dokumentumokra vonatkozó szabályok
Fotók, videók, nevek nem szerepelhetnek (sem gyermek, sem kolléga, sem monogram, sem keresztnév!). Kolléga neve: szakmai projektnél kötelező (nyilatkozat – nem kell feltölteni!) Az alapdokumentumok 3 évnél ne legyenek régebbiek! A szabadon választható dokumentumok: A hiánypótlást az elnök kéri a minősítést megelőző 26. napig A pedagógus az elnöknek elküldi a 20. napig A pedagógus a védésen adja át kinyomtatva, aláírva Az elnök tölti fel a jegyzőkönyv mellékleteként

29 A plagizálás esetei szó szerint idézünk + idézőjel!
szövegrészletet átfogalmazunk ábrát, illusztrációt vagy statisztikai adatot veszünk át idegen nyelvű szerzői alkotást fordítunk le Meg kell jelölnünk a forrást, ha Munkacsoport, szakmai projekt: szereplők, feladatok Módszertani útmutatók alkalmazása: adaptálás a csoportra Következmény: sikertelen minősítés

30 Hogyan töltsük fel a portfóliót?

31 Nyitólap Ezeket a füleket kell megnyitni a szerkesztéshez

32 A nyitólapon szereplő segédanyagok

33 Profil Nem kell szerkeszteni
Ha hibás adat szerepel  az intézményvezetőt kell kérni a módosításra!

34 Szakmai önéletrajz

35 A szakmai önéletrajz szerkesztése
A nyíllal lenyitható ablak Megnyitható gombok

36 A pedagógiai tevékenység dokumentumai
1. lépés: a tevékenység kiválasztása

37 A pedagógiai tevékenység dokumentumai
2. lépés: a kompetenciák megnevezése, szerkesztés (fájl kiválasztása és feltöltése) 3. lépés: mentés

38 A pedagógiai tevékenység dokumentumai
Feltöltött fájl

39 Az intézménytípus és munkakör beállítása

40 A nevelő-oktató munka dokumentumai
Feltöltött dokumentum Feltöltött, de a hiányzó részek Hiányzó dokumentum

41 Véglegesítés

42 Véglegesítés Kész Nincs kész

43 Véglegesítés

44 Foglalkozáslátogatás
Az elnök saját döntése alapján vehet részt. Gyakornok: mentor is részt vehet a látogatáson és a megbeszélésen Pedagógiai asszisztens, dajka: indokolt esetben, a terv tartalmazza a szakmai együttműködés tartalmát! Jellemzően délutáni műszakban dolgozó pedagógus: a látogatás a védés előtti héten zajlik Javasolt: a minősítés napján ne legyen további kötött munkaideje a pedagógusnak (munkában töltött napnak minősül)

45 A védéshez elküldött kérdések
6-8 kérdés javasolt az OH által Azok az indikátorok, kompetenciák, amelyek nem derülnek ki a portfólióból Nem kötelező feltenni Pedagógus: a bemutatóba beépítheti

46 Az értékelés menete Pontozás: foglalkozás – szakos, védés – elnök, szakos, delegált Nem értelmezhető 1 2 3 Foglalkozás: 40%, portfólió és védés: 60% Indikátorok Átváltás kompetenciaértékké Eredmény Pedagógus I.: 60% Pedagógus II.: 75% Mesterpedagógus és Kutatótanár: 85%

47 A tanúsítvány Elektronikus
Az összegző értékelést követő 15 napon belül

48 Felhasznált irodalom Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Harmadik, javított változat. Oktatási Hivatal, Budapest Tanévkezdő konferencia, augusztus – Tóth Mária szakmai vezető „Fejlődünk és fejlesztünk” című diasora


Letölteni ppt "Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések