Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyi Alapok Végrehajtási szabályok bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyi Alapok Végrehajtási szabályok bemutatása"— Előadás másolata:

1 Belügyi Alapok 2014-2020. Végrehajtási szabályok bemutatása
dr. Szedő Szilvia Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2015. június 17.

2 Belügyi Alapok Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belső Biztonsági Alap (BBA) Külső határok és vízumügy Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés

3 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA)
A vonatkozó szakpolitikai stratégiával összhangban Magyarország három szakterületen kíván előrelépést elérni: a Közös Európai Menekültügyi Rendszer továbbfejlesztése a befogadási feltételek fejlesztésével, a menekültügyi eljárások továbbfejlesztésével, hazánk áttelepítési programjának fenntartásával és továbbfejlesztésével; a legális migráció és a legálisan Magyarországon tartózkodó külföldiek társadalmi beilleszkedésének (integráció) elősegítése az indulást megelőző intézkedések növelésével, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését közvetlenül segítő szolgáltatások támogatásával (különös tekintettel az elismert menekültekre és oltalmazottakra), a magyar társadalom befogadó attitűdjének növelésével; az illegális migráció elleni hatékony fellépés a hatékony és fenntartható visszatérés, különösen az önkéntes visszatérés biztosításával: a humánus és a speciális szükségletek kielégítésére is alkalmas befogadó intézmények kialakításával, a hatóságok személyszállító kapacitásának fejlesztésével, valamint a támogatott önkéntes hazatérési és reintegrációs programokban való részvétellel és a hatósági kísérettel történő kitoloncolások végrehajtásának fejlesztésével.

4 Belső Biztonsági Alap (BBA)
A Belső Biztonsági Alap új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi: Külső határok és vízumügy Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés területét.

5 Belső Biztonsági Alap (BBA)
Külső határok és vízumügy Integrált határigazgatás támogatása külső határok egységes és magas szintű ellenőrzésének és védelmének, a külső határokon a zökkenőmentes határátkelésnek a schengeni vívmányokkal összhangban történő biztosítása érdekében, mindeközben biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést az arra rászorulók számára, összhangban a tagállamok által az emberi jogok területén vállalt kötelezettségekkel, a visszaküldés tilalmának elvét is ideértve; közös vízumpolitika támogatása annak érdekében, hogy elősegítse: a jogszerű utazást, magas színvonalú szolgáltatást biztosítson a vízumkérelmezők számára, biztosítsák a harmadik országok állampolgáraival szemben alkalmazott egyenlő bánásmódot, és kezeljék az illegális bevándorlást;

6 Belső Biztonsági Alap (BBA)
Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés, bűnözés elleni küzdelem valamint válságkezelés bűnmegelőzés, a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés, ideértve a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti hatóságai közötti koordináció és együttműködés megerősítését, beleértve az Europolt vagy más érintett uniós szerveket, valamint az érintett harmadik országokat és nemzetközi szervezeteket is; Tagállamok és az Unió azon kapacitásainak fokozása, hogy hatékonyan kezeljék a biztonsági vonatkozású kockázatokat és válságokat, valamint felkészüljenek azokra, és megvédjék a polgárokat és a kritikus infrastruktúrát a terrortámadásokkal és egyéb biztonsági vonatkozású eseményekkel szemben.

7 Intézményrendszer Kijelölő Személy Felelős Hatóság (FH)
Feladatait ellátja: belügyminiszter A Felelős Hatóság kijelölését végző személy Egyben a Felelős Hatóság megfelelő működését is felügyeli: az Audit Hatóság által lefolytatott vizsgálatokról készült jelentéseken keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri a Felelős Hatóság tevékenységét, nem megfelelő működés esetén beavatkozik: határidőt tűz a hiányosságok kiküszöbölésére. Felelős Hatóság (FH) feladatait a BM látja el vezetője a Felelős Személy, aki miniszteri meghatalmazással bír Alapok által finanszírozott Nemzeti Programok megvalósításának teljes körű igazgatása/irányítása, ennek keretében: 1. Program szinten: a tervezés, a Bizottsággal folytatott kommunikáció, elszámolások benyújtása az Európai Bizottságnak 2. Projekt szinten: Pályáztatás, értékelés, támogatási szerződések megkötése, projektek menedzselése, nyomon követése, kifizetések teljesítése a Kedvezményezettek részére, adminisztratív ellenőrzések és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása

8 Intézményrendszer Audit Hatóság
Feladatait ellátja: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF). Felelős Hatóságtól független szervezet, amely az igazgatási és ellenőrzési rendszer eredményes működésének ellenőrzéséért (audit) felel a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet Felelős: Megfelelőségi audit Rendszerellenőrzések Ún. pénzügyi ellenőrzések

9 Eljárási szabályok Általános elvek
Továbbra is kötelező a kiegészítő jelleg, uniós hozzáadott értéket képviselő projekt támogathatóak uniós és a nemzeti jognak való megfelelés Unió pénzügyi érdekeinek védelme (közbeszerzés, szabályos felhasználás) Programozás Teljes 7 éves periódusra vonatkozó többéves programozás = Nemzeti Program Megszűnik az éves programozás és az évekre lebontott allokáció Új elem: Munkaprogram

10 Szakpolitikai Stratégia
Programozás Szakpolitikai Stratégia Az új hétéves ciklusban elérendő célok és a belügyi alapokban rendelkezésre álló Európai Uniós források felhasználásának irányai (1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat /2013. (X. 4.) Korm. határozat ) Nemzeti Program A vonatkozó szakpolitikai stratégia, az Európai Bizottsággal folytatott szakpolitikai párbeszéd, illetve a potenciális pályázókkal folytatott egyeztetés alapján Munkaprogram - Két-három éves időszakra, a miniszter hagyja jóvá, partnerségi egyeztetést követően - kiválasztási eljárás: célkitűzések, prioritások és intézkedések, /projektek, kiírások keretösszegeit és azok felhasználására vonatkozó határidőket tartalmaz.

11 Projektek kiválasztása
Egy fordulós eljárás keretében, elektronikus úton (IT rendszeren keresztül) Nyílt, standard kiválasztási eljárás Általános eljárástípus cél: megfelelő verseny, költséghatékonyság biztosítása, megfelelő projektötletek generálása Korlátozott körű kiválasztási eljárás meghatározott kör részére alapja: az adott tevékenység különleges jellemzője vagy a szervezet típusa – annak szakmai vagy közigazgatási jellemzője miatt – nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen eljárással történő kiválasztást, ez esetben több érintett kormányzati szerv jogszabályokban rögzített feladatköréről beszélhetünk

12 Közvetlen kijelölés eljárás
Az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, különösen ha a tervezett tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el. Ez esetben a munkaprogramban rögzítésre kerül a támogatható projekttevékenység és annak megvalósítási keretei, amelynek mentén a projektadatlap kidolgozásra kerül Egyszerűsített nyílt kiválasztási eljárás Kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a pályázati felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, de nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei (pl. közös nyomozócsoportok); Egyedi kérelem A tervezés, kiválasztási eljárás, vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegének megemelése (többlettámogatás).

13 Projektek kiválasztása
Főbb elvek és változások Munkaprogram alapján Informatikai rendszeren keresztül (EUPR) Miniszterelnökség működteti Teljes projektciklust átfogja Elektronikus aláírás (ahol a Kedvezményezettnél van rá lehetőség) Felhasználói képzést biztosítunk! Egy fordulós eljárás Értékelés: Jogosultsági értékelés Tartalmi értékelés Értékelő Bizottság Hiánypótlásra az értékelés alkalmával egy alkalommal lesz lehetőség Tájékoztató fórumot tart a FH

14 Projektek kiválasztása
Közvetlen kijelölésű eljárás 1. Beazonosításra szolgáló adatlap: A Belügyminisztérium a Munkaprogram összeállítása kezdetén megküldi a lehetséges kedvezményezetteknek A Belügyminisztérium az előre meghatározott értékelési szempontoknak megfelelően megvizsgálja a lehetséges Kedvezményezettek által beküldött, az Alapok célkitűzését megvalósító projekt közvetlen kijelölésűként történő beazonosítására szolgáló javaslatot. Az adatlap véglegesítése és a projektjavaslat munkaprogramba történő beemelése érdekében szükség esetén egyeztetés folytatható a felek között. 2. Az egyeztetés keretében véglegesített adatlap megfelelő adatainak munkaprogramban történő szerepeltetése 3. A támogatást igénylő a munkaprogram jóváhagyását követően megkezdi a kijelölt projekt megvalósítását.

15 Projektek kiválasztása
4. Támogatási kérelem benyújtása A Belügyminisztérium megvizsgálja, hogy a projekt megfelel-e a jogszabályban és a felhívásban rögzített jogosultsági kritériumoknak és a munkaprogramban meghatározottaknak. A megfelelőség, támogathatóság kerül vizsgálatra, pontozás/sorba rendezés nincs. A támogatási kérelem értékelése során lehetőség van a Belügyminisztérium és a támogatást igénylők közötti konzultációra. A konzultáció célja: a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási kérelmek ütemezett kidolgozásának elősegítése, és az, hogy a Nemzeti Programhoz és a munkaprogramhoz maximálisan illeszkedő projekt valósuljon meg.

16 Projektek kiválasztása
Felhívás alkalmával meghatározható feltétel: a Felelős Hatóság által véleményezett közbeszerzési dokumentumok végleges változata a projektjavaslat melléklete legyen Ha a támogatást igénylő a jogosultsági feltételeket nem teljesítette és emiatt a támogatási kérelmet elutasították, a Belügyminisztérium kezdeményezi a munkaprogram módosításával a közvetlen kijelölés visszavonását.

17 Változások kezelése A Támogatási Szerződésben rögzítettek módosítását, egyes adatok változtatását a Kedvezményezettek és a FH egyaránt kezdeményezheti. A TSZ módosításának egyes korlátait, valamint a módosítás/változás kezelés eseteit a mindenkori ÁSZF rögzíti. A Kedvezményezettek a TSZ változtatására vagy módosítására vonatkozó igényüket az EUPR-ben kialakított adatlap kitöltésével kezdeményezik. Az FH munkatársai a beérkezett kérelem elbírálása során saját hatáskörben döntik el, hogy a kért változtatás változáskezelés vagy TSZ módosítás körében kell kezelni.

18 Projektek megvalósítása
FH folyamatos nyomonkövetése és ellenőrzése 1. Monitoring Projekt Előrehaladási Jelentések 2 havonta Beszámolási időszak szakmai előrehaladásának bemutatása Kifizetési igénylés társul hozzá Monitoring látogatások, konzultációk a megvalósítási időszakban szükség szerint a projektmegvalósítás nyomon követése, valamint a Kedvezményezettek részére történő tanácsadás érdekében. Mindkét tevékenység egyaránt a projekt szabályszerű megvalósításának elősegítésére irányul

19 Projektek megvalósítása
2. Ellenőrzés Közbeszerzések ellenőrzése Előzetes Folyamatba épített Értékhatár alatti eljárásokat előzetesen nem ellenőrzi a FH Adminisztratív és aritmetikai ellenőrzés valamennyi a projektek kapcsán benyújtott kifizetési igénylésre és projekt előrehaladási jelentésekre, illetve zárójelentésekre terjed ki, célja a jelentett költségek megfelelőségének, elszámolhatóságának és helyességének megállapítása, továbbá annak megállapítása, hogy a projekt a TSZ-ben meghatározottak szerint halad és az ott meghatározott célok és eredmények elérhetők. jelentett költségek relevánsak, és a TSZ-ben meghatározott előírások, az uniós és hazai jogszabályok betartásának ellenőrzése.

20 Projektek megvalósítása
Helyszíni ellenőrzések !!! kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek helyszíni ellenőrzése Célja: az FH-nak kellő bizonyosságot kell szerezni – a Kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján mind pénzügyi, mind szakmai szempontból – arról, hogy a kifizetési igénylésben szereplő elszámolások, szerződések jogszerűek és a támogatás felhasználására szabályosan, a projekt megvalósítása érdekében került sor. A helyszíni ellenőrzés módszertana szerint lehet: terv szerinti ellenőrzés, ha az FH éves ellenőrzési tervében szerepel, előre be nem jelentett, rendkívüli ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés tárgya szerint lehet: pénzügyi helyszíni ellenőrzés szakmai helyszíni ellenőrzés

21 Projektek megvalósítása
Pénzügyi helyszíni ellenőrzés Célja: a kifizetési igénylés keretében jelentett kiadások a számviteli nyilvántartásokkal és az egyéb, a Kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal, szerződésekkel és egyéb analitikus nyilvántartásokkal megfelelően alátámasztottak. A jelentett kiadások a projekt végrehajtásával összhangban merültek fel és megfelelnek a 135/2015. (VI.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet Útmutató az elszámolható költségekről előírásainak. A pénzügyi helyszíni ellenőrzés folyamatban lévő és már lezárt projektek esetében is végrehajtható. A pénzügyi helyszíni ellenőrzés során az éves egyenleg elszámolás keretében a Bizottság felé benyújtott kiadások legalább 10 %-át kell vizsgálni.

22 Projektek megvalósítása
Szakmai helyszíni ellenőrzés Célja: a projekt a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint kerül, szakmai standardoknak megfelelően végrehajtásra. Szakmai helyszíni ellenőrzésre csak folyamatban lévő, még nem lezárt projekt esetében kerülhet sor. Képzési projektek, konferenciák, workshopot tartalmazó projektek, egyéb rendezvények (ha ezek a projekt lényegi elemét jelentik) helyszíni ellenőrzését több lépcsős ellenőrzés keretében kell lefolytatni: egyrészt az esemény konkrét időpontjában a megvalósítást, másrészt azt követően az esemény megvalósulásának ledokumentálását kell leellenőrizni. Ha az ellenőrzendő események időpontja és helyszíne ismert, az ellenőrzést a kedvezményezett előzetes értesítése nélkül le lehet folytatni. A szakmai helyszíni ellenőrzés során az adott pénzügyi évben folyamatban lévő projekt legalább 20 %-át kell vizsgálni.

23 Szabálytalanságok kezelése
Célok, alapelvek (a) az EU pénzügyi érdekeinek védelme, (b) a hazai támogatási rendszer tisztaságának, szabályszerűségének védelme, (c) a bármilyen ok miatt jogtalanul kifizetett támogatások visszaszerzése és visszatérítése, (d) a hasonló szabálytalanságok, tévedések és visszaélések megelőzése és megakadályozása, (e) a megvalósítási rendszer hiányosságainak kiszűrése, a rendszer biztonságosabb működtetését szolgáló általánosítható tapasztalatok feltárása a szükséges korrekciók kialakítása érdekében, (f) együttműködés az EU Bizottság illetékes szerveivel és más csatlakozó országokkal a határokon átnyúló visszaélések megelőzése, feltárása és leküzdése érdekében.

24 Szabálytalanságok kezelése
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, december 18-i 2988/95/EK, EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a jogszabályok előírásainak, a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen az Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek; Eljárás: Szabálytalansági gyanú Szabálytalansági eljárás lefolytatása Döntés, szankció

25 Nyilvánosság Követelmények:
a) az Európai Unió jelképe a Bizottság által meghatározott grafikai szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra való hivatkozással együtt; b) a projektet támogató alapra tett utalás; c) az FH által választott jelmondat, amely kiemeli az Európai Unió hozzájárulása révén teremtett többletértéket. Kisebb reklámtárgyakra az a) és c) pont rendelkezései nem alkalmazandók. Az Európai Unió nevét mindig teljes egészében ki kell írni.

26 Nyilvánosság A Kedvezményezett nagyméretű, állandó jellegű, feltűnő táblát állítanak fel legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő bármely projekt elvégzését követő három hónapon belül: a projekthez történő teljes uniós hozzájárulás meghaladja a EUR-t; valamint a projekt tárgyi eszköz megvásárlásából, infrastruktúra vagy építési projektek finanszírozásából áll. A táblán fel kell tüntetni a projekt jellegét és elnevezését. A projektre vagy nemzeti programra vonatkozó bármely dokumentumban, beleértve a részvételi igazolásokat is, szerepelnie kell arra utaló megállapításnak, hogy a projektet Nemzeti Program keretében társfinanszírozzák.

27 Méltányosság és biztonság
Nyilvánosság FH által meghatározott Nyilvánossági és Arculati útmutató jelenleg kialakítás alatt Jelmondat: Méltányosság és biztonság Equity and security

28 Ütemezés Nemzeti Programokat elfogadása: MMIA: 2015. március 19.
BBA: egyeztetések folyamatban vannak, elfogadás várhatóan 2015 augusztusa 2. Munkaprogramok: MMIA: június BBA: augusztus-szeptember 3. Első kiválasztási eljárás várhatóan 2015 nyarán indul (MMIA) 4. További pályáztatás: 2015 őszén

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Belügyi Alapok Végrehajtási szabályok bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések