Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály."— Előadás másolata:

1 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály

2 Jogszabályi háttér a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) a számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

3 Kik választhatják? Kisvállalati adó (KIVA) alany lehet
- az egyéni cég, - a közkereseti társaság, - a betéti társaság, - a korlátolt felelősségű társaság, - a zártkörűen működő részvénytársaság, - a szövetkezet és a lakásszövetkezet, - az erdőbirtokossági társulat, - a végrehajtó iroda, - az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, - a szabadalmi ügyvivői iroda, - a külföldi vállalkozó, - a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. [Katv. 16. § (1) bekezdés]

4 KIVA választás feltételei
A meghatározott – december 31-i mérglegfordulónappal rendelkező - személyek akkor választhatják a KIVA-t, ha az adóévet megelőző adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám ≤ 25 fő; a bevétel és a mérlegfőösszeg ≤ 500 millió forint, (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos része). A KIVA választás további feltétele, hogy az adóévet megelőző két naptári évben az adóalany adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel. Kapcsolt vállalkozások adatait egybe kell számítani! [Katv. 16.§ (2)-(3) bekezdései]

5 Bejelentkezés és annak visszavonása
KIVA alanyiság a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik. Már működő adózó X A KIVA alanyiság választásának bejelentése, a bejelentést követő 30 napon belül visszavonható. X

6 Bejelentkezés és annak visszavonása
A KIVA alanyiság választásának bejelentése, a bejelentést követő 30 napon belül visszavonható. X

7 KIVA alanyiság megszűnik
az 500 millió forint bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal; a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal; ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg, a megszűnés napjával; az adóalany egyesülését, szétválását megelőző nappal; az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerős mulasztási bírság jövedéki bírság került megállapításra; az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával; a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalanynak a nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot; a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt. [Katv. 19. § (5) bekezdés]

8 KIVA alanyiság évközi megszűnése
A KIVA alanyiság a megszűnést követő 24 hónapon belül ismételten nem választható. X

9 KIVA alanyiság évközi megszűnése
A KIVA alanyiság a megszűnést követő 24 hónapon belül ismételten nem választható.

10 KIVA alanyiság év végi megszűnése
A KIVA alanyiság azon adóév utolsó napjáig áll fenn, amely adóévben az adóalany bejelenti, hogy adókötelezettségeit nem a Katv. szabályai szerint teljesíti. A bejelentést legkorábban az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet megtenni (15T203KV). A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. [Katv. 19. § (2) bekezdés]

11 ? KIVA mértéke A KIVA mértéke az adó alapjának 16 %-a
A KIVA alanya mentesül: a 10 % társasági adó, a 27 % szociális hozzájárulási adó, és a 1,5 % szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. [Katv. 21. §] ? TAO KIVA

12 Számviteli alapelvek A III. Fejezetet az Szt. rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban kell értelmezni. Az Szt. előírásaitól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történő eltérés nem eredményezheti az adókötelezettség változását. A kisvállalati adó alanya az Szt. hatálya alá tartozik. [Katv. 15. §]

13 KIVA alapja - ± = + a) pénzeszközök a 2014-es beszámoló alapján
pénzeszközök a 2013-as beszámoló alapján korrekciós tételek (kívülre helyezett pénzeszköz növeli, kívülről bejött pénzeszköz csökkenti, nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyon növeli) = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény (+,-) b) + személyi jellegű kifizetések adóalap x 16 % [de minimum b) ] [Katv. 20. § (1)-(2) bekezdései]

14 KIVA alapja (EVA-ból átjelentkező)
pénzeszközök a 2014-es beszámoló alapján - pénzeszközök Szt. 2/A.§ (4) nyitó mérleg alapján korrekciós tételek (kívülre helyezett pénzeszköz növeli, kívülről bejött pénzeszköz csökkenti, nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont vagyon növeli) = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény (+,-) b) + személyi jellegű kifizetések adóalap x 16 % [de minimum b) ] [Katv. 20. § (1)-(2) bekezdései]

15 KIVA alapja (ügyvédi iroda)
Ügyvédi iroda az adóalap számítást azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy esetében nem minősül pénzeszköznek az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz (így az „idegen” pénzeszköz nem kerül beszámításra a KIVA alapba). Az ügyvédi letétre, banktól kapott kamat nem minősül „idegen” pénzeszköznek, a KIVA alap számításakor figyelembe kell venni. Az ügyvédi letétre banktól kapott kamat, letevő részére történő továbbutalása, szintén figyelembe veendő a KIVA alap meghatározásakor. [Katv. 20. § (1)-(2) bekezdései]

16 Személyi jellegű kifizetés
A KIVA alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben (ide nem értve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményt). A személyi jellegű kifizetéseket nem azok pénzügyi teljesítésekor, hanem a számviteli elszámoláskor kell figyelembe venni. (Alkalmi munkavállalónak kifizetett bér Tbj. szerint járulékalapot képez.) [Katv. 20. § (3) bekezdés]

17 (pénzeszköz változáshoz kapcsoló)
Korrekciós tételek (1) Csökkentő Növelő (pénzeszköz változáshoz kapcsoló) hitel vagy kölcsön felvétele, hitel vagy kölcsön törlesztésekor a felvételkor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része, nyújtott kölcsön törlesztésekor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, hitel vagy kölcsön nyújtása, kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, törlesztése esetén a csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén a vásárlásakor növelő tételként elszámolt összeg arányos része, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy tulajdoni részesedés jelentő befektetés vásárlása jegyzett tőke emelése (tőke bevonás) tőkekivonás (jegyzett tőke leszállítás) kapott osztalék és osztalékelőleg elsz. kiadott előleg visszafizetése osztalék-, osztalékelőleg fizetése elszámolásra kiadott előleg kisvállalati adó visszatérítése. kisvállalati adó-, adóelőleg fizetése.

18 Korrekciós tételek (2) Nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő, vállalkozásból kivont vagyonnak minősül, és a pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli, a következők alapján teljesített pénzeszköz kifizetés: [Katv. 20. § (6) bekezdés]

19 Korrekciós tételek (2) végleges pénzeszközátadás,
50 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű szolgáltatás igénybevétele, eszköz beszerzése, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel, a Tbj. rendelkezései szerinti megállapodás alapján egészségbiztosítási járulék megfizetése, kiadás, amely a BTK. alapján vesztegetés, befolyással üzérkedés stb. bűncselekmény alapján lett kifizetve és azt jogerős bírósági ítélet megállapította, az ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés, az adóalanyiság időszakát megelőző időszakra megállapított, az adóalanyiság időszaka alatt teljesített adófizetési kötelezettség (kivéve Áfa), továbbá az adóalanyiság időszakában bármely időszakra megállapított és megfizetett bírság, pótlék, valamint az e törvény alapján megfizetett adó és adóelőleg (KIVA-s időszakot megelőző időszakra vonatkozóan visszatérített adó csökkenti), alultőkésítési szabály. [Katv. 20. § (6), (20) bekezdései]

20 Korrekciós tételek (3) Nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő, vállalkozásból kivont vagyonnak minősül, és a pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli, a következők alapján elszámolt ráfordítás: [Katv. 20. § (7) bekezdés]

21 Korrekciós tételek (3) a térítés nélküli eszközátadás,
behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, kivéve - ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy - ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll, a térítés nélküli eszközátadás, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás, eszköz hiányának elszámolása, tartozás térítés nélküli átvállalása. [Katv. 20. § (7) bekezdés]

22 Korrekciós tételek (4) Ha kapcsolt vállalkozással kötött szerződésben (megállapodásban) olyan ellenérték lett meghatározva, amely nem felel meg a szokásos piaci árnak, - az (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól függetlenül, és függetlenül attól, hogy az ügylet az adózó pénzeszközeinek változásával jár-e - az adóalapot a szokásos piaci ár és az ügyleti érték különbségével módosítani kell. A szokásos piaci árat a Tao. tv-ben meghatározott módszer szerint kell megállapítani. [Katv. 20. § (8) bekezdés]

23 Elhatárolt veszteség (1)
pénzeszköz változás korrekciós tételek = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések adóalap Ha a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény bármely adóévben negatív, akkor ezzel az összeggel csökkenthető a következő adóévek pozitív pénzforgalmi szemléletű eredménye (nem a KIVA alapja). Elhatárolt veszteségként vehető figyelembe továbbá, a társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adóalapnak az a része is, ami társasági adóalap csökkentésként korábban még nem került elszámolásra. Az elhatárolt veszteség összege – keletkezésük sorrendjének megfelelően – fő szabály szerint 10 év alatt egyenlő részletekben használható fel. [Katv. 20. § (9) – (10), (12) bekezdései]

24 Veszteség elhatárolás (2)
pénzeszköz változás korrekciós tételek = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések adóalap ÚJ ESZKÖZ beruházásokkal összefüggésben alkalmazható sajátos szabály alapján a KIVA alapot - akár nullára is - lehet csökkenteni ! Az elhatárolt veszteség terhére csökkenthető a következő adóévek adóalapja a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett - tárgyi eszközökkel (beruházással), - szellemi termékekkel, - kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegével (adózó döntése). [Katv. 20. § (11) bekezdés]

25 Veszteség elhatárolás (3)
Ha az adózó KIVA alanyisága 10 éven belül megszűnik, akkor a KIVA alatt keletkezett – még nem érvényesített - elhatárolt veszteséget nem vihető tovább. A KIVA alanyiságot megelőző időszakban keletkezett veszteség érvényesítése, ha az adózó a Tao. tv. hatálya alá tér vissza tovább folytatható, a Tao. tv. szerinti szabályok figyelembevételével. A január 1-jén vagy azt követően kezdődő adóévekben keletkezett veszteség a keletkezés évét követő 5 adóévben használható fel [Tao. tv. 17. § (1) bekezdés]. a között keletkezett veszteség a én hatályos előírások szerint, legkésőbb ét magában foglaló adóévekben érvényesíthető [Tao. tv. 29/A. § (6) bekezdés].

26 Adó-, adóelőleg bevallása
Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és az adóévet követő év május 31-ig bevallja (’KIVA nyomtatványon). Adóalanyiság év közbeni megszűnése esetén, a megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani a bevallást. Az adózó az adóelőleg megállapítás, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesz eleget. (Katv. 22. §, 23. §)

27 Adónemek közötti áttérés (1)
TAO KIVA TAO A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Az adóalanyiság – jogszabály alapján történő - megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik. [Katv. 19. § (1), (5), (7) bekezdései]

28 Adónemek közötti áttérés (2)
TAO KIVA TAO A társasági adó alanya KIVA választása esetén a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályait alkalmazza. Az adózó választása szerint nem alkalmazza a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket: - beruházási kedvezménnyel, létszámnövekmény kedvezménnyel, fejlesztési tartalék visszafizetésével, kisvállalkozások adókedvezményével, számított nyilvántartási érték és könyv szerinti érték különbözetével kapcsolatosan, ha a Katv. szerinti adóalanyisága időszaka alatt a Tao. tv. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával nem terhelné az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az adó megfizetésének kötelezettsége. [Katv. 27. §, 28. §]

29 Adónemek közötti áttérés (3)
TAO KIVA TAO Az az adózó, aki nem alkalmazza a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályokat a felsorolt kedvezményekkel kapcsolatosan, de a feltételeknek (később) nem felel meg, a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évéről benyújtott bevallásában vallja be (14KIVA lap). [Katv. 28. §]

30 Adónemek közötti áttérés (4)
TAO KIVA TAO A pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóalanyiság időszakát megelőző (bármely) időszakra vonatkozó eredménykimutatásában bevételként, ráfordításként számolt el. [Katv. 20. § (13) bekezdés a) pont] pénzeszköz változás korrekciós tételek = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések adóalap

31 Adónemek közötti áttérés (5)
TAO KIVA TAO Az adóalap megállapítása során csökkentő tételként kell figyelembe venni az olyan KIVA alanyiságot megelőző adóévben teljesített kifizetést, amely a KIVA alanyiság időszakára vonatkozik, és az adóévet megelőző adóévre vonatkozó eredménykimutatásban költségként, ráfordításként nem került elszámolásra. [Katv. 20. § (15) bekezdés] pénzeszköz változás korrekciós tételek = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések adóalap

32 Adónemek közötti áttérés (6)
TAO KIVA TAO Amennyiben a KIVA alanyiság első adóéve zárókészlet állományának értéke nem éri el a KIVA alanyiságot megelőző adóév zárókészlet állományának értékét, a különbözet összege csökkenti a pénzforgalmi szemléletű eredményt. [Katv. 20. § (17) bekezdés] pénzeszköz változás korrekciós tételek = korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény + személyi jellegű kifizetések adóalap

33 Adónemek közötti áttérés (7)
TAO KIVA TAO A KIVA alanyiság megszűnésének adóévére vonatkozó pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli a KIVA alanyiság időszakára vonatkozó, be nem folyt bevétel összege (ideértve az időbeli elhatárolást is), a KIVA alanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetés, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, a KIVA alanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet értéke. [Katv. 20. § (18) bekezdés]

34 Adónemek közötti áttérés (8)
TAO KIVA TAO A KIVA alanyiság megszűnésének adóévére vonatkozó pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a KIVA alanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozó, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (ideértve az időbeli elhatárolást is). [Katv. 20. § (19) bekezdés]

35 Adónemek közötti áttérés (9)
TAO KIVA TAO A KIVA alanyiság megszűnését követő 60 napon belül, a Tao. tv. hatálya alá történő visszajelentkezés esetén az adózó köteles a megszűnést követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. [Tao. tv. 26. § (13) bekezdés]

36 Példa: (eFt) TAO KIVA Megnevezés Összeg TAO KIVA Bevétel: 180 000
Költség, ráfordítás: - ebből személyi jellegű kifizetés (bruttó bérek): 17 000 Profit (társasági adó alap): 33 000 Nyitó pénzkészlet: 22 000 Záró pénzkészlet: 28 000 Társasági adó (adóalap után 10 %) 3 300 Szociális hozzájárulási adó (bruttó bér után 27 %) 4 590 Szakképzési hozzájárulás (bruttó bér után 1,5 %) 255 Adófizetés (TAO): 8 145 Pénzforgalmi szemléletű eredmény 6 000 Személyi jellegű kifizetések Összes KIVA alap: 23 000 Adófizetés (KIVA): 3 680 TAO KIVA Forrás: Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő, Adó – Adó Online

37 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések