Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzési hozzájárulás Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és –tájékoztatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzési hozzájárulás Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és –tájékoztatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 Szakképzési hozzájárulás Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és –tájékoztatási Főosztály

2 A kötelezettek köre I. Szakképzési hozzájárulásra kötelezett - a belföldi székhelyű  gazdasági társaság, kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, valamint az iskolaszövetkezetet,  állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, közös vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - kivéve a víziközmű-társulatot -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat,  ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda,  Szja-ban meghatározott egyéni vállalkozó,  egyéni cég.

3 Kötelezettek köre II.  Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.  Az átalányadózó hozzájárulásra kötelezettnek elszámolási és bevallási kötelezettsége nincs, a szakképzési hozzájárulást az átalányadó megfizetésével teljesíti.  KATA, KIVA adóalanyok,  Evások

4 Nem köteles szakképzési hozzájárulást fizetni  a) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet,  b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után,  c) az egyéni vállalkozó a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,  d) az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját, valamint  e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

5 A szakképzési hozzájárulás alapja és mértéke A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. szociális hozzájárulási adóalap: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. § (2) bekezdés a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, a 455. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott adóalap, valamint a 457. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap. A 457. § (1) bekezdés alkalmazása során e törvény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon jogi személyt, aki a 2. § (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett. Adóalap korrekció!! 27%-os kedvezmények.  A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alap 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

6 A kötelezettség megállapítása A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást a naptári évre állapítja meg. A szakképzési hozzájárulás kiszámításához  a) a számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában,  b) az a) pont alá nem tartozó egyéb hozzájárulásra kötelezettnek az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában,  c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania.

7 A hozzájárulás kötelezettség teljesítése A szakképzési hozzájárulás teljesíthető A szakképzési hozzájárulás teljesíthető  a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre  aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy  ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével,  az államilag támogatott létszám tekintetében gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre külső képzőhelyen hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor.  Saját munkavállaló képzése.

8 A bruttó kötelezettség csökkentése A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét  a) 2012. és 2013. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alap normatíva alapján,  Normatíva mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény tartalmazza.  Az erről szóló kormányrendeletben (280/2011. (XII. 20.) meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: csökkentő tétel) csökkentheti.

9 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai I.  Ha a kötelezett tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló törvényben meghatározott és a tanulószerződésben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezettel vagy szakképző intézménnyel (a továbbiakban együtt: teljesítési megbízott), akihez gyakorlati képzésre átirányíthatja a tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződésben meghatározott gyakorlati képzési idő legfeljebb 50%-a lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettel szemben. A teljesítési megbízott az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentő tételt.

10 A tanulószerződés alapján szervezett gyakorlati képzés szabályai II.  Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesíthet csökkentést.  Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az Art. önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.

11 Kötelezettség csökkentő tétel  Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani.  A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.  A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

12 Kötelezettség csökkentés II. tanulószerződés alapján  A csökkentő tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan - amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összege és a mellékletben szereplő, a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmánkénti súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni. 1993. évi LXXVI. törvény szerint indított képzésnél 1. sz. melléklet, 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint indított képzések esetén 2. sz. melléklet 1993. évi LXXVI. törvény szerint indított képzésnél 1. sz. melléklet, 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint indított képzések esetén 2. sz. melléklet

13 Kötelezettség csökkentés III.  Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.  Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

14 Kötelezettség csökkentés IV.  A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani.  A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.  A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

15 A kötelezettség csökkentés és a visszatérítés korlátja Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakképzésről szóló törvény együttműködési megállapodásra vonatkozó szabályaiban meghatározott időtartamot meghaladó mértékben vállal kötelezettséget és tanulószerződéssel nem rendelkezik.  A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés.

16 Saját munkavállaló képzési költsége  Feltétel:  Havonta 45 fő tanulószerződéses tanuló képzése,  Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.  (jogvesztő határidő: 2014. január 12.)

17 mértéke  A tanulószerződésre elszámolt csökkentő tétel, max: a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka.  21/2013. (I. 18.) NGM rendelet

18 Elszámolás  E+T>/=B 0 és az E>/= B 0 akkor csak a T vehető figyelembe a visszaigénylésnél,  E+T>B 0 és az E /= T, akkor a B 0 kötelezettségig lehet csökkenteni,  E+T>B 0 és az E B 0 és az E { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/7/1961381/slides/slide_18.jpg", "name": "Elszámolás  E+T>/=B 0 és az E>/= B 0 akkor csak a T vehető figyelembe a visszaigénylésnél,  E+T>B 0 és az E /= T, akkor a B 0 kötelezettségig lehet csökkenteni,  E+T>B 0 és az E B 0 és az E /=B 0 és az E>/= B 0 akkor csak a T vehető figyelembe a visszaigénylésnél,  E+T>B 0 és az E /= T, akkor a B 0 kötelezettségig lehet csökkenteni,  E+T>B 0 és az E B 0 és az E

19 Felsőfokú szakképzés  Ha a kötelezett felsőfokú szakképzés keretében gyakorlati képzés szervezésével teljesítette hozzájárulási kötelezettségét, és a gyakorlati képzésre  a) együttműködési megállapodás alapján került sor, az együttműködésre vonatkozó szabályok szerinti csökkentést kell alkalmazni,  b) hallgatói szerződés alapján került sor, a tanulószerződésre vonatkozó csökkentést kell alkalmazni.

20 Bevallás és befizetés  08-as bevallásban  A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet.  Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a gyakorlati képzésre, saját munkavállaló képzésére megállapított csökkentő tétel időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető.  Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli azt.  A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

21  Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakképzési hozzájárulás Matlné Kisari Erika NAV, Ügyfélkapcsolati és –tájékoztatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések