Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2015. március 19-20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2015. március 19-20."— Előadás másolata:

1 Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2015. március 19-20.

2 2015. április 1. Bányakapitányságok beolvadása a megyei kormányhivatalokba.

3  Államreform Program – átfogó intézkedéssorozat a modern, ügyfélbarát közigazgatás bevezetésére. Egyik eleme a közigazgatási szervezetrendszer felülvizsgálata.  Első körös területi integráció: 2011. január 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása, 14 területi államigazgatási szerv beintegrálásával együtt (szakigazgatási szervezeti rendszer kialakítása).  2013. január 1-jétől a járások kialakítása, járási hivatalok felállítása.  Kormányablakok.

4 Többek között az alábbi célkitűzések:  Az állami humántőke reformja (pl.: az állami szférában foglalkoztatottak létszámának intézményi szintű felülvizsgálata, közszolgálati életpályamodell kidolgozása és bevezetése; a személyi szakmai átjárhatóság megteremtése).  Az állami szolgáltatások, az állami ügyintézés reformja (pl.: kormányablakok országos hálózatának kiépítése; adminisztratív terhek radikális csökkentése).  A területi közigazgatás átalakításának folytatása, így o a szakigazgatási szervek működési és szervezeti kereteinek hatékonyabbá tétele; o a kormányhivatali szervezetrendszeren kívül eső területi államigazgatási szervek - ide nem értve a rendvédelmi és adóigazgatási szerveket - kormányhivatalokba történő integrálása.

5  1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal a Kormány a program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozására javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenység elvégzésére létrehozta és működteti az Államreform Bizottságot.  A Bizottság 2014. november 25-én tartott ülésén elfogadta az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést, amely a második körös integrációt alapozta meg.

6  1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat: területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről. o A Kormány egyetértését fogalmazta meg egyes szervek, illetve egyes feladat- és hatáskörök kormányhivatalokba integrálásával. o 2015. március 1-jéig a vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálatára, és az integráció lefolytatására kötelezte az érintett tárcák minisztereit.

7  2015. évi VI. törvény az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról.  2015. április 1-jén lép hatályba. o A törvényi szinten megjelenő szervi elnevezések módosítása, szervezeti változások megalapozása. o Ket. módosítása a szakkérdés vizsgálata tekintetében. o A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása.

8  T/3115. számú törvényjavaslat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról. o Köztársasági elnöki aláírás előtt, 2015. április 1-jén lépne hatályba. o A kormányhivatalon belüli szakhatósági rendszer megszüntetésével összefüggő módosítások. o Átmeneti rendelkezések megalkotása a folyamatban lévő eljárásokban.

9  Kapcsolódó módosítások kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szinteken.  A Kormány 2015. március 18-i ülésének napirendjén. o Az érintett hatóságokkal kapcsolatos statuáló rendeletek átalakítása. o A szakkérdések vizsgálatára, illetve szakhatósági rendszer átalakítására vonatkozó eljárási szabályok bevezetése. o Elnevezések módosítása.

10 Külső integráció Egyes területi szervek beolvadása a kormányhivatalba (bővítés).  Bányakapitányságok (91 fő)  Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (884 fő)  Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatai.  OEP területi hivatalainak baleseti megtérítéssel, illetve a keresőképesség/keresőképtelenség vizsgálatával összefüggő feladatai.  BÁH anyakönyvezéssel összefüggő feladatai. Összesen 2093 főt érint. Belső integráció A kormányhivatalok szervezeti és működési rendszerének átalakítása, hatékonyabbá tétele. A szakigazgatási szervek főosztályokká, osztályokká alakítása a kormányhivatalon belül (átalakítás).  Például: Egészségbiztosítási szakigazgatási szervből Társadalombiztosítási Főosztály.

11  A bányakapitányságok megszűnnek, az MBFH-nak nem lesznek a továbbiakban területi szervei.  A bányafelügyelet első fokú hatásköreinek címzettje a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel a kormányhivatalok lesznek.  A bányakapitányságok jogutódja a kormányhivatal lesz.  Teljes körű jogutódlás: o A bányakapitányságok teljes létszámának átvétele. o A bányakapitányságok használatában lévő valamennyi ingatlan és ingóság átvétele.

12

13  Fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatalok új szervezete: egységes hivatalok, megszűnik a törzshivatal/szakigazgatási szervi felosztás.  A feladat- és hatáskörök címzettje a kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető.  Kormányhivatalok irányítása: o Miniszterelnökséget vezető miniszter főszabály szerint. o Ágazati és szakpolitikai kérdésekben a szakmai irányító miniszter közvetlen utasításadási joga.

14  Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (60-160 fő)  7.1. Bányászati Osztály  7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály  7.3. Közlekedési Osztály  7.4. Útügyi Osztály  7.5. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

15 A fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok irányítása április 1-je után A kormányhivatal vezetői struktúrája április 1-je után

16  A nemzeti fejlesztési miniszter, mint szakmai irányító miniszter a kormányhivatal tekintetében o Az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott hatásköröket gyakorolja:  jogszabályban meghatározott esetekben a kormányhivatal döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,  egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,  jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés. o Törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket gyakorol.

17  A bányafelügyelet első fokú hatásköreinek címzettje a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel a kormányhivatalok lesznek.  Az MBFH központi hivatalának viszonya a kormányhivatallal: o Az MBFH másodfokú hatósági feladatai - fellebbezések elbírálása, felügyeleti szervi feladatok megmaradnak. o Közreműködés a szakmai irányító miniszter által folytatott ellenőrzésekben, vizsgálatokban.

18  Változnak az MBFH első fokú hatáskörei: o A közhiteles, illetve egyéb nyilvántartásokat országos szinten az MBFH fogja vezetni. o Geotermikus védőidom megállapítása. o Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozóan bányatelek megállapítása. o Szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások lefolytatása. o Bányajáradék önbevallás és fizetési kötelezettség ellenőrzése. o Bányaművelési térképek ellenőrzése.

19 MBFH Bányakapitányság Első fokú eljárás Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság Bírósági felülvizsgálat Másodfokú eljárás

20  Kormányhivatalon belül megszűnik a szakhatósági eljárás, bevezetésre kerül a szakkérdés vizsgálatának intézménye.  Átlátható, ezért jobban irányítható és optimalizálható, szervezeten belüli belső eljárásrend.  A bruttó ügyintézési idők csökkenek, hiszen a szakhatósági eljárások ezután integráltan kerülnek elintézésre  Nem lesz lehetőség az egyes szakhatóságok részéről külön-külön hiánypótlási felhívás kiadására, az eljárás felfüggesztésére, kiesik szakigazgatási szervek közötti postázás, az iktatás, a kiadmányozás ideje, ezek ugyanis mind a belső adminisztráció részét fogják képezni.

21 MBFH Kormányhivatal Bírósági felülvizsgálat Első fokú eljárás Másodfokú eljárás Szakkérdés vizsgálata saját hatáskörben Másodfokú szakhatóság Első fokú szakhatóság Szakértő kirendelése Nem szakmai irányítás

22  A kormányhivatal ügyintézési határideje 30 nap.  A jogszabályban meghatározott szakkérdéseket a kormányhivatal saját hatáskörében vizsgálja.  Amennyiben nem rendelkezik a szakkérdés vizsgálatára megfelelő szakértelemmel, úgy másik kormányhivataltól kérheti a szakértelemmel rendelkező ügyintéző kirendelését.  Az igazgatási szolgáltatás díjakat a kormányhivatal hatáskörébe tartozó első fokú eljárásért a kormányhivatalnak kell befizetni.

23  Egységes hatósági eljárás  Szakkérdések gyorsabb, egyszerűbb vizsgálata  Egyszerű kormányhivatali szerkezet, kevesebb vezetői szint és pozíció, olcsóbb működés  Rövidebb idő alatt meghozott hatósági határozat  Ágazati széttagoltság csökkenése  Generalista szakemberállomány irányába elmozdulás  Gyorsabb reagálású kormányhivatali szervezet

24  Államreform III. program? – központi közigazgatás felülvizsgálata.  Új közigazgatási eljárási kódex?  Közigazgatási perjog felülvizsgálata, önálló közigazgatási perrendtartás előkészítése - 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat.  Új közszolgálati életpálya-modell bevezetése – 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat.

25 Jó szerencsét!


Letölteni ppt "Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2015. március 19-20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések