Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Médiaszabályozás. Médiaszabályozás A véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit jelöli kiA véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Médiaszabályozás. Médiaszabályozás A véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit jelöli kiA véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit."— Előadás másolata:

1 Médiaszabályozás

2 Médiaszabályozás A véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit jelöli kiA véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit jelöli ki Tiltás / Engedés / TámogatásTiltás / Engedés / Támogatás Miért kell szabályozni? Miért kell szabályozni?  koncentrált médiatérben magánvállalatok szabályai érvényesülnek (v.ö.: gazdasági cenzúra)  koncentrált médiatérben magánvállalatok szabályai érvényesülnek (v.ö.: gazdasági cenzúra)  nem biztos, hogy létrejön a szabad véleménynyilvánítás, a sokszín ű ség, az egyéni/közösségi érdekek valós védelme  nem biztos, hogy létrejön a szabad véleménynyilvánítás, a sokszín ű ség, az egyéni/közösségi érdekek valós védelme  aktív állami lépések szükségesek  aktív állami lépések szükségesek

3 Médiaszabályozás 3 f ő szabályozási forma jelenleg: Általános szabályok (Ptk., Btk., stb.) + Platformalapú szabályok (nyomtatott / elektronikus média) + Ön szabályozás3 f ő szabályozási forma jelenleg: Általános szabályok (Ptk., Btk., stb.) + Platformalapú szabályok (nyomtatott / elektronikus média) + Ön szabályozás A három legf ő bb nehézséget napjainkban a joghatóság meghatározhatatlansága, a lanyha érvényesíthet ő ség és a gyors fejl ő dés teszi ki. (Koltay)A három legf ő bb nehézséget napjainkban a joghatóság meghatározhatatlansága, a lanyha érvényesíthet ő ség és a gyors fejl ő dés teszi ki. (Koltay)

4 Médiaszabályozás – A Jöv Ő Platformfüggetlen szabályozásPlatformfüggetlen szabályozás Platformszabályozás helyett tartalomszabályozásPlatformszabályozás helyett tartalomszabályozás Önszabályozás meger ő södéseÖnszabályozás meger ő södése

5 Médiaszabályozás Modern társadalmi körülmények között a jogrendszer többé- kevésbé homogén jogágakra osztható fel (alkotmányjog, BJ, PJ, közigazgatási jog, stb.)  ‘Klasszikus jogági felosztás’Modern társadalmi körülmények között a jogrendszer többé- kevésbé homogén jogágakra osztható fel (alkotmányjog, BJ, PJ, közigazgatási jog, stb.)  ‘Klasszikus jogági felosztás’ XX. század második fele: olyan komplex jogágak megjelenése, amelyek több jogág eszközeit, szabályait elegyítik  ‘Keresztülfekv ő jogágak’XX. század második fele: olyan komplex jogágak megjelenése, amelyek több jogág eszközeit, szabályait elegyítik  ‘Keresztülfekv ő jogágak’ Fogyasztóvédelmi jogFogyasztóvédelmi jog Környezetvédelmi jogKörnyezetvédelmi jog VersenyjogVersenyjog (Szladits 1938: munkajog)(Szladits 1938: munkajog) Sajtó/médiajogSajtó/médiajog Nehezen körül/lehatárolható (pl. MTVA Zrt.)Nehezen körül/lehatárolható (pl. MTVA Zrt.)

6 Média területére vonatkozó fontosabb jogforrások Közvetett: Alaptörvény Btk. (1978. évi IV. törvény  2013. évi C. törvény) (rágalmazás, becsületsértés) Ptk. (1959. évi IV. törvény  2013. évi V. törvény) Gt. (2006. évi IV. törvény  2013. évi V. törvény) (tevékenység általában gazdasági formában kerül kifejtésre) Egyesülési jogról szóló tv. (1989. évi II. törvény  2011. évi CLXXV. törvény) (alapítvány, egyesület) Szerz ő i jogról szóló tv. (1999. évi LXXVI. törvény) (szerz ő i és szomszédos jogok) 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységr ő l Eljárási: Pp, Be, PnP Közvetlen: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet ő szabályairól 2007. évi LXXIV. törvény a m ű sorterjesztés és digitális átállás szabályairól 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésr ő l 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg ő szolgáltatások egyes kérdéseir ő l

7 Médiaszabályozás 1990 el ő tt Rendszerváltás el ő tt: egypártrendszer, tudatos alulszabályozottság - MR+MTV monopólium - Formális deklarációk a sajtószabadságról „A Magyar Köztársaság Alkotmánya biztosítja a sajtószabadságot. Mindenkinek joga van a sajtó útján közölni nézeteit, alkotásait, amennyiben azok nem sértik a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét.” (1986. évi II. törvény a sajtóról)

8 Médiaszabályozás 1990 el ő tt Gálik Mihály, Halmai Gábor, Hirschler Richárd, Lázár Guy (1988): Javaslat a sajtónyilvánosság reformjára „Induljon széles kör ű vita szakmai és a közvélemény bevonásával nyilvánosság jelenlegi szerkezetének és a tömegkommunikáció rendszerének reformjáról. Abszurdabb dolgot nehezen lehetne elképzelni a nyilvánosság reformjáról folytatott zártkör ű eszmecserénél.”

9 Médiaszabályozás Rendszerváltás után: médiajog csak ott létezhet, ahol van szabad véleménynyilvánítás + szabad sajtó -Új alapokon nyugvó szabályozás igénye merült fel -Nem történt egységes kódexbe foglalás (önmagában ez nem problematikus) -DE: joghézagok, ellentmondások, diszharmónia

10 Médiaszabályozás 1990-1996 2/3-os törvények rendszere (MDF-SZDSZ paktum, 1990. április 29.)2/3-os törvények rendszere (MDF-SZDSZ paktum, 1990. április 29.) ‘ Gyenge/kis kétharmados ’/ ‘ Er ő s/nagy’ kétharmados törvények‘ Gyenge/kis kétharmados ’/ ‘ Er ő s/nagy’ kétharmados törvények Nagykétharmados  összes OGY képvisel ő 2/3: Alkotmány, LB, ÁSZ, önkormányzatiság, ombudsman, nemzetközi szerz ő dések, szükség/rendkívüli/hadiállpotNagykétharmados  összes OGY képvisel ő 2/3: Alkotmány, LB, ÁSZ, önkormányzatiság, ombudsman, nemzetközi szerz ő dések, szükség/rendkívüli/hadiállpot Kiskétharmados  jelenlév ő OGY képvisel ő k 2/3: jogalkotás rendje, képvisel ő k, házszabály, országos népszavazás, médiatv. (Alk. 61. § (4))Kiskétharmados  jelenlév ő OGY képvisel ő k 2/3: jogalkotás rendje, képvisel ő k, házszabály, országos népszavazás, médiatv. (Alk. 61. § (4))

11 Médiaszabályozás 1990-1996 „A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletér ő l, valamint vezet ő inek kinevezésér ő l, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezésér ő l, illet ő leg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlév ő országgy ű lési képvisel ő k kétharmadának szavazata szükséges.”„A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletér ő l, valamint vezet ő inek kinevezésér ő l, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezésér ő l, illet ő leg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlév ő országgy ű lési képvisel ő k kétharmadának szavazata szükséges.” 2/3-os törvények rendszere: + konszenzus igénye - politikai állapotok2/3-os törvények rendszere: + konszenzus igénye - politikai állapotok

12 Médiaszabályozás 1990-1996 Médiaháború (1990-1994) (  Haraszti M.: két médiaháború, 2.: 1998-2002)Médiaháború (1990-1994) (  Haraszti M.: két médiaháború, 2.: 1998-2002) 37/1992. (VI. 10.) AB határozat: „az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgy ű lés elmulasztotta az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében meghatározott jogalkotói feladatát. Ezért az Alkotmánybíróság felhívja az Országgy ű lést, hogy a közszolgálati rádió és televízió felügyeletér ő l, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezésér ő l, illet ő leg a rádióval és televízióval kapcsolatos tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvényt vagy törvényeket 1992. november 30-ig alkossa meg.”37/1992. (VI. 10.) AB határozat: „az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgy ű lés elmulasztotta az Alkotmány 61. § (4) bekezdésében meghatározott jogalkotói feladatát. Ezért az Alkotmánybíróság felhívja az Országgy ű lést, hogy a közszolgálati rádió és televízió felügyeletér ő l, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezésér ő l, illet ő leg a rádióval és televízióval kapcsolatos tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvényt vagy törvényeket 1992. november 30-ig alkossa meg.”

13 Médiaszabályozás 1990-1996 1991. augusztus 21.: Tilos Rádió1991. augusztus 21.: Tilos Rádió Els ő tervezet 1992. december 30-án elbukott (duális rendszer)Els ő tervezet 1992. december 30-án elbukott (duális rendszer) 269 módosító és 30 kapcsolódó indítványt nyújtottak be a képvisel ő k, így azt is nehéz volt követni, hogy éppen mir ő l is szavaznak.269 módosító és 30 kapcsolódó indítványt nyújtottak be a képvisel ő k, így azt is nehéz volt követni, hogy éppen mir ő l is szavaznak. Országgy ű lési Napló: „Sz ű rös Mátyás elnök: Kimondom a határozatot: az Országgy ű lés igen szavazat nélkül, 122 ellenszavazattal, 170 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem fogadta el. (Szórványos taps.)”Országgy ű lési Napló: „Sz ű rös Mátyás elnök: Kimondom a határozatot: az Országgy ű lés igen szavazat nélkül, 122 ellenszavazattal, 170 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem fogadta el. (Szórványos taps.)”

14 Médiaszabályozás 1990-1996 1995: Politikai kompromisszumok miatt a törvény alapszerkezete teljesen megváltozott, pár jól kidolgozott rész maradt csak meg a korábbi szakért ő i anyagokból1995: Politikai kompromisszumok miatt a törvény alapszerkezete teljesen megváltozott, pár jól kidolgozott rész maradt csak meg a korábbi szakért ő i anyagokból Megszületés körülményei: Molnár Péter, Beszél ő, 1998/4. számMegszületés körülményei: Molnár Péter, Beszél ő, 1998/4. szám 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról Toldozott, foldozott politikai törvényToldozott, foldozott politikai törvény Nem koherens törvény (v.ö.: kódex)Nem koherens törvény (v.ö.: kódex) Háromosztatú médiarendszer létrejötteHáromosztatú médiarendszer létrejötte M ű sorszolgáltató M ű sorszolgáltató

15

16

17 „Kereskedelmi” Közszolgálati / Közműsorszolgáltató Nem nyereségérdekelt Országos√√X Körzeti√√√ Helyi√√√

18 Új Médiatörvény? (A)DÁS (2007 február)(A)DÁS (2007 február) 2007. évi LXXIV. törvény a m ű sorterjesztés és a digitális átállás szabályairól (Dtv., 2007 június)  az Rttv. „hírközléstelenítése”2007. évi LXXIV. törvény a m ű sorterjesztés és a digitális átállás szabályairól (Dtv., 2007 június)  az Rttv. „hírközléstelenítése” NAMS (2007 ő sz)NAMS (2007 ő sz) Miniszterelnöki Hivatal Audiovizuális Média Kormánybiztossága (MeH AMK, 2007 október)Miniszterelnöki Hivatal Audiovizuális Média Kormánybiztossága (MeH AMK, 2007 október) NAMS jogalkotási koncepció (2008 január)NAMS jogalkotási koncepció (2008 január) Kormánybiztosság feloszlatása (2008 március)  ezután szüneteltek a hivatalos politikai egyeztetések isKormánybiztosság feloszlatása (2008 március)  ezután szüneteltek a hivatalos politikai egyeztetések is

19 Új Médiatörvény? Javaslat a médiaszolgáltatásokról szóló törvény egy lehetséges tervezetéhez – v1: 2008. november, v2: 2008. december, v3: 2009. február, v4: 2009. júniusJavaslat a médiaszolgáltatásokról szóló törvény egy lehetséges tervezetéhez – v1: 2008. november, v2: 2008. december, v3: 2009. február, v4: 2009. június Megváltoztatására kicsi volt a politikai realitás (2/3)Megváltoztatására kicsi volt a politikai realitás (2/3) v4 = v3, törvényjavaslat, tárgysorozatba vételét az Országgy ű lés kulturális és sajtóbizottsága kilenc igen és kilenc tartózkodással elutasítottav4 = v3, törvényjavaslat, tárgysorozatba vételét az Országgy ű lés kulturális és sajtóbizottsága kilenc igen és kilenc tartózkodással elutasította

20 Új médiaszabályozás Társadalmi vita szinte teljes hiányaTársadalmi vita szinte teljes hiánya 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet ő szabályairól (2010. november)2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet ő szabályairól (2010. november) 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (2010. december)2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (2010. december) Háromosztatú rendszer megtartásaHáromosztatú rendszer megtartása Médiaszolgáltató Médiaszolgáltató

21

22 KereskedelmiKözszolgálatiKözösségi Országos√√X Körzeti√√√ Helyi√√√

23


Letölteni ppt "Médiaszabályozás. Médiaszabályozás A véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit jelöli kiA véleménynyilvánítási szabadság korlátait és garanciáit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések