Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közszolgálati jogviszony tartalma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közszolgálati jogviszony tartalma"— Előadás másolata:

1 A közszolgálati jogviszony tartalma

2 Hogyan kell besorolni a köztisztviselőt?
 A köztisztviselőt a Ktv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.

3 Mikor kell magasabb besorolási fokozatba sorolni a köztisztviselőt?
 A köztisztviselőt –az előírt közszolgálati jogviszonyban töltött idő megszerzését követően – magasabb besorolási fokozatba kell sorolni, ha a)a feladatainak ellátására – a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év kivételével – legalább ,,alkalmas'' minősítést kap, és b) a következő besorolási fokozathoz jogszabályban előírt feltételeket, vagy c) a közigazgatási szerv által írásban meghatározott feltételeket teljesítette.

4 Besorolások: A pályakezdő köztisztviselő gyakornoki besorolást kap.
A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő: a) egy év gyakornoki besorolásban töltött idő után fogalmazó, b) három év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után tanácsos, c) nyolc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető-tanácsos, d) tizenhat év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos, e) huszonöt év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető-főtanácsos besorolást kap.

5 A középiskolai végzettségű köztisztviselő
a) két év gyakornoki besorolásban töltött idő után előadó, b) tizenkét év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főelőadó, c) harmincegy év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főmunkatárs besorolást kap.

6 Ha a köztisztviselő a meghatározott feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, a magasabb besorolási fokozat legalacsonyabb fizetési fokozatába kell sorolni.

7 Ha a következő besorolási fokozathoz jogszabály, illetve a közigazgatási szerv nem írt elő feltételeket, de a köztisztviselő legalább féléves képzési időszak alatt, az adott szervezetben hasznosítható új ismereteket szerez, vagy ,,kiválóan alkalmas'' minősítést kap, illetve kimagasló munkát végez, őt az előírt várakozási idő lejárta előtt eggyel magasabb besorolási fokozat legalacsonyabb fizetési fokozatába lehet sorolni.

8 Ha a vezető-főtanácsos, illetve
a főmunkatárs besorolási fokozatba sorolt köztisztviselő ,,kiválóan alkalmas'' minősítést kap, eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható.

9 Azt a köztisztviselőt, aki
állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői, okleveles közgazdász képesítést, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán oklevelet szerzett, a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába kell sorolni, akkor is, ha közszolgálati jogviszonyban töltött ideje az e besorolási fokozathoz előírt időtartamot nem éri el.

10 Azt a pályakezdő köztisztviselőt, aki bizonyítványát, oklevelét kiváló vagy annak megfelelő minősítéssel szerezte meg, a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába, illetve előadó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába kell sorolni.

11 Ha a köztisztviselő „kevéssé alkalmas” minősítést kap, hogyan kell besorolni?
Ha a köztisztviselő ,,kevéssé alkalmas'' minősítést kap, a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási ideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

12 Milyen címeket adományozhat a hivatali szerv vezetője?
A hivatali szervezet vezetője -a tartósan kiemelkedő munkát végző - felsőfokú iskolai végzettségű, -közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselőnek: címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi,

13 a középiskolai végzettségű köztisztviselőnek:
címzetes főmunkatársi címet adományozhat.

14 Feltételei: Címzetes vezető-tanácsosi cím a legalább 5,
címzetes főtanácsosi cím a legalább 12, címzetes vezető-főtanácsosi cím a legalább 20, címzetes főmunkatársi cím a legalább 18 év közszolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkező köztisztviselőnek adományozható.

15 Nyugdíjazás esetén Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, a besorolására, valamint a cím viselésére, vezetői beosztására utaló megnevezést nyugdíjasként is viselheti.

16 Egyéb adományozható címek:
A hivatali szervezet vezetője szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a feltételekkel rendelkező köztisztviselőnek. Az adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címek számát a közigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg a közigazgatási szerv felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszámának 20%-át.

17 Szakmai tanácsadói cím feltétele:
Szakmai tanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztisztviselőnek;

18 Szakmai főtanácsadói cím:
Szakmai főtanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező „kiválóan alkalmas” minősítésű köztisztviselőnek adományozható.

19 Szakmai tanácsadó és főtanácsadó illetménye:
A szakmai tanácsadó, illetve szakmai főtanácsadó vezetői pótlék nélkül számított főosztályvezető-helyettesi, illetve főosztályvezetői illetményre jogosult.

20 Ha még vezetői megbízással, kinevezéssel is rendelkezik
vezetői illetményre jogosult, ( ha az magasabb, mint a címe alapján számított illetménye.)

21 Fontos! A szakmai (fő)tanácsadói címet ,,kevéssé alkalmas'' minősítés esetén vissza kell vonni. a köztisztviselő a címmel járó illetmény helyett a besorolás szerinti illetményére jogosult.

22 Milyen vezetői megbízása lehet a köztisztviselőnek?
Osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői megbízást kaphat közigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére. Legfeljebb kettő főosztályvezető-helyettesi megbízás – a főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység vezetése nélkül is adható, ha a főosztályvezetőt a főosztály vezetésén túlmenően egyéb rendszeres feladat ellátásával is megbízták, vagy a főosztály létszáma, illetve belső szervezeti tagozódása ezt indokolttá teszi. Megbízás esetén a vezető részére a vezetői beosztással kapcsolatos munkaköri leírását át kell adni.

23 Feltételei: Vezetői megbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. Vezetői megbízást, kinevezést közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező köztisztviselő is kaphat egy alkalommal, azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgát a vezetői megbízástól, kinevezéstől számított egy éven belül le kell tennie. A szakvizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a vezetői megbízás, kinevezés a törvény erejénél fogva megszűnik.

24 A köztisztviselő az előírt feltételek teljesítése esetén vezetői megbízatásának ideje alatt is magasabb besorolási fokozatba lép.

25 Hogyan lehet visszavonni a vezetői megbízást?
A vezetői megbízás határozatlan időre szól, és Külön indoklás nélkül Azonnali hatállyal Visszavonható.

26 Lemondhat –e a vezető a vezetői megbízatásáról?
A megbízásról a köztisztviselő is Bármikor Indoklás nélkül 30 napos lemondási idő megjelenésével Lemondhat. A lemondás érvényességéhez NEM KELL Elfogadó nyilatkozat.

27 A vezetői megbízás visszavonásánál vagy lemondásnál mit kell felajánlani?
Lemondás/visszavonás köztisztviselői munkakört kell felajánlani ( ha van) 5 munkanapon belül nyilatkozik hogy elfogadja –e. Ha nem nyilatkozik (ált. esetben) elutasításnak számít Ha elfogadja új besorolás, új illetmény

28 Ha nincs felajánlható munkakör, vagy nem fogadta el a köztisztviselő…
Vezetői megbízásról lemondás = Közszolgálati jogviszonyról való lemondás

29 Lemondási időpont: A vezetői megbízásról szóló lemondásban megjelölt nap (ha ilyen nincs) lemondás kézbesítésének napja

30 Eljárás : Munkakör jegyzőkönyvi átadás- átvétele köztisztviselő mentesítése a munkavégzés alól ezen időszak alatt átlagkeresetre jogosult

31 Határozott idejű vezetői megbízás
Vezetői kinevezés, megbízás helyettesítés céljából határozott időre is adható. Ez meghosszabbitható.

32

33


Letölteni ppt "A közszolgálati jogviszony tartalma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések