Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HATÁRMENTI PROGRAMOK TERVEZÉSE 2014-2020. 2 HAZAI JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HATÁRMENTI PROGRAMOK TERVEZÉSE 2014-2020. 2 HAZAI JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről."— Előadás másolata:

1 HATÁRMENTI PROGRAMOK TERVEZÉSE 2014-2020

2 2 HAZAI JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11. §-a alapján 2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszüntette. Az NFÜ általános jogutódja a Miniszterelnökség. Jogszabály módosítás folyamatban: A Miniszterelnökség felelős a 2007-2013 ETE, IPA, ENPI programok végrehajtásáért, valamint a 2014-2020 időszak közötti határmenti programok tervezéséért, végrehajtásáért. 2014. január 23. hatályos ME SzMSz: Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály

3 3 UNIÓS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1299/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről Hatályos: 2013.12.21. Végrehajtási rendelet tervezet (földrajzi lefedettség, elszámolható költségek, OP modell) (Európai Bizottság: „inter-service” konzultáció folyamatban) Ütemezés alapján: jogszabálycsomag elfogadásától számított 9 hónapon belül OP benyújtása SFC 2014 rendszeren keresztül

4 4 ALLOKÁCIÓ TERVEZET 2014-2020 Az Európai Bizottság 2013. őszén várt választ az Európai Területi Együttműködési programokra allokált forrásokkal kapcsolatban. Magyarország a 2014-2020 közötti időszakban 7 év alatt folyóáron határ menti programokra 320,4 millió euró uniós forrást költhet el. (2007-2013 határmenti: 348,9 MEUR)

5 5 IRÁNYMUTATÁS - AIDE MÉMOIRE  Stratégiai megközelítés: fókuszáltság (11 TO: 4+1);  OP formai követelmények (lényegi elemek: célkitűzés, beruházási prioritás, indikátor, output, intézményrendszer);  Kötelező melléklet: ETC rendelet 7(8): partnerországok írásos egyetértési nyilatkozata az együttműködési program tartalmáról (OP benyújtás előtt) + nyilatkozat a társfinanszírozás biztosításáról;  ETC rendelet 8§ (2)a: területi stratégia megalkotása;  2007-2013-as tapasztalatok figyelembevétele;  Főbb kihívások, potenciálok meghatározása (SWOT, területi elemzés) – melyekre ad megoldást az együttműködési program, és melyekre 2014- 2020 közötti időszak;  Kapcsolódás és szinergia ágazati operatív programokkal (kiegészítő jelleg);  Menedzsment és kontroll rendszer felépítése, felelősségi és hatáskörök;  Allokáció számítás: 6% előre levonás, 80% 4 TO-ra

6 6 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Szlovákia között A jelenlegi állás szerint a program földrajzi hatóköre a 2014- 2020 időszakban is a NUTS 3 (2007-2013 időszakkal megegyezően) Tervezett programallokáció: 155 M EUR A programozás jelenlegi fázisában már elkészült a SWOT analízis és a stratégia első tervezete (OP 1. draft), amelyet a résztvevő megyékből és az ágazatokat képviselő kétoldali szaktárcákból álló programozó bizottság 2014. január 14-15-i ülésén megtárgyalt. Ex-Ante/SKV szakértők részvétele a tervezésben biztosított. Ex- ante minősítette az 1. OP tervezetet. SKV folyamat kezdetét vette, érintett intézményekkel a hivatalos kapcsolatfelvétel megkezdődött.

7 7 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Szlovákia között Tematikus Célkitűzések A közös programozó bizottság 2014. január 15-i döntése értelmében a program struktúráját az alábbi tematika határozza meg:  3. A KKV-k versenyképességének fokozása  6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése  7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása  8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése  11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása Workshop Tematikus célkitűzések, beruházási prioritások, indikátorok (február 5. Besztercebánya)

8 8 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Románia Között Támogatásra jogosult területek A támogatásra jogosult határ menti terület - a tervezés jelenlegi állása szerint - nem változik. Támogatási lehetőségek A terv szerint stratégiai projekteken keresztül, valamint nyílt pályázati rendszer keretében, a két ország jogosult területének non-profit szervezetei részesülhetnek majd támogatásban a 2007-2013-as időszakhoz hasonlóan. Költségvetés A tervezés jelenlegi állása szerint Magyarország 93 MEUR-t, amíg Románia 96 MEUR-t kíván a programra allokálni, ezáltal egy körülbelüli 190 MEUR-s keretet adva a projektek finanszírozására, és a 6%-os TA (Technikai Segítségnyújtás) biztosítására.

9 9 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Románia Között Magas szintű egyeztetésre került sor a két tagállam részvételével. A partnerországok elkötelezettségüket fejezték ki a sikeres, 2007-2013- as ciklusban, Magyarország és Románia között megvalósuló határon átnyúló együttműködési program folytatására. A két tagállam közös programozási munkacsoportot állított fel, amelyben a szakterületeket képviselő nemzeti szintű, és a jogosult területek megyei szintű delegáltjai vesznek részt. 2014 január 23-án a 7. ülés került megrendezésre. A munkafolyamatba tervezési, programozási, Ex-ante, SKV szakértők bevonása is megtörtént. A tervezési folyamat a térség szükségleteit, igényeit, lehetőségeit feltérképező, közös területi elemzéssel vette kezdetét, amelynek kidolgozását számos megyei workshop, széleskörű részvételt biztosító tematikus esemény támogatott. SKV folyamat elindítása megkezdődött.

10 10 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Románia Között Az elkészült közös területi elemzés adja a jelenleg folyamatban lévő közös területi stratégia alapját hozzájárulva ezzel az OP szakmai tartalmának kialakításához. A fókuszált megközelítést figyelembe véve az uniós jogszabály lehetővé teszi a meghatározott 11 tematikus célkitűzésből 4+1 terület kiválasztását. A magyar-román relációban jelenleg a 11 területből 6 lehetséges területre a szűkítés megtörtént, azonban a – fregmentáltság elkerülése, és jogszabályi megfelelőség érdekében – a területek további fókuszáltságára kerül majd sor. 4. tematikus célkitűzés (energiahatékonyság) 6. célkitűzés (természetes és épített környezetvédelem, + a kultúra támogatása) 7. célkitűzés (közlekedés: határon átnyúló utak építése, felújítása) 8. célkitűzés (foglalkoztatás növelése) 9. célkitűzés (egészségügy) 11. célkitűzés (intézmények közötti együttműködés)

11 11 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Horvátország között Tervezett területi lefedettség: 2007-2013-as időszak jogosult területe Tervezett allokáció: 57,5 MEUR (ERFA program Horvátország csatlakozása után) TF 2013. december 13.: Operatív Program tervezet elfogadása, amelyben az alábbi tematikus célkitűzések kerültek kidolgozásra:  3. KKV fejlesztés;  5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat- megelőzés és –kezelés ügyének támogatása;  6. A környezetvédelem és hatékony erőforrás felhasználás;  10. Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén;  11. Az intézmények közti együttműködés

12 12 A 4. munkacsoporti ülés során (2013. december 13. ) a felek az Operatív Program-tervezet további módosításban egyeztek meg: A 3. és a 8. tematikus célkitűzés összevonásával egy kombinált célkitűzés létrehozása (gazdaságfejlesztés+foglalkoztatás) Az 5. és a 6. tematikus célkitűzés összevonásával egy kombinált célkitűzés létrehozása (energiahatékonyság + környezet) A 10. és 11. tematikus célkitűzés változatlanul, önálló célkitűzésként jelenik meg (oktatás, intézményi együttműködés) 2014. február 3. workshop: TO 10 (oktatás) 2014. február 5. workshop: TO 6 (környezetvédelem)  beruházási prioritás, támogatandó tevékenységek köre, output/eredmény indikátorok, kedvezményezetti kör  célcsoport részvétele Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Horvátország között

13 13 Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Szerbia között A két tagállam közös programozási munkacsoportot állított fel, amelyben a szakterületeket képviselő nemzeti szintű, és a jogosult területek megyei szintű delegáltjai vesznek részt. 5 Task Force ülésre került sor, valamint számos tematikus workshopra, ahol mind a jelen Programban tevékenyen részt vevő pályázói kör, mind a határtérségben élők kifejthették véleményüket, meglátásaikat a jövő időszaki tervezés kapcsán. A tervezési folyamat során sor került a térség szükségleteit, igényeit, lehetőségeit feltérképező, közös területi elemzés megalkotására, emellett elkészült a SWOT-elemzést is tartalmazó regionális helyzetértékelés, valamint a prioritások tartalmának kialakítását összegző munkadokumentum. Várható allokáció: 62 M EUR (32,5 M EUR HU oldalon)

14 14 A tervezést végző konzorcium elkészítette az Operatív Program tervezetet a 2013. december 19-i Task Force ülésre, a tervezési munkacsoport azonban kérte a gazdaságfejlesztési prioritás mélyebb kidolgozását, ami várhatóan márciusra készül el. A magyar és a szerb oldal a környezetvédelem és klímaváltozás, fenntartható közlekedés és infrastruktúra, kultúra és turizmus prioritásban egyezett meg, emellett további egyeztetés alatt áll egy komplex gazdaságfejlesztési prioritás is. IPA II rendelet késésben az ETE rendelethez képest. Európai Bizottsági törekvés: közelíteni az ETE rendelet szabályaihoz – harmonizáció jegyében. Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország és Szerbia között

15 15 Határon Átnyúló Együttműködési Program Ausztria és Magyarország között A két ország képviselőiből álló programozó bizottság 2012 áprilisában kezdte meg munkáját, ekkor került sor az első programozó ülés megtartására. Mostanáig tíz programozó ülésre került sor, amelyek keretében a program előkészítés előrehaladott szintig jutott el. Programozó csoport előtt álló fő feladatok:  Program pénzügyi szerkezetének meghatározása (várható allokáció: 75-80 MEUR;  Döntéshozatal a kisprojekt-alap létrehozásával kapcsolatban. A következő programozó ülés időpontja: 2014. február 27-28.

16 16 A külső szakértők az OP tervezet első változatát 2013 szeptemberében mutatták be a programozó bizottságnak. Az OP-tervezetben kidolgozásra került tematikus célkitűzések a következők:  KKV-fejlesztés;  Környezetvédelem és hatékony erőforrás felhasználás;  Fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése;  Intézményközi együttműködés és kapacitásnövelés. A DG REGIO értékelési egysége a program tervezett tematikáját áttekintette, és rövid észrevételek megküldése mellett jónak minősítette. Határon Átnyúló Együttműködési Program Ausztria és Magyarország között

17 17 Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia és Magyarország között Az elmúlt években a többkörös, intézményi változás és felsővezetői fluktuáció nagymértékben befolyásolta az intézményi stabilitást, és ezáltal az operatív szintű feladatvégzést is, hátráltatva a 2014- 2020-as időszak tervezését. A program tervezése ezáltal jelentős lemaradást mutat a többi határmenti programokkal szemben. A programban a tervezői munkacsoport a hiányzó szakértők nélkül érdemi előrelépést ezidáig nem ért el a tervezési és programozási folyamatokra kiírt közbeszerzési eljárások kétszeri sikertelenségének köszönhetően. Szlovén oldalon a tervezési és programozási szakértői segítséget belső erőforrásból kívánják megoldani. Magyar oldali szakértői kiválasztásra a szlovén fél szakértői felhívást hirdetett meg egyszerűsített eljárás keretében.

18 18 Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia és Magyarország között COM javaslat és elképzelés: a két program összeolvadása jelentheti a legmegfelelőbb megoldást a következő időszak zökkenőmentes végrehajtása érdekében. - a SIHU programban jelentős a lemaradás, amíg a HUHR program tervezése ütemszerű; - a SIHU program 2014-2020-ra tervezett költségvetése nem elegendő egy kétoldalú program végrehajtásához (14,7 MEUR, 50%-kal kevesebb mint 2007-2013 között), amíg egy háromoldalú megfelelő forrást biztosítana; - a SIHU és HUHR programtérség hasonló földrajzi sajátosságokkal bír, a 2007-2013-as időszakban a támogatandó területek is jelentős hasonlóságot mutatnak; - a sikeres HUHR tervezési folyamatba becsatlakoztatható a SIHU tervezés.

19 19 3 TF ülés került megrendezésre. Az egyeztetések legfontosabb eredménye, hogy a program továbbra is négyoldalú marad, továbbá a szakértők kiválasztásának konkrét feltételei tekintetében is megegyezés született a résztvevő 4 ország képviselői között. Az Operatív Programot és az Ex Ante értékelést és Stratégiai Környezeti Vizsgálatot készítő szakértők kiválasztása folyamatban van a közbeszerzési eljárás 2013. november 26-i megindításával – február végéig várható a szerződéskötés. Tervezett jogosult terület a 2007-2013-as időszakkal megegyezően. Tervezett allokáció összege: nincs partnerországi visszajelzés ENI rendelet késésben az ETE rendelethez képest, IPA II-vel együtt Európai Bizottság törekvése az ETE szabályokhoz való közelítés a harmonizáció jegyében. ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna között

20 20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! MINISZTERELNÖKSÉG Horváth Nikoletta Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály H-1055 Budapest, Markó u. 9. Telefon: +36 1 474 9213 Fax: +36 1 474 9201 E-mail: nikoletta.horvath@me.gov.hu nikoletta.horvath@me.gov.hu


Letölteni ppt "HATÁRMENTI PROGRAMOK TERVEZÉSE 2014-2020. 2 HAZAI JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések