Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati számviteli kérdések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati számviteli kérdések"— Előadás másolata:

1 Gyakorlati számviteli kérdések
Rezsabek Angéla

2 Gyakorlati számviteli kérdések 2014.
1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv évi IV .törvény a gazdasági társaságokról = Gt évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről = Új Ptk évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról = Tao. tv évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról = Kkv. tv évi XCII. törvény az adózás rendjéről = Art. 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról = Mikro kr évi C. törvény a számvitelről = Szt.tv évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról = Áfa tv évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról = Szja tv évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról = EHO tv évi XCIII. törvény az illetékekről = Itv. Rezsabek Angéla

3 Gyakorlati számviteli kérdések 2014.
A számviteli törvény változásaihoz és egyéb jogszabályi változásokhoz kapcsolódó elszámolások (2 óra) Saját tőkével kapcsolatos elszámolások, saját tőke biztosítása ( 2 óra) Ingatlanok számviteli elszámolása ( 2 óra ) Gépjárművek számviteli elszámolása ( 2 óra ) Rezsabek Angéla

4 A számviteli törvény változásaihoz és egyéb jogszabályi változásokhoz kapcsolódó elszámolások (2 óra) Könyvvizsgálati kötelezettség változása Kilépő tagra jutó saját tőke Nem pénzeszközben kiadott osztalék elszámolása Tőkehelyzet megállapítása közbenső mérleg alapján Beszámoló, könyvvezetés USA dollárban Választható árfolyamok bővítése Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan Tanszferárkülönbözet Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége Szakmai szervezetek, továbbképzés Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítők felmerült gyakorlati kérdései E-útdíj elszámolása Behajtási költségátalány Biztosítási díjak elszámolása Költségként elszámolható biztosítási díja Tanulás, továbbképzés számvitele Rezsabek Angéla

5 Könyvvizsgálati kötelezettség változása
Rezsabek Angéla

6 Könyvvizsgálati kötelezettség
Szt §  (2)(3)(4)(5) (3)…. nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és… átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 155§ (5a) A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben a vállalkozó, ha a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti – köztartozása van. Rezsabek Angéla

7 Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség változása
Rezsabek Angéla

8 2000. évi C. törvény a számvitelről
Szt § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. Rezsabek Angéla

9 Kilépő tagra jutó saját tőke
Rezsabek Angéla

10 2000. évi C. törvény a számvitelről
37. § (2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. Rezsabek Angéla

11 Nem pénzeszközben kiadott osztalék elszámolása
Rezsabek Angéla

12 2000. évi C. törvény a számvitelről
39. § (2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Rezsabek Angéla

13 Tőkehelyzet megállapítása közbenső mérleg alapján
Rezsabek Angéla

14 Közbenső mérleg Szt. 21§ (6)  Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített (1)–(5) bekezdés szerinti közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni. Rezsabek Angéla

15 Új ptk. 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei]
(1) A korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. (2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. 3:201. § [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] (1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. (2) A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli. Rezsabek Angéla

16 Beszámoló, könyvvezetés USA dollárban
Rezsabek Angéla

17 Nincs számszaki áttérési feltétel
BESZÁMOLÓ PÉNZNEME Forint Deviza Ezer forintban Amennyiben a vállalkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz milliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni. Nincs számszaki áttérési feltétel Van számszaki áttérési feltétel Rezsabek Angéla

18 DOLLÁRBAN TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS FELTÉTELEI
20. § …………… bármely vállalkozó euróban vagy USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót, illetve az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó – az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazását kivéve – e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja. Rezsabek Angéla

19 2000. évi C. törvény a számvitelről
20§ (5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a létesítő okiratban rögzített – eurótól vagy USA dollártól eltérő – devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó is, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól vagy USA dollártól eltérő deviza, feltéve, hogy a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel. [A feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is. Rezsabek Angéla

20 Választható árfolyamok bővítése
Rezsabek Angéla

21 Használható az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam is átszámításra
Szt. 60§ (4) A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (a továbbiakban együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)–(2) bekezdés szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát – a választott – hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Rezsabek Angéla

22 Számviteli politikában választható árfolyam
Indoklás nélkül MNB EKB Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga Indoklás mellett: csak devizavételi csak devizaeladási Rezsabek Angéla

23 Mikor „devizás” egy ügylet, mely esetben kell devizában kiállítani a számlát?
a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel és mellette egy kötelezően használandó árfolyam a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel és mellette egy forint összeg a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel számla devizában, az áfa forintban is. ( Áfa. tv 172§) Rezsabek Angéla

24 Az áfa összegének forintra számítása
Kimenő számla esetén „hagyományos” belföldi egyenes adózású ügylet folyamatos teljesítésű ügylet előleg Bejövő számla esetén Belföldi partner által kiállított egyenes számla Közösségen belüli beszerzés esetén Belföldi fordított adózású, de devizás ügylet Termék import (Áfa tv. 81§) Rezsabek Angéla

25 Áfa összegének átszámításához használt árfolyam
Áfa tv. 80. §  (4) Az a kötelezett, aki (amely) élt a (2) bekezdés b) pontjában említett választási jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. Alapértelmezés NAV-hoz bejelentés alapján Deviza eladási MNB EKB Rezsabek Angéla

26 Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan
Rezsabek Angéla

27 Halasztott ráfordítások AIE +X Kötelezettség +X
MÉRLEG Eszközök Források Kötelezettség X Eredmény X Halasztott ráfordítások AIE +X Kötelezettség X Rezsabek Angéla

28 MÉRLEG Eszközök Források Halasztott ráf. AIE -Y Eredmény -Y
Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan 2014. december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetében a vállalkozó, saját döntése alapján három egyenlő részletben is megszüntetheti. ( Szt § (38) Rezsabek Angéla

29 Szokásos piaci ár és alkalmazott ellenérték különbözete
Rezsabek Angéla

30 Mentesítés piaci árra való korrekció alól
Mentesítés transzfer dokumentáció készítés alól Tao.tv. 18§ (3) Az (1)-(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással - a versenyhátrány megszüntetése céljából - kötött tartós szerződésre, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot. Tao.tv. 18§ (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. Rezsabek Angéla

31 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
Foglalkoztatotti létszám Éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg Mikrovállalkozás 10 főnél kevesebb Maximum 2 millió euró Kisvállalkozás 50 főnél kevesebb Maximum 10 millió euró Középvállalkozás 250 főnél kevesebb Maximum 50 millió euró, vagy mfő 43 millió euró Rezsabek Angéla

32 A szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet……
Tao.tv. 18. § (1) ……. b) növeli (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést), ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna. Tao.tv. 18. § ……… a) csökkenti, feltéve, hogy aa) az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és ab) a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint ac) rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét; Rezsabek Angéla

33 A vállalkozásnál a beszerzés értéke: anyagköltség.
Az általunk könyvelt „X” vállalkozásnak beszámláz egy értékesítést „Y” kapcsolt vállalkozás 500 egységért, azonban ez a piacon csak 200 egység. A vállalkozásnál a beszerzés értéke: anyagköltség. Az eddig hatályos előírások alapján A vállalkozás a …29-es társasági adóbevallásában adózás előtti eredményt növelő tételként szerepeltetett 300 egységet. Ezt a 300 egységet itt anyagköltséget csökkentő tételként szerepeltetheti. A könyvelés alapdokumentuma a számla és a szokásos piaci ár levezetése lesz. Rezsabek Angéla 51 Anyagköltség 45 Szállítókötelezettség 500

34 Szt. 73. § (4) Az értékesítés nettó árbevételét módosítja …..
Szt. 47§ (10) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja …. Szt. 73. §  (4) Az értékesítés nettó árbevételét módosítja ….. Szt. 78§ (8) ….az elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja ……. …. az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 18. §-a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a ……………. módosításaként nem szerepeltetné. Rezsabek Angéla

35 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
4. § 23. kapcsolt vállalkozás: a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)- c) alpontban meghatározott viszonyban áll; e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; Rezsabek Angéla

36 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Tao. tv. 4§ 31/b. E törvény alkalmazásában: személy: a belföldi személy, a külföldi személy és a magánszemély; Tao. tv. 4§ 27. E törvény alkalmazásában: külföldi személy: a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet; Tao. tv. 4§ 7. E törvény alkalmazásában: belföldi személy: a belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély; Rezsabek Angéla

37 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Új ptk. 8:2. § [Befolyás] (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. Rezsabek Angéla

38 A tulajdonos „B”-ben 40% és „B” tulajdonos „C”-ban 60%, akkor „A” közvetetten tulajdonos „C”-ben ??????% A tulajdonos „B”-ben 60% és „B” tulajdonos „C”-ban 60%, akkor „A” közvetetten tulajdonos „C”-ben ???????% A B C Rezsabek Angéla

39 Új ptk. 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában
Új ptk. 8:2. § [Befolyás] (3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. (5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. Új ptk. 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; Rezsabek Angéla

40 Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége
Rezsabek Angéla

41 Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége
Szt.tv. 11§ (10) Üzleti év a vállalkozó felszámolása, végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a felszámolás, a végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Amennyiben a felszámolás, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a felszámolási, a végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által – az (1)–(3) bekezdés szerinti feltételekkel – az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Art. 33. § (6) ….. a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg Rezsabek Angéla

42 Szakmai szervezetek, továbbképzés
Rezsabek Angéla

43 Szakmai szervezetek, továbbképzés
Szt § (2a) E törvény alkalmazásában nem lehet akkreditált szervezet, amely tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: a) nem az Európai Gazdasági Térség államában vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme az Európai Gazdasági Térség államán kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Rezsabek Angéla

44 IFRS regisztráció Rezsabek Angéla

45 b) IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.
IFRS regisztráció Szt. 10. § (5) Azon vállalkozó esetében, amely a (2) és (3) bekezdés alapján a nemzetközi számviteli standardok szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját – e törvény, valamint a külön jogszabályok könyvvizsgálatra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére megbízás, ha a kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) rendelkezik IFRS minősítéssel. (6) Az (5) bekezdés szerinti vállalkozó a 151. § (1) bekezdésének alkalmazása során köteles gondoskodni arról, hogy a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítését olyan személy végezze, aki a) IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy b) IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló. Rezsabek Angéla

46 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítők felmerült gyakorlati kérdései
Rezsabek Angéla

47 4. § (4) 3 lezárt üzleti év után térhet el 5. § (3) Felújítás fogalma
398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról 4. § (4) 3 lezárt üzleti év után térhet el 5. § (3) Felújítás fogalma 10. § (3) Értékvesztés fogalma 5§ (12) Halasztott bevétel feloldás nem lehet egyéb bevétel 6§ (3a) Aktív időbeli elhatárolás 6§ (7a) Passzív időbeli elhatárolás Rezsabek Angéla

48 11§ (3) …….. mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani
398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról 11§ (3)  …….. mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani 11§ (4) …… kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az átszámításhoz az Szt. 60. § (6) bekezdése szerinti árfolyam nem használható. 11§ (5)  ….. hogy az ott felsorolt árfolyamok közül a mikrogazdálkodó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos árfolyamot választja. 12. § Átalakulási szabályok Rezsabek Angéla

49 E-útdíj elszámolása Rezsabek Angéla

50 Előzetesen felszámított áfa Előleg áfa 52 Igénybe vett szolgáltatás
E-útdíj elszámolása 36 Egyéb követelés 45 Szállítótar-tozás előleg 466 Előzetesen felszámított áfa Előleg áfa 52 Igénybe vett szolgáltatás Tényleges útszakaszra jutó díj Htv. 40/A. § (1) b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (a továbbiakban: útdíj) 7,5%-a. Rezsabek Angéla

51 Behajtási költségátalány
Rezsabek Angéla

52 6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje]
Késedelmi kamat Új Ptk. 6:155. § Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén] (1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] (1) Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. Rezsabek Angéla

53 Behajtási költségátalány
Új Ptk. 6:155. § (2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis. Rezsabek Angéla

54 81. § (2) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:
b) a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét; 77. §(2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni:  b)  a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét, ……. amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Rezsabek Angéla

55 Üzleti évben jóváírt összeg 38 Pénzeszköz 96 Egyéb bevétel
Befolyt összeg Üzleti évhez kapcsolódó, fordulónap és mérlegkészítés között befolyt összeg 39 Bevételek aktív időbeli elh. Üzleti évben fizetett összeg 86 Egyéb ráfordítás Fizetett összeg Üzleti évhez kapcsolódó, fizetendő összeg 48 Passzív időbeli elhatárolás Fizetendő összeg Rezsabek Angéla

56 Biztosítási díjak elszámolása
Rezsabek Angéla

57 Befizetett biztosítási tételek számviteli csoportosítása
Szt. 16§ (3) a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve alapján Szt. 3§ (7) 3.  alapján személyi jellegű egyéb kifizetések közé, amennyiben eredményt érint Szt. 29§ (8). alapján egyéb követelés, amennyiben nem számolható el az eredmény terhére Költségként csak azt lehet elszámolni, ami a vállalkozásnál végleges vagyonvesztésnek minősül. Nem minősül vagyonvesztésnek 55. személyi jellegű egyéb kifizetés 36. egyéb követelés Rezsabek Angéla

58 Megnevezés 1.eset 2.eset 3.eset Szerződő Cég Biztosított Munkavállaló
Kedvezménye-zett Magánszemély Változhat Könyvelés T 55 / K 479 T 36 / K 479 Rezsabek Angéla

59 A cég pénzt von ki a biztosítótól:
A, eset – a szerződés szerint a szerződő ezt nem tudja megakadályozni, mert lemondott a jogairól. 36 Egyéb követelés 38 Pénzeszköz B, eset – a szerződés szerint a szerződő meg tudná akadályozni, mert nem mondott le a jogairól. 55 Személyi jellegű egyéb kifizetés 96 Egyéb bevétel Rezsabek Angéla

60 Rezsabek Angéla Teljes életre szóló biztosítás Régen:
Kockázati biztosításnak nem minősülő határozatlan idejű kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás Rendszeres díj adómentes, ha .... Kockázati biztosítás Nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke Minimálbér 30%-át meg nem haladóan fizetett díj adómentes Megtakarítási Rezsabek Angéla

61 Nem kockázati, megtakarítási 55 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz
Teljes díj 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56 Bérjárulékok EHO Szja tv. 70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül c)  a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. Szja tv. 3§ 89. Adóköteles biztosítási díj: magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által fizetett díj (ide nem értve a magánnyugdíjpénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét és a biztosítás 1. számú melléklet szerint adómentes díját) a biztosított magánszemélynél. Rezsabek Angéla

62 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Teljes díj 46
Kockázati ….. 55 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Teljes díj 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56 Bérjárulékok EHO Szja tv. 1.sz. mell. Az adómentes bevételekről 6.3. a kockázati biztosítás más személy által - az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan - fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosítási díj e melléklet más pontja szerint adómentes; Rezsabek Angéla

63 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Teljes díj
Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás 55 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Teljes díj Szja tv. 1. sz. mell. Az adómentes bevételekről 6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: 6.9.  a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként más személy által fizetett - rendszeres díja (díjelőírása), azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege az adott biztosítási évben nem haladja meg az előző biztosítási évben fizetett díjak (díjelőírások) együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét; Rezsabek Angéla

64 Tanulás, továbbképzés számvitele
Rezsabek Angéla

65 Iskolarendszerű képzés 55 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Tandíj
46 Költségvetési kötelezettség Szja 56 Bérjárulékok EHO Szja tv § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak g) az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés - akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli - munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. (6) E § alkalmazásában h) iskolarendszerű a képzés, ha az abban részesülő a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll. Rezsabek Angéla

66 Nem iskolarendszerű képzés
55 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Tandíj Szja tv. 2a) Nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás, fűtés stb.) igénybevételére tekintettel, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás, Rezsabek Angéla

67 Nem iskolarendszerű képzés étkezése
55 Személyi jellegű egyéb 38 Pénzeszköz Étkezés 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56 Bérjárulékok EHO Szja.tv. 70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem; Rezsabek Angéla

68 SAJÁT TŐKE Rezsabek Angéla

69 3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke]
SAJÁT TŐKE 3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. (A Ptk. 3:161. §-ához) 13. §  (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. Rezsabek Angéla

70 Tőkeemelés „kívülről”
1,2,3 Eszköz 45- 47 Kötele- zettség Rendelkezésre bocsátott érték 45-47 Kötelezettség 411 Jegyzett tőke Bejegyzett összeg 3…. Jegyzett, de még be nem Különbözet Rezsabek Angéla

71 Tőkeemelés „kívülről”
1,2,3 Eszköz 3…. Jegyzett, de még be nem Rendelkezésre bocsátott érték Új Ptk. 3:296. § [A közgyűlési határozat] !!!!! nem taggyűlési !!!!! d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját; Jegyzett, de még be nem 411 Jegyzett Tőke Bejegyzett összeg Rezsabek Angéla

72 Kevesebb a befizetett összeg Nagyobb a befizetett összeg
Tőkére történő befizetés forintra átszámított összege eltér a bejegyzett összegtől Kevesebb a befizetett összeg Nagyobb a befizetett összeg Rezsabek Angéla Követelésként kell kimutatni a tulajdonosok-kal szemben A tulajdonosok társasági szerződésben lerögzített kijelentése alapján tőketartalék Vissza-fizetésre kerül a tulajdonosok felé A tulajdonosok lemondanak róla: rendkívüli bevétel

73 Tőkeemelés „belülről”
413 Eredménytartalék 411 Jegyzett tőke SZJA tv. 3. § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 34. Értékpapír: ……..továbbá a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a kft. üzletrész,.. SZJA tv.67. § (1) Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. …….(3) A bevételből a jövedelmet az értékpapír átruházásáról szóló szerződés keltének napjára kell megállapítani. Rezsabek Angéla

74 Tőkeemelés „belülről”
413 Eredménytartalék 411 Jegyzett tőke 3:201. § [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] (1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. (2) A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli. Rezsabek Angéla

75 MÉRLEG Jegyzett tőke Tőketartalék Kötelezettség Rezsabek Angéla

76 Tőkeemelés „kívülről”
3… . Taggal szembeni követelés Jegyzett, de még be nem 411 Jegyzett tőke 47 Tagi kötelezettség Új. Ptk. 3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Rezsabek Angéla

77 Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése
T Á J É K O Z T A T Ó Budapest, november 27. Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése Hogyan kell eljárni akkor, ha a végelszámolás alatt lévő társaságot tagi kölcsön vissza-, vagy osztalék kifizetési kötelezettség terheli? „AZONBAN A TARTOZÁSNAK ILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG” Budapest, január 28. ……lehetőséget adnak a követelés apport elszámolására A fentiekre tekintettel a november 27-én megjelent „Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése” című tájékoztató követelés apporttal kapcsolatos bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók. Rezsabek Angéla

78 Tőkevédelmi előírások
Rezsabek Angéla

79 Tőkevédelmi előírások
Új Ptk. 3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása] (1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. (3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani. Rezsabek Angéla

80 TŐKELESZÁLLÍTÁS ÁTRENDEZÉSSEL
Rezsabek Angéla

81 MÉRLEG Jegyzett tőke Eredménytartalék Rezsabek Angéla

82 A saját tőke átrendezése
411 Jegyzett tőke 412 Tőketartalék 413 Eredménytartalék Szt. tv. 37. § (1) Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni: b) a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben, 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: c) a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben, Rezsabek Angéla

83 Tőkevédelmi előírások
Új Ptk. 3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei] (1) Gazdasági társaság más társasági formába tartozó gazdasági társasággá, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át. (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja. Rezsabek Angéla

84 Tőke hiányának megoldása
Pótbefizetés Tulajdonosok tőkepótlása ázsióval Tagi kölcsön apportálás ázsióval Értékelési tartalék növelése Mérleg szerinti eredmény növelése Rezsabek Angéla

85 Pótbefizetés Rezsabek Angéla

86 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Pénzeszköz +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

87 Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés]
38 Pénzeszköz 414 Lekötött tartalék Jóváírt összeg Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] (1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. (2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. (3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. (4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nem teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. (5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni. Rezsabek Angéla

88 Veszteséges leányvállalat Döntés 413 / 414 - Pénzáramlás 414 / 413
Pótbefizetés Anyavállalat Veszteséges leányvállalat Döntés 413 / 414 - Pénzáramlás 414 / 413 413 / 38 38 / 414 Pénzáramlás vissza 38 / 413 414 / 38 38§ (3) Az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni: f) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére – az arra illetékes testület által megszavazott, de még nem teljesített – fizetendő pótbefizetés összegét, (4) Lekötött tartalékként kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik. Rezsabek Angéla

89 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Követelés +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

90 ????????elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik.
3… Követelés 414 Lekötött tartalék Rendelkezésre bocsátott eszköz 47 Tagi kötelezettség Kompenzálás Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. Szt. 38§ (4) ????????elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik. Rezsabek Angéla

91 Tőkeemelés ázsióval Rezsabek Angéla

92 MÉRLEG Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Pénzeszköz X+Y Jegyzett tőke X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

93 Tőkeemelés „kívülről” ázsióval
1,2, 3 Eszköz 3…. Jegyzett, de még be nem Rendelkezésre bocsátott érték 411 Jegyzett tőke Bejegyzett összeg 412 Tőketartalék Ázsió 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét, Rezsabek Angéla

94 MÉRLEG Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Követelés X+Y Jegyzett tőke X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

95 Tőkeemelés „kívülről” --- tagi kölcsön apport ázsióval
3… . Taggal szembeni követelés Jegyzett, de még be nem X 411 Jegyzett tőke 412 Tőketartalék X 47 Tagi kötelezettség Új. Ptk. 3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Rezsabek Angéla

96 MÉRLEG Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszköz
Befektetett pénzügyi eszköz Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

97 Érrtékhelyesbítés- értékelési tartalék
Szt tv. 59. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét ….. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit. (2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni. Rezsabek Angéla

98 1.7 Értékhelyesbítés 417 Értékelési tartalék különbözet
Szt. 58§ (5) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között ,,Értékhelyesbítés''-ként, a saját tőkén belül ,,Értékelési tartalék''-ként kimutatható. Rezsabek Angéla

99 1.7 Értékhelyesbítés 417 Értékelési tartalék különbözet
39. § (1) Értékelési tartalékként, és azon belül elkülönítetten kell kimutatni a) az 58. § szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként, továbbá b) az 59/A–59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alapján a saját tőkével szemben elszámolt értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés értékelési tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető. Rezsabek Angéla

100 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

101 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X Kötelezettség - X Rezsabek Angéla

102 Elengedett kötelezettség ( de nem osztalék)
44-47 Kötelezettség 98 Rendkívüli bevétel X Nem csökkenthető az adózás előtti eredmény az összeggel, ezért 10% társasági adót kell rá fizetni!!!!!!!! 89 Eredményt terhel adó 46-47 NAV-val szembeni kötel. 10% Eredményt növelő: Elengedett kötelezettség : X TAO : 10% Elengedett kötelezettség 90%-a ( amennyiben a vállalkozásnak pozitív az adóalapja) Rezsabek Angéla

103 NAV-val szembeni kötelezettség 18%
Itv. 11. § (1) Az ajándékozási illeték tárgya: a) ingatlan ajándékozása, b) ingó ajándékozása, c) vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást a 17. § (1) bekezdés c), k), l), m), p), r), s) pontja alá eső ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentésre a 91. § az irányadó. (3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák. (4) Ha a bontó feltétel vagy véghatáridő bekövetkezésekor a dolog az ajándékozóra száll vissza, a visszaszállás után ajándékozási illetéket nem kell fizetni. 86 Egyéb ráfordítás 46- 47 NAV-val szembeni kötelezettség 18% Itv. 12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%. Rezsabek Angéla

104 Elengedett kötelezettség : X Illeték : 18%
Eredményt növelő: Elengedett kötelezettség : X Illeték : % Adózás előtti eredmény : % TAO : ,2% Elengedett kötelezettség 73,8 %-a ( amennyiben a vállalkozásnak pozitív az adóalapja) Itv. 17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: n) a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése; Rezsabek Angéla

105 Elengedett osztalék kötelezettség
44-47 Kötelezettség 98 Rendkívüli bevétel X Tao tv. 29/Q. § (3) Csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Itv. 17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: t) az osztalékra vonatkozó követelés elengedése; Rezsabek Angéla

106 Az elengedett osztalékkötelezettség hatása az eredményre
Elengedett kötelezettség : X TAO : 0 Illeték : Elengedett kötelezettség 100%-a eredményt növelő. Rezsabek Angéla

107 MÉRLEG Immateriális javak +X Jegyzett tőke
-Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X Rezsabek Angéla

108 MÉRLEG Eredmény -X Kötelezettség +X Immateriális javak +X
Eredménytartalék X Lekötött tartalék X Rezsabek Angéla

109 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
11 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 45 Szállítótartozás számla szerint 413 Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék 25. §  (2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. (3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak – többek között – a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek. Rezsabek Angéla

110 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
11 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 58 Aktivált saját teljesítmény Kigyűjtés alapján 413 Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék 25. §  (2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. (3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak – többek között – a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek. Rezsabek Angéla

111 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 45 Szállítótartozás számla szerint 413 Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék Szt. 25§ (4) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben – szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet – nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci – várható piaci – árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési költségek levonása után. Rezsabek Angéla

112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 58 Aktivált saját teljesítmény Kigyűjtés alapján 413 Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék 25. § (5) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni a megkezdett, de az üzleti év mérlegfordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés – a jövőben várhatóan megtérülő – közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, amelyeket csak később, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók. Rezsabek Angéla

113 Nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolása
Rezsabek Angéla

114 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Halasztott ráfordítások AIE +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X Rezsabek Angéla

115 Halasztott ráfordítások AIE +X Kötelezettség +X
MÉRLEG Eszközök Források Kötelezettség X Eredmény X Halasztott ráfordítások AIE +X Kötelezettség X Rezsabek Angéla

116 Eredménytartalék -(X-Y) Lekötött tartalék +(X-Y)
MÉRLEG Eredmény Y Céltartalék Y Eredménytartalék -(X-Y) Lekötött tartalék +(X-Y) Halasztott ráf. AIE X Kötelezettség X Rezsabek Angéla

117 TŐKEKIVONÁS Rezsabek Angéla

118 Saját tőke probléma Rezsabek Angéla Jegyzett tőke Tőketartalék
Eredménytartalék Rezsabek Angéla

119 2000. évi C. törvény a számvitelről
Szt. 35§ (7) Jegyzett tőkén (alaptőkén, törzstőkén) felüli vagyoni fedezet alatt – eltérő rendelkezés hiányában – a jegyzett tőkével, a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét kell érteni. Rezsabek Angéla

120 Alaptőkén ( törzstőkén) felüli vagyon
Alaptőkén felüli vagyon = Alaptőkén, törzstőkén felüli vagyoni fedezet Jegyzett tőkén felül minden Jegyzett tőkén és lekötött tartalékon és értékelési tartalékon felül minden. Matematikailag helyes arányosítás Matematikailag nem helyes arányosítás Rezsabek Angéla

121 2000. évi C. törvény a számvitelről
37. § (2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. Rezsabek Angéla

122 Az egyik tulajdonos 40%-os tulajdoni hányadát kivonja.
Tőkekivonás Jegyzett tőke: Ft ( a tőkét Ft-ról eredménytartalékból emelték fel) Eredménytartalék: Ft Az egyik tulajdonos 40%-os tulajdoni hányadát kivonja. 411 Jegyzett tőke 46- 47 Taggal szembeni köt. Ft 413 Eredmény- tartalék Ft Rezsabek Angéla

123 Tőkekivonás kifizetés
Adómentes: Ft 40%-a = Ft Adóköteles: Ft Egyszerre kifizetésre kerül. 46- 47 Taggal szembeni köt. 38 Pénzeszköz 10mi – Szja - EHO Szja kötelezettség Szja EHO kötelezettség EHO Rezsabek Angéla

124 Tőkekivonás kifizetés
46-47 Taggal szembeni köt. 38 Pénzeszköz 10mi – Szja - EHO Szja kötelezettség Ft 16%-a EHO kötelezettség Ft 14%-a, EHO tv. 3§ (3)7 A magánszemély az adóévben megszerzett8 a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c)9 osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §], d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], e)10 ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). Rezsabek Angéla

125 A vállalkozás saját tőkéjének adatai Jegyzett tőke 5.000.000 Ft
Eredménytartalék Ft Lekötött tartalék Ft Rezsabek Angéla

126 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 2.000e Ft
411 Jegy-zett tőke 45-47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 2.000e Ft 413 Ered-mény-tartalék 4.000e Ft 8.000e Ft Rezsabek Angéla

127 FELTÉTELES TŐKELESZÁLLÍTÁS
Rezsabek Angéla

128 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft –ot.
MÉRLEG Jegyzett tőke Eredménytartalék MSZE A tulajdonos szeretne kivonni Ft –ot. Rezsabek Angéla

129 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft osztalékot.
MÉRLEG Jegyzett tőke Eredménytartalék MSZE A tulajdonos szeretne kivonni Ft osztalékot. Rezsabek Angéla

130 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft – ot.
MÉRLEG Jegyzett tőke Eredménytartalék MSZE A tulajdonos szeretne kivonni Ft – ot. Rezsabek Angéla

131 Feltételes tőkeleszállítás
411 Jegyzett tőke 47 Taggal szembeni kötelezettség Ft 413 Eredménytartalék Ft Új Ptk. 3:202. § [A törzstőke leszállításáról szóló határozat] (1) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni. (2) A határozatban meg kell határozni a) a leszállított törzstőke nagyságát; b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és c) a törzstőke-leszállítás indokát. (3) A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti. (4) A társaság akkor határozhat a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri. Rezsabek Angéla

132 Saját részvény, üzletrész visszavásárlás
Rezsabek Angéla

133 Új ptk.- 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei]
MÉRLEG ( részlet) Értékpapírok X Pénzeszközök X Új ptk.- 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] (1) A korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. (2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Rezsabek Angéla

134 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken !!!!
MÉRLEG (részlet) Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok X Pénzeszközök X Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken !!!! -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék X Lekötött tartalék X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Rezsabek Angéla

135 Saját részvény, üzletrész visszavásárlás
37 Értékpapír 38 Pénzeszköz X- Szja -EHO 462 Szja kötelezettség SZJA 463 EHO kötelezettség EHO 413 Eredmény- tartalék 414 Lekötött tartalék X Rezsabek Angéla

136 Tőkekivonás saját részvény, üzletrész visszavásárlással
411 Jegyzett tőke Névérték 37 Értékpapír Könyv szerinti érték 413 Eredménytartalék Különbözet, ha a …. 414 Lekötött tartalék Szt. 35§ (10) A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni, a névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával. Rezsabek Angéla

137 Osztalék Rezsabek Angéla

138 SAJÁT TŐKE TERHÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉS
Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések] (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. Rezsabek Angéla

139 Osztalék forrása Jegyzett tőke: Tőketartalék: Eredménytartalék: Adózott eredmény: Jegyzett tőke: Tőketartalék: Eredménytartalék: Adózott eredmény: Rezsabek Angéla

140 Osztalék előírása, kifizetése
493 Adózott eredmény elszámolási 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség X 38 Pénzeszköz X- Szja-Eho 46 Szja kötelezettség 16% EHO kötelezettség 14%, de max Ft/fő Rezsabek Angéla

141 Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések]
OSZTALÉK NEM PÉNZBEN Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések] (2) A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. Szt. 39. § (2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Rezsabek Angéla

142 Adózott eredmény elszámolási számla 45-47
493 Adózott eredmény elszámolási számla 45-47 Tulajdonosokkal szembeni köt. osztalék 8…. Ráfordítás 1,2,3 Eszköz Könyv szerinti érték 3…. Követelés 9…. Bevétel Piaci érték 467 Fizetendő áfa Piaci érték után áfa Össze-vezetés Rezsabek Angéla

143 Osztalékelőleg Rezsabek Angéla

144 Taggal szembeni követelés 38 Pénzeszköz Kifizetett összeg 46
3 …. Taggal szembeni követelés 38 Pénzeszköz Kifizetett összeg 46 Szja kötelezettség 16% Új Ptk. 3:186. § [Az osztalékelőleg] (1) A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá. Rezsabek Angéla

145 Taggal szembeni követelés 38 Pénzeszköz Kifizetett összeg 46
3.. Taggal szembeni követelés 38 Pénzeszköz Kifizetett összeg 46 Szja kötelezettség 16% Szja tv. 65§ (3) Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani. Rezsabek Angéla

146 A következő beszámoló elfogadásakor az osztalékelőleg osztalékká válik
493 Adózott eredmény elszámolása 46-47 Tagi kötelezettség Osztalék 3…. Tagi követelés Osztalékelőleg Költségvetési kötelezettség EHO EHO tv. 3§ (3)7 A magánszemély az adóévben megszerzett8 a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c)9 osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §], d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], e)10 ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). Rezsabek Angéla

147 Taggal szembeni követelés Előleg 46 Szja kötelezettség Levont Szja 55
A következő beszámoló elfogadásakor az osztalékelőleg nem válik osztalékká 38 Pénzeszköz 3…. Taggal szembeni követelés Előleg 46 Szja kötelezettség Levont Szja 55 Személyi jellegű egyéb kif. 46- 47 1,19- re 16% Szja 56 Bérjárulékok EHO kötelezettség 1,19-re 27% EHO Szja tv. 72§ (2) A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19-szerese. …..Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadó-előleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető a beszámoló elfogadásának napján állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el. Rezsabek Angéla

148 Rezsabek Angéla

149 Ingatlanok számviteli elszámolása ( 2 óra )
Rezsabek Angéla

150 Könyvelésbe bekerülés időpontja
16 Beruházás 4…. Kötelezettség 2…. Készlet Szt. 23. §  (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a bérbe vett eszközök kivételével –, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. (4) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Rezsabek Angéla

151 Tárgyi eszköz vagy készlet
16 Beruházás 4…. Kötelezettség 2…. Készlet Szt. 26. § (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. Rezsabek Angéla

152 Tárgyi eszköz vagy készlet
16 Beruházás 4…. Kötelezettség 2…. Készlet Szt. 28. § (3) A készletek között kell kimutatni továbbá d) a használatba vétel időpontjától áruként azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítésig (az állományból történő kivonásig) átmenetileg használatba vett. Rezsabek Angéla

153 Art 16§ (3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:
a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét, külföldi vállalkozás esetén az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát; b) címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét g) iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével, valamint ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt; Rezsabek Angéla

154 Szt. 28. § (3) A készletek között kell kimutatni továbbá
Tárgyi eszköz Készlet Tárgyi eszköz Szt. 23. §  (5) Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a (4) bekezdés szerinti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. Szt. 28. § (3) A készletek között kell kimutatni továbbá c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül – a 23. § (5) bekezdése szerint – átsoroltak, Rezsabek Angéla

155 Rezsabek Angéla Készletből értékesítés Értékesítés nettó árbevétele
Eladott áruk beszerzési értéke Tárgyi eszközből értékesítés Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Rezsabek Angéla

156 Befejezetlen, félkész, késztermék 581 STKÁV 582 SEEAÉ
Átsorolás 2…. Anyagkészlet 1….. Tárgyi eszköz Árukészlet Befejezetlen, félkész, késztermék 581 STKÁV 582 SEEAÉ Rezsabek Angéla

157 Átsorolás, de milyen értéken??????
57 Értékcsökkenési leírás 1.9 Tárgyi eszköz terv szerint elszámolt értékcsökkenése 86 Egyéb ráfordítás 1.8 Tárgyi eszköz terven felül elszámolt értékcsökkenése 1… Tárgyi eszköz 2…. Készlet Rezsabek Angéla

158 Átsorolás, de milyen értéken??????
86 Egyéb ráfordítás 2.9 Készletek értékvesztése 2…. Készletek 16… Beruházás Rezsabek Angéla

159 Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli:
Tárgyi eszköz Készlet Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: u) azon beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, uc) amely beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig üzemkörön kívüli ingatlanként is használ, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé, a forgóeszközök közé sorol át, illetve amely szellemi terméket az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig a forgóeszközök közé sorol át, az említett első használat, illetve az átsorolás adóévéről készített bevallásban, kivéve, ha a forgóeszközök közé történő átsorolás az eszköz elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódásának következménye, Rezsabek Angéla

160 Szt. 26§ (2) Az ingatlanok között kell kimutatni
(3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: Vásárolt ingatlan számviteli elszámolása 16 Beruházás 4….. Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 4 ….. Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek 125. § (2) c) a 124. § (1) bekezdésének c) pontjában és (4) bekezdésében említett esetekben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként a b) pontban említett szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be; d) a 124. § (1) bekezdésének h) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy azt bérbe adja, feltéve, hogy a 88. § szerinti választási jogával úgy élt, hogy a bérbeadást adókötelessé tette; 26 Áru Rezsabek Angéla

161 Vásárolt ingatlan számviteli elszámolása 16 Beruházás 4…..
Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 4 ….. Áfa levonhatóságának kérdése: Partner adószámának ellenőrzése Ingatlan nyilvántartás ellenőrzése Adólevonási jog korlátozása Áfa tv § (1) h) a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adó; i) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adó; Rezsabek Angéla

162 Szervezet törzsadat lekérdezés Áfa fizetési kötelezettség 1
Az áfa fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg T A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan ( ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP F-lap Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Rezsabek Angéla

163 „NEM ÚJ” INGATLAN Rezsabek Angéla

164 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa
kérdés --- lakóingatlan vagy nem lakóingatlan --- nem lakóingatlan esetén levonhatóba helyezhető az áfa összege. 16 Beruházás 4….. Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa 2. kérdés --- ha lakóingatlan, akkor eladásra vette-e ---- igen, akkor levonhatóba helyezhető az áfa összege. 26 Áru Rezsabek Angéla

165 3. kérdés --- ha lakóingatlan, nem eladásra vette, bérbe akarja adni
--- ha bejelentette az adókötelezettséget --- levonhatóba helyezhető az áfa összege. 16 Beruházás 4….. Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa ---- ha nem jelentette be az adókötelezettséget a bérbeadásra, akkor nem helyezhető levonhatóba az áfa összege. Rezsabek Angéla

166 Le nem vonható áfa 47. § (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi – az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, Szt. 47§ (3) …………az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. 16 Beru-házás 4….. …köte-lezettség 86 Egyéb ráfordítás ….köte-lezettség Rezsabek Angéla

167 Itv. tv.„Az illeték tárgya
16 Beruházás 4….. NAV kötelezettség Itv. tv.„Az illeték tárgya 18. § (2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki: h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzésére.” Szt.47§ (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi – az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], Itv. „Az illeték általános mértéke 19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. „ Rezsabek Angéla

168 Bekerülési értéket módosítja
Jelentős Nem jelentős Rezsabek Angéla Bekerülési értéket módosítja Szt. 47§ (9) Egyéb bevétel vagy egyéb ráfordítás Szt. 47§ (9)

169 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 97 Pénzügyi egyéb bevétele
Devizás kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete üzembehelyezésig 16.. Beruházás 4….. Kötelezettség 16… Devizás kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete üzembehelyzés után 87… Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 97 Pénzügyi egyéb bevétele 48 § (7) Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizaösszegnek, valutaösszegnek a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a 60. § (4)–(6) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintértéke a termék, illetve a szolgáltatás értéke. 47§(4) c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség; Rezsabek Angéla

170 Áfa tv. 10. § Termék értékesítésének minősül továbbá:
50. § (1) Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. 16 Beruházás 45 Kötelezettség 31-36 Követelés Itv. 21. § (2) „Lakástulajdonok magánszemélyek közötti cseréje, valamint lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja az elcserélt lakástulajdonok, illetve a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete.” Áfa tv. 10. § Termék értékesítésének minősül továbbá: c) az adós és hitelező között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása, feltéve, hogy a hitelező a dologi biztosítékul szolgáló terméket lejárt követelésének érvényesítésére - a 9. § (1) bekezdése értelmében - értékesíti, és az abból származó ellenérték közvetlenül őt illeti meg; Rezsabek Angéla

171 Új ptk. A szerződés megerősítése
A foglaló 6:185. § [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. 36 Egyéb követelés 38 Pénzeszköz X (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. 4 … Kötelezettség Rezsabek Angéla

172 (3)………a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
(2) ….. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. 38 Pénzeszköz 36 Egyéb követelés X (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti……. 86 Egyéb ráfordítás (3)………a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 96 Egyéb bevétel (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. Rezsabek Angéla

173 Beruházásra adott előleg
35 Beruházásra adott előleg 38 Pénzeszköz 100 euro 466 Előzetesen felszámított áfa 27 euro 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint: rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro) deviza csökkenés FIFO módszer alapján alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro) Rezsabek Angéla

174 Beruházásra adott előleg
38 Pénzeszköz Ft 35 Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 8.532 Ft 97 Pénzügyi műv. e ráf. 208 Ft A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro) 8.532 / 0,27 = Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) 6.100 Ft Ft = Ft Rezsabek Angéla

175 Beruházásra adott előleg
35 45 Szállító Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 8.532 Ft Ft 97 208 Ft 38 Pénzeszköz Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint: rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro) deviza csökkenés FIFO módszer alapján alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro) Rezsabek Angéla

176 Beruházásra adott előleg
35 45 Szállító Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 8.370 Ft 97 Pénzügyi bevétel 162 Ft Ft 87 Pénzügyi műv. egyéb ráfordítás 970 Ft 38 Pénzeszköz Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint: rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro) deviza csökkenés FIFO módszer alapján A számlán szereplő áfa érték: Ft Rezsabek Angéla

177 KAMAT Fizetett kamat Kapott kamat Üzembe helyezés előtt 16 / 38
38 / 16 38 / 97 Üzembe helyezés után 87 / 38 Szt. 47§ (4) Az (1) bekezdés szerinti bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön ……..ad) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat; Szt. 47§ (8) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti …………valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. Rezsabek Angéla

178 Aktivált saját teljesítmény - SEEAÉ 45 Szállítótartozás
51-57 Költségnemek 1-4 Mérlegszámlák 16 Beruházás 582 Aktivált saját teljesítmény - SEEAÉ 45 Szállítótartozás Szt. 47§ (5) Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. Rezsabek Angéla

179 Saját előállítású ingatlan számviteli elszámolása
51-57 Költségnemek 1-4 Mérlegszámlák 16 Beruházás 582 Aktivált saját teljesítmény ---- SEEAÉ 25 Késztermék 581 Aktivált saját teljesítmény ---- STKÁV Szt. 51. § (1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (együttesen: közvetlen önköltség). Rezsabek Angéla

180 Saját előállítású ingatlan számviteli elszámolása
51-57 Költségnemek 1-4 Mérlegszámlák 16 Beruházás 582 Aktivált saját teljesítmény ---- SEEAÉ 25 Késztermék 581 Aktivált saját teljesítmény ---- STKÁV Szt. 14. §  (5) A számviteli politika keretében el kell készíteni: c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; (6) Az (5) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó, az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő gazdálkodó. (7) Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszáz millió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során – a feltételek ismételt teljesülése esetén – sem mentesül. Rezsabek Angéla

181 Anyagköltség Htv. „Értelmező rendelkezések 52§ 37. anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke………………… Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, ……….. Rezsabek Angéla

182 Saját beruházás áfa könyvelése
466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa 16 Beruházás ÁFA tv. 11. §  (2) Szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítés: a) az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő; 120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet megállapított; e) a 11. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékértékesítéséhez kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított [a)-e) pontok a továbbiakban együtt: előzetesen felszámított adó]. Rezsabek Angéla

183 Saját beruházás áfa könyvelése 466 Előzetesen felszámított áfa 467
Fizetendő áfa 16 Beruházás ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, FIZETENDŐ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA 55. § (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). Adó alapja termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében 68. § A 11. és 12. §-ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke. Rezsabek Angéla

184 Saját beruházáshoz felhasznált bejövő számlák áfa könyvelése 2…, 51
Anyagkészlet, anyagköltség 45 Szállítótartozás 52 Igénybe vett szolgáltatás Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok 134. § (1) A 11. § (2) bekezdésének a) pontjában említett esetben az adóalanyt megilleti a tárgyi eszköz előállításához felhasznált terméket, igénybe vett szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó levonásának joga akkor is, ha az egyébként egészben vagy részben nem illetné meg. (2) Az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeinek sérelme nélkül, az (1) bekezdés szerinti adólevonási jog legkorábban a vállalkozásán belül végzett saját beruházás eredményeként előállított tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor keletkezik. 466 Előzetesen felszámított áfa Rezsabek Angéla

185 Anyagkészlet, anyagköltség 45 Szállítótartozás
Saját beruházáshoz felhasznált bejövő számlák áfa könyvelése, 100%-ban nem levonható 2…, 51 Anyagkészlet, anyagköltség 45 Szállítótartozás 52 Igénybe vett szolgáltatás 36 Egyéb követelés 16 Beruházás 467 Fizetendő áfa 12 Ingatlan 466 Előzetesen felszámított áfa Rezsabek Angéla

186 Anyagkészlet, anyagköltség 45 Szállítótartozás
Saját beruházáshoz felhasznált bejövő számlák áfa könyvelése, 100%-ban levonható 2…, 51 Anyagkészlet, anyagköltség 45 Szállítótartozás 52 Igénybe vett szolgáltatás 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa 12 Ingatlan 16 Beruházás Rezsabek Angéla

187 Bejelentkezés nélkül ---- járulékos költségek
Áfa tv. 70. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak: b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Bérbeadó 81 Közvetített szolgáltatás 45 Szállítótartozás 31 Vevőkövetelés 91 Értékesítés nettó árbevétele Bérbevevő 5, 8 Költség, ráfordítás Rezsabek Angéla

188 Bejelentkezés mellett ---- járulékos költségek
Bérbeadó 81 Közvetített szolgáltatás 45 Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa 31 Vevőkövetelés 91 Értékesítés nettó árbevétele 467 Fizetendő áfa Bérbevevő 5, 8 Költség, ráfordítás Rezsabek Angéla

189 Szt. 3. § (4) E törvény alkalmazásában
1. közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható; Rezsabek Angéla

190 Szt. 3§ (7) E törvény alkalmazásában
26. § ( (2) Az ingatlanok közé sorolandó ………..továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg…… Szt. 3§ (7) E törvény alkalmazásában 1. igénybe vett szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amely nem tartozik a közvetített szolgáltatás, illetve az egyéb szolgáltatás közé; különösen az utazásszervezés, a szállítás-rakodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmunka, ….. Rezsabek Angéla

191 1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez
Bérbeadó 31 Vevőkövetelés 91 Értékesítés nettó árbevétele 467 Fizetendő áfa 48 Passzív időbeli elhatárolás 1. számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez Az értékcsökkenési leírás szabályairól 7. A bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbeadó. Bérbevevő 52 Igénybe vett szolgáltatás 45 Szállítókötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 39 Aktív időbeli elhatárolás Rezsabek Angéla

192 1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez
Bérleti jogot vevő 16 Beruházás 45 Szállítókötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 57 Értékcsökkenési leírás 12 Ingatlanhoz…… écs. 1. számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez Az értékcsökkenési leírás szabályairól 5. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető a) immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, Rezsabek Angéla

193 77. § (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni:
Bérleti jogot eladó 26. § ( (2) Az ingatlanok közé sorolandó ………..továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg…… 86 Egyéb ráfordítás 12 Bérleti jog 31 Vevőkövetelés 96 Egyéb bevétel 467 Fizetendő áfa 77. §  (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni: e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdésének a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadásából származó bevételt az értékesítéskor, az átadáskor; Rezsabek Angéla

194 Értékesítés nettó árbevétele 467 Fizetendő áfa 48
Bérleti jogot eladó 26. § ( (2) Az ingatlanok közé sorolandó ………..továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg…… 31 Vevőkövetelés 91 Értékesítés nettó árbevétele 467 Fizetendő áfa 48 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Szt. 72§ (4) Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni: d a befektetett eszközök használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott ellenértéket. Rezsabek Angéla

195 Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 45 Szállítótartozás
Szt. 23. § (3) Az eszközök között kell kimutatni a pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket, továbbá a bérbe vett (a használatra átvett) eszközökön végzett beruházások, felújítások, valamint a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított eszközök értékét is. 12 Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 45 Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa 582 Aktivált saját teljesítmény --SEEAÉ Rezsabek Angéla

196 Leírási kulcsok jegyzéke
1. számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez Az értékcsökkenési leírás szabályairól 2. számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez Leírási kulcsok jegyzéke 7. A bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbeadó II. ÉPÍTMÉNYEK Az építmény jellege Leírási kulcs % Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás % Rezsabek Angéla

197 Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 45 Szállítótartozás 466
12 Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 45 Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa 582 Aktivált saját teljesítmény --SEEAÉ 7§ (1) zs) az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál - ha igénybe kívánja venni a kedvezményt - a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értéke, figyelemmel a (11)-(12) bekezdésben foglaltakra. Rezsabek Angéla

198 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez
A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások 13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol; Rezsabek Angéla

199 Maradványérték, terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékhelyesbítés problémaköre Rezsabek Angéla

200 Szt. 52§ (2)„….Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.” Szt. 52§ (7) Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Rezsabek Angéla

201 Szt. 53§ (5) Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Rezsabek Angéla

202 53. § (1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke 53. § (1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha b) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 53§ (2) A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával…. 53§ (2) ….az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. Rezsabek Angéla

203 Szt. 46§ (4) A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni – az 52–56. §-ban foglaltak alapján – minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Az 53–56. §-ok alkalmazásában tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül – fennállásának időtartamától függetlenül – akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Rezsabek Angéla

204 VÁLTOZIK AZ INGATLAN HASZNÁLATA
86 Egyéb ráfordítás 467 Fizetendő áfa 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja. Rezsabek Angéla

205 ALANYI MENTESSÉGET VÁLASZT A VÁLLALKOZÁS
86 Egyéb ráfordítás 467 Fizetendő áfa 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja. Rezsabek Angéla

206 Értékcsökkenési leírás 129 Ingatlan terv szerint elszámolt écs 86
57 Értékcsökkenési leírás 129 Ingatlan terv szerint elszámolt écs 86 Egyéb ráfordítás 128 Ingatlan terven felül elszámolt écs Az adóalap megállapításakor növelő jogcímek 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: b)195 az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor - kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be, és teljesülnek a 16. § (13)-(15) bekezdésében előírt feltételek - vagy a forgóeszközök közé való átsorolásakor, valamint egyszeres könyvvitelt vezetőnél az eszközhöz kapcsolódó kötelezettség részleges vagy teljes elengedésekor, átvállalásakor az eszköz könyv szerinti értékének a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékét meghaladó része, feltéve minden esetben, hogy az eszköz értékcsökkenését az adózó a számvitelről szóló törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére számolta el, c)196 d) az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra, Rezsabek Angéla

207 Eszközök értékhelyesbítése 417 Értékelési tartalék „ Leemelés”
„ Rákönyvelés” 1.7 Eszközök értékhelyesbítése 417 Értékelési tartalék „ Leemelés” Szt. 59. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét …..A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit. (2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni. Rezsabek Angéla

208 Ingatlan terv szerint elszámolt écs. 128
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS 86 Egyéb ráfordítás 121 Ingatlan 129 Ingatlan terv szerint elszámolt écs. 128 Ingatlan terven felül elszámolt écs. 417 Értékelési tartalék 127 Eszközök é.h. 31 Vevőkövetelés 96 Egyéb bevétel Vevőkövetelés ???????????????? 467 Fizetendő áfa ???? 86. § (1) Mentes az adó alól ÁFÁS Használt ingatlan Építési teleknek nem minősülő földterület „ÚJ” ingatlan Építési telek 88§ (1) alapján adókötelessé teheti 142. § (1) alapján fordított áfá-s Rezsabek Angéla

209 Új ptk. A szerződés megerősítése
A foglaló 6:185. § [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. 38 Pénzeszköz 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség X (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. 31 Vevőkövetelés (2) ….. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Rezsabek Angéla

210 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 96 Egyéb bevétel X
(3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti……. 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 96 Egyéb bevétel X (3)…………….. a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 86 Egyéb ráfordítás 38 Pénzeszköz (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. Rezsabek Angéla

211 Vevőtől kapott előleg 38 Pénzeszköz 453 127 36 Egyéb követelés 467
Fizetendő áfa 27 Áfa tv. 59. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. (2) A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. 68. §  (3) A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott előleget a 60. § szerint forintra átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni a szerződés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az előleg visszautalásáig, illetve más módon történő elszámolásáig. 100 Rezsabek Angéla

212 Számviteli politika szerint:
Vevőtől kapott előleg 31 Vevőkövetelés 453 Ft 36 Egyéb követelés 467 Fizetendő áfa 8.370 Ft 38 Pénzeszköz Számviteli politika szerint: rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro) alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. Bejelentette a NAV-nál az MNB árfolyamot A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam 310 Ft/ euro) Rezsabek Angéla

213 Építmény rövid élettartamú szerkezetből TAO törvény szerint : 6%
A vállalkozás 10 évre tervezte a használatát, 2 millió forint maradványérték mellett. Bekerülési érték: Ft. 4 év letelte után eladja. év 2.év 3.év 4.év Összesen Szám-vitel szerint TAO szerint Számvitel szerinti nettó érték: – = Tao törvény szerinti nyilvántartási érték : – = Adózás előtti eredményt csökkentő tétel: Rezsabek Angéla

214 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS 86 Egyéb ráfordítás 12 Ingatlan 31 Vevőkövetelés
96 Egyéb bevétel Áfa tv § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jogot a 135. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét178 a) véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná; b) véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. (2) Ha az (1) bekezdés szerint az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegéhez képest különbözet keletkezik, és annak összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja az 1000 forintnak megfelelő pénzösszeget, a különbözetre a 153/C. § (1)-(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. Rezsabek Angéla

215 Rezsabek Angéla

216 Gépjárművek számviteli elszámolása ( 2 óra )
Rezsabek Angéla

217 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:
16 Beruházás 45 Szállítótartozás 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: d)166 a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó; e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz ből) terhelő előzetesen felszámított adó; f) a jachtot (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó; g) az f) pontban nem említett egyéb víziközlekedési eszközt (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas; Rezsabek Angéla

218 Előzetesen felszámított áfa
16 Beruházás 45 Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa Szja tv. 3§ 45.99 Személygépkocsi: négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Rezsabek Angéla

219 A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK
16 Beruházás 46 NAV kötelezettség Itv. III. Fejezet A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK Az illeték tárgya 18. § (1) Ingatlannak, valamint a (2) bekezdésben meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. ….(2) d) gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése; Itv. IX / III. A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 2.  A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint. 3.  A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint. Rezsabek Angéla

220 16 Illeték Beruházás 46 NAV kötelezettség
Itv. 24. § (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni Itv. 24§ (3)147 Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. Rezsabek Angéla

221 Illeték 16 Beruházás 46 NAV kötelezettség
(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével. Rezsabek Angéla

222 Közösségen belülről gépjármű beszerzés
Új közlekedési eszköznél mindig célország szerinti adózás 16 Beruházás 45 Kötelezettség a tulajdonossal szemben 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa Áfa tv. 259§ 25. Rezsabek Angéla

223 Közösségen belülről gépjármű beszerzés Nem új közlekedési eszköznél 16
Beruházás 45 Kötelezettség a tulajdonossal szemben 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa Használt ingóságra vonatkozó árrés adóval adta --- nem számolok magamra Egyenes áfá-val jön a számla: -alanyi mentes - tárgyi mentes - mezőgazdasági különös jogállású feltéve, hogy tárgyévet megelőző évben ténylegesen, a tárgyévben várhatóan az eu-ból történő termékbeszerzés értéke nem haladta meg a euro-t. Rezsabek Angéla

224 Halasztott bevétel pie
Ajándék 16 Beruházás 98 Rendkívüli bevétel 48 Halasztott bevétel pie Itv. 12. § (4) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24. §) kétszerese. 46 NAV kötelezettség Rezsabek Angéla

225 Apportként átvétel 16 Csere 466 86 31 Beruházás 45
Kötelezettség a tulajdonossal szemben 411 Jegyzett tőke Csere Szállítókötelezettség 466 Előzetesen felsz. áfa 86 Egyéb ráfordítás 13-14 Gépjármű 31 Vevőkövetelés 96 Egyéb bevétel 467 Fizetendő áfa Rezsabek Angéla

226 86 Egyéb ráfordítás 14 Egyéb berendezés 31 Vevőkövetelés 96
Egyéb bevétel Áfa tv. 87. § Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha a) az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott; b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le; c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható. 467 Fizetendő áfa Rezsabek Angéla

227 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:
d)  a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó; e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz ből) terhelő előzetesen felszámított adó; f) a jachtot (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó; g) az f) pontban nem említett egyéb víziközlekedési eszközt (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas; Rezsabek Angéla

228 Lízing ügylet Alapügylet Hitel nyújtás Rezsabek Angéla

229 Szt. 16§ (3) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve). Rezsabek Angéla

230 Lízing Rezsabek Angéla Pénzügyi lízing Operatív lízing

231 16 Beruházás 44 Lízing kötelezettség
Szt. 3§ (8) 13. pénzügyi lízing: olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbevevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbevevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbevevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbevevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbevevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat; Rezsabek Angéla

232 Zárt Áfa tv.10. § Termék értékesítésének minősül továbbá: a) a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi. (Áfa tv. 55§ (1)) Nyílt Áfa tv. 13. § (1) Szolgáltatás nyújtása: bármely olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése. Áfa tv. 58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Rezsabek Angéla

233 Zárt végű pénzügyi lízingszerződés alapján történő elszámolás
16 Beruházás 44 Lízing kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 13 v 14 Műszaki v egyéb berendezés 38 Pénzeszköz 87 Pénzügyi műveletek ráfordítása 45 Rövid lejáratú lízing kötelezettség 48 Passzív időbeli elhatárolás Rezsabek Angéla

234 Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés alapján történő elszámolás 16
Beruházás 44 Lízing kötelezettség 13 v 14 Műszaki v egyéb berendezés 38 Pénzeszköz 87 Pénzügyi műveletek ráfordítása 466 86 Előzetesen felszámított áfa Egyéb ráfordítás 45 Rövid lejáratú lízing kötelezettség 48 Passzív időbeli elhatárolás Rezsabek Angéla

235 Igénybe vett szolgáltatás 45 Rövid lejáratú kötelezettség 466
OPERATÍV LÍZING 52 Igénybe vett szolgáltatás 45 Rövid lejáratú kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa????? 259. § E törvény alkalmazásában 4. bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek; Rezsabek Angéla

236 1991. évi LXXXII. törvény gépjárműadóról
86 Egyéb ráfordítás 46 Rövid lejáratú köt. 1991. évi LXXXII. törvény gépjárműadóról Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. Rezsabek Angéla

237 Rövid lejáratú kötelezettség
GÉPJÁRMŰ ADÓ 86 Egyéb ráfordítás 46 Rövid lejáratú kötelezettség 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 2. § (2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség keletkezése 3. § (1) Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik.  Rezsabek Angéla

238 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
6. §28 (1)29 Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. 6§ (2)30 Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). (3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 17/E. §83 Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő: Rezsabek Angéla

239 Rövid lejáratú kötelezettség
GÉPJÁRMŰ ADÓ 86 Egyéb ráfordítás 46 Rövid lejáratú kötelezettség 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról A kétszeres adóztatás kizárása 17/F. § A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. Rezsabek Angéla

240 Kiküldetés és a cégautó adó kapcsolata
17/A. § …….továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el. Rezsabek Angéla

241 Egyéb szolgáltatások költsége 479
BALESETI ADÓ 53 Egyéb szolgáltatások költsége 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség „A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak január 1-jei hatállyal történő bevezetésének indoka, hogy a biztosító társaságok által a közúti balesetekre tekintettel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére rendelkezésre bocsátott összegek mértéke jelentős mértékben alulmúlja a bekövetkezett balesetek egészségügyi költségeit, amelynek terheit a baleseti adó bevezetésével a gépjárművek üzembentartóinak is viselniük kell. Az adókötelezettség a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással terhelt időszakhoz kapcsolódik. „ Rezsabek Angéla

242 Káresemények számviteli elszámolása
Rezsabek Angéla

243 KÁRTÉRÍTÉS (nem biztosító a másik fél)
Akinek jár Akinek fizetendő Fordulónapig megtörtént a pénzügyi rendezés Egyéb bevétel 38/ 96 Egyéb ráfordítás 86/ 38 Fordulónap és mérlegkészítés között történt meg a pénzügyi rendezés 39 / 96 86 / 48 Mérlegkészítésig nem történt meg a pénzügyi rendezés Rezsabek Angéla

244 Elismert kártérítés összege: 100, mérlegkészítésig befolyt: 30 39
Bevételek aktív időbeli elhat. 96 Egyéb bevétel 30 77. § (1) Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. (2)  Az egyéb bevételek között kell elszámolni: a) a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, b) a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét, ……… amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. …… Rezsabek Angéla

245 Elismert kártérítés összege: 100, mérlegkészítésig befolyt: 30 36
Biztosítóval szembeni követelés 96 Egyéb bevétel 100 77§ (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni: f) a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó – összeget; Rezsabek Angéla

246 Terven szerint elszámolt értékcsökkenés
57 É.CS. 1.9 Gépjármű terv szerint écs. Adózás előtti eredményt növeli Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: b) az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is)   Adózás előtti eredményt csökkenti Tao tv. 1. számú melléklet Az értékcsökkenési leírás szabályairól 5. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető …... Rezsabek Angéla g)578 a kizárólag alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszköz esetében, h)579 a közúti személyszállításhoz használt járműveknél.

247 Terven felül elszámolt értékcsökkenés
86 Egyéb ráfordítás 1.8 Gépjármű terven felüli écs. Adózás előtti eredményt növeli Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: b)……… és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg,  Adózás előtti eredményt csökkenti Tao tv. 1. számú melléklet Az értékcsökkenési leírás szabályairól Az adózó a számvitelről szóló törvény alapján megállapított terven felüli értékcsökkenést érvényesítheti az adóév utolsó napján állományban lévő d) …… tárgyi eszközre (ideértve a beruházást is), ha az eszköz megrongálódása elháríthatatlan külső ok miatt következett be. Rezsabek Angéla

248 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez A)
HIÁNY Ellopták az autót számla: Ft, 149. számla: Ft 86 Egyéb ráfordítás 143 Egyéb berendezés Ft 149 Egyéb ber. écs. Ft 36 Bizt. követelés 96 Egyéb bevétel Ft 3. számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: ……. 5. a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke), ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó - az ésszerű gazdálkodás követelményeit figyelembe véve - nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére; Rezsabek Angéla

249 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez A)
SELEJTEZÉS A teherautó roncs számla: Ft, 139. számla: Ft, használható alkatrész: Ft. 86 Egyéb ráfordítás 131 Műszaki gép Ft 139 Műszaki gép écs. Ft 2…. Készlet Ft 3. számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: ……. 6. az értékkel nyilvántartott tárgyi eszköz selejtezésekor az eszköz könyv szerinti értéke, ha a selejtezés ténye, oka nincs dokumentumokkal megfelelően alátámasztva; Rezsabek Angéla

250 Gyakorlati példák a témában
Rezsabek Angéla

251 A szervíz számlán szerepel:
Ft alkatrész és Ft javítás Ft áfa. 52 Igénybe vett szolgáltatás 45 Szállítóköte lezettség Ft Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 124. § (4) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka. Rezsabek Angéla

252 A szervíz számlán szerepel:
Ft gumi és Ft felszerelés Ft áfa. 5…. 16… Költség beruházás 45 Szállító- kötelezettség Ft Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 0 Ft 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: c) az a) és b) pontban nem említett egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges; Rezsabek Angéla

253 Káresemény, karambol ---- üzemel tovább
Személygépkocsi 143. számla: Ft, 149. számla: Ft. A javítás számlája : Ft + 27% áfa. A biztosító visszaigazolt Ft összeget. 86 52 Egyéb ráfordítás Igénybe vett szolgáltatás 454 Szállító- tartozás Ft 466 Előzetesen felszámított áfa Ft 36 Egyéb követelés 96 Egyéb bevétel Ft Rezsabek Angéla

254 4 év letelte után ellopják. év 2.év 3.év 4.év Összesen
Gépjármű TAO törvény szerint : 20% A vállalkozás 6 évre tervezte a használatát, 1 millió forint maradványérték mellett. Bekerülési érték: Ft. 4 év letelte után ellopják. év 2.év 3.év 4.év Összesen Szám-vitel szerint TAO szerint Számvitel szerinti nettó érték: – = Tao törvény szerinti nyilvántartási érték : – = Adózás előtti eredményt növelő!!!!!!!!!! tétel: Rezsabek Angéla

255 ÜZEMANYAG Rezsabek Angéla

256 Előzetesen felszámított áfa
ÜZEMANYAG 51 Anyagköltség 45 Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa Áfa tv § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: a) a motorbenzint (vtsz , , , ) terhelő előzetesen felszámított adó; b) az a) pontban nem említett egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi (vtsz. 8703) üzemeltetéséhez szükséges; Rezsabek Angéla

257 9. számú melléklet a 2003. évi XCII. Törvényhez
ÜZEMANYAG EU áfa 51 Anyagköltség 45 Szállítótartozás 36 Egyéb köv --ELEKÁFA 9. számú melléklet a évi XCII. Törvényhez I. A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről 3. A) Az adózó a visszatéríttetés tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmét a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által magyar és angol nyelven rendszeresített elektronikus űrlapon terjeszti elő. 38 Pénzeszköz Egyéb köv---ELEKÁFA Rezsabek Angéla

258 JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉS
Rezsabek Angéla

259 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 7§ kereskedelmi gázolaj: az 52. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozó gázolaj, amelyet a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy b) akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz használnak fel; 57/C. § (1) A beszerzéskor megfizetett adóból a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt, b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyagtárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 17 Ft visszaigényelhető. Rezsabek Angéla

260 JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉS
51 Anyagköltség 45 Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa 36 Egyéb követelés 38 Pénzeszköz Rezsabek Angéla

261 Kapcsolódó téma: munkába járással kapcsolatos bizonylatolás, könyvelési elszámolások 
Rezsabek Angéla

262 Személyi jellegű egyéb kifizetések 38 Pénzeszköz
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések 38 Pénzeszköz Szt. 3.§ (7) E törvény alkalmazásában 3. személyi jellegű egyéb kifizetések: azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek, amelyeket a kifizető a természetes személy részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. Ilyenek különösen: a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás (ideértve az átvállalt kamatot és kezelési költséget is), az étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom, Rezsabek Angéla

263 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
2. § E rendelet alkalmazásában: a) munkába járás: aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni; b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; c)3 hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; Rezsabek Angéla

264 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
3§ (2) A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. (3) A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta a) 2010-ben forint, b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege. Rezsabek Angéla

265 bb)290 hazautazásra a munkahely és a lakóhely között
Szja tv. 25§ (2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet - figyelemmel a (3)-(4) bekezdés rendelkezéseire is - a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a) az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy bb)290 hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély. (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget meghaladó költségtérítés - ha a törvény másként nem rendelkezik - a magánszemély (1) bekezdés szerinti jövedelme. Rezsabek Angéla

266 Szja. tv. III. sz mell. / IV. A járművek költsége
Szja tv 3§ 83. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. Szja. tv. III. sz mell. / IV. A járművek költsége 9. A magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja. Rezsabek Angéla

267 ALANYI MENTESSÉGET VÁLASZT A VÁLLALKOZÁS
86 Egyéb ráfordítás 467 Fizetendő áfa 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja. Rezsabek Angéla

268 GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 86 Egyéb ráfordítás 13,14 Műszaki, egyéb 31
Vevőkövetelés 96 Egyéb bevétel Áfa tv § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jogot a 135. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét178 a) véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná; b) véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. (2) Ha az (1) bekezdés szerint az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegéhez képest különbözet keletkezik, és annak összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja az 1000 forintnak megfelelő pénzösszeget, a különbözetre a 153/C. § (1)-(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. Rezsabek Angéla

269 TOVÁBBI SZÉP NAPOT! Rezsabek Angéla


Letölteni ppt "Gyakorlati számviteli kérdések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések