Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla."— Előadás másolata:

1 G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla

2 G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről = Új Ptk. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról = Tao. tv. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról = Kkv. tv. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről = Art. 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról = Mikro kr. 2000. évi C. törvény a számvitelről = Szt.tv. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról = Áfa tv. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról = Szja tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról = EHO tv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről = Itv. 2 Rezsabek Angéla

3 G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAIHOZ ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELSZÁMOLÁSOK (2 ÓRA ) S AJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK, SAJÁT TŐKE BIZTOSÍTÁSA ( 2 ÓRA ) I NGATLANOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 2 ÓRA ) G ÉPJÁRMŰVEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 2 ÓRA ) 3 Rezsabek Angéla

4 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAIHOZ ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELSZÁMOLÁSOK (2 ÓRA ) Könyvvizsgálati kötelezettség változása Kilépő tagra jutó saját tőke Nem pénzeszközben kiadott osztalék elszámolása Tőkehelyzet megállapítása közbenső mérleg alapján Beszámoló, könyvvezetés USA dollárban Választható árfolyamok bővítése Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan Tanszferárkülönbözet Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége Szakmai szervezetek, továbbképzés Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítők felmerült gyakorlati kérdései E-útdíj elszámolása Behajtási költségátalány Biztosítási díjak elszámolása Költségként elszámolható biztosítási díja Tanulás, továbbképzés számvitele 4 Rezsabek Angéla

5 Könyvvizsgálati kötelezettség változása 5 Rezsabek Angéla

6 6 Könyvvizsgálati kötelezettség Szt. 155. § (2)(3)(4)(5) (3)…. nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és… átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. 155§ (5a) A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben a vállalkozó, ha a tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti – köztartozása van.

7 Konszolidált beszámoló készítési kötelezettség változása 7 Rezsabek Angéla

8 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL Szt. 117. § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. 8 Rezsabek Angéla

9 Kilépő tagra jutó saját tőke 9 Rezsabek Angéla

10 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 37. § (2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. 10 Rezsabek Angéla

11 Nem pénzeszközben kiadott osztalék elszámolása 11 Rezsabek Angéla

12 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 39. § (2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. 12 Rezsabek Angéla

13 Tőkehelyzet megállapítása közbenső mérleg alapján 13 Rezsabek Angéla

14 14 Közbenső mérleg Szt. 21§ (6) Ha jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint mérlegfordulónapra elkészített (1)–(5) bekezdés szerinti közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.

15 Rezsabek Angéla 15 Új ptk. 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] (1) A korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. (2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. 3:201. § [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] (1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. (2) A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

16 Beszámoló, könyvvezetés USA dollárban 16 Rezsabek Angéla

17 BESZÁMOLÓ PÉNZNEME ForintDeviza Ezer forintban Amennyiben a vállalkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz milliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni. Nincs számszaki áttérési feltétel Van számszaki áttérési feltétel 17 Rezsabek Angéla

18 18 DOLLÁRBAN TÖRTÉNŐ BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 20. § …………… bármely vállalkozó euróban vagy USA dollárban készítheti el éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót, illetve az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó – az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazását kivéve – e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.

19 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 20§ (5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a létesítő okiratban rögzített – eurótól vagy USA dollártól eltérő – devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó is, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól vagy USA dollártól eltérő deviza, feltéve, hogy a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel. [A feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is. 19 Rezsabek Angéla

20 Választható árfolyamok bővítése 20 Rezsabek Angéla

21 21 Használható az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam is átszámításra Szt. 60§ (4) A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (a továbbiakban együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)–(2) bekezdés szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát – a választott – hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

22 S ZÁMVITELI POLITIKÁBAN VÁLASZTHATÓ ÁRFOLYAM Indoklás nélkül MNB EKB Választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlaga Indoklás mellett: csak devizavételi csak devizaeladási 22 Rezsabek Angéla

23 M IKOR „ DEVIZÁS ” EGY ÜGYLET, MELY ESETBEN KELL DEVIZÁBAN KIÁLLÍTANI A SZÁMLÁT ? a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel és mellette egy kötelezően használandó árfolyam a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel és mellette egy forint összeg a szerződésben devizában meghatározott összeg szerepel ----- számla devizában, az áfa forintban is. ( Áfa. tv 172§) 23 Rezsabek Angéla

24 A Z ÁFA ÖSSZEGÉNEK FORINTRA SZÁMÍTÁSA Kimenő számla esetén „hagyományos” belföldi egyenes adózású ügylet folyamatos teljesítésű ügylet előleg Bejövő számla esetén Belföldi partner által kiállított egyenes számla Közösségen belüli beszerzés esetén Belföldi fordított adózású, de devizás ügylet Termék import (Áfa tv. 81§) 24 Rezsabek Angéla

25 Áfa összegének átszámításához használt árfolyam Áfa tv. 80. § (4) Az a kötelezett, aki (amely) élt a (2) bekezdés b) pontjában említett választási jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. AlapértelmezésNAV-hoz bejelentés alapján Deviza eladásiMNBEKB 25 Rezsabek Angéla

26 Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan 26 Rezsabek Angéla

27 MÉRLEG EszközökForrások Kötelezettség +X Eredmény - X MÉRLEG EszközökForrások Halasztott ráfordítások AIE +XKötelezettség +X 27 Rezsabek Angéla

28 28 MÉRLEG EszközökForrások Halasztott ráf. AIE -YEredmény -Y Halasztott ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának feloldása fokozatosan 2014. december 31-ig történő, lejárat előtti egyösszegű visszafizetése esetében a vállalkozó, saját döntése alapján három egyenlő részletben is megszüntetheti. ( Szt. 177. § (38)

29 Szokásos piaci ár és alkalmazott ellenérték különbözete 29 Rezsabek Angéla

30 Mentesítés piaci árra való korrekció alól Mentesítés transzfer dokumentáció készítés alól Tao.tv. 18§ (3) Az (1)-(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással - a versenyhátrány megszüntetése céljából - kötött tartós szerződésre, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot. Tao.tv. 18§ (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket. 30 Rezsabek Angéla

31 2004. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL, FEJLŐDÉSÜK TÁMOGATÁSÁRÓL Foglalkoztatotti létszám Éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg Mikrovállalkozás10 főnél kevesebbMaximum 2 millió euró Kisvállalkozás50 főnél kevesebbMaximum 10 millió euró Középvállalkozás250 főnél kevesebbMaximum 50 millió euró, vagy mfő 43 millió euró Rezsabek Angéla 31

32 Rezsabek Angéla 32 A szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet…… Tao.tv. 18. § (1) ……. b) növeli (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést), ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna. Tao.tv. 18. § ……… a) csökkenti, feltéve, hogy aa) az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és ab) a vele szerződő kapcsolt vállalkozás belföldi illetőségű adózó, vagy olyan külföldi személy (az ellenőrzött külföldi társaság kivételével), amely az illetősége szerinti állam jogszabályai szerint társasági adónak megfelelő adó alanya, valamint ac) rendelkezik a másik fél által is aláírt okirattal, amely tartalmazza a különbözet összegét;

33 51Anyagköltség45Szállítókötelezettség500 Az általunk könyvelt „X” vállalkozásnak beszámláz egy értékesítést „Y” kapcsolt vállalkozás 500 egységért, azonban ez a piacon csak 200 egység. A vállalkozásnál a beszerzés értéke: anyagköltség. Az eddig hatályos előírások alapján A vállalkozás a …29-es társasági adóbevallásában adózás előtti eredményt növelő tételként szerepeltetett 300 egységet. Ezt a 300 egységet itt anyagköltséget csökkentő tételként szerepeltetheti. A könyvelés alapdokumentuma a számla és a szokásos piaci ár levezetése lesz. 33 Rezsabek Angéla

34 34 Szt. 47§ (10) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja …. Szt. 73. § (4) Az értékesítés nettó árbevételét módosítja ….. Szt. 78§ (8) ….az elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja ……. …. az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. §-a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a ……………. módosításaként nem szerepeltetné.

35 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL 4. § 23. kapcsolt vállalkozás: a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, c ) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)- c) alpontban meghatározott viszonyban áll; e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; 35 Rezsabek Angéla

36 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL Tao. tv. 4§ 31/b. E törvény alkalmazásában: személy: a belföldi személy, a külföldi személy és a magánszemély; Tao. tv. 4§ 27. E törvény alkalmazásában : külföldi személy: a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet; Tao. tv. 4§ 7. E törvény alkalmazásában : belföldi személy: a belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély; 36 Rezsabek Angéla

37 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A P OLGÁRI T ÖRVÉNYKÖNYVRŐL Új ptk. 8:2. § [Befolyás] (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 37 Rezsabek Angéla

38 A tulajdonos „ B ” -ben 40% é s „ B ” tulajdonos „ C ” -ban 60%, akkor „ A ” k ö zvetetten tulajdonos „ C ” -ben ??????% A tulajdonos „ B ” -ben 60% é s „ B ” tulajdonos „ C ” -ban 60%, akkor „ A ” k ö zvetetten tulajdonos „ C ” -ben ???????% ABC 38 Rezsabek Angéla

39 39 Új ptk. 8:2. § [Befolyás] (3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. (5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. Új ptk. 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

40 Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége 40 Rezsabek Angéla

41 41 Végelszámolás, felszámolás üzleti év vége Szt.tv. 11§ (10) Üzleti év a vállalkozó felszámolása, végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a felszámolás, a végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Amennyiben a felszámolás, a végelszámolás úgy fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a felszámolási, a végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó által – az (1)–(3) bekezdés szerinti feltételekkel – az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Art. 33. § (6) ….. a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg

42 Szakmai szervezetek, továbbképzés 42 Rezsabek Angéla

43 43 Szakmai szervezetek, továbbképzés Szt. 152. § (2a) E törvény alkalmazásában nem lehet akkreditált szervezet, amely tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: a) nem az Európai Gazdasági Térség államában vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme az Európai Gazdasági Térség államán kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

44 IFRS regisztráció 44 Rezsabek Angéla

45 45 IFRS regisztráció Szt. 10. § (5) Azon vállalkozó esetében, amely a (2) és (3) bekezdés alapján a nemzetközi számviteli standardok szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját – e törvény, valamint a külön jogszabályok könyvvizsgálatra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) részére megbízás, ha a kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) rendelkezik IFRS minősítéssel. (6) Az (5) bekezdés szerinti vállalkozó a 151. § (1) bekezdésének alkalmazása során köteles gondoskodni arról, hogy a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítését olyan személy végezze, aki a) IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, vagy b) IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.

46 Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítők felmerült gyakorlati kérdései 46 Rezsabek Angéla

47 47 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról 4. § (4) 3 lezárt üzleti év után térhet el 5. § (3) Felújítás fogalma 10. § (3) Értékvesztés fogalma 5§ (12) Halasztott bevétel feloldás nem lehet egyéb bevétel 6§ (3a) Aktív időbeli elhatárolás 6§ (7a) Passzív időbeli elhatárolás

48 Rezsabek Angéla 48 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról 11§ (3) …….. mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani 11§ (4) …… kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az átszámításhoz az Szt. 60. § (6) bekezdése szerinti árfolyam nem használható. 11§ (5) ….. hogy az ott felsorolt árfolyamok közül a mikrogazdálkodó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos árfolyamot választja. 12. § Átalakulási szabályok

49 E-útdíj elszámolása 49 Rezsabek Angéla

50 50 E-útdíj elszámolása 36Egyéb követelés 45Szállítótar- tozás előleg 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótar- tozás Előleg áfa 52Igénybe vett szolgáltatás 36Egyéb követelés Tényleges útszakaszra jutó díj Htv. 40/A. § (1) b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (a továbbiakban: útdíj) 7,5%-a.

51 Behajtási költségátalány 51 Rezsabek Angéla

52 52 Késedelmi kamat Új Ptk. 6:155. § Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén] (1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] (1) Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni.

53 Rezsabek Angéla 53 Behajtási költségátalány Új Ptk. 6:155. § (2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

54 Rezsabek Angéla 54 81. § (2) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: b) a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét; 77. §(2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni: b) a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét, ……. amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték.

55 Üzleti évben jóváírt összeg 38Pénzeszköz96Egyéb bevételBefolyt összeg Üzleti évhez kapcsolódó, fordulónap és mérlegkészítés között befolyt összeg 39 Bevételek aktív időbeli elh. 96Egyéb bevételBefolyt összeg Üzleti évben fizetett összeg 86Egyéb ráfordítás38PénzeszközFizetett összeg Üzleti évhez kapcsolódó, fizetendő összeg 86Egyéb ráfordítás48Passzív időbeli elhatárolás Fizetendő összeg 55 Rezsabek Angéla

56 Biztosítási díjak elszámolása 56 Rezsabek Angéla

57 57 Befizetett biztosítási tételek számviteli csoportosítása Szt. 16§ (3) a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve alapján Szt. 3§ (7) 3. alapján személyi jellegű egyéb kifizetések közé, amennyiben eredményt érint Szt. 29§ (8). alapján egyéb követelés, amennyiben nem számolható el az eredmény terhére Költségként csak azt lehet elszámolni, ami a vállalkozásnál végleges vagyonvesztésnek minősül. Nem minősül vagyonvesztésnek 55. személyi jellegű egyéb kifizetés 36. egyéb követelés

58 Megnevezés1.eset2.eset3.eset SzerződőCég BiztosítottMunkavállaló Kedvezménye- zett MagánszemélyCégVáltozhat KönyvelésT 55 / K 479T 36 / K 479 58 Rezsabek Angéla

59 A cég pénzt von ki a biztosítótól: A, eset – a szerződés szerint a szerződő ezt nem tudja megakadályozni, mert lemondott a jogairól. 36Egyéb követelés38Pénzeszköz 38Pénzeszköz36Egyéb követelés B, eset – a szerződés szerint a szerződő meg tudná akadályozni, mert nem mondott le a jogairól. 55Személyi jellegű egyéb kifizetés 38Pénzeszköz 38Pénzeszköz96Egyéb bevétel 59 Rezsabek Angéla

60 Régen: Teljes életre szóló biztosítás Kockázati biztosításnak nem minősülő határozatlan idejű kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás Rendszeres díj adómentes, ha.... Kockázati biztosítás Nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke Minimálbér 30%-át meg nem haladóan fizetett díj adómentes Megtakarítási 60 Rezsabek Angéla

61 61 Nem kockázati, megtakarítási 55Személyi jellegű egyéb38PénzeszközTeljes díj 55Személyi jellegű egyéb46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja tv. 70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül c) a kifizető által magánszemély javára kötött személybiztosítási szerződés alapján kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj. Szja tv. 3§ 89. Adóköteles biztosítási díj: magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy által fizetett díj (ide nem értve a magánnyugdíjpénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét és a biztosítás 1. számú melléklet szerint adómentes díját) a biztosított magánszemélynél.

62 Rezsabek Angéla 62 Kockázati ….. 55 Személyi jellegű egyéb 38PénzeszközTeljes díj 55 Személyi jellegű egyéb 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja tv. 1.sz. mell. Az adómentes bevételekről 6.3. a kockázati biztosítás más személy által - az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra tekintettel egy hónapra vonatkozóan a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan - fizetett díja (azonos szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide nem értve, ha a biztosítási díj e melléklet más pontja szerint adómentes;

63 Rezsabek Angéla 63 Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás 55Személyi jellegű egyéb38PénzeszközTeljes díj Szja tv. 1. sz. mell. Az adómentes bevételekről 6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes: 6.9. a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás - szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként más személy által fizetett - rendszeres díja (díjelőírása), azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege az adott biztosítási évben nem haladja meg az előző biztosítási évben fizetett díjak (díjelőírások) együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét;

64 Tanulás, továbbképzés számvitele 64 Rezsabek Angéla

65 65 Iskolarendszerű képzés 55Személyi jellegű egyéb38PénzeszközTandíj 55Személyi jellegű egyéb46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja tv. 71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak g) az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés - akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli - munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. (6) E § alkalmazásában h) iskolarendszerű a képzés, ha az abban részesülő a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.

66 Rezsabek Angéla 66 Nem iskolarendszerű képzés 55 Személyi jellegű egyéb 38PénzeszközTandíj Szja tv. 2a) Nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás, fűtés stb.) igénybevételére tekintettel, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik (ideértve azt is, ha ez iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás,

67 Rezsabek Angéla 67 Nem iskolarendszerű képzés étkezése 55 Személyi jellegű egyéb 38PénzeszközÉtkezés 55 Személyi jellegű egyéb 46 Költségvetési kötelezettség Szja 56Bérjárulékok46 Költségvetési kötelezettség EHO Szja.tv. 70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem;

68 SAJÁT TŐKE 68 Rezsabek Angéla

69 69 SAJÁT TŐKE 3:161. § [A törzstőke és a törzsbetét fogalma és mértéke] (4) A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. (A Ptk. 3:161. §-ához) 13. § (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

70 Rezsabek Angéla 70 Tőkeemelés „kívülről” 1,2,3Eszköz 45- 47 Kötele- zettség Rendelkezésre bocsátott érték 45-47Kötelezettség Rendelkezésre bocsátott érték 411 Jegyzett tőke Bejegyzett összeg 3….Jegyzett, de még be nem Különbözet

71 Rezsabek Angéla 71 Tőkeemelés „kívülről” 1,2,3Eszköz3…. Jegyzett, de még be nem Rendelkezésre bocsátott érték Új Ptk. 3:296. § [A közgyűlési határozat] !!!!! nem taggyűlési !!!!! d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját; 3….Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett TőkeBejegyzett összeg

72 Tőkére történő befizetés forintra átszámított összege eltér a bejegyzett összegtől Kevesebb a befizetett összeg Követelésként kell kimutatni a tulajdonosok- kal szemben Nagyobb a befizetett összeg A tulajdonosok társasági szerződésben lerögzített kijelentése alapján tőketartalék Vissza- fizetésre kerül a tulajdonosok felé A tulajdonosok lemondanak róla: rendkívüli bevétel Rezsabek Angéla

73 73 Tőkeemelés „belülről” 413 Eredménytartalék411Jegyzett tőke2.500.000 SZJA tv. 3. § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 34. Értékpapír: ……..továbbá a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a kft. üzletrész,.. SZJA tv.67. § (1) Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. …….(3) A bevételből a jövedelmet az értékpapír átruházásáról szóló szerződés keltének napjára kell megállapítani.

74 Rezsabek Angéla 74 Tőkeemelés „belülről” 413Eredménytartalék411Jegyzett tőke2.500.000 3:201. § [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] (1) A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni. (2) A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

75 Rezsabek Angéla 75 MÉRLEG Jegyzett tőke Tőketartalék Kötelezettség

76 Rezsabek Angéla 76 Tőkeemelés „kívülről” 3…. Taggal szembeni követelés 3…. Jegyzett, de még be nem 2.500.000 3…. Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett tőke2.500.000 47Tagi kötelezettség 3…. Taggal szembeni követelés 2.500.000 Új. Ptk. 3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

77 Rezsabek Angéla 77 T Á J É K O Z T A T Ó Budapest, 2012. november 27. Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése Hogyan kell eljárni akkor, ha a végelszámolás alatt lévő társaságot tagi kölcsön vissza-, vagy osztalék kifizetési kötelezettség terheli? „AZONBAN A TARTOZÁSNAK ILYEN MÓDON TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉRE NINCS LEHETŐSÉG” T Á J É K O Z T A T Ó Budapest, 2013. január 28. Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése Hogyan kell eljárni akkor, ha a végelszámolás alatt lévő társaságot tagi kölcsön vissza-, vagy osztalék kifizetési kötelezettség terheli? ……lehetőséget adnak a követelés apport elszámolására A fentiekre tekintettel a 2012. november 27-én megjelent „Tagi kölcsön és osztalék kifizetés elengedése” című tájékoztató követelés apporttal kapcsolatos bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

78 Tőkevédelmi előírások 78 Rezsabek Angéla

79 79 Tőkevédelmi előírások Új Ptk. 3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása] (1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. (3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

80 TŐKELESZÁLLÍTÁS ÁTRENDEZÉSSEL 80 Rezsabek Angéla

81 81 MÉRLEG Jegyzett tőke Eredménytartalék

82 Rezsabek Angéla 82 A saját tőke átrendezése 411Jegyzett tőke412Tőketartalék 411Jegyzett tőke 413Eredménytartalék Szt. tv. 37. § (1) Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni: b) a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben, 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: c) a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben,

83 Rezsabek Angéla 83 Tőkevédelmi előírások Új Ptk. 3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei] (1) Gazdasági társaság más társasági formába tartozó gazdasági társasággá, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át. (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

84 T ŐKE HIÁNYÁNAK MEGOLDÁSA Pótbefizetés Tulajdonosok tőkepótlása ázsióval Tagi kölcsön apportálás ázsióval Értékelési tartalék növelése Mérleg szerinti eredmény növelése 84 Rezsabek Angéla

85 Pótbefizetés 85 Rezsabek Angéla

86 86 MÉRLEG Pénzeszköz +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

87 Rezsabek Angéla 87 38Pénzeszköz414Lekötött tartalékJóváírt összeg Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] (1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. (2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. (3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. (4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nem teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. (5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

88 Rezsabek Angéla 88 Pótbefizetés Anyavállalat Veszteséges leányvállalat Döntés413 / 414- Pénzáramlás 414 / 413 413 / 38 38 / 414 Pénzáramlás vissza 38 / 413414 / 38 38§ (3) Az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni: f) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére – az arra illetékes testület által megszavazott, de még nem teljesített – fizetendő pótbefizetés összegét, (4) Lekötött tartalékként kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik.

89 Rezsabek Angéla 89 MÉRLEG Követelés +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

90 Rezsabek Angéla 90 3…Követelés 414Lekötött tartalék Rendelkezésre bocsátott eszköz 47Tagi kötelezettség 3…Követelés Kompenzálás Új Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. Szt. 38§ (4) ????????elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik.

91 Tőkeemelés ázsióval 91 Rezsabek Angéla

92 92 MÉRLEG Pénzeszköz X+Y Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék +Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

93 Rezsabek Angéla 93 Tőkeemelés „kívülről” ázsióval 1,2, 3 Eszköz3…. Jegyzett, de még be nem Rendelkezésre bocsátott érték 3…. Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett tőke Bejegyzett összeg 3…. Jegyzett, de még be nem 412TőketartalékÁzsió 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet, b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét,

94 Rezsabek Angéla 94 MÉRLEG Követelés X+Y Jegyzett tőke +X -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék +Y Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

95 Rezsabek Angéla 95 Tőkeemelés „kívülről” --- tagi kölcsön apport ázsióval 3…. Taggal szembeni követelés 3…. Jegyzett, de még be nem X 3…. Jegyzett, de még be nem 411Jegyzett tőke2.500.000 3…. Jegyzett, de még be nem 412TőketartalékX-2.500.000 47Tagi kötelezettség 3…. Taggal szembeni követelés X Új. Ptk. 3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

96 Rezsabek Angéla 96 MÉRLEG Befektetett eszközök  Immateriális javak  Tárgyi eszköz  Befektetett pénzügyi eszköz Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

97 É RRTÉKHELYESBÍTÉS - ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Szt tv. 59. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét ….. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit. (2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni. 97 Rezsabek Angéla

98 98 1.7Értékhelyesbítés417Értékelési tartalékkülönbözet 417Értékelési tartalék1.7Értékhelyesbítéskülönbözet Szt. 58§ (5) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között,,Értékhelyesbítés''-ként, a saját tőkén belül,,Értékelési tartalék''-ként kimutatható.

99 Rezsabek Angéla 99 1.7Értékhelyesbítés417Értékelési tartalékkülönbözet 417Értékelési tartalék1.7Értékhelyesbítéskülönbözet 39. § (1) Értékelési tartalékként, és azon belül elkülönítetten kell kimutatni a) az 58. § szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként, továbbá b) az 59/A–59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alapján a saját tőkével szemben elszámolt értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként. Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés értékelési tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető.

100 Rezsabek Angéla 100 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

101 Rezsabek Angéla 101 MÉRLEG Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X Kötelezettség - X

102 Rezsabek Angéla 102 Elengedett kötelezettség ( de nem osztalék) 44-47Kötelezettség98Rendkívüli bevételX Nem csökkenthető az adózás előtti eredmény az összeggel, ezért 10% társasági adót kell rá fizetni!!!!!!!! 89Eredményt terhel adó46-47 NAV-val szembeni kötel. 10% Eredményt növelő: Elengedett kötelezettség : X - TAO : 10% --------------------------------------------- Elengedett kötelezettség 90%-a ( amennyiben a vállalkozásnak pozitív az adóalapja)

103 Rezsabek Angéla 103 Itv. 11. § (1) Az ajándékozási illeték tárgya: a) ingatlan ajándékozása, b) ingó ajándékozása, c) vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást a 17. § (1) bekezdés c), k), l), m), p), r), s) pontja alá eső ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentésre a 91. § az irányadó. (3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák. (4) Ha a bontó feltétel vagy véghatáridő bekövetkezésekor a dolog az ajándékozóra száll vissza, a visszaszállás után ajándékozási illetéket nem kell fizetni. 86Egyéb ráfordítás 46- 47 NAV-val szembeni kötelezettség 18% Itv. 12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

104 Rezsabek Angéla 104 Eredményt növelő: Elengedett kötelezettség : X Illeték : 18% ----------------------------------------------------- Adózás előtti eredmény : 82% - TAO : 8,2% --------------------------------------------------- Elengedett kötelezettség 73,8 %-a ( amennyiben a vállalkozásnak pozitív az adóalapja) Itv. 17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: n) a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése;

105 Rezsabek Angéla 105 Elengedett osztalék kötelezettség 44-47Kötelezettség98 Rendkívüli bevétel X Tao tv. 29/Q. § (3) Csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Itv. 17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól: t) az osztalékra vonatkozó követelés elengedése;

106 A Z ELENGEDETT OSZTALÉKKÖTELEZETTSÉG HATÁSA AZ EREDMÉNYRE Elengedett kötelezettség : X TAO : 0 Illeték : 0 --------------------------------------------- Elengedett kötelezettség 100%-a eredményt növelő. 106 Rezsabek Angéla

107 107 MÉRLEG Immateriális javak +XJegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X

108 Rezsabek Angéla 108 MÉRLEG Eredmény -X Kötelezettség +X MÉRLEG Immateriális javak +X Eredménytartalék -X Lekötött tartalék +X Kötelezettség +X

109 Rezsabek Angéla 109 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 11 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 45Szállítótartozásszámla szerint 413 Eredménytartalék414Lekötött tartalékszámla szerint 25. § (2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. (3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak – többek között – a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek.

110 Rezsabek Angéla 110 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 11 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 58Aktivált saját teljesítmény Kigyűjtés alapján 413 Eredménytartalék414Lekötött tartalék Kigyűjtés alapján 25. § (2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is. (3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak – többek között – a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek.

111 Rezsabek Angéla 111 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 45Szállítótartozásszámla szerint 413 Eredménytartalék414Lekötött tartalékszámla szerint Szt. 25§ (4) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült – az 51. § szerinti – közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben – szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet – nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci – várható piaci – árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési költségek levonása után.

112 Rezsabek Angéla 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 58 Aktivált saját teljesítmény Kigyűjtés alapján 413Eredménytartalék414Lekötött tartalék Kigyűjtés alapján 25. § (5) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni a megkezdett, de az üzleti év mérlegfordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés – a jövőben várhatóan megtérülő – közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, amelyeket csak később, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.

113 Nem realizált árfolyamveszteség aktív időbeli elhatárolása 113 Rezsabek Angéla

114 114 MÉRLEG Halasztott ráfordítások AIE +X Jegyzett tőke -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +X

115 MÉRLEG EszközökForrások Kötelezettség +X Eredmény - X MÉRLEG EszközökForrások Halasztott ráfordítások AIE +XKötelezettség +X 115 Rezsabek Angéla

116 116 MÉRLEG Eredmény -Y Céltartalék +Y Eredménytartalék -(X-Y) Lekötött tartalék +(X-Y) Halasztott ráf. AIE +XKötelezettség +X

117 TŐKEKIVONÁS 117 Rezsabek Angéla

118 S AJÁT TŐKE PROBLÉMA Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 118 Rezsabek Angéla

119 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL Szt. 35§ (7) Jegyzett tőkén (alaptőkén, törzstőkén) felüli vagyoni fedezet alatt – eltérő rendelkezés hiányában – a jegyzett tőkével, a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét kell érteni. 119 Rezsabek Angéla

120 Alaptőkén ( törzstőkén) felüli vagyon Alaptőkén felüli vagyon = Alaptőkén, törzstőkén felüli vagyoni fedezet Jegyzett tőkén felül minden Jegyzett tőkén és lekötött tartalékon és értékelési tartalékon felül minden. Matematikailag helyes arányosítás Matematikailag nem helyes arányosítás 120 Rezsabek Angéla

121 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY A SZÁMVITELRŐL 37. § (2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni: g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a jegyzett tőke, a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is. 121 Rezsabek Angéla

122 122 Tőkekivonás Jegyzett tőke: 5.000.000 Ft ( a tőkét 500.000 Ft-ról eredménytartalékból emelték fel) Eredménytartalék: 20.000.000 Ft Az egyik tulajdonos 40%-os tulajdoni hányadát kivonja. 411Jegyzett tőke 46- 47 Taggal szembeni köt. 2.000.000 Ft 413Eredmény- tartalék 46- 47 Taggal szembeni köt. 8.000.000 Ft

123 Rezsabek Angéla 123 Tőkekivonás kifizetés Adómentes: 500.000 Ft 40%-a = 200.000 Ft Adóköteles: 9.800.000 Ft Egyszerre kifizetésre kerül. 46- 47 Taggal szembeni köt. 38Pénzeszköz 10mi – Szja - EHO 46- 47 Taggal szembeni köt. 46- 47 Szja kötelezettség Szja 46- 47 Taggal szembeni köt. 46- 47 EHO kötelezettség EHO

124 Rezsabek Angéla 124 Tőkekivonás kifizetés 46-47Taggal szembeni köt. 38Pénzeszköz 10mi – Szja - EHO 46-47Taggal szembeni köt. 46-47Szja kötelezettség 9.800.000 Ft 16%-a 46-47Taggal szembeni köt. 46-47EHO kötelezettség 9.800.000 Ft 14%-a, EHO tv. 3§ (3) 7 A magánszemély az adóévben megszerzett 8 7 8 a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c) 9 osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §], 9 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], e) 10 ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg 10 után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).

125 A vállalkozás saját tőkéjének adatai Jegyzett tőke5.000.000 Ft Eredménytartalék10.000.000 Ft Lekötött tartalék20.000.000 Ft 125 Rezsabek Angéla

126 411Jegy- zett tőke 45- 47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 2.000e Ft 413Ered- mény- tartalék 45- 47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 4.000e Ft 413Ered- mény- tartalék 45- 47 Rövid lejáratú kötelezettség taggal szemben 8.000e Ft 126 Rezsabek Angéla

127 FELTÉTELES TŐKELESZÁLLÍTÁS 127 Rezsabek Angéla

128 128 MÉRLEG Jegyzett tőke 3.000 Eredménytartalék 300.000 MSZE 5.000 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft –ot.

129 Rezsabek Angéla 129 MÉRLEG Jegyzett tőke 3.000 Eredménytartalék 245.000 MSZE 0 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft osztalékot.

130 Rezsabek Angéla 130 MÉRLEG Jegyzett tőke 3.000 Eredménytartalék 240.000 MSZE 5.000 A tulajdonos szeretne kivonni 60.000.000 Ft – ot.

131 Rezsabek Angéla 131 Feltételes tőkeleszállítás 411 Jegyzett tőke47Taggal szembeni kötelezettség600.000 Ft 413 Eredménytartalék47Taggal szembeni kötelezettség60.000.000 Ft 47 Taggal szembeni kötelezettség411Jegyzett tőke600.000 Ft Új Ptk. 3:202. § [A törzstőke leszállításáról szóló határozat] (1) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni. (2) A határozatban meg kell határozni a) a leszállított törzstőke nagyságát; b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és c) a törzstőke-leszállítás indokát. (3) A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti. (4) A társaság akkor határozhat a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

132 Saját részvény, üzletrész visszavásárlás 132 Rezsabek Angéla

133 133 MÉRLEG ( részlet) Értékpapírok +X Pénzeszközök -X Új ptk.- 3:174. § [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] (1) A korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. (2) A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

134 Rezsabek Angéla 134 MÉRLEG (részlet) Forgóeszközök  Készletek  Követelések  Értékpapírok +X  Pénzeszközök -X Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken !!!! -Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék -X Lekötött tartalék +X Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

135 Rezsabek Angéla 135 Saját részvény, üzletrész visszavásárlás 37Értékpapír38Pénzeszköz X- Szja -EHO 37Értékpapír462 Szja kötelezettség SZJA 37Értékpapír463 EHO kötelezettség EHO 413Eredmény- tartalék 414Lekötött tartalék X

136 Rezsabek Angéla 136 Tőkekivonás saját részvény, üzletrész visszavásárlással 411 Jegyzett tőkeNévérték 37Értékpapír Könyv szerinti érték 413 Eredménytartalék Különbözet, ha a …. 413Eredménytartalék Különbözet, ha a …. 414 Lekötött tartalék413Eredménytartalék Könyv szerinti érték Szt. 35§ (10) A visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértékének megfelelő összeggel a jegyzett tőkét kell csökkenteni, a névérték és a visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) érték közötti különbözettel – előjelének megfelelően – az eredménytartalékot kell módosítani a jegyzett tőke módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával.

137 Osztalék 137 Rezsabek Angéla

138 138 SAJÁT TŐKE TERHÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉS Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések] (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

139 O SZTALÉK FORRÁSA Jegyzett tőke: 3.000.000 Tőketartalék: 50.000.000 Eredménytartalék: 20.000.000 Adózott eredmény: - 17.000.000 Jegyzett tőke: 3.000.000 Tőketartalék: 50.000.000 Eredménytartalék: -17.000.000 Adózott eredmény: 20.000.000 139 Rezsabek Angéla

140 140 Osztalék előírása, kifizetése 493 Adózott eredmény elszámolási 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség X 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség 38PénzeszközX- Szja-Eho 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség 46Szja kötelezettség16% 46- 47 Taggal szembeni kötelezettség 46EHO kötelezettség14%, de max. 450.000 Ft/fő

141 Rezsabek Angéla 141 OSZTALÉK NEM PÉNZBEN Új Ptk. 3:184. § [A tag javára történő kifizetések] (2) A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. Szt. 39. § (2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni.

142 493Adózott eredmény elszámolási számla 45- 47 Tulajdonosok kal szembeni köt. osztalék 8….Ráfordítás1,2,3EszközKönyv szerinti érték 3….Követelés9….BevételPiaci érték 3….Követelés467Fizetendő áfaPiaci érték után áfa 45-47Tulajdonosokkal szembeni köt. 3….KövetelésÖssze- vezetés 142 Rezsabek Angéla

143 Osztalékelőleg 143 Rezsabek Angéla

144 144 3 …. Taggal szembeni követelés 38Pénzeszköz Kifizetett összeg 3 …. Taggal szembeni követelés 46Szja kötelezettség16% Új Ptk. 3:186. § [Az osztalékelőleg] (1) A taggyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha a) közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

145 Rezsabek Angéla 145 3.. Taggal szembeni követelés 38Pénzeszköz Kifizetett összeg 3.. Taggal szembeni követelés 46Szja kötelezettség16% Szja tv. 65§ (3) Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani.

146 Rezsabek Angéla 146 A következő beszámoló elfogadásakor az osztalékelőleg osztalékká válik 493 Adózott eredmény elszámolása 46-47Tagi kötelezettségOsztalék 46-47Tagi kötelezettség3….Tagi követelésOsztalékelőleg 46-47Tagi kötelezettség46-47Költségvetési kötelezettségEHO EHO tv. 3§ (3) 7 A magánszemély az adóévben megszerzett 8 7 8 a) vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §], b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §], c) 9 osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §], 9 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], e) 10 ingatlan bérbeadásából [Szja tv. 16. § (1) bekezdés] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg 10 után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. § (3) bekezdése alapján megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj. 36-37. §-a és 39. § (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).

147 Rezsabek Angéla 147 A következő beszámoló elfogadásakor az osztalékelőleg nem válik osztalékká 38Pénzeszköz3…. Taggal szembeni követelés Előleg 46Szja kötelezettség3…. Taggal szembeni követelés Levont Szja 55 Személyi jellegű egyéb kif. 46- 47 Szja kötelezettség 1,19- re 16% Szja 56Bérjárulékok 46- 47 EHO kötelezettség 1,19-re 27% EHO Szja tv. 72§ (2) A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19-szerese. …..Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadó- előleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető a beszámoló elfogadásának napján állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el.

148 Rezsabek Angéla 148

149 I NGATLANOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 2 ÓRA ) 149 Rezsabek Angéla

150 150 K ÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA 16Beruházás4….Kötelezettség 2….Készlet4….Kötelezettség Szt. 23. § (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a bérbe vett eszközök kivételével –, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. (4) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni.

151 Rezsabek Angéla 151 T ÁRGYI ESZKÖZ VAGY KÉSZLET 16Beruházás4….Kötelezettség 2….Készlet4….Kötelezettség Szt. 26. § (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.

152 Rezsabek Angéla 152 T ÁRGYI ESZKÖZ VAGY KÉSZLET 16Beruházás4….Kötelezettség 2….Készlet4….Kötelezettség Szt. 28. § (3) A készletek között kell kimutatni továbbá d) a használatba vétel időpontjától áruként azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítésig (az állományból történő kivonásig) átmenetileg használatba vett.

153 Rezsabek Angéla 153 Art. 16. § Art 16§ (3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó: a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét, külföldi vállalkozás esetén az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát; b) címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét g) iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével, valamint ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt;

154 Rezsabek Angéla 154 Készlet Tárgyi eszköz Készlet Tárgyi eszköz Szt. 23. § (5) Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a (4) bekezdés szerinti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. Szt. 28. § (3) A készletek között kell kimutatni továbbá c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül – a 23. § (5) bekezdése szerint – átsoroltak,

155 Rezsabek Angéla 155 Készletből értékesítés Értékesítés nettó árbevétele Eladott áruk beszerzési értéke Tárgyi eszközből értékesítés Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás

156 Rezsabek Angéla 156 Átsorolás 2….Anyagkészlet1…..Tárgyi eszköz 2….Árukészlet1…..Tárgyi eszköz 2….Befejezetlen, félkész, késztermék 581STKÁV 582SEEAÉ1…..Tárgyi eszköz

157 Rezsabek Angéla 157 Átsorolás, de milyen értéken?????? 57 Értékcsökkenési leírás1.9Tárgyi eszköz terv szerint elszámolt értékcsökkenése 86 Egyéb ráfordítás1.8Tárgyi eszköz terven felül elszámolt értékcsökkenése 1.9 Tárgyi eszköz terv szerint elszámolt értékcsökkenése 1…Tárgyi eszköz 1.8 Tárgyi eszköz terven felül elszámolt értékcsökkenése 1…Tárgyi eszköz 2…. Készlet1…Tárgyi eszköz

158 Rezsabek Angéla 158 Átsorolás, de milyen értéken?????? 86Egyéb ráfordítás2.9Készletek értékvesztése 2.9Készletek értékvesztése 2….Készletek 16…Beruházás2….Készletek

159 Rezsabek Angéla 159 Tárgyi eszköz Készlet Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: u) azon beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, uc) amely beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig üzemkörön kívüli ingatlanként is használ, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé, a forgóeszközök közé sorol át, illetve amely szellemi terméket az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig a forgóeszközök közé sorol át, az említett első használat, illetve az átsorolás adóévéről készített bevallásban, kivéve, ha a forgóeszközök közé történő átsorolás az eszköz elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódásának következménye,

160 Rezsabek Angéla 160 Szt. 26§ (2) Az ingatlanok között kell kimutatni (3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: Vásárolt ingatlan számviteli elszámolása 16Beruházás4…..Kötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa4 ….. Kötelezettség Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek 125. § (2) c) a 124. § (1) bekezdésének c) pontjában és (4) bekezdésében említett esetekben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként a b) pontban említett szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be; d) a 124. § (1) bekezdésének h) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy azt bérbe adja, feltéve, hogy a 88. § szerinti választási jogával úgy élt, hogy a bérbeadást adókötelessé tette; 26Áru4…..Kötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa4 ….. Kötelezettség

161 Rezsabek Angéla 161 Vásárolt ingatlan számviteli elszámolása 16Beruházás4…..Kötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa 4 …..Kötelezettség Áfa levonhatóságának kérdése: Partner adószámának ellenőrzése Ingatlan nyilvántartás ellenőrzése Adólevonási jog korlátozása Áfa tv. 124. § (1) h) a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adó; i) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adó; 16Beruházás4…..Kötelezettség

162 Rezsabek Angéla 162 Szervezet törzsadat lekérdezés Áfa fizetési kötelezettség 1Az áfa fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg Áfa fizetési kötelezettség TA lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan ( ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP F-lap Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

163 „ NEM ÚJ” INGATLAN 163 Rezsabek Angéla

164 164 1.kérdés --- lakóingatlan vagy nem lakóingatlan --- nem lakóingatlan esetén levonhatóba helyezhető az áfa összege. 16Beruházás4…..Kötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa 467Fizetendő áfa 2. kérdés --- ha lakóingatlan, akkor eladásra vette-e ---- igen, akkor levonhatóba helyezhető az áfa összege. 26Áru4…..Kötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa 467Fizetendő áfa

165 Rezsabek Angéla 165 3. kérdés --- ha lakóingatlan, nem eladásra vette, bérbe akarja adni --- ha bejelentette az adókötelezettséget --- levonhatóba helyezhető az áfa összege. 16Beruházás4…..Kötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa 467Fizetendő áfa ---- ha nem jelentette be az adókötelezettséget a bérbeadásra, akkor nem helyezhető levonhatóba az áfa összege. 16Beruházás4…..Kötelezettség 16Beruházás467Fizetendő áfa

166 Rezsabek Angéla 166 Le nem vonható áfa 47. § (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi – az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, Szt. 47§ (3) …………az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. 16Beru- házás 4…..…köte- lezettség 86Egyéb ráfordítás 4…..….köte- lezettség

167 Rezsabek Angéla 167 ILLETÉK 16Beruházás4…..NAV kötelezettség Itv. tv.„Az illeték tárgya 18. § (2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki: h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzésére.” Szt.47§ (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi – az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően – az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó a)illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], Itv. „Az illeték általános mértéke 19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. „

168 Rezsabek Angéla 168 JelentősNem jelentős Bekerülési értéket módosítja Szt. 47§ (9) Egyéb bevétel vagy egyéb ráfordítás Szt. 47§ (9)

169 Rezsabek Angéla 169 Devizás kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete üzembehelyezésig 16..Beruházás4…..Kötelezettség 4…..Kötelezettség16…Beruházás Devizás kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete üzembehelyzés után 87…Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 4…..Kötelezettség 4…..Kötelezettség97Pénzügyi egyéb bevétele 48 § (7) Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizaösszegnek, valutaösszegnek a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a 60. § (4)–(6) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintértéke a termék, illetve a szolgáltatás értéke. 47§(4) c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség;

170 Rezsabek Angéla 170 50. § (1) Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. 16Beruházás45Kötelezettség 45Kötelezettség31-36Követelés Itv. 21. § (2) „ Lakástulajdonok magánszemélyek közötti cseréje, valamint lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja az elcserélt lakástulajdonok, illetve a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete.” Áfa tv. 10. § Termék értékesítésének minősül továbbá: c) az adós és hitelező között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása, feltéve, hogy a hitelező a dologi biztosítékul szolgáló terméket lejárt követelésének érvényesítésére - a 9. § (1) bekezdése értelmében - értékesíti, és az abból származó ellenérték közvetlenül őt illeti meg;

171 Rezsabek Angéla 171 Új ptk. A szerződés megerősítése 1.A foglaló 6:185. § [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. 36Egyéb követelés38PénzeszközX (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. 4…4… Kötelezettség36Egyéb követelésX

172 Rezsabek Angéla 172 (2) ….. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. 38Pénzeszköz36Egyéb követelésX (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti……. 86Egyéb ráfordítás36Egyéb követelésX (3)………a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 38Pénzeszköz 36 96 Egyéb követelés Egyéb bevétel XXXX (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

173 Rezsabek Angéla 173 Beruházásra adott előleg 35 Beruházásra adott előleg 38Pénzeszköz100 euro 466 Előzetesen felszámított áfa 38Pénzeszköz27 euro 386. Devizabetétszámla : 20 euro = 6.100 Ft (305 Ft/euro) 300 euro = 96.000 Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint:  rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro)  deviza csökkenés FIFO módszer alapján  alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. A számlán szereplő áfa érték: 8.532 Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro)

174 Rezsabek Angéla 174 Beruházásra adott előleg 38Pénzeszköz 40.340 Ft 35Beruházásra adott előleg 31.600 Ft 466Előzetesen felszámított áfa8.532 Ft 97Pénzügyi műv. e ráf.208 Ft A számlán szereplő áfa érték: 8.532 Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro) 8.532 / 0,27 = 31.600 Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = 6.100 Ft (305 Ft/euro) 300 euro = 96.000 Ft ( 320 Ft/euro) 6.100 Ft + 34.240 Ft = 40.340 Ft

175 Rezsabek Angéla 175 Beruházásra adott előleg 35Beruházásra adott előleg45Szállító 31.600 Ft 466Előzetesen felszámított áfa45Szállító 8.532 Ft 45Szállító 40.132 Ft 97 208 Ft 38Pénzeszköz 40.340 Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = 6.100 Ft (305 Ft/euro) 300 euro = 96.000 Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint:  rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro)  deviza csökkenés FIFO módszer alapján  alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. A számlán szereplő áfa érték: 8.532 Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro)

176 Rezsabek Angéla 176 Beruházásra adott előleg 35Beruházásra adott előleg45Szállító 31.000 Ft 466Előzetesen felszámított áfa45Szállító 8.370 Ft 466Előzetesen felszámított áfa97Pénzügyi bevétel 162 Ft 45Szállító 39.370 Ft 87 Pénzügyi műv. egyéb ráfordítás 970 Ft 38Pénzeszköz 40.340 Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = 6.100 Ft (305 Ft/euro) 300 euro = 96.000 Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint:  rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro)  deviza csökkenés FIFO módszer alapján A számlán szereplő áfa érték: 8.532 Ft

177 Rezsabek Angéla 177 KAMAT Fizetett kamatKapott kamat Üzembe helyezés előtt16 / 3838 / 16 38 / 97 Üzembe helyezés után87 / 3838 / 97 Szt. 47§ (4) Az (1) bekezdés szerinti bekerülési (beszerzési) érték részét képezi a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön ……..ad) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat; Szt. 47§ (8) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti …………valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege.

178 Rezsabek Angéla 178 51-57Költségnemek1-4Mérlegszámlák 16Beruházás582Aktivált saját teljesítmény - SEEAÉ 16Beruházás45Szállítótartozás Szt. 47§ (5) Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni.

179 Rezsabek Angéla 179 Saját előállítású ingatlan számviteli elszámolása 51-57Költségnemek1-4Mérlegszámlák 16Beruházás582Aktivált saját teljesítmény ---- SEEAÉ 25Késztermék581Aktivált saját teljesítmény ---- STKÁV Szt. 51. § (1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (együttesen: közvetlen önköltség).

180 Rezsabek Angéla 180 Saját előállítású ingatlan számviteli elszámolása 51-57Költségnemek1-4Mérlegszámlák 16Beruházás582Aktivált saját teljesítmény ---- SEEAÉ 25Késztermék581Aktivált saját teljesítmény ---- STKÁV Szt. 14. § (5) A számviteli politika keretében el kell készíteni: c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; (6) Az (5) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó, az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő gazdálkodó. (7) Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszáz millió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során – a feltételek ismételt teljesülése esetén – sem mentesül.

181 Rezsabek Angéla 181 Anyagköltség Htv. „Értelmező rendelkezések 52§ 37. anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke………………… Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, ………..

182 Rezsabek Angéla 182 Saját beruházás áfa könyvelése 466Előzetesen felszámított áfa467Fizetendő áfa 16Beruházás467Fizetendő áfa ÁFA tv. 11. § (2) Szintén ellenérték fejében teljesített termékértékesítés: a) az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő; 120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet megállapított; e) a 11. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékértékesítéséhez kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított [a)-e) pontok a továbbiakban együtt: előzetesen felszámított adó].

183 Rezsabek Angéla 183 Saját beruházás áfa könyvelése 466Előzetesen felszámított áfa467Fizetendő áfa 16Beruházás467Fizetendő áfa ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, FIZETENDŐ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA 55. § (1) Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés). Adó alapja termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében 68. § A 11. és 12. §-ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke.

184 Rezsabek Angéla 184 Saját beruházáshoz felhasznált bejövő számlák áfa könyvelése 2…, 51Anyagkészlet, anyagköltség45Szállítótartozás 52Igénybe vett szolgáltatás45Szállítótartozás Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok 134. § (1) A 11. § (2) bekezdésének a) pontjában említett esetben az adóalanyt megilleti a tárgyi eszköz előállításához felhasznált terméket, igénybe vett szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó levonásának joga akkor is, ha az egyébként egészben vagy részben nem illetné meg. (2) Az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeinek sérelme nélkül, az (1) bekezdés szerinti adólevonási jog legkorábban a vállalkozásán belül végzett saját beruházás eredményeként előállított tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor keletkezik. 466Előzetesen felszámított áfa45Szállítótartozás

185 Rezsabek Angéla 185 Saját beruházáshoz felhasznált bejövő számlák áfa könyvelése, 100%-ban nem levonható 2…, 51 Anyagkészlet, anyagköltség 45Szállítótartozás 52Igénybe vett szolgáltatás 45Szállítótartozás 36Egyéb követelés45Szállítótartozás 16Beruházás467Fizetendő áfa 12Ingatlan16Beruházás 466Előzetesen felszámított áfa 36Egyéb követelés

186 Rezsabek Angéla 186 Saját beruházáshoz felhasznált bejövő számlák áfa könyvelése, 100%-ban levonható 2…, 51Anyagkészlet, anyagköltség 45Szállítótartozás 52Igénybe vett szolgáltatás 45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa 467Fizetendő áfa 12Ingatlan16Beruházás

187 Rezsabek Angéla 187 Bejelentkezés nélkül ---- járulékos költségek Áfa tv. 70. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak: b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Bérbeadó 81Közvetített szolgáltatás45Szállítótartozás 31Vevőkövetelés91Értékesítés nettó árbevétele Bérbevevő 5, 8Költség, ráfordítás45Szállítótartozás

188 Rezsabek Angéla 188 Bejelentkezés mellett ---- járulékos költségek Bérbeadó 81Közvetített szolgáltatás45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótartozás 31Vevőkövetelés91Értékesítés nettó árbevétele 31Vevőkövetelés467Fizetendő áfa Bérbevevő 5, 8Költség, ráfordítás45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótartozás

189 Rezsabek Angéla 189 Szt. 3. § (4) E törvény alkalmazásában 1. közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható;

190 Rezsabek Angéla 190 26. § ( (2) Az ingatlanok közé sorolandó ………..továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg…… Szt. 3§ (7) E törvény alkalmazásában 1. igénybe vett szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amely nem tartozik a közvetített szolgáltatás, illetve az egyéb szolgáltatás közé; különösen az utazásszervezés, a szállítás-rakodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmunka, …..

191 Rezsabek Angéla 191 Bérbeadó 31Vevőkövetelés91Értékesítés nettó árbevétele 31Vevőkövetelés467Fizetendő áfa 91Értékesítés nettó árbevétele48Passzív időbeli elhatárolás 1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez Az értékcsökkenési leírás szabályairól 7. A bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbeadó. Bérbevevő 52Igénybe vett szolgáltatás45Szállítókötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa45Szállítókötelezettség 39Aktív időbeli elhatárolás52Igénybe vett szolgáltatás

192 Rezsabek Angéla 192 Bérleti jogot vevő 16 Beruházás 45Szállítókötelezettség 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítókötelezettség 57Értékcsökkenési leírás12Ingatlanhoz…… écs. 1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez Az értékcsökkenési leírás szabályairól 5. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető a) immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál,

193 Rezsabek Angéla 193 Bérleti jogot eladó 26. § ( (2) Az ingatlanok közé sorolandó ………..továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg…… 86 Egyéb ráfordítás12Bérleti jog 31 Vevőkövetelés96Egyéb bevétel 31 Vevőkövetelés467Fizetendő áfa 77. § (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni: e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdésének a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadásából származó bevételt az értékesítéskor, az átadáskor;

194 Rezsabek Angéla 194 Bérleti jogot eladó 26. § ( (2) Az ingatlanok közé sorolandó ………..továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg…… 31Vevőkövetelés91Értékesítés nettó árbevétele 31Vevőkövetelés467Fizetendő áfa 91Értékesítés nettó árbevétele 48Bevételek passzív időbeli elhatárolása Szt. 72§ (4) Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni: d a befektetett eszközök használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott ellenértéket.

195 Rezsabek Angéla 195 Szt. 23. § (3) Az eszközök között kell kimutatni a pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket, továbbá a bérbe vett (a használatra átvett) eszközökön végzett beruházások, felújítások, valamint a koncessziós szerződés alapján beszerzett, megvalósított eszközök értékét is. 12Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótartozás 12Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 582Aktivált saját teljesítmény -- SEEAÉ

196 Rezsabek Angéla 196 1. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez Az értékcsökkenési leírás szabályairól 2. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez Leírási kulcsok jegyzéke 7. A bérbeadó eszközei között kimutatott, bérbe adott épület, építmény és ültetvény esetében 5 százalék, minden egyéb bérbe adott tárgyi eszköz után 30 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíthet a bérbeadó II. ÉPÍTMÉNYEK Az építmény jellege Leírási kulcs % Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás ---- 6%

197 Rezsabek Angéla 197 12Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa45Szállítótartozás 12Bérelt ingatlanon végzett felújítás, bővítés 582Aktivált saját teljesítmény -- SEEAÉ 7§ (1) zs) az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál - ha igénybe kívánja venni a kedvezményt - a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értéke, figyelemmel a (11)-(12) bekezdésben foglaltakra.

198 3. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNYHEZ A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások 13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol; 198 Rezsabek Angéla

199 Maradványérték, terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékhelyesbítés problémaköre 199 Rezsabek Angéla

200 200 Szt. 52§ (2)„….Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.” Szt. 52§ (7) Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

201 Rezsabek Angéla 201 Szt. 53§ (5) Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

202 Rezsabek Angéla 202 53. § (1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke 53. § (1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha b) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 53§ (2) A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával…. 53§ (2) ….az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

203 Rezsabek Angéla 203 Szt. 46§ (4) A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni – az 52–56. §-ban foglaltak alapján – minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Az 53–56. §-ok alkalmazásában tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül – fennállásának időtartamától függetlenül – akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.

204 Rezsabek Angéla 204 VÁLTOZIK AZ INGATLAN HASZNÁLATA 86Egyéb ráfordítás 467Fizetendő áfa 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja.

205 Rezsabek Angéla 205 ALANYI MENTESSÉGET VÁLASZT A VÁLLALKOZÁS 86Egyéb ráfordítás 467Fizetendő áfa 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja.

206 Rezsabek Angéla 206 57Értékcsökkenési leírás129Ingatlan terv szerint elszámolt écs 86Egyéb ráfordítás128Ingatlan terven felül elszámolt écs Az adóalap megállapításakor növelő jogcímek 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: b) 195 az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor - kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be, és teljesülnek a 16. § (13)-(15) bekezdésében előírt feltételek - vagy a forgóeszközök közé való átsorolásakor, valamint egyszeres könyvvitelt vezetőnél az eszközhöz kapcsolódó kötelezettség részleges vagy teljes elengedésekor, átvállalásakor az eszköz könyv szerinti értékének a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékét meghaladó része, feltéve minden esetben, hogy az eszköz értékcsökkenését az adózó a számvitelről szóló törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére számolta el, 195 c) 196 196 d) az a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra,

207 Rezsabek Angéla 207 „ Rákönyvelés” 1.7Eszközök értékhelyesbítése417Értékelési tartalék „ Leemelés” 417Értékelési tartalék1.7Eszközök értékhelyesbítése Szt. 59. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét …..A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit. (2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.

208 Rezsabek Angéla 208 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS 86Egyéb ráfordítás121Ingatlan 129Ingatlan terv szerint elszámolt écs.86Egyéb ráfordítás 128Ingatlan terven felül elszámolt écs.86Egyéb ráfordítás 417Értékelési tartalék127Eszközök é.h. 31Vevőkövetelés96Egyéb bevétel 31Vevőkövetelés ????????????????467Fizetendő áfa ???? 86. § (1) Mentes az adó alólÁFÁS Használt ingatlanÉpítési teleknek nem minősülő földterület „ÚJ” ingatlanÉpítési telek 88§ (1) alapján adókötelessé teheti 142. § (1) alapján fordított áfá-s

209 Rezsabek Angéla 209 Új ptk. A szerződés megerősítése 1.A foglaló 6:185. § [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. 38Pénzeszköz479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség X (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 31VevőkövetelésX (2) ….. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. 479Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 38PénzeszközX

210 Rezsabek Angéla 210 (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti……. 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 96Egyéb bevételX (3)…………….. a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 86 479 Egyéb ráfordítás Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 38Pénzeszköz XXXX (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

211 Rezsabek Angéla 211 Vevőtől kapott előleg 38 Pénzeszköz453Vevőtől kapott előleg127 36 Egyéb követelés467Fizetendő áfa27 Áfa tv. 59. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. (2) A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza. 68. § (3) A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott előleget a 60. § szerint forintra átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni a szerződés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az előleg visszautalásáig, illetve más módon történő elszámolásáig. 38Pénzeszköz453Vevőtől kapott előleg100

212 Rezsabek Angéla 212 Vevőtől kapott előleg 31Vevőkövetelés453Vevőtől kapott előleg 39.370 Ft 36Egyéb követelés467Fizetendő áfa 8.370 Ft 38Pénzeszköz31Vevőkövetelés 39.370 Ft Számviteli politika szerint:  rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro)  alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot.  Bejelentette a NAV-nál az MNB árfolyamot A számlán szereplő áfa érték: 8.370 Ft ( visszaszámolva az árfolyam 310 Ft/ euro)

213 Rezsabek Angéla 213 Építmény rövid élettartamú szerkezetből TAO törvény szerint : 6% A vállalkozás 10 évre tervezte a használatát, 2 millió forint maradványérték mellett. Bekerülési érték: 12.000.000 Ft. 4 év letelte után eladja. 1.év2.év3.év4.évÖsszesen Szám- vitel szerint 1.000.000 4.000.000 TAO szerint 720.000 2.880.000 Számvitel szerinti nettó érték: 12.000.000 – 4.000.000 = 8.000.000 Tao törvény szerinti nyilvántartási érték : 12.000.000 – 2.880.000 = 9.120.000 Adózás előtti eredményt csökkentő tétel: 1.120.000

214 Rezsabek Angéla 214 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS 86Egyéb ráfordítás12Ingatlan 31Vevőkövetelés96Egyéb bevétel Áfa tv. 136. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jogot a 135. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét 178 178 a) véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná; b) véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. (2) Ha az (1) bekezdés szerint az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegéhez képest különbözet keletkezik, és annak összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja az 1000 forintnak megfelelő pénzösszeget, a különbözetre a 153/C. § (1)-(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

215 Rezsabek Angéla 215

216 G ÉPJÁRMŰVEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 2 ÓRA ) 216 Rezsabek Angéla

217 217 16Beruházás45Szállítótartozás 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: d) 166 a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó; 166 e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz. 8711-ből) terhelő előzetesen felszámított adó; f) a jachtot (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó; g) az f) pontban nem említett egyéb víziközlekedési eszközt (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas;

218 Rezsabek Angéla 218 16Beruházás45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa45Szállítótartozás Szja tv. 3§ 45. 99 Személygépkocsi: négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. 99 16Beruházás45Szállítótartozás

219 Rezsabek Angéla 219 Illeték 16Beruházás46NAV kötelezettség Itv. III. Fejezet A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK Az illeték tárgya 18. § (1) Ingatlannak, valamint a (2) bekezdésben meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. ….(2) d) gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése; Itv. IX / III. A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint. 3. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint.

220 Rezsabek Angéla 220 Illeték 16 Beruházás46NAV kötelezettség Itv. 24. § (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni Itv. 24§ (3) 147 Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. 147

221 Rezsabek Angéla 221 Illeték 16Beruházás46NAV kötelezettség (4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

222 Rezsabek Angéla 222 Közösségen belülről gépjármű beszerzés Új közlekedési eszköznél mindig célország szerinti adózás 16Beruházás 45 Kötelezettség a tulajdonossal szemben 466 Előzetesen felszámított áfa 467Fizetendő áfa 16Beruházás 467Fizetendő áfa Áfa tv. 259§ 25.

223 Rezsabek Angéla 223 Közösségen belülről gépjármű beszerzés Nem új közlekedési eszköznél 16Beruházás45 Kötelezettség a tulajdonossal szemben 466 Előzetesen felszámított áfa 467Fizetendő áfa 16Beruházás467Fizetendő áfa Használt ingóságra vonatkozó árrés adóval adta --- nem számolok magamra Egyenes áfá-val jön a számla: -alanyi mentes - tárgyi mentes - mezőgazdasági különös jogállású feltéve, hogy tárgyévet megelőző évben ténylegesen, a tárgyévben várhatóan az eu-ból történő termékbeszerzés értéke nem haladta meg a 10.000 euro-t.

224 Rezsabek Angéla 224 Ajándék 16Beruházás98Rendkívüli bevétel 98Rendkívüli bevétel48Halasztott bevétel pie Itv. 12. § (4) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24. §) kétszerese. 16Beruházás46NAV kötelezettség

225 Rezsabek Angéla 225 Apportként átvétel 16 Beruházás45 Kötelezettség a tulajdonossal szemben 45 Kötelezettség a tulajdonossal szemben 411Jegyzett tőke Csere 16 Beruházás45Szállítókötelezettség 466 Előzetesen felsz. áfa45Szállítókötelezettség 86 Egyéb ráfordítás13-14Gépjármű 31 Vevőkövetelés96Egyéb bevétel 31 Vevőkövetelés467Fizetendő áfa

226 Rezsabek Angéla 226 86Egyéb ráfordítás14Egyéb berendezés 31Vevőkövetelés96Egyéb bevétel Áfa tv. 87. § Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha a) az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott; b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le; c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható. 31Vevőkövetelés467Fizetendő áfa

227 Rezsabek Angéla 227 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó; e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárt (vtsz. 8711-ből) terhelő előzetesen felszámított adó; f) a jachtot (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó; g) az f) pontban nem említett egyéb víziközlekedési eszközt (vtsz. 8903) terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az sport- vagy szórakozási cél elérésére alkalmas;

228 Rezsabek Angéla 228 AlapügyletHitel nyújtás

229 Rezsabek Angéla 229 Szt. 16§ (3) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve).

230 Rezsabek Angéla 230 Lízing Pénzügyi lízingOperatív lízing

231 Rezsabek Angéla 231 16Beruházás44Lízing kötelezettség Szt. 3§ (8) 13. pénzügyi lízing: olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbevevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbevevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbevevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbevevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbevevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat;

232 Rezsabek Angéla 232 Áfa tv.10. § Termék értékesítésének minősül továbbá: a) a termék birtokbaadása olyan ügylet alapján, amely a termék határozott időre szóló bérbeadásáról vagy részletvételéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a tulajdonjogot legkésőbb a határozott idő lejártával, illetőleg az ellenérték maradéktalan megtérítésével megszerzi. (Áfa tv. 55§ (1)) Zárt Áfa tv. 13. § (1) Szolgáltatás nyújtása: bármely olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése. Áfa tv. 58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Nyílt

233 Rezsabek Angéla 233 Zárt végű pénzügyi lízingszerződés alapján történő elszámolás 16Beruházás44Lízing kötelezettség 466 16 Előzetesen felszámított áfa Beruházás 44Lízing kötelezettség 13 v 14Műszaki v egyéb berendezés16Beruházás 44Lízing kötelezettség38Pénzeszköz 87Pénzügyi műveletek ráfordítása38Pénzeszköz 44Lízing kötelezettség38Pénzeszköz 44Lízing kötelezettség45 Rövid lejáratú lízing kötelezettség 87Pénzügyi műveletek ráfordítása48Passzív időbeli elhatárolás

234 Rezsabek Angéla 234 Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés alapján történő elszámolás 16Beruházás44Lízing kötelezettség 13 v 14Műszaki v egyéb berendezés44Lízing kötelezettség 44Lízing kötelezettség38Pénzeszköz 87 Pénzügyi műveletek ráfordítása 38Pénzeszköz 466 86 Előzetesen felszámított áfa Egyéb ráfordítás 44Lízing kötelezettség 44Lízing kötelezettség38Pénzeszköz 44Lízing kötelezettség45 Rövid lejáratú lízing kötelezettség 87Pénzügyi műveletek ráfordítása 48Passzív időbeli elhatárolás

235 Rezsabek Angéla 235 OPERATÍV LÍZING 52 Igénybe vett szolgáltatás 45 Rövid lejáratú kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa????? 45 Rövid lejáratú kötelezettség 259. § E törvény alkalmazásában 4. bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek;

236 Rezsabek Angéla 236 GÉPJÁRMŰ ADÓ 86 Egyéb ráfordítás46Rövid lejáratú köt. 1991. évi LXXXII. törvény gépjárműadóról Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

237 Rezsabek Angéla 237 GÉPJÁRMŰ ADÓ 86Egyéb ráfordítás46 Rövid lejáratú kötelezettség 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 2. § (2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Az adókötelezettség keletkezése 3. § (1) Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik.

238 Rezsabek Angéla 238 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 6. § 28 (1) 29 Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. 28 29 6§ (2) 30 Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). 30 (3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 17/E. § 83 Az adó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján a következő: 83

239 Rezsabek Angéla 239 GÉPJÁRMŰ ADÓ 86Egyéb ráfordítás46 Rövid lejáratú kötelezettség 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról A kétszeres adóztatás kizárása 17/F. § A negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárműadó- kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

240 K IKÜLDETÉS ÉS A CÉGAUTÓ ADÓ KAPCSOLATA 17/A. § …….továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el. 240 Rezsabek Angéla

241 241 BALESETI ADÓ 53 Egyéb szolgáltatások költsége 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség „A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal történő bevezetésének indoka, hogy a biztosító társaságok által a közúti balesetekre tekintettel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére rendelkezésre bocsátott összegek mértéke jelentős mértékben alulmúlja a bekövetkezett balesetek egészségügyi költségeit, amelynek terheit a baleseti adó bevezetésével a gépjárművek üzembentartóinak is viselniük kell. Az adókötelezettség a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítással terhelt időszakhoz kapcsolódik. „ www.nav.gov.hu

242 Káresemények számviteli elszámolása 242 Rezsabek Angéla

243 243 KÁRTÉRÍTÉS (nem biztosító a másik fél) Akinek járAkinek fizetendő Fordulónapig megtörtént a pénzügyi rendezés Egyéb bevétel 38/ 96 Egyéb ráfordítás 86/ 38 Fordulónap és mérlegkészítés között történt meg a pénzügyi rendezés Egyéb bevétel 39 / 96 Egyéb ráfordítás 86 / 48 Mérlegkészítésig nem történt meg a pénzügyi rendezés ------------------Egyéb ráfordítás 86 / 48

244 Rezsabek Angéla 244 KÁRTÉRÍTÉS Elismert kártérítés összege: 100, mérlegkészítésig befolyt: 30 39Bevételek aktív időbeli elhat.96Egyéb bevétel30 77. § (1) Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. (2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni: a) a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, b) a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések összegét, ……… amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. ……

245 Rezsabek Angéla 245 KÁRTÉRÍTÉS Elismert kártérítés összege: 100, mérlegkészítésig befolyt: 30 36 Biztosítóval szembeni követelés 96Egyéb bevétel100 77§ (3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni: f) a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó – összeget;

246 Rezsabek Angéla 246 Terven szerint elszámolt értékcsökkenés 57 É.CS.1.9Gépjármű terv szerint écs. Adózás előtti eredményt növeli Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: b) az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) Adózás előtti eredményt csökkenti Tao tv. 1. számú melléklet Az értékcsökkenési leírás szabályairól 5. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető …...

247 Rezsabek Angéla 247 Terven felül elszámolt értékcsökkenés 86 Egyéb ráfordítás1.8Gépjármű terven felüli écs. Adózás előtti eredményt növeli Tao tv. 8. § (1) Az adózás előtti eredményt növeli: b) ……… és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, Adózás előtti eredményt csökkenti Tao tv. 1. számú melléklet Az értékcsökkenési leírás szabályairól Az adózó a számvitelről szóló törvény alapján megállapított terven felüli értékcsökkenést érvényesítheti az adóév utolsó napján állományban lévő d) …… tárgyi eszközre (ideértve a beruházást is), ha az eszköz megrongálódása elháríthatatlan külső ok miatt következett be.

248 Rezsabek Angéla 248 HIÁNY Ellopták az autót. 143. számla: 4.000.000 Ft, 149. számla: 1.000.000 Ft 86Egyéb ráfordítás143Egyéb berendezés4.000.000 Ft 149Egyéb ber. écs.86Egyéb ráfordítás1.000.000 Ft 36Bizt. követelés96Egyéb bevétel2.500.000 Ft 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: ……. 5. a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke (immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke), ha egyértelműen megállapítható, hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére, a tárolás körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, vagy ha az adózó - az ésszerű gazdálkodás követelményeit figyelembe véve - nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére;

249 Rezsabek Angéla 249 SELEJTEZÉS A teherautó roncs. 131. számla: 1.000.000 Ft, 139. számla: 900.000 Ft, használható alkatrész: 60.000 Ft. 86Egyéb ráfordítás131Műszaki gép1.000.000 Ft 139Műszaki gép écs.86Egyéb ráfordítás900.000 Ft 2….Készlet86Egyéb ráfordítás60.000 Ft 3. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez A) Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen: ……. 6. az értékkel nyilvántartott tárgyi eszköz selejtezésekor az eszköz könyv szerinti értéke, ha a selejtezés ténye, oka nincs dokumentumokkal megfelelően alátámasztva;

250 Gyakorlati példák a témában 250 Rezsabek Angéla

251 251 A szervíz számlán szerepel: 80.000 Ft alkatrész és 20. 000 Ft javítás + 27.000 Ft áfa. 52Igénybe vett szolgáltatás45 Szállítóköte lezettség 100.000 Ft 52Igénybe vett szolgáltatás45 Szállítóköte lezettség 13.500 Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 45 Szállítóköte lezettség 13.500 Ft 124. § (4) A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

252 Rezsabek Angéla 252 A szervíz számlán szerepel: 80.000 Ft gumi és 20. 000 Ft felszerelés + 27.000 Ft áfa. 5…. 16… Költség beruházás 45 Szállító- kötelezettség 100.000 Ft 5…. 16… Költség beruházás 45 Szállító- kötelezettség 27.000 Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 45 Szállító- kötelezettség 0 Ft 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: c) az a) és b) pontban nem említett egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges;

253 Rezsabek Angéla 253 Káresemény, karambol ---- üzemel tovább Személygépkocsi 143. számla: 2.700.000 Ft, 149. számla: 1.800.000 Ft. A javítás számlája : 300.000 Ft + 27% áfa. A biztosító visszaigazolt 250.000 Ft összeget. 86 52 Egyéb ráfordítás Igénybe vett szolgáltatás 454 Szállító- tartozás 340.500 Ft 466 Előzetesen felszámított áfa 454 Szállító- tartozás 40.500 Ft 36Egyéb követelés96Egyéb bevétel 250.000 Ft

254 Rezsabek Angéla 254 Gépjármű TAO törvény szerint : 20% A vállalkozás 6 évre tervezte a használatát, 1 millió forint maradványérték mellett. Bekerülési érték: 13.000.000 Ft. 4 év letelte után ellopják. 1.év2.év3.év4.évÖsszesen Szám- vitel szerint 2.000.000 8.000.000 TAO szerint 2.600.000 10.400.000 Számvitel szerinti nettó érték: 13.000.000 – 8.000.000 = 5.000.000 Tao törvény szerinti nyilvántartási érték : 13.000.000 – 10.400.000 = 2.600.000 Adózás előtti eredményt növelő!!!!!!!!!! tétel: 2.400.000

255 ÜZEMANYAG 255 Rezsabek Angéla

256 256 ÜZEMANYAG 51Anyagköltség45Szállítótartozás 466Előzetesen felszámított áfa45Szállítótartozás Áfa tv. 124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: a) a motorbenzint (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59) terhelő előzetesen felszámított adó; b) az a) pontban nem említett egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi (vtsz. 8703) üzemeltetéséhez szükséges; 51Anyagköltség45Szállítótartozás

257 Rezsabek Angéla 257 ÜZEMANYAG EU áfa 51Anyagköltség45Szállítótartozás 36Egyéb köv --ELEKÁFA45Szállítótartozás 9. számú melléklet a 2003. évi XCII. Törvényhez I. A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről 3. A) Az adózó a visszatéríttetés tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmét a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által magyar és angol nyelven rendszeresített elektronikus űrlapon terjeszti elő. 38Pénzeszköz 36Egyéb köv---ELEKÁFA

258 JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉS 258 Rezsabek Angéla

259 2003. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL 7§ 51. 81 kereskedelmi gázolaj: az 52. § (1) bekezdés d) pontja alá tartozó gázolaj, amelyet 81 a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy b) akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz használnak fel; 57/C. § (1) A beszerzéskor megfizetett adóból a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt, b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyagtárolásra rendszeresített - a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő - üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 17 Ft visszaigényelhető. 259 Rezsabek Angéla

260 260 JÖVEDÉKI ADÓ VISSZATÉRÍTÉS 51Anyagköltség45Szállítótartozás 466 Előzetesen felszámított áfa 45Szállítótartozás 36Egyéb követelés51Anyagköltség 38Pénzeszköz36Egyéb követelés

261 Kapcsolódó téma: munkába járással kapcsolatos bizonylatolás, könyvelési elszámolások 261 Rezsabek Angéla

262 262 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések 38Pénzeszköz Szt. 3.§ (7) E törvény alkalmazásában 3. személyi jellegű egyéb kifizetések: azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek, amelyeket a kifizető a természetes személy részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. Ilyenek különösen: a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás (ideértve az átvállalt kamatot és kezelési költséget is), az étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom,

263 39/2010. (II. 26.) K ORM. RENDELET A MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRŐL 2. § E rendelet alkalmazásában: a) munkába járás: aa) a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá ab) a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni; b) napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás; c) 3 hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás; 3 263 Rezsabek Angéla

264 39/2010. (II. 26.) K ORM. RENDELET A MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSRŐL 3§ (2) A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a. (3) A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta a) 2010-ben 30 000 forint, b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege. 264 Rezsabek Angéla

265 265 Szja tv. 25§ (2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet - figyelemmel a (3)-(4) bekezdés rendelkezéseire is - a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a) az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy bb) 290 hazautazásra a munkahely és a lakóhely között 290 közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély. (3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget meghaladó költségtérítés - ha a törvény másként nem rendelkezik - a magánszemély (1) bekezdés szerinti jövedelme.

266 Rezsabek Angéla 266 Szja tv 3§ 83. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi. Szja. tv. III. sz mell. / IV. A járművek költsége 9. A magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja.

267 Rezsabek Angéla 267 ALANYI MENTESSÉGET VÁLASZT A VÁLLALKOZÁS 86Egyéb ráfordítás 467Fizetendő áfa 135. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany terméket tárgyi eszközként használ vállalkozásán belül, a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődően a) ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónapig, b) ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónapig terjedő tartamban az adóalany adólevonási jogát - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e § és a 136. § rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolhatja.

268 Rezsabek Angéla 268 GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉS 86Egyéb ráfordítás13,14Műszaki, egyéb 31Vevőkövetelés96Egyéb bevétel Áfa tv. 136. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jogot a 135. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét 178 178 a) véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná; b) véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. (2) Ha az (1) bekezdés szerint az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegéhez képest különbözet keletkezik, és annak összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja az 1000 forintnak megfelelő pénzösszeget, a különbözetre a 153/C. § (1)-(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

269 TOVÁBBI SZÉP NAPOT! 269 Rezsabek Angéla


Letölteni ppt "G YAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1 Rezsabek Angéla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések