Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szaktanácsadó segítő szerepe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szaktanácsadó segítő szerepe"— Előadás másolata:

1 A szaktanácsadó segítő szerepe
XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2012. október 10.

2 Miről lesz szó? Változások Előzmények Iskolafejlesztési tapasztalatok
Jogszabályi háttér Szakmai elképzelések Alapelvek, célok: A természettudományi műveltség a természethez fűződő közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolaton alapul. Olyan tudást kell építenünk, amely segíti természeti-technikai környezetünk megismerését, és olyan tevékenységre késztet, amely hozzájárul a környezettel való összhang megtalálásához és tartós fenntartásához. A természettudományi m􀄦veltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelent􀄘ség􀄦. Az egészség tudatos meg􀄘rzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felel􀄘s és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos m􀄦veltségen alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A gazdaság, a versenyképesség számára létfontosságú a kell􀄘 számú és felkészültség􀄦 m􀄦szaki szakember. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a sz􀄦kebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. Ahhoz, hogy a tudás személyessé váljék, a diszciplínák tudásrendszereit a tanulók igényeihez, életkori sajátosságaihoz, képességeik fejl􀄘déséhez és gondolkodásmódjuk sokféleségéhez kell igazítani. Így felkelthet􀄘 a tanulók érdekl􀄘dése, megalapozható a nem természettudományos pályát választók kell􀄘 tájékozottságának kialakítása, és – megkülönböztetett figyelemmel 10726 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • évi 66. szám a tehetségek gondozására – elérhet􀄘 a fiatalok egy részének természettudományokhoz köthet􀄘 pályákra irányítása is.

3 Változások Az ismeretek megduplázódásának gyorsulása
A tanulásról való tudás átalakulása Technológiai fejlődés – új szakmák Egész életen át tartó tanulás – folyamatos szakmai fejlődés Tanulásközpontú iskola Pedagóguskép - a diákok tanulásának szervezése Szűkülő források – bővülő elvárások

4 Előzmények A szakfelügyelet átalakulása 1985 után 2002-től: Kompetencia alapú oktatás Országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szaktanácsadás (kosar.educatio.hu) Pedagógusok intézményi értékelése Területi együttműködések- hálózati tanulás Iskolafejlesztési tapasztalatok (MAG, Dobbantó) Az intézményi változást támogató szakemberháttér biztosítása (TÁMOP /6.5.1)

5 Iskolafejlesztési tapasztalatok
Az iskolafejlesztés a nevelés és oktatás folyamatainak és az e folyamatokat támogató környezetnek a tanulói eredmények javítása érdekében történő megváltoztatása; az iskolának a változás kezelésére való képességének fejlődése mellett. (D. Hopkins) Az oktatás egy komplex rendszer, amelyben bonyolult kapcsolatok és kölcsönhatások működnek. Az oktatás eredményessége szempontjából meghatározó szerepük van a pedagógusoknak. (McKinsey 1 és 2, TALIS) Az intézményvezetésnek közvetett hatása van a tanulási eredményességre. (OECD, ISL)

6 Az oktatás komparatív modellje

7 Eredményes iskolafejlesztés
Tanár/tantestület támogatás Célok kihívás

8 Kihívások A változás és a folyamatos szakmai fejlődés szükségességének elfogadása „A mai gyerekek mások” A megváltozott pedagógus szerep megvalósítása Szakmai tevékenység dokumentálása, pedagógus portfólió készítése Együttműködés a szülőkkel a diákok tanulásfejlesztésének irányításában A külső értékelés és a fejlesztő tanácsadás elfogadása (assessment as learning és assessment for learning)

9 Lehetséges célok Átfogó cél: Minden egyes tanuló tanulási eredményességének növelése Hosszú távú célok: - Sikeres továbbtanulás/elhelyezkedés - Megfelelés a következő iskolafokban/munkahelyen - Elégedett partnerek - Piacképes tudás - Mentálisan és fizikailag egészséges diákok Rövid távú célok: - Jobb eredmények (egyéni fejlődés) a kompetenciaméréseken - Magasabb tanulmányi átlag – kisebb különbségek - Több résztvevő és eredmény a versenyeken - Tanulásközpontú tanulási környezet - IKT-val segített tanulás bővülése - stb.

10 A pedagógusok támogatása
Horizontális tanulás (hálózat, regionális találkozók) Az egyéni szakmai fejlődés támogatása (továbbképzés, rendszeres reflektivitás, feedback, portfolió) Team munka (programok, segédanyagok fejlesztése, új módszerek kipróbálása) Egymástól tanulás, peer coaching A fizikai környezet fejlesztése Módszertani, tanítási és tanulási eszközök, segédanyagok megosztása Jó gyakorlatok megerősítése (bemutató óra, hírlevél) Az eredmények megünneplése (konferenciák, díjak, ünnepek) Regionális és nemzetközi együttműködések Az eredmények publikálása (honlap, hírlevél, kiadványok)

11 Jogszabályi háttér Nkt 61.§: A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. Nkt 19. § Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.

12 Jogszabályi háttér 10/1994 (V.13.) MKM rendelet 8. §
A szaktanácsadás ellátásának eszközei és módszerei különösen: a) pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése, b) pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése, c) tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése, d) pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, e) egyéni szakmai tanácsadás.

13 Szaktanácsadói tevékenységek - terv
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása A személyre szabott tanulást támogató (tantárgyaktól független) módszerek, eljárások megismertetése A megvalósítás támogatása (tapasztalatcsere, reflektív beszélgetés, visszajelzés) A pedagógus-portfólió összeállításának támogatása Tantárgygondozás (tantárgyi pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése) A célok megvalósítását támogató szervezeti magatartás fejlesztésének támogatása

14 A szaktanácsadás területei - terv
Pedagógus munkakörök Tanító Tanár Kollégiumi nevelő Szakoktató Stb. Lehetséges tartalmak Intézményvezetés Intézményfejlesztés IKT által támogatott tanulás Személyre szabott tanulás támogatása Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése SNI gyerekek fejlesztése Tehetséggondozás Konfliktuskezelés Mérés-értékelés Műveltségterületek, tantárgyak Kollégiumi nevelés

15 Szaktanácsadók „karrierútja” - terv
Jelentkezés Kiválasztás Képzés Nyilvántartás Folyamatos szakmai fejlődés Szintek: „Kezdő – tapasztalt – mester”

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! szabo.maria@ofi.hu


Letölteni ppt "A szaktanácsadó segítő szerepe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések