Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával és a megyei tervezői kapacitások fejlesztésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával és a megyei tervezői kapacitások fejlesztésével."— Előadás másolata:

1 Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával és a megyei tervezői kapacitások fejlesztésével ÁROP /A Humán ágazati workshop március 20.

2 Tervezési keretek és a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció főbb üzenetei

3 A megyei önkormányzat tervezési feladatai
Önálló megyei tervdokumentumok tervezési feladatai: Megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása február 28-ig Megyei területfejlesztési program (stratégia és operatív program) kidolgozása április 30-ig Közreműködés a TOP kereteinek kialakításában Integrált TOP projektcsomagok kidolgozása és projektjavaslatok összeállítása az ágazatok felé március 31-ig I. fázis, szeptember 30-ig részletes. A megyei tervezés támogatása: Államreform Operatív Program (ÁROP) Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára című pályázat

4 A megyei önkormányzat tervezési feladatai II.
A TOP-on belül a megyei önkormányzat a megyei és kistérségi indikatív forrás keretre kidolgozza: a megye gazdaságfejlesztési integrált projektcsomagját és a várostérség és a megyei jogú város térsége (területfejlesztési-statisztikai kistérség) integrált projektcsomagját Összeállítja: a megyei projektjavaslatokat az ágazatok felé A TOP-on belül a megyei jogú város indikatív forráskeretre kidolgozza a megyei jogú város gazdaság- és település fejlesztési integrált projektcsomagját és a megyei jogú város projektjavaslatait az ágazatok felé

5 A projektgyűjtés szerepe a tervezési folyamatban
Kistérségi szereplők projektjavaslatai Kistérségi szereplők projektjavaslatai Kistérségi szereplők projektjavaslatai Strukturált projekt kataszter Ágazati OP részdokumentumok (ágazati OP-khoz illeszkedő projekt csomagok) TOP részdokumentumok (TOP-hoz illeszkedő projekt csomagok) Somogy megye területfejlesztési programja (stratégia és operatív program) EU-s támogatási programok (OP-k)

6 A koncepció átfogó céljai
A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése; A megye belső erőforrásainak fenntartható, hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével; A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember számára.

7 A koncepció specifikus céljai
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése; A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása; Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése; Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése.

8 A koncepció térség specifikus céljai
Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése; Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése; Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése; Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének fejlesztésével; Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése.

9 Somogy megye stratégiai prioritásai
Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban; Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése; A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása; A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása; A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása; Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés.

10 Releváns ágazati prioritások (TOP)
Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében prioritási tengely (óvoda-bölcsőde, családi napközi ide tartozik) Települési környezet fenntartható fejlesztése Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése (Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése illetve A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése valamint a szociális városrehabilitációs programok Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések) Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés (következő oldal)

11 TOP 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések (ESZA típusú)
A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése (Az intézkedés keretében a megfogallamazott célok elérését támogatják a munkanélküli és inaktív helyi lakosság – kiemelt prioritást élveznek a fiatalok és a hátrányos helyzetűek – munkaerőpiacra belépését, foglakoztathatóságuk növelését és vállalkozóvá vállásukat segítő megyei és helyi programok) A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Az intézkedés célja a TOP 4. prioritásának 4. intézkedésével összhangban, azt kiegészítve a városi szegregációval sújtott és leszakadással fenyegetett városi területeken élők tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, illetve a közösségi és egyéni szinten a társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése)

12 TOP 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések (ESZA típusú)
IV. A helyi indentitás és kohézió erősítése (Az intézkedés támogatja a térségi szintű esélyteremtő programokat (ösztöndíjak, tehetség-programok, egyéni pályázatok: helyismeret stb.), a helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálását, facilitálását, szakértői támogatását (jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja. Az EFOP 1. prioritásával összhangban, azt kiegészítve az intézkedés célja a civil szervezetek támogató szerepének erősítése, az együttműködésre, önkéntességre és a karitatív tevékenységre való hajlandóság növelése helyi szinten)

13 Ágazati prioritások (EFOP)
Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén (ERFA) Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése; a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése: leghátrányosabb helyzetű kistérségek településein, valamint az azon kívüli egyéb szolgáltatáshiányos településeken élő gyermekek, fiatalok és szüleik, valamint a velük foglalkozó szakemberek a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése A társadalmi befogadást erősítő infrastruktúra fejlesztése Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése (elsősorban a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás leépítést, átalakítást, hálózatba szervezést és esetenként szükségessé váló bővítését, valamint az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási és népegészségügyi intézmények létrehozását célozza A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése II.

14 Ágazati prioritások (EFOP)
A rászoruló városi és falusi közösségek fizikai rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása. területi hátrányok felszámolása komplex programokkal mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére

15 Ágazati prioritások (EFOP)
Befogadó társadalom (ESZA) A. Aktív befogadás a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs és multikulturális programok, hátrányos helyzetű személyek, fogyatékossággal élők és romák bevonása, esélyteremtés) a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködésének támogatása, gyermekvállalás elősegítése B. A társadalom peremére szorult közösségek befogadása gyermekszegénység csökkentése területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése

16 Ágazati prioritások (EFOP)
C. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a lakosság egészségtudatosságának növelése a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció megerősítése az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás

17 Ágazati prioritások (EFOP)
D. A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése Hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel

18 Ágazati prioritások (EFOP)
III. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében (ERFA) Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Az intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása az közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának fejlesztése

19 Ágazati prioritások (EFOP)
Gyarapodó tudástőke (ESZA) A. A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül B. A felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése és a végzettségi szintek emelése érdekében, továbbá kiegészítő jelleggel kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban

20 Ágazati prioritások (EFOP)
V. Jó állam (ESZA) A. A közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás megvalósítása Adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság növelése Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása A közigazgatás személyi állományának fejlesztése Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató jellegének erősítése Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és igazságszolgáltatás korszerűsítése

21 Ágazati prioritások (EFOP)
VI. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (ESZA) A. Közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák Területi hátrányok megelőzése, az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló folyamatok megtörése B. A befogadó társadalom és a gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritások tengelyek által lefedett beruházási prioritások Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

22 Ágazati prioritások (GINOP)
II. Tudásgazdaság fejlesztése (vállalati) III. IT fejlesztések (egészségügy, köznevelés, felsőoktatás is, beleértve az ESZA típusú infokommunikációs készségfejlesztést is ) V. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése (ESZA) A munkaerő-piaci belépés segítése, A fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának segítése, Befogadó munkaerőpiac és a szociális gazdaság ösztönzése, Egész életen át tartó tanulás, A változásokhoz való alkalmazkodás segítése. Elsősorban az NFSZ, NFA, NMH-n keresztül 3. intézkedés: Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása

23 Projektek megyei szinten
Befogadó társadalom, felzárkóztatás, szociális ügyek Életvezetési és háztartási tanácsadás-sorozat - Cigány asszonyok házi betegápolási tanfolyam - Szülők iskolája - Életvezetési, egészségmegőrzési, megelőzési tanfolyamsorozat - Háztartás-vezetési tanfolyam-sorozat (higiénia, főzés, stb.) - család-gondozás (minta pl. Somos-atya) - tanoda hálózat Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés? 2. Általános iskola befejezését támogató segítségnyújtás - kampány fiataloknak a sikeres életpálya lehetőségéről - kortárssegítés - példakép program, fiatal vállalkozók és/vagy hírességek bemutatkozása

24 Projektek megyei szinten
Befogadó társadalom, felzárkóztatás, szociális ügyek 3. Átképző programok (tranzit-foglalkoztatás) - erdészet - mezőgazdasági gépész - építőipari alapszakmák - általános karbantartás, ház körüli munkák elvégzéséhez tanfolyam Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés? 4. Általános iskola befejezését támogató segítségnyújtás - kampány fiataloknak a sikeres életpálya lehetőségéről - kortárssegítés - példakép program, fiatal vállalkozók és/vagy hírességek bemutatkozása

25 Projektek megyei szinten
Befogadó társadalom, felzárkóztatás, szociális ügyek 5. Hulladékfeldolgozás és elektronikai hulladék szétszerelés - gyűjtőhálózat kialakítása - gyűjtőpontok felállítása - kampány a kibocsátók (cégek) felé - Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés? 6. Szociális és napközi otthonok fejlesztése - napközi otthonok rendszerének megyei szintű kialakítása - gondozónők képzése (megyei szinten) Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés?

26 Projektek megyei szinten
Befogadó társadalom, felzárkóztatás, szociális ügyek 7. Nevelőszülői program kiterjesztése - nevelőszülői hálózat (kataszter) kialakítása - befogadó otthon hálózat (ne csak Kaposváron) - a nevelőszülői hálózat folyamatos támogatása, segítése, tapasztalatcserére lehetőség - jogi, pénzügyi segítségnyújtás - támogató módszertani központ létrehozása (pl. állandó mentorhálózat) - Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés?

27 Projektek megyei szinten
II. Turizmus, természeti és kulturális környezet 1. Külföldi nyugdíjasok - kampány a megye népszerűsítésére - ezzel összefüggésben a humán-szolgáltatások fejlesztése (kiszolgálás, rendezvények, rekreáció, stb.) - Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés? 2. Családbarát öko-megye (fantázianév pl. Öko-megye, erdők világa, stb.) - Erdei iskola program felújítása - Öko gazdálkodás megismerésére lehetőséget adó központok, tanösvények, stb. - erdei programok családoknak - rekreációs programok, elsősorban itt is az erdőre, az érintetlen környezetre összpontosítva Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés?

28 Projektek megyei szinten
II. Turizmus, természeti és kulturális környezet 3. Öko-gazdaság programok: Siófok-Töreki Kökényvár Oktatóprogram Ébredő Koppányvölgy Élet Völgye koncepció Gyermekek Európa Parkja Zamárdi - Szántód

29 Projektek megyei szinten
III. Egészségügy 1. Megyei szintű HR térkép és stratégia elkészítése (alapellátás - szakellátás, tulajdonosi struktúra, valamint foglalkoztatási jogviszonyt illető kérdések), ennek részei lehetnek: - HR térkép (intézményrendszerrel, munkakörelemzésekkel, karrierpályákkal, korfákkal, képzésekkel, stb.) - erre épülő HR stratégia - infrastrukturális beruházások, összefüggésben a HR fejlesztésekkel - más ágazatokkal (pl. szociális ellátás) való összehangolás - egységes ágazati informatikai stratégia (pl. a telemedicina kérdésköre) - Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés? 2. Képzések, továbbképzések (melyek jelenleg is zajlanak): OKJ-s, de egyszerű felkészítések is (pl. cigány nők képzése, felkészítése, valamint gyerekeknek szóló felvilágosító rendezvények, továbbá a gyógynövény termelési lánc), melyek jelenleg is folynak, de továbbgondolhatók,. Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés?

30 Projektek megyei szinten
III. Egészségügy 3. Kórház Mosdósi Telephelyének komplex infrastrukturális fejlesztését, elsősorban az egészségügyi turizmust megcélozva Összeg: Kb. 7 milliárd Ft

31 Projektek megyei szinten
IV. Foglalkoztatás Munkaügyi központ projektjei Három Pilléres modell (28 projekt, kb. 4,6 Mrd Ft), javasolt 8 db projekt: Juta, Kaposfő, Lengyeltóti, Nagybajom, Simonfa, Somogyvár, ZICS, Csurgó) 2. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával (Helyi jelentőségű beruházások kiegészítő támogatása, munkaerő piacra való belépést, foglalkoztathatóságot, vállalkozóvá válást segítő helyi programok, mobilitás növelés, visszatérés, letelepedés támogatása 3. A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése (támogatott beruházásokat megvalósulását segítő helyi foglalkoztatás programok) 4. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése (térségi szintű esélyteremtő programokat (ösztöndíjak, tehetség-programok) helyi gazdaság- és termékfejlesztés, kísérleti fejlesztések előkészítése, tudatos térségi, helyi fogyasztás identitást erősítő marketing akciókra

32 Projektek IV. Foglalkoztatás
5. Somogyi szociális foglalkoztatási hálózat - települési kísérleti „munka-pontok” létrehozatala (a régi bedolgozói rendszerhez hasonló folyamatos munkát biztosító hely, amely pl. a helyi önkormányzat szabad helyiségeiben alakítható ki), - a munkaponton részben munkavégzésre van lehetőség, részben az otthon elvégezhető munkák átadás-átvételére is sor kerül, - a munkapontok feladattal való ellátását megyei foglalkoztatás szervező iroda koordinálja: nagyvállalati beszállítói feladatok felkutatása, állami, önkormányzati feladatok megszerzése, saját tervezésű termékek (design ösztöndíj) gyártása - a munkapontokon képzések zajlanak és szüksége esetén szociális segítő is munkálkodik - a munkapontok ellátásához és az értékesítés szervezéséhez logisztikai rendszer működik - Kérdés: Projektgazda, helyszínek, költségvetés?

33 Projektek kistérségi szinten
V. Kistérségekben felmerült humán típusú projektek Balatonföldvár Város Önkormányzata Balatonföldvári Térségi igényekre épülő képzések megvalósítása és szükséges infrastruktúra megteremtése Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Idősbarát Balatonszárszó Papszt Zoltán Attila Kötcsei „Kerbájt” (templomszentelő ünnep) és Szüreti Felvonulás hagyományainak népszerűsítése Teleki Község Önkormányzata Térségi szemléletformáló, oktató és egészséges életmódra nevelő turisztikai terek létesítése Teleki Községben Történeti Park és Erdei Iskola Alapítvány "Történeti Park és Életmód Táborok" Babócsa Község Önkormányzata Barcsi Üresen álló önkormányzati épület szociális célokra történő hasznosítása (lehetséges alternatívák: szenvedélybetegek átmeneti otthona, vagy időskorúak bentlakásos szociális otthona) Kültéri sütő kemencék építése Barcs Város Önkormányzata Városi bölcsőde fejlesztése Városi Óvoda fejlesztése (Deák Ferenc utcai óvoda) Az egész életen át tartó tanulás szakmai és infrastrukturális feltételeinek megteremtése az alapfoktól a középfokig Művészeti – kulturális központ kialakítása (színház és közösségi terem) Barcsi Szociális Központ fejlesztése Háziorvosi szolgálat és fogászati szakrendelők korszerűsítése Rinya-Dráva Szövetség Képzések támogatása Művelődési házak eszközbeszerzése Balatonlelle Város Önkormányzata Fonyódi Balatonlelle Kulturális-,Szabadidő-, és Sport Központ Jákó Község Önkormányzata Kadarkúti Óvoda épületének korszerűsítése és kapacitás bővítése Hagyományőrző nap

34 Projektek kistérségi szinten
V. Kistérségekben felmerült projektek Kadarkút Város Önkormányzata Kadarkúti Egészségház kialakítása Kadarkúton Kaposfő Község Önkormányzata Sport, Egészség, Közösség Kaposfő térségi óvódai ellátás és bölcsödei elhelyezés bővítése Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kaposvár (MJV) K-AGE matematikai programsorozat a Kaposvári Egyetemen Alkalmazott MTMI eredmények népszerűsítése Somogy megye középiskolai diákjainak körében Kaposvári Egyetem, Folyamathálózat Mérnöki Kutatócsoport (Balaton Kutatóintézet és Gazdaságtudományi Kar) Természetes elveket követő, kooperatív, fenntartható mérnöki pilot rendszer bevezetésére irányuló nemzetközi és hazai együttműködés megalapozása egy kisebb mintaterületen Somogy Megyei Önkormányzat A helyi szakemberképzés támogatása Baté Községi Önkormányzat Kaposvári Egészségközpont fejlesztése Óvoda korszerűsítése Ökomenikus imaház létesítése Hetes Községi Önkormányzat Közösségfejlesztési képzések Somogyi tehetség ösztöndíj rendszer Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Generációk közötti együttműködés támogatása komplex fejlesztési program Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása komplex fejlesztési program Pelsolium Kft Roma Képzési Központ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Lengyeltóti A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése. A helyi szerveződések elősegítése, a civil szervezetek és a település közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése. Balatonberény Község Önkormányzata Marcali Az önkormányzati tulajdonú Településüzemeltetési Nonprofit Kft. számára munkahelyteremtő, innovációs fejlesztések, képzési források Hubertus Agráripari Bt. Integrált húsmarha tenyésztés bevezetése Marcali Város Önkormányzata A munka érték A szőlő és bor jövőjéért a Marcali-háton

35 Projektek kistérségi szinten
V. Kistérségekben felmerült projektek Somogy Megyei Önkormányzat Marcali A helyi szakemberképzés támogatása Ziehl-Abegg Piacorientált szakmunkásképzés feltételeinek megteremtése - gyakorlati oktatással kombinálva Siófoki Siófoki Egyetemi Kar KLIK Tabi EFOP1 TOP-ból finanszírozandó kistérségi fejlesztési program Rinya-Dráva Szövetség Barcsi Civil szervezetek és önkormányzatok eszközbeszerzése Magyaratád Községi Önkormányzat Kaposvári Magyaratád térségi civilek és önkormányzatok közösségformáló együttműködése Csurgó Város Önkormányzata Csurgói Közterület felügyelet felállítása Idősek otthona - Meller kastély felújítása Népfőiskola elindítása Öko-gazdaság, öko-horgászfalu, mintagazdaság (Reviczky Kúria- öko horgász, mintagazdaság és oktató központ) Balatonboglár Városi Önkormányzat - képviseli: Mészáros Miklós polgármester Fonyódi A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Balatonbogláron Közösségi terek felújítása és fejlesztése Városközpontban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi rehabilitációs és rekreációs központ fejlesztése Nagyberény- Nagyberényi Edukációs Oktatási Alapítvány Iskola bővítés ( tanterem) Kollégium és szálláshely létesítés Oktatási tananyag fejlesztés, eszközbővítés (gépészet)

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával és a megyei tervezői kapacitások fejlesztésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések