Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil projektek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2013. október 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil projektek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2013. október 28."— Előadás másolata:

1 Civil projektek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2013. október 28.

2 2 Civil szervezetek támogatása 2014-2020 között • Általános jellegű • belső működés javítása: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP • informatikai háttér javítása: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP • szakmai programok lebonyolítása: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP, továbbá Környezeti és Energiahatékonysági OP • Területi, helyi programok: Települési és Területfejlesztési OP, Versenyképes Közép-Magyarország OP

3 3 EFOP prioritási tengelyei közötti előzetes forrásmegosztás Prioritási tengelyFinanszírozó alapIndikatív megoszlás 1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén ERFA15,11% 2. Befogadó társadalomESZA36,84% 3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke területén ERFA20,24% 4. Gyarapodó tudástőkeESZA22,26% 5. Jó ÁllamESZA4,04% 6. Technikai segítségnyújtásESZA1,48%

4 4 1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén • Gyermekszegénység elleni fellépés infrastrukturális fejlesztései • Szegregátumok megszüntetését szolgáló infrastrukturális fejlesztések • Szociális infrastruktúra fejlesztése • Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése • Társadalmi aktivitást és társadalmi kohézió növelését támogató infrastrukturális fejlesztések

5 5 2. prioritás: Befogadó társadalom • Foglalkoztathatóság fejlesztése • Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése • Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása • Gyermekszegénység csökkentése • Területi leszakadási folyamatok megállítása (szegregátumok megszüntetése és mélyszegénységben élők felzárkózása) • Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés • Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése

6 6 5. prioritás: Jó állam • Adminisztratív terhek komplex csökkentése, átláthatóság növelése • Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatási szervezetrendszer kialakítása • Az igazságügyi és igazságszolgáltatási infrastruktúra és feladatellátás korszerűsítése • A közigazgatás emberi kapacitásainak fejlesztése • A közigazgatási szolgáltatások fejlesztése

7 7 Civil fejlesztéseket támogató intézkedések az EFOP-ban – I.  1. prioritási tengely: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése alatt „a befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” intézkedés A szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató általános jellegű fejlesztések valósíthatók meg. Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztések esetében az egészségmegőrzésben, az azzal igazoltan összefüggő fizikai aktivitásban és a szociális szolgáltatásokban érintett civil szervezetek szerepe.  1. prioritási tengely: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése alatt „Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére” intézkedés A közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése tekintetében a meglévő, illetve a funkcionálisan megüresedett ingatlanok felújítása, bentlakásos programok megvalósítását is lehetővé tevő funkcióváltás, eszközellátottság fejlesztése, szolgáltatóház kialakítása és fejlesztése. Az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésénél támogatásban részesül az önkéntes, karitatív hálózat fizikai és informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi önkéntes pontok fejlesztése, továbbá e hálózat civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, önkormányzati és állami intézményekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködése. Az aktív társadalmi szerepvállalás érdekében megvalósul a karitatív, humanitárius szervezetek infrastrukturális fejlesztése, a szolgáltatások bővítése.

8 8  2. prioritási tengely: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése alatt „Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése” intézkedés Közösségi kezdeményezések támogatása és szakemberek alkalmazása, illetve közösségfejlesztési módszertan kifejlesztése. Az önkéntesség fejlesztése keretében az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és a szakmai tapasztalatszerzésben való elismertetésének támogatása, szakemberek és önkéntesek képzése, a szolgáltatások körének és színvonalának bővítése, az intézmények közösségi kezdeményezések befogadására és önkéntesek fogadására történő felkészítése.  2. prioritási tengely: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése alatt „Társadalmi együttélés erősítése (hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, romák bevonása, esélyteremtés, antidiszkriminációs és multikulturális programok)” intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, romák társadalmi integrációjának erősítése érdekében aktív társadalmi szerepvállalásuk erősítése, roma nők civil szerveződéseinek támogatása, társadalmi szemléletformálás antidiszkriminációs programokkal. A kulturális identitás megőrzése, a különféle kultúrák, nemzetiségek közötti interetnikus, antidiszkriminációs tréningek, közös programok. Az esélyegyenlőség erősítése és a társadalmi reintegráció ösztönzése esetében az egyes veszélyeztetett csoportok hozzátartozóinak támogatása, egyéb közszolgáltatások esetmenedzselésének fejlesztése, a sikeres beilleszkedéshez szükséges hatékony kommunikációs eszközök biztosítása, kapcsolódó képzések kidolgozása és lebonyolítása.  2. prioritási tengely: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése alatt „A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása” intézkedés A fiatalok helyi aktivitását támogató rendszer kialakítását és kezelését, valamint a korosztályt közvetlenül körülvevő szakmai környezet fejlesztése, komplex ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó hálózatok bővítése. Elsősorban a települési ifjúsági munka fejlesztése részeként az önkormányzatok érzékenyítése és támogatása, ifjúsági közösségek fejlesztése, az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé tétele a hátrányos helyzetű célcsoportok számára, a közösségi információs szolgáltatások, közösségi terek működtetése, közösség- és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó programok. Civil fejlesztéseket támogató intézkedések az EFOP-ban – II.

9 9 Civil fejlesztéseket támogató intézkedések a GINOP-ban  3. prioritási tengely: Infokommunikációs fejlesztéseknél, Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése alatt „Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése” intézkedés Kreatív terek létrehozása köznevelési intézményekben, annak révén a kreatív gazdaság és az IT szektor humán erőforrásának biztosítása, e-Magyarország Pontok és iskolák kapcsolatának erősítése, a köznevelési intézmények infokommunikációs együttműködési humán hálózatainak kialakítása és fejlesztése, informatikai oktatók és e-Tanácsadók együttműködése közösségi, intergenerációs programokban. Cél a közösségi internet pontok egész életen át tartó tanulásban játszott szerepének erősítése, hátrányos helyzetű tanulók informatikai vagy más IKT alapú munkaerő-piaci pályára lépésének segítése. Ezek mellett szükséges a már elkészült digitális tananyagok adaptálásának országos támogatása, hátrányos helyzetű gyerekek informatikai pályára lépésének segítése.  3. prioritási tengely: Infokommunikációs fejlesztéseknél, Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése alatt „Állampolgárok életminőségének javítása az IKT segítségével” intézkedés Mind a lakosság életminőségének javítása, mind a digitális gazdaság növekedése érdekében az állampolgárok számára IKT alkalmazások, eszközök bemutatása. Mindennapi életben használható innovációk elterjesztése, piacra jutásának elősegítése, felelős IKT használó gondolkodásmód kialakítása. E-kereskedelmet, piaci e-szolgáltatásokat népszerűsítő kampányok, az e- aláírás, az e-számla és az e-fizetés terjesztése.  5. prioritási tengely: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztésénél, Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása alatt „A szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása” intézkedés • Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása • „Tranzit” foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára • Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai

10 10 Civil fejlesztéseket támogató intézkedések a TOP-ban  5. prioritási tengely: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) alatt „Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés ” intézkedés A helyi és közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések, akciók, valamint a helyi vállalkozásfejlesztés (kiemelten a mikro- és kis-vállalkozások) programalapú támogatása: helyi és alternatív gazdaság-, termék, piacfejlesztés, beruházás- ösztönzés, közösségi, civil és szociális gazdaságfejlesztés, város-vidék termékláncok kialakítása, valamint helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése. Kisléptékű turisztikai vonzerők minőségének javítása, valamint rendezvények, fesztiválok szervezése. Helyi és térségi energetikai potenciál fenntartható hasznosítására épülő komplex infrastruktúra-fejlesztési és foglalkoztatási programok.  5. prioritási tengely: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) alatt „Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése ” intézkedés Várostérségi közösségi közlekedés javítása, elsősorban a kisváros-térségi és települési hivatásforgalmi kerékpárutak építésével és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével. A mozgás közösségi használatú tereinek és infrastruktúrájának fejlesztése (MOST program), a kapcsolódó létesítmények eszköz- és infrastrukturális fejlesztése, valamint egyéb közösségi terek fejlesztése. Természeti és kulturális erőforrások fejlesztése, valamint az ezekhez való hozzáférhetőség javítása (pl. helyi örökséghasznosítás és védelem).

11 11 Civil fejlesztéseket támogató intézkedések a TOP-ban  6. prioritási tengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés A prioritási tengely keretében tervezett intézkedések mindegyike esetén kiemelt jelentőségű célcsoportnak tekintendők a civil kezdeményezések. 1. intézkedés: A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával 2. intézkedés: A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése 3. intézkedés: A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése 4. intézkedés: Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok 5. intézkedés: A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése Az EFOP 2. prioritásával összhangban, azt kiegészítve az intézkedés célja a civil szervezetek támogató szerepének erősítése helyi szinten (a civil szervezet, mint „híd” az emberek és köz-intézmények között): a civil szervezetek, mint a közintézményeket támogató szféra fejlesztésének támogatása. Az intézkedés részét képezi a kiemelt jelentőségű területeken működő civil szervezetek programjainak támogatása (többek között a településfejlesztés, örökségvédelem, kulturális és szo-ciális területen, egészséges életmód, fizikai aktivitás és társadalmi befogadás szempontjából, stb.). 6. intézkedés: Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)


Letölteni ppt "Civil projektek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2013. október 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések