Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Legfontosabb számviteli döntések 2014-2015 évre. I. Törzst ő ke emelés – saját t ő ke arány II. PTK: Lízing fogalom bevezetése III. Behajtási költségáltalány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Legfontosabb számviteli döntések 2014-2015 évre. I. Törzst ő ke emelés – saját t ő ke arány II. PTK: Lízing fogalom bevezetése III. Behajtási költségáltalány."— Előadás másolata:

1 Legfontosabb számviteli döntések 2014-2015 évre

2 I. Törzst ő ke emelés – saját t ő ke arány II. PTK: Lízing fogalom bevezetése III. Behajtási költségáltalány

3 PTK el ő írása:  Az új Ptk. ( 2013. évi V. tv.) gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozása, el ő írja a Korlátolt Felel ő sség ű Társaságok részére a kötelez ő törzst ő ke emelést, melynek minimum értéke hárommillió forint, azaz 3.000000 Ft. Ennek a törzst ő ke emelésnek két év moratóriumot határoz meg a jogszabály, 2014. március 15. - 2016. március 15. napjáig.  A hatályos jogszabály négy fajta jogi módszert határoz meg a Korlátolt Felel ő sség ű Társaságoknak:  · 1. törzst ő ke emelése pénzbeli hozzájárulással  · 2. törzst ő ke emelése tagi kölcsönb ő l  · 3. törzst ő ke mértékének megemelése ingó vagyon illetve apport tárgyak útján  · 4. törzst ő ke emelése a saját vagyon terhére Számviteli elszámolás:  1. A. A számviteli elszámolása tekintetében jegyzett t ő keként történ ő kimutatás a cégbírósági bejegyzéskor válik esedékessé.  1.B. T ő keemelés ázsióval: Ebben az esetben a pénzbeli hozzájárulással történ ő jegyzett t ő ke emelés mellett a tulajdonosok a t ő ketartalék emelésér ő l is határoznak. Ez a módszer a negatív t ő kére, illetve a saját t ő ke/jegyzett t ő ke arányának helyreállítására is alkalmas módszer.  2. Közvetett, de megfelel ő megoldást jelenthet a t ő keprobléma rendezésére, ha a tulajdonosok a Társasággal szemben fennálló követeléseiket elengedik, amely a Társaságnál rendkívüli bevételként kerül elszámolásba. Ez a lépés a tárgyévi eredményt javítja, amellyel a t ő ke helyzetét is orvosolni tudja. Az eredménytartalék terhére a t ő ke növelhet ő.  3. A t ő keemelés olyan formája, amikor a tulajdonosok apportálható vagyont juttat a Társaság rendelkezésére. Apportálható tétel lehet a társaságnál eszköz, (ingó, ingatlan vagyon) de akár egy osztalékfizetési kötelezettség is növelheti a társaság t ő kéjét apport formában.  4. A minimum t ő ke eléréséhez nyújthat megfelel ő megoldást, ha a társaság a jegyzett t ő kén felüli vagyont, vagyis a t ő ketartalékot vagy az eredménytartalékot teszi a jegyzett t ő ke részévé. Ebben az esetben viszont figyelni kell arra, hogy a t ő kerendezést követ ő en a lekötött tartalékkal és az értékelési tartalékkal csökkentett saját t ő ke összege ne csökkenjen a jegyzett t ő ke összege alá, illetve a határozathozataltól a cégbírósági bejegyzésig a t ő késítend ő összegre lekötött tartalékot kell képezni.

4 Saját t ő ke csökkenés veszteség folytán, illetve fizetésképtelenséggel fenyeget ő helyzet tudomásra jutása esetén: Korlátolt felel ő sség ű társaságoknál 3:189 § az ügyvezet ő haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggy ű lést, ha tudomására jut, hogy  a) a társaság saját t ő kéje veszteség folytán a törzst ő ke felére csökkent, vagy  b) a társaság saját t ő kéje a törzst ő ke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;  c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy  d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. A tagoknak határozniuk kell különösen a = pótbefizetés el ő írásáról vagy – ha ennek lehet ő ségét a társasági szerz ő dés nem tartalmazza – = a törzst ő ke más módon való biztosításáról, illetve = a törzst ő ke leszállításáról, mindezek hiányában = a társaságnak más társasággá történ ő átalakulásáról, illetve = jogutód nélküli megszüntetésér ő l. A határozatokat legkés ő bb három hónapon belül végre kell hajtani.

5 Tartós bérlet vs. Pénzügyi lízing PTK  változás lényege, hogy az új Ptk. az olyan határozott ideig tartó bérletet is automatikusan pénzügy lízingnek min ő síti, amely során a lízing futamideje eléri vagy meghaladja a lízingtárgy hasznos élettartamát; a futamid ő nem éri el a gazdasági élettartamot, de a lízingbevev ő lízingtárgy szerz ő déskori piaci értékénél jelent ő sen alacsonyabb áron (maradványértéken) megszerzi vagy megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát; a futamid ő alatt fizetend ő lízingdíjak összege eléri a lízingtárgy piaci értékét. Ez utóbbi feltétel független attól, hogy a futamid ő hogyan viszonyul a lízingtárgy gazdasági élettartamához, illetve, hogy történik-e a futamid ő végén tulajdonszerzés.  Mivel a pénzügy lízing fogalmát a számviteli törvény a Ptk-ra hivatkozva határozza meg, ezért fenti feltételeknek megfelel ő, március 15-ét követ ő en megkötött tartós bérleti konstrukciókat mind a bérbeadónak, mind a bérbevev ő nek a pénzügyi lízing szabályai szerint kell majd kezelnie Tartós bérlet számviteli törvény vs. ÁFA törvény  Pénzügyi lízing könyvelése (a lízingbevev ő nél)  1. Eszköz állományba vételeT Tárgyi eszközök  K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (hosszú lejáratú)  K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (rövid lejáratú)  2. Az els ő éves törleszt ő -részlet elszámolásaT Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek  K Pénzeszközök  3. Az els ő éves kamat elszámolásaT Pénzügyi ráfordítások (kamatok)  K Pénzeszközök  4. Karbantartási díjak elszámolásaT Ráfordítások  K Pénzeszközök  (Ne felejtsük el átsorolni a pénzügyi lízing kötelezettség jöv ő évi törleszt ő részletét a rövid lejáratú kötelezettségek közé.  K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (hosszú lejáratú)  K Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (rövid lejáratú)

6  (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi és Magánjogi jogalkotásért felel ő s helyettes államtitkára által jegyzett általános tájékoztatás alapján)  Behajtási költségátalány követelése kizárólag a 2013. július 1. napján és ezt követ ő en megkötött, valamint ezen id ő pontot követ ő en módosított szerz ő dések esetében alkalmazható. Nincsen olyan kötelezettség, ami a korábban megkötött szerz ő dések módosítását írná el ő.  Fizetési felszólításra sincs szükség! A kötelezett késedelme esetén a 40 euró behajtási költségátalány minden további feltétel nélkül jár. Ha a késedelembe es ő fél önként teljesít, akkor ez a 40 euró is megilleti a hitelez ő t. Ebb ő l a szempontból nem befolyásolja a kötelezettséget az sem, hogy az adós kimentette-e a késedelmét, egy napot késett-e vagy egy hónapot, továbbá a hitelez ő nek felmerült-e egyáltalán bármilyen költsége a behajtással vagy sem. A Ptk. értelmében semmis a behajtási költségátalány korlátozása, illetve kizárása, ugyanakkor a felek ett ő l felfelé érvényesen eltérhetnek.  Ha a hitelez ő nek a behajtással kapcsolatos kiadásai meghaladják a 40 eurót, akkor azt kártérítés vagy perköltség címén követelheti.  A behajtási költségátalány a kártérítés összegébe beletartozik, de a kötbérbe nem.  A behajtási költségátalány késedelmenként és nem számlánként követelhet ő a késedelmi kamat összegén felül. Ha a szerz ő désben részletfizetésben állapodtak meg a felek, akkor annyi részlet után érvényesíthet ő a költségátalány, ahány részlettel késedelembe estek. A késedelmi kamat és a behajtási költségátalány pénzneme az új Ptk. 6:155. § (2) bekezdése értelmében a f ő tartozás pénzneméhez igazodik. A 40 eurót a késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezd ő napján érvényes MNB árfolyamon kell forintra átszámítani. A feleknek nincsen lehet ő ségük arra, hogy szerz ő désükben érvényesen kizárják a behajtási költségátalány fizetését, illetve hogy azt 40 eurónál alacsonyabb összegben határozzák meg. Arra vonatkozóan ugyanakkor nincsen semmilyen jogszabályi el ő írás, hogy az adós önkéntes teljesítésének a hiányában a hitelez ő nek kötelez ő lenne annak érvényesítése érdekében lépéseket tennie.

7 Litvai Enik ő Könyvvizsgáló Okleveles adószakért ő EU-pályázatíró szakreferens A-Geni Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1082 Budapest Baross u. 15 Tel: +36 30 9613 483 Fax: +36 1 788 22 51 iroda@a-geni.hu

8 Könyvelési és adózási kérdések Kötelezett (adós) könyveiben A behajtási költségátalány nem csak akkor kell, hogy rögzítésre kerüljön a könyvelésben, ha azt a jogosult követelte az adóstól. A kötelezettség a jogszabály alapján a késedelembe eséssel egy id ő ben keletkezik. Ezért a könyvelésben rögzíteni kell a mérlegkészítés id ő pontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetett és fizetend ő üzleti évet terhel ő behajtási költségátalány összegét. T: Egyéb ráfordítások K: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Jogosult (hitelez ő ) könyveiben A jogosult csak a mérlegkészítés id ő pontjáig befolyt, pénzügyileg rendezett behajtási költségátalány összegét mutathatja ki az egyéb bevételek között. Ilyen irányú követeléseit kizárólag a nullás számlaosztályban tarthatja nyilván. Társasági adó A kötelezett könyveiben egyéb ráfordításként elszámolt behajtási költségátalány a vállalkozás érdekében felmerült költségként érvényesíthet ő a társasági adóban. A jogosult pedig a megfizetett és elszámolt egyéb bevételek után fizeti meg a társasági adót. Általános forgalmi adó A behajtási költségátalány nem min ő sül termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, ezért az áfa tv. 65. §-a alapján nem képez adóalapot, arról számlát sem kell kiállítani. Illeték Ha a jogosult a követelését nem érvényesíti (arról lemond, azt elengedi), annak nincs ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata Behajtási költségáltalány KÖNYVELÉSI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEK


Letölteni ppt "Legfontosabb számviteli döntések 2014-2015 évre. I. Törzst ő ke emelés – saját t ő ke arány II. PTK: Lízing fogalom bevezetése III. Behajtási költségáltalány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések