Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgálók felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben Kisfaludi András Egyetemi tanár Eötvös.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgálók felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben Kisfaludi András Egyetemi tanár Eötvös."— Előadás másolata:

1 A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgálók felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben Kisfaludi András Egyetemi tanár Eötvös Loránd tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék

2 A vezető tisztségviselők felelősségi rendszere TársaságHitelezőkHarmadik személyek Szerződésszegéssel3:24. § 3:118. § Szerződésen kívüli károkozással6:541. §

3 Általános szabály 3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

4 A szerződésszegésért való felelősség általános szabálya 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. (Szerződésen kívüli kártérítés: 6:519. § [A felelősség általános szabálya] Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.)

5 A bizonyítási teher megoszlása TársaságVezető tisztségviselő Az ügyvezetési kötelezettség megszegése A szerződésszegés ellenőrzési körön kívül eső okból ered KárA szerződésszegés oka a szerződéskötéskor előre nem látható Okozati összefüggés a szerződésszegés és a kár között A bekövetkező kár nem volt elkerülhető vagy elhárítható

6 Az ügyvezetés fogalma 3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése] (1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. (2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.

7 A kártérítés mértéke 6:143. § [A kártérítés mértéke] (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. (2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. (3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni.

8 A gazdasági társaság hitelezőivel szembeni felelősség 3:118. § [A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége] Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. Hasonló rendelkezések Egyesületnél: 3:86 § (2) bekezdés Szövetkezetnél: 3:347. § (3) bekezdés

9 Szerződésen kívül okozott kárért való felelősség 6:518. § [A károkozás általános tilalma] A törvény tiltja a jogellenes károkozást. 6:519. § [A felelősség általános szabálya] Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 6:541. § [Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért] Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel.

10 A felelősség egyes kritériumai 6:520. § [Jogellenesség] Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt a) a károsult beleegyezésével okozta; b) a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; c) szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy d) jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. 6:521. § [Előreláthatóság] Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.

11 A felügyelőbizottsági tagok felelőssége 3:28. § [A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége] A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12 Könyvvizsgálói felelősség A könyvvizsgálókra nincs speciális felelősségi szabály a Ptk.- ban. Könyvvizsgálói Törvény (2007. évi LXXV. tv.) 60. § (2) A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik (anyagi felelősség). (3) A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló e tevékenységével összefüggő anyagi felelőssége a könyvvizsgáló céggel szemben a kamarai tag könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég között fennálló jogviszony szerint alakul.


Letölteni ppt "A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgálók felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben Kisfaludi András Egyetemi tanár Eötvös."

Hasonló előadás


Google Hirdetések