Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs hatalom –mindent tud az egyénről, átlát másokat –róla alig tudni valamit, átláthatatlan Az információs szabadságjogok célja az egyént átláthatatlanná,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs hatalom –mindent tud az egyénről, átlát másokat –róla alig tudni valamit, átláthatatlan Az információs szabadságjogok célja az egyént átláthatatlanná,"— Előadás másolata:

1

2 Információs hatalom –mindent tud az egyénről, átlát másokat –róla alig tudni valamit, átláthatatlan Az információs szabadságjogok célja az egyént átláthatatlanná, a hatalmat átláthatóvá tenni.

3 Külső és belső élet lelki és testi élet, spirituális és fizikai lét, szent és profán, az isten és a császár birodalmai, egyház és állam, veleszületett és elidegeníthetetlen jogok és a hatalom által adott, és így el is vehető jogok, társasági lét és egyedüllét otthon és az otthonon kívüli világ megkülönböztetése, utóbbi az egyén politikai életének színtere, előbbi pedig védelmet nyújt az embernek (az én házam az én váram)

4 Külső és belső élet értelmetlen a különbségtétel, mert mindkét szféra az emberi létezés alapvető és egymástól elválaszthatatlan dimenziója. hibás a különbségtétel, mert egyenlőséget tesz a „magánlét” és a „közösségi lét” szférái, valamint az „egyéni” és a „társadalmi” lét között. Abból, hogy valami magánjellegű, nem következik, hogy egyúttal ne lehetne társadalmilag is hasznos, és az egyén közösségi élete sem feltétlenül hasznos a közösség számára.

5 mindenki maga döntheti el, mi lesz a saját sorsa, mit tesz magával, a testével és a rá vonatkozó ismeretekkel

6 Információs önrendelkezés Az emberek nem szabadforgalmú javak, az emberekre vonatkozó ismeretek sem. Információs társadalom: a magánszféra nyitottabbá válik, az emberek magukba zárkóznak, az egyén virtualizálódik software-self, data-double

7 Információs önrendelkezés Az egyén döntési joga a saját maga és a külvilág kapcsolatáról információs értelemben. az „énnel” lazább és szorosabb kapcsolatban álló elemek megkülönböztetheti magát a külvilágtól és joga van a külvilág saját magától való elhatárolására is

8 Információs önrendelkezés Nemcsak az egyénre vonatkozó ismereteknek a külvilág felé való mozgása feletti kontroll, hanem a külvilágra vonatkozó ismereteknek az egyéni szférába való bejutásának az ellenőrzése is. Mindenki maga dönt arról, hogy mit enged be a világból a magánszférájába, és arról is, hogy a külvilágról milyen ismereteket szerez meg.

9

10 Adatvédelem Olyan alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és műveletek összessége, amelyek az egyénre vonatkozó ismeretek feletti ellenőrzés lehetőségét biztosítják az egyén számára, oly módon, hogy a személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását korlátozzák és ezáltal az egyént védik.

11 ADAT

12 Adat Adatvédelmi szempontból: bármiféle ismeret, tény, vélekedés, számszerűsíthető vagy szavakkal ki sem fejezhető is. Nem érdemes definiálni.

13 ISMERET ADAT INFORMÁCIÓ

14 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

15 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

16 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

17 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

18 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

19 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

20 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

21 Ismeret – adat – információ Dr. Szabó Máté felesége szülész-nőgyógyászának 150 000 forint hálapénzt adott 2004 tavaszán.

22

23 Közös fogalom: az adat személyes adat egyszerű vagy különleges személyes adat személyi adat azonosító adat lényegi adat anonimizált adat egyedi adat és statisztikai adat közérdekű adat a) közzéteendő b) nem eltitkolható c) nem nyilvános közérdekből nyilvános adat nyilvános adat közérdeklődésre számot tartó adat

24 SZEMÉLYES ADAT

25 Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.)

26 Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.)

27 1. Ismeret 2. alany 3. kapcsolatba hozhatóság  ISM.

28 Személyes adat Adat: bármiféle ismeret, tény, vélekedés, számszerűsíthető vagy szavakkal ki sem fejezhető is. Képmás, ujjlenyomat, vélemény. A lényeg: a kapcsolatba hozhatóság az adatalannyal. Erre szolgálnak az azonosító adatok, amik szintén személyes adatok, de speciálisak.

29

30 Példa Esterházy Péter nem kevésbé kiváló író mint Nádas Péter

31 KÜLÖNLEGES ADAT

32 Különleges adat a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

33 Adatvédelmi alapelvek Az adatgyűjtés korlátozásának elve Az adatminőség elve A célhozkötöttség elve A korlátozott felhasználás elve A biztonság elve A nyíltság elve A személyes részvétel elve A felelősség elve

34 1. Az adatgyűjtés korlátozásának elve A személyes adatok gyűjtése csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az adatalany tudtával és belegyezésével történhet.

35 2. Az adatminőség elve Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük.

36 3. A célhozkötöttség elve Személyes adatokat csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

37 4. A korlátozott felhasználás elve Az adatokat csak az adatalany hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással lehet felhasználni.

38 5. A biztonság elve Az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

39 6. A nyíltság elve Az adatkezelés tényének, helyének és céljának, az adatkezelő személyének, valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie.

40 7. A személyes részvétel elve Az adatalany megismerheti a rá vonatkozó adatokat, azokat (ha helyénvaló) helyesbItheti, kiegészItheti vagy töröltetheti.

41 8. A felelősség elve Az adatkezelő a felelős a fenti elvek betartásáért, s bizonyítani kell tudnia az adatkezelés jogszerűségét.

42

43 Az adatkezelés jogi feltételei

44 JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG +

45 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + vagy

46 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS vagy

47 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS vagy

48 Avtv. 3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

49 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy

50 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban

51 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban

52 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m.

53 Avtv. 3. § (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha a)az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, …

54 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m.

55 Avtv. 3. § (5) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

56 Avtv. 3. § (6) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

57 Avtv. 3. § (7) Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

58 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m.

59 Avtv. 2. § 6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

60 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m. önkéntesség

61 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m. önkéntesség határozottság

62 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m. önkéntesség határozottság tájékozottság

63 Avtv. 6. § (2) Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

64 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m. önkéntesség határozottság tájékozottság

65 Avtv. 3. § (3) Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

66 Avtv. 3. § (8) Ha az érintett fizikai okból vagy cselekvőképtelensége folytán nem képes hozzájárulását adni adatai kezeléséhez, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint katasztrófa- vagy szükséghelyzet elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben sor kerülhet személyes adatainak, beleértve különleges adatait is, kezelésére.

67 Avtv. 19. § (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

68 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy szóban írásban ráutaló m. önkéntesség határozottság tájékozottság

69 Az adatkezelés jogi feltételei JOGALAP CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG + HOZZÁJÁRULÁS TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS formai tartalmi vagy meghatározott célból arányosság csak olyat, ami elengedhetetlen minden szakaszában feleljen meg szóban írásban ráutaló m. önkéntesség határozottság tájékozottság

70 Avtv. 5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

71 Az adatvédelmi szabályozás hierarchiája Alk. 59. § Avtv. szektorális tvek belső adatvéd. szabályzatok adatvédelmi tájékoztatók


Letölteni ppt "Információs hatalom –mindent tud az egyénről, átlát másokat –róla alig tudni valamit, átláthatatlan Az információs szabadságjogok célja az egyént átláthatatlanná,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések