Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországon független, demokratikus jogállami berendezkedés, azaz független, alkotmányos demokrácia van, amelyben a közigazgatás részeként funkcionáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországon független, demokratikus jogállami berendezkedés, azaz független, alkotmányos demokrácia van, amelyben a közigazgatás részeként funkcionáló."— Előadás másolata:

1 A Magyarországon működő fegyveres rendvédelmi szervek bemutatása, szervezetek jogállása, feladataik.

2 Magyarországon független, demokratikus jogállami berendezkedés, azaz független, alkotmányos demokrácia van, amelyben a közigazgatás részeként funkcionáló rendészeti, rendfenntartó szervezetek működése is jogalkotói akarat. Az Alkotmány garantálja, hogy a Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. Ennek megfelelően, hazánkban a Alkotmány az alapja a közigazgatás működésének, feladatrendszerének is.

3 Rendészeti feladatok jogi szabályozottságának folyamata
Valamely feladat általános formában megjelenik a MK. Alkotmányában. Pl. Az Alkotmány meghatározza a Rendőrség elsődleges, általános feladatait. A feladat részletezésére, végrehajtására vonatkozóan törvényt kell alkotni! A feladat végrehajtására, az Alkotmányban meghatározottak szerint az OGY. Törvényt alkot. Pl. a Rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény megszövegezése A feladatban megjelenő tevékenység tényleges, egyértelmű végrehajtására vonatkozóan kormányzati vagy miniszteri jogszabályt kell alkotni.

4 A végrehajtásra az RTV. Szerint, az Alkotmányban meghatározottakra figyelemmel a kormány rendeletet és/vagy az illetékes szakminiszter rendeletet, vagy utasítást hoz. Esetünkben pl. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII.23.) IRM rendelet. A részletezett feladatot szükséges valamilyen szervezeti egységhez, feladathoz kötni, illetve annak során meg kell határozni például a követendő magatartási formákat. A szervezet vezetője kiadja a szükséges további szabályozást, belső normát: Intézkedést, Utasítást, Irányelvet.

5 Fontos szabály ! A jogi szabályozás során nem adható ki olyan szabályozó ( törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, utasítás, vagy akár belső norma/utasítás, intézkedés, irányelv/), ami ellentmond a magasabb szintű jogszabálynak , normának.

6 1. Rendőrség

7

8

9

10

11 A Rendőrség – az Alkotmányon alapuló – Rtv
A Rendőrség – az Alkotmányon alapuló – Rtv. alapján a Kormány, ezen belül az IRM, illetve az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása és felügyelete mellett működő állami, fegyveres rendvédelmi szerv. A rendőrség elsődleges feladata a közbiztonság és közrend védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása.

12 A Rendőrség feladatai:
Általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését; Szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében; Ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat;

13 Közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el;
Ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos általános rendészeti feladatokat; Gondoskodik a büntetőeljárásban résztvevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról;

14 Védi a MK. Érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket; Engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet; Büntetés-végrehajtási feladatokat lát el; Ellátja a rendkívüli állapot, a megelőző védelmi helyzet, szükségállapot, a veszélyhelyzet és a meghatározott helyzet, katasztrófa veszélye esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat;

15 Rendkívüli állapot idején, meghatározott esetben közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, illetve elfogásában és lefegyverkezésében; Őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését; Ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy-és járműforgalmat, a szállítmányokat, valamint végzi a határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét;

16 Irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek tevékenységét, felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek, felújításával kapcsolatos munkák végzését; Megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket; Elvégzi a részére törvényben vagy kormányrendeletben megállapított, valamint az EU kötelező jogi aktusából vagy nemzetközi szerződésből eredő egyéb feladatokat.

17 A Rendőrség védelmet nyújt az életet, testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekményekkel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A Rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait.

18 A Rendőrség a feladatának ellátása során:
Együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálkodó szervekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel; Segítséget nyújt – jogszabályban meghatározott esetben – állami és a helyi önkormányzati szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához; Támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét.

19 A Rendőrség alapvető feladata tehát:
A közbiztonság és a közrend védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása, valamint a jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti tevékenység ellátása.

20 2. A Büntetés-végrehajtási Szervezet A szervezet feltételeit a Büntetés-végrehajtási Szervezetről szóló évi CVII. Törvény szabályozza.

21

22

23

24

25

26

27 A BV-i Szervezet elsődleges rendeltetése, feladata
a törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetések, intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, szabálysértési elzárások, valamint idegenrendészeti őrizetek végrehajtása és az ehhez kapcsolódó őrzési, felügyeleti és ellenőrzési, elhelyezési élelmezési, ruházat-ellátási, egészségügyi, nevelési és oktatási, munkáltatási és más feladatok ellátása.

28 A BV-i Szervezet másik legfontosabb feladatköre
a honvédelmi, polgári – és katasztrófavédelmi tevékenység országos szintű elláthatóságával függ össze. Összegzés A szervezet – az Alkotmányon alapuló- a Büntetés-végrehajtási Szervezetről szóló évi CVII. Törvény alapján a Kormány, ezen belül az IRM, illetve az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása és felügyelete mellett működő állami, fegyveres rendvédelmi szerv.

29 3. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

30

31

32

33 A katasztrófavédelem hivatásos szervezete az állami tűzoltóság és a polgári védelem irányítására összevont szervezet A szervezet a lakosság biztonságát veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák bekövetkezésének megelőzésére, veszélyhelyzetek elhárítására és a következmények felszámolására hivatott.

34 Végzi a tűzoltóságok szakmai felügyeletét, feladatkörébe tartozik a különböző katonai és polgári válsághelyzetekre történő felkészülés is, a lakosság védelmének szervezése ezen körülmények között. A három szerv működését a legmagasabb szinten három, szoros kapcsolatban lévő, egymásra tekintettel megalkotott törvény szabályozza.

35 A katasztrófavédelem működését meghatározó törvény
Az évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. A törvény a katasztrófavédelemben érintett közigazgatási szervekre, gazdálkodó szervezetekre, helyi önkormányzatokra,az állampolgárokra, valamint a katasztrófavédelem hivatásos szerveire és személyi állományára fogalmaz meg rendelkezéseket.

36 A tűzvédelem működését meghatározó törvény
Az évi XXXI. törvény a tűz elleni , a műszak mentésről és a tűzoltóságról a MK. Területén tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, jogi személyekre, a hivatásos állami és önkormányzati, valamint az önkéntes és létesítményi tűzoltóság szervezetére és személyi állományára, a tűzvédelemre és műszaki mentésre vonatkozóan fogalmaz meg rendelkezéseket.

37 A polgári védelem működését meghatározó törvény
Az évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről az államigazgatási, az önkormányzati, a hivatásos polgári védelmi szervekre, a polgári védelemben közreműködő fegyveres erőkre és rendészeti szervekre. A polgári szervekre és az állampolgárokra, a MK. Területére nézve fogalmaz meg rendelkezéseket.

38 Összegzés A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – az Alkotmányon alapuló- törvényi felhatalmazások alapján a Kormány, ezen belül az ÖM, illetve az önkormányzati miniszter irányítása és felügyelete mellett működő állami, fegyveres rendvédelmi szervezet amely magában ötvözi az állam katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelem feladatrendszerét.


Letölteni ppt "Magyarországon független, demokratikus jogállami berendezkedés, azaz független, alkotmányos demokrácia van, amelyben a közigazgatás részeként funkcionáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések