Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékossággal élők jogai Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékossággal élők jogai Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A fogyatékossággal élők jogai Magyarországon
Előadó: Markos Ádám András

2 A társadalmi csoport

3 Felépítés I. A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A fogyatékossággal élők jogainak nemzetközi forrásai A fogyatékossággal élők jogainak hazai forrásai

4 Felépítés II. A fogyatékossággal élők jogainak kialakítása és hatásuk
A kialakítás szükséges területei A megvalósulás akadályai

5 Felépítés III. A fogyatékossággal élők jogainak megvalósulásának főbb területei Felsőoktatás Foglalkoztatás Választás

6 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A nemzetközi jogi források ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (2007) Paradigmaváltás Modern esélyegyenlő jogfelfogás A társadalmi réteg, mint „kisebbség” meghatározása Az alapvető követelmények meghatározása a jogok kialakításához

7 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A nemzetközi jogi források Az Európai Unió Alapjogi Chartája - III. CÍM - EGYENLŐSÉG cikk - A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése (2007/C 303/01) (2010-ben lép hatályba) Már kötelező erejű dokumentum, egész Európában példamutató erejű, az Unióban kikerülhetetlen Kifejezetten elkülönítve megnevezi a társadalmi réteget, mint az esélyegyenlőség követelményének alanyait

8 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A nemzetközi jogi források A Bizottság 317/2010/EU rendelete ( április 16.) az 577/98/EK a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására vonatkozó évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) – foglalkoztatási integráció A Tanács ajánlása ( március 3. ) a fogyatékossággal élő személyek parkolási kártyájáról szóló 98/376/EK ajánlásnak a Bolgár Köztársaság, (…) a Magyar Köztársaság, (…) és a Szlovák Köztársaság csatlakozása miatt történő kiigazításáról –akadálymentes közlekedés Egyéb bizottsági határozatok, ajánlások – vegyes területek

9 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A fogyatékossággal élők jogainak hazai forrásai 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 66. §[117] (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.

10 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3)[123] A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. 70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.

11 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A fogyatékossággal élők jogainak hazai forrásai Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XIV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes . (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja .

12 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A fogyatékossággal élők jogainak hazai forrásai Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XV. Cikk (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket. XVIII . cikk (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

13 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A fogyatékossággal élők jogainak hazai forrásai 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról „A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében„ Kialakítja: fogalmak, alapelvek, alapvető jogok, az esélyegyenlőség követelménye

14 A fogyatékossággal élők jogainak forrásai
A fogyatékossággal élők jogainak hazai forrásai 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt - g) fogyatékossága - miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

15 A fogyatékossággal élők jogainak kialakítása és hatásuk
A létrejött alapvető jogszabályok melletti további jogszabályok Juttatásokról és ellátásokról Egyenlő esélyű hozzáférésről Közlekedési kedvezményekről Oktatásról Polgári törvénykönyvről Munka törvénykönyvéről Jelnyelvről Akadálymentesítési szabályokról

16 Fogyatékossággal élők jogai - Felsőoktatás
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 147. § E törvény alkalmazásában: 8.pont fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességű, A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 46. § (3) f) állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön

17 Fogyatékossággal élők jogai - Felsőoktatás
55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. 95. § (5) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy b) oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát,

18 Fogyatékossággal élők jogai - Felsőoktatás
A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 61. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetőleg szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. (2)A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat a Kormány határozza meg. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg a fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásának rendjét.

19

20 A fogyatékossággal élők jogai - Munkavállalás
Munka törvénykönyve Megváltozott munkaképesség Rehabilitációs hozzájárulás

21 A fogyatékossággal élők jogai – Munkavállalás – Mt.
Alapvető kötelezettségek 51. § (5) A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról Az egyenlő bánásmód követelménye 12. § (1) A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával.

22 A fogyatékossággal élők jogai – Munkavállalás – Mt.
A kártérítés mértéke és módja 169. § (3) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a munkavállaló a sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére, rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el. A szabadság 118. § (2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

23 A fogyatékossággal élők jogai – Munkavállalás – MMK.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az jogosult, akinek az egészségi állapota - az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait figyelembe véve meghatározott állapota - a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy)

24 A fogyatékossággal élők jogai – rehabilitációs hozzájárulás.
Ok: 25 fő állomány fölött 5% Ft/fő/év – a hiányzó fők alapján Felülről oktrojált integráció a nyílt munkaerőpiacra A rehabilitációs ellátás összege a 8 órás minimálbér 30 és 50 százaléka ( – ) közötti mértékű lehet, a rokkantsági ellátás pedig a minimálbér százaléka ( – ) között mozoghat.

25 A fogyatékossággal élők jogai – Munkavállalás
Védett munkahelyek Drága az államnak Bértámogatás Szegregatív Sok esetben szükségtelen Kontraproduktív Nyílt Munkaerőpiaci Integráció Gazdaságos Integratív Szociális felelősségvállalás Sok esetben lehetséges Termelékeny Nincs támogatás

26

27 A fogyatékossággal élők jogai – Választás
A választási eljárás alapelvei 2. §(1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket: d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése

28 A fogyatékossággal élők jogai – Választás
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése 97. § A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: a) braille írással készült értesítő megküldése, b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, c) braille írással ellátott szavazósablon , d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

29 A fogyatékossággal élők jogai – Választás
A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke 108. §(1) A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

30 A fogyatékossággal élők jogai – Választás
168. § (1) Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő — ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes — segítségét igénybe veheti. Szavazás 310. § (2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen .

31 A fogyatékossággal élők jogainak kialakítása és hatásuk
Problémák a kívánt hatás elérésében Nehéz minden életterületen megvalósítani az esélyegyenlőséget A korai integráció hiánya Iskolai, oktatási társadalmi A korábbi rendszer maradék hatása Folyamatos érdekellentét az államháztartással és az egészséges társadalmi rétegekkel Tudatlanság - kétirányú

32 A fogyatékossággal élők jogainak kialakítása és hatásuk
Problémák a kívánt hatás elérésében A végrehajtás hibás megoldása Rossz sorrendben Rossz koncepciók alapján Esetleg teljesen kihagyva Hiányos kommunikáció Szakemberek hiánya a területen A magasan képzettek alulreprezentáltsága a társadalmi rétegben

33 Megoldás a konkrét javaslatokon túl
A „design for all” elképzelés alkalmazása – a jogalkotás során minden társadalmi réteg érdeke figyelembe veendő Integráció: oktatási, társadalmi, munkaerő-piaci A pozitív diszkrimináció mértékletes alkalmazása Információs híd kialakítása

34 Egy pozitív, előremutató példa
Egyenlő bánásmód - egyenlő esélyek Szabad nyelvhasználat Elismert nyelv a jelnyelv Ptk. – szóbeli végrendelet, mint kivételes végrendeleti forma – de eddig csak szóban Új Ptk. – kormányzati hajlandóság arra, hogy ebben a jogviszonyban is elfogadják a jelnyelvet mint nyelvet


Letölteni ppt "A fogyatékossággal élők jogai Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések