Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Villamos energia szolgáltatás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Villamos energia szolgáltatás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Villamos energia szolgáltatás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

2 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A villamos energia ellátás jogszabályi keretei A legfontosabb néhány előírás: 1.A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET) 2.A 273/2007. (X.19.) Kormányrendelet a VET végrehajtásáról. 3.A 119/2007 (XII.29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról, 4.A 44/2008. KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról 5.Villamos energia ellátási szabályzatok (A villamosenergia-ellátási szabályzatokat és azok módosításait a Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá)

3 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Villamos energia ellátási szabályzatok –Üzemi szabályzat: –Kereskedelmi szabályzat: –Elosztói szabályzat: –Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat –Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat - Üzletszabályzat tartalmazza az engedélyesek: az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes a szervezett villamosenergia-piac engedélyese, az egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-kereskedő és a termelői engedélyes által nyújtott szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

4 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az új villamosenergia-piaci modell az alábbi – fogyasztókat érintő - legfontosabb változtatásokat tartalmazza: A közüzemi modell megszűnt, helyét tiszta versenypiaci modell vette át, Elkülönült a termelési, a kereskedelmi, a rendszerirányítási és az elosztási tevékenység, ezeket külön szolgáltatók végzik A fogyasztó elnevezés felhasználóra változott. (Azaz mégsem teljesen, hiszen "lakossági fogyasztó", illetve közülük "védendő fogyasztó" és "fogyatékkal élő fogyasztó" mégiscsak van.) Új intézmény az „egyetemes szolgáltatás”, (a lakossági fogyasztók a szabadpiac mellett egyetemes villamosenergia- szolgáltatásra is jogosultak) Új intézmény a „végső menedékes”, A felhasználónak elméletileg három szerződéssel kell rendelkeznie, hálózati csatlakozási, hálózathasználati és és villamos energia vásárlási szerződéssel.

5 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Védendő fogyasztók A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg: részletfizetés, fizetési haladék, előre fizető mérő. A fogyatékkal élő fogyasztót megillető különleges bánásmód lehet: havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági felülvizsgálat ( évi egyszer) készpénzben történő számlakiegyenlítés lehetőségének biztosítása a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás stb.), üzletszabályzatban meghatározott egyéb szolgáltatás. (Védendő fogyasztókra vonatkozó részletes szabályokat a a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30-37.§-a tartalmazza)

6 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Szolgáltatás Az egyetemes szolgáltató az elosztó hálózati engedélyessel együttműködve köteles gondoskodni a fogyasztó villamos energia igényének a villamosenergia-vásárlási szerződésnek megfelelő folyamatos kielégítéséről, a szerződésben megjelölt feszültségszint és a szolgáltatás minőségét meghatározó egyéb - az üzletszabályzatban meghatározott - műszaki és megbízhatósági feltételek csatlakozási ponton való, az elvárhatóság követelményeinek megfelelő szinten tartásáról. Azokat a minőségi jellemzőket, amelyeket hatósági előírások, szabványok állapítanak meg, az előírt tűréshatárok között kell tartani. A fogyasztó a villamos energiát a villamosenergia-vásárlási szerződésben meghatározottak szerint jogosult vételezni. A fogyasztó a villamosenergia-fogyasztásának megfelelő, a felhasználási helyre kötött villamosenergia-vásárlási szerződés szerinti díjat köteles megfizetni.

7 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Garantált szolgáltatások A fogyasztókat érintő minimális követelmények, elvárt színvonal, melyeket az Engedélyes az üzletszabályzatában szerepeltet, és amelyek nem teljesítése esetén kötbért fizet az érintett fogyasztónak. A szolgáltató köteles az üzletszabályzatba való beépítésen túlmenően a Garantált Szolgáltatásokat nyilvánosságra hozni legalább egyszer évente a számlához csatolt, vagy önálló hírlevélben. Az elosztói-, egyetemes szolgáltatói-, és kereskedői engedélyesi tevékenységet végző szolgáltatókra vonatkozóan a Magyar Energia Hivatal határozatban állapítja meg: az egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelményeket; a Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a fizetendő kötbér kifizetésének módjait, mértékét; A Garantált Szolgáltatások eljárásrendjét.

8 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Egyetemes szolgáltató Garantált Szolgáltatásai: 1. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentés továbbítása elosztói engedélyesnek (beérkezést követő második napon belül) 2.Információadás dokumentált megkeresésre (beérkezéstől 15 napon, elosztóit érintően 30 napon belül) 3.Visszatérítés téves számlázás esetén (jogosság megállapításától 8 napon belül.) 4.A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése az elosztónál (hiánytalan tartozásról tudomásszerzést követően 24 órán belül) 5.Nem jogszerű kikapcsolás esetén kötbérfizetés.

9 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Elosztói engedélyes Garantált Szolgáltatásai (1): 1.A villamosenergia-ellátás egy felhasználási helyen történő kimaradás megszüntetésének megkezdése (település nagyságától és jellegétől, a napszaktól függően értesítés vételétől 4-12 órán belül) 2.A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának megszüntetése (egyszeres hiba esetén 12 órán, többszörös hiba esetén 18 órán belül) 3.Felhasználói villamosenergia-igénybejelentésre adandó tájékoztatás (felülvizsgálat szükségességétől függően 8- 30 napon belül) 4.Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bővítése (feltételek teljesülését követő 8 munkanapon belül) 5.Az egyeztetett időpontok megtartása (nem lehet 4 óránál több) 6.Információadás dokumentált megkeresésre (beérkezéstől számított 15, ha kereskedői engedélyest is érint max. 30 nap alatt) 7.Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett szüneteltetéséről (üzletszabályzatban előírt módon 15-30 nappal a munkavégzés megkezdése előtt)

10 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Elosztói engedélyes Garantált Szolgáltatásai (2): 8.Feszültségpanasz kivizsgálása (beérkezéstől számított 10 munkanapon belül a mérés időpontjának egyeztetése, további 5 munkanapon belül a mérés elvégzése, ennek eredményéről elvégzése után 15 napon belül értesítés) 9.Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján (a névleges feszültség +- 7,5 % - án belül; a legnagyobb feszültség-növekedés mértéke a névleges feszültség 115%-át, feszültség- csökkenés mértéke a névleges feszültség 80%-át nem haladhatja meg 1 perces átlagban) 10.Visszatérítés téves számlázás esetén (számlakifogás jogosságának megállapítását követő 8 napon belül, a fizetés módjának megfelelően) 11.A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása (bejelentéstől számított 15 napon belül a helyszínen egyszerű eszközökkel, szemrevételezéssel, fordulatszám számlálással, stb. vizsgálat, ellenőrzés, a hibás mérő lecserélése a helyszíni ellenőrzéstől számított 8 napon belül) 12.A felhasználó visszakapcsolása (a tartozás hiánytalan rendezésének hitelt érdemlő igazolását követően – 24 órán belül) 13.Nem jogszerű kikapcsolás esetén kötbérfizetés

11 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Árszabályozás- Egyetemes szolgáltatási ár A fogyasztó - szerződése alapján - a villamos energia árát és a rendszerhasználati díjat fizeti meg. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára hatósági ár, a kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően képzett - árát az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.. A hálózatok használatának vonatkozásában a rendszerhasznála- ti díj megállapítása a hatósági árszabályozás keretében történik, ennek szabályait a törvény tartalmazza. A rendszerhasználati díjak ( az átviteli-rendszerirányítási díj, a rendszerszintű szolgáltatások díja és az elosztási díj) mértéke országosan egységes, a díjakat a miniszter hirdeti ki. Az egyetemes szolgáltatás árát naptári negyedévenként egyszer lehet módosítani. A Magyar Energia Hivatal feladata az árakra és díjakra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése és szükség esetén szankciók alkalmazása.

12 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az egyetemes szolgáltatási ár összetevői: Villamos energia termékár Kötelező átvétel miatti kalkulált felár (megújuló alapú és kapcsolt termelés támogatására) Egyetemes szolgáltatói árrés Rendszerhasználati díjak Átviteli-rendszerirányítási díj Rendszerszintű szolgáltatások díja Elosztói forgalmi díj Elosztói veszteségdíj Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj Külön pénzeszközökre (Adó hatályán kívüli tételek) Szénipari szerkezetátalakítási támogatásra ("szénfillér") Villamosenergia-ipari nyugdíjasok áramvásárlási kedvezményére (kedvezményes árú villamos energia támogatás)

13 TÁMOP 5.5.6-08-0002

14 Mérés A fogyasztó által elfogyasztott villamos energiát hatóság által hitelesített fogyasztásmérő-berendezéssel kell mérni. A fogyasztásmérő megsérülését a fogyasztó haladéktalanul köteles bejelenteni az elosztói engedélyesnek. Ha a fogyasztó a fogyasztásmérő-berendezés hibáját észleli, köteles azt a hálózati engedélyesnek haladéktalanul bejelenteni, aki a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérő-berendezés működését ellenőrizni. Ha az ellenőrzött fogyasztásmérő-berendezés az előírt hibahatárt túllépi, illetve a hálózati engedélyes megállapítja, hogy a fogyasztásmérő-berendezés hibás, köteles azt kicserélni. A hálózati engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy: a) a csere időpontjáról a fogyasztó írásbeli értesítést kapjon, b) a régi fogyasztásmérő-berendezés utolsó és az új fogyasztásmérő- berendezés induló állásának leolvasása a fogyasztó vagy megbí- zottja jelenlétében történjen, illetve más módon, utólag is igazol- ható módon rögzítésre kerüljön, c) az adatok a hálózati engedélyes üzletszabályzatában meghatározott formátumú nyomtatványon kerüljenek rögzítésre, és annak egy példánya a fogyasztó vagy megbízottja részére átadásra kerüljön.

15 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Elszámolás Az elszámolási időszakra a fogyasztónak értékesített villamos energia mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló fogyasztásmérő-berendezés elosztó általi leolvasásából vagy adatrögzítéssel nyert adatok alapján állapítja meg. A leolvasási időszakot, ezen belül a leolvasások, illetve az adatrögzítések időpontját a hálózathasználati szerződésben kell meghatározni. Az elszámolási időszak időtartamában, valamint a számlázási időszakban a felek a villamosenergia-vásárlási szerződésben állapodnak meg. A villamos energia egyes zónaidők, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtételeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza A villamos energia árváltozása esetén, amennyiben az árváltozás időpontjára a fogyasztásmérő-berendezés leolvasására vagy adatrögzítésre nem került sor, úgy az egyetemes szolgáltatási alapárat az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, vagy ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

16 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Elszámolás hibás mérés esetén Az elszámolásra vonatkozó részletes előírásokat a Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat tartalmazza. ( 2. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelethez)

17 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Számlázás (1) Az egyetemes szolgáltató köteles a számla fogyasztó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. A fizető és a felhasználó tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, az egyetemes szolgáltatóval szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fogyasztó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet, aki köteles a kifogást megvizsgálni, és ennek eredményéről a fogyasztót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni. (A kifogás bejelentésé- nek a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, kivéve, ha a számla összege az előző év azonos időszakára vetített díj 200%-át meghaladja.)

18 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Számlázás (2) Ha a fogyasztót visszatérítés illeti meg, az egyetemes szolgáltató azt az esedékességtől számított 8 napon belül köteles részére készpénzben kifizetni vagy a bankszámlájára visszautalni. (A felek erre vonatkozó megállapodása alapján az egyetemes szolgáltató jogosult a visszatérítést a fogyasztót terhelő számlatartozás összegébe beszámítani.) Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a fogyasztó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. (Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.)

19 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők részére kibocsátott számla részszámla: a nem havi elszámolási rendszerbe tartozó felhasználók részére az elszámolási időszakon belül benyújtott számla, aminek az alapja az előző elszámolási időszakban történt fogyasztás, illetve a felhasználó és az ESZ között létrejött megállapodás. végszámla: az egyetemes szolgáltatói szerződés megszűnése esetén, felhasználó változás, illetve felhasználó megszűnése esetén az átadás-átvételkor, vagy a fogyasztásmérő leszerelésekor leolvasott mérőállás alapján, a kiegyenlített és ki nem egyenlített rész illetve havi áramszámlák figyelembe vételével kiállított számla, éves (elszámolási) számla: az éves elszámolási időszak keretében leolvasott fogyasztásmérő berendezés mérőállása alapján készült számla, mely a kiegyenlített részszámlák összegével korrigált, havi számla: havi rendszerességgel benyújtott számla, amely a felhasználó közlése, illetve a szolgáltató általi leolvasás vagy becslés alapján készülhet.

20 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Fogyasztóvédelem –Előírás kötelezi a kereskedőket ügyfélszolgálatuk működtetésére. –Az egyetemes szolgáltatók és a lakossági fogyasztókat ellátó kereskedők üzletszabályzatát a Magyar Energia Hivatal hagyja jóvá. –A fogyasztók védelme megjelenik továbbá a hálózatokhoz való hozzáférés szabályozásában, a mérés, leolvasás előírásaiban, az árszabályozásra vonatkozó előírásokban, az egyetemes szolgáltató tevékenységének szabályozásában, valamint kiterjed a kiadandó szabályzatokra és a Magyar Energia Hivatal jogköreire is. –Rögzítésre kerültek a kereskedő és a hálózati engedélyes részéről szerződésszegésnek minősülő esetek. –A liberalizált árampiacon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal kényszerítheti ki, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel még az erőfölényben lévők sem

21 TÁMOP 5.5.6-08-0002 A lakossági fogyasztó ellátásból történő kikapcsolása A fogyasztó csak legalább háromhavi számlatartozás (90 napon túli) esetén kapcsolható ki. Előtte egyeztetés a fizetési határidő módosítása, vagy a részletfizetés érdekében. Előtte legalább háromszori értesítés a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről, valamint fel kell ajánlani az előre fizetős mérő felszerelését. Kikapcsolásra csak előre értesített időtartamon belül kerülhet sor. A kikapcsolást az elosztó végzi a kereskedő / egyetemes szolgáltató kezdeményezésére. Fogyasztó nem kapcsolható ki munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon. Fogyatékkal élő fogyasztót hátralék esetén sem lehet a villamos energia szolgáltatásból kikapcsolni. ( Ha a fogyasztó a fizetési haladék és a részletfizetési lehetőség ellenére sem egyenlítette ki tartozását, a további vételezés előre fizetős mérő felszereléséhez köthető.)

22 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közigazgatási hatáskörök - Magyar Energia Hivatal Jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és belső szabályzatokat; Határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi (garantált szolgáltatások) követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket Kialakítja a rendszerhasználati díjak szabályozásának kereteit; előkészíti a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint alkalmazási feltételeikre vonatkozó továbbá az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat; Ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó előírások betartását, továbbá jóváhagyja az egyetemes szolgáltatás árait. Együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel, működteti az Energetikai Érdekegyeztető Tanácsot.

23 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közigazgatási hatáskörök - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni, azzal, hogy a villamos energiáról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

24 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Fogyasztói jogérvényesítés A reklamációkkal, kérdésekkel elsősorban az egyetemes szolgáltatóhoz / kereskedőhöz kell fordulni. A hatósági hatáskörök megoszlanak a Nemzeti Fogyasztó- védelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal között. Lakossági fogyasztó a mérésre, leolvasásra, számlázásra, elszámolásra, felszólításra, hátralék miatti kikapcsolásra vonatkozó panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi vagy regionális szervezeti egységeit keresheti meg. Lakossági fogyasztó bármilyen más tevékenységre (pl. háló- zatra csatlakozás, rendelkezésre állás) vonatkozó panaszával, vagy nem lakossági fogyasztó bármilyen panaszával a Magyar Energia Hivatalt keresheti meg. Bírósági eljárást megelőzően a megyei kereskedelmi és ipar kamarák mellett működő Békéltető Testületek segítségével célszerű a problémára orvoslást találni.

25 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Jelenlegi helyzet a fogyasztó szemszögéből –A piacnyitás miatti jogszabályváltozások bonyolult helyzetet hoztak, sok előírás még nem jelent meg. mindez kihatással van a fogyasztói jogérvényesítésre is. –A fogyasztó számára áttekinthetetlen, ismeretlen az új szabályozás, (A rá vonatkozó előírásokat a Polgári Törvénykönyv, a törvény, a végrehajtási rendeletek, a szolgáltatók szerződései és üzletszabályzatai tartalmazzák) –Az új szerződések többségében még nem jutottak el a fogyasztóhoz. –A villamos energia számlák bonyolultak, sok adatot tartalmaz- nak - a szolgáltatók számlamagyarázata ellenére - nem értik a fogyasztók. –Társasházaknál a szerződések a tényleges fogyasztókkal kerülnek megkötésre, így a közös tulajdonban lévő helyiségek vonatkozásában a társasházzal, az egyéni tulajdonban lévő épületrészek (lakások) tekintetében a lakástulajdonosokkal. A mérőberendezések az általuk elfogyasztott villamos energia mennyiségét méri, az elfogyasztott villamos energia díját az fizeti ki, aki azt ténylegesen elfogyasztotta.

26 TÁMOP 5.5.6-08-0002 Köszönöm a figyelmet!

27 TÁMOP 5.5.6-08-0002

28

29


Letölteni ppt "TÁMOP 5.5.6-08-0002 Közszolgáltatások Villamos energia szolgáltatás Blaha Béla Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések