Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A"— Előadás másolata:

1 A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A

2 S Z E L L E M I É B R E D É S Jellemzô szakaszok:
gyermekkor: tekintély-tisztelet kora szülôi tekintély elfogadása dogmatikus kereszténység - hiányos válaszok kamaszkor: lázadás a tekintély ellen menekülés a tudományba dogmatikus tudomány - hiányos válaszok felnőtt kor: önállóság? menekülés vissza a tekintélyekhez (dogmatizmus) elôre az ismeretlenbe (ESP, ‘ezotéria’) .

3 S Z E L L E M I É B R E D É S A régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultak Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?” sem a keresztény egyházak, sem a tudományok papjai nem tudják ezt kielégítôen megválaszolni Továbblépés az ‘ismeretlen’-be: tisztázni kell a saját életünk célját és feladatát az emberiség létének értelmét .

4 Ki hogyan reagál a hallatán? Mi az elutasítás háttere?
O K K U L T I Z M U S E Z O T É R I A Ki hogyan reagál a hallatán? Honnan ered? Mit jelent valójában? Mi az elutasítás háttere? Hogyan tekintsünk rá?

5 Ki hogyan reagál a hallatán?
O K K U L T I Z M U S Ki hogyan reagál a hallatán? Vallásos keresztény Nem vallásos ember A Sátán műve! Micsoda ostobaság!

6 O K K U L T I Z M U S Honnan ered? Keleten: Nyugaton:
jóga, mágia, varázslás (tibeti, egyiptomi) Nyugaton: kabbala, alkímia, asztrológia titkos társaságok rózsakeresztesek, szabadkômûvesek

7 Mit vélnek ide tartozónak?
O K K U L T I Z M U S Mit vélnek ide tartozónak? Kapcsolat a túlvilággal „a természet gonosz oldalával (bukott angyalok, démonok)” [Kérdés: a ‘túlvilág’ csak gonosz lehet?] „A távol-keleti kultúra, miszticizmus a bálványimádásból kinövô szellemiség!”

8 OKKULTIZMUS ASZTROLÓGIA AMULETT ALKÍMIA MÁGIA VARÁZSLÁS JÓSLÁS
PARAPSZICHOLÓGIA ALKÍMIA OKKULTIZMUS MÁGIA VARÁZSLÁS JÓSLÁS SZELLEMIDÉZÉS

9 Mit vélnek ide tartozónak?
E Z O T É R I A Mit vélnek ide tartozónak? Meditálás, belsô béke: „Lényege az agymosás – a Sátán rávesz, hogy relaxálj!” Reflexológia, radiesztézia, reiki, taj-csi, feng-shui, reinkarnáció, karma, csakrák „... ezek közül egy ágazat sem Istentôl való!”

10 ? EZOTÉRIA KABBALA JÓGA RADIESZTÉZIA MEDITÁLÁS REGRESSZIÓ BIOENERGIA
AGYKONTROLL

11 O K K U L T I Z M U S Mit jelent valójában? Okkultizmus:
– „rejtett”, „titkos” (lat.: occulere/occultare – eltakar, elrejt) – hit a természetfeletti erôk létezésében és abban, hogy azok emberi ellenôrzés alá vonhatók – okkult: – természetfeletti erôk, jelenségek és lények – okkult módszerek és technikák

12 E Z O T É R I A Mit jelent valójában? Ezotérikus:
– „belsô”, „bizalmas” (gör.: esoterikos – belsô) – csak a külön beavatottak kis csoportjának – ezotéria: – misztikus vagy rejtett (okkult!) tanok – titkos (okkult!) tudomány – exotéria (gör.: exoterikos – külsô) – a tömegek számára érthetô tanok

13 Mi az elutasítás háttere?
O K K U L T I Z M U S Mi az elutasítás háttere? Vallásos ember: – „nincs benne a Bibliában!” – „tiltja a Biblia!” – külsô hatás feltételezése (Isten és Sátán) – a döntés felelôsségének áthárítása ! – bûnösség tudata és félelem a büntetéstôl (az örök üdvösség elvesztése) Nem vallásos ember: – csak a babonás öregeket és a szélhámosokat látja

14 O K K U L T I Z M U S Isten és angyal – Sátán és démon
a keresztény vallási gondolkodás és érvelés kiindulópontja a következô állítás: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14.6) ebből következik(???), hogy az önmegváltó vallások hazugságok, mégpedig (mivel szellemi befolyás is jelen van), démoni vagy sátáni eredetûek.

15 O K K U L T I Z M U S Isten és angyal – Sátán és démon
akkor „kerülnek elô” ha a világot antropomorf (emberhez hasonlított) módon képzeljük el önkényes világi uralkodó felhôkön túlra növesztett mása, akitôl félni(!) és a kedvét keresni kell ha az adott vallás (Európában a kereszténység) alapvetô írásait szó szerint értelmezzük, tekintet nélkül a fordítások akaratlan vagy szándékos ferdítéseire, vagy a szándékos átírásokra

16 O K K U L T I Z M U S Isten és angyal – Sátán és démon
valós tény lehet-e az „én és az Isten” felfogás mögött? valós tény lehet-e az ‘egymástól független(!)’ „Isten és Sátán” felfogás mögött? A világ egy, amiben nincs ‘bent’ és ‘kint’ a benne élô minden lény önmaga legbelsejében minden mással is egy! az EGY-nek a NULLA (‘semmi’) az ‘ellentéte’, – a ‘semmi létezése’ pedig ön-ellentmondás.

17 O K K U L T I Z M U S Hogyan tekintsünk rá? Ne így! De így se! Ne így!

18 O K K U L T I Z M U S Hogyan tekintsünk rá? Állítsuk egymás mellé
a száraz könyv-tudás-t meg az idézetek mögé bújást (!!!) és az élet megélésébôl származó tapasztalás-t

19 O K K U L T I Z M U S Hogyan tekintsünk rá?
Ismerjük meg a természet törvényeit És ne meneküljünk el az ismeretlen elôl

20 O K K U L T I Z M U S Hogyan tekintsünk rá?
Ne piszkáljuk felelôtlenül a természet erôit Hanem hallgassunk a józan figyelmeztetésekre

21 O K K U L T I Z M U S Hogyan tekintsünk rá?
Ne féljünk az ismeretlentôl, ha ‘véletlenül’ meglátunk ismeretlen lényeket Mert vannak köztük kedves és segítôkész lények is

22 Mit jelent a mindennapokban?
O K K U L T I Z M U S Mit jelent a mindennapokban? „Okkult” (rejtett): – a takarítónô elôtt a szakmunkás tudása – a szakmunkás elôtt a tervezô tudása („az nem munka, egész nap csak az íróasztal elôtt ülni”) – a filosz számára a természettudomány/technika/közgazdaság – az orvos számára az élet mibenléte(!)

23 Mit jelent a mindennapokban?
E Z O T É R I A Mit jelent a mindennapokban? „Ezotérikus” (bizalmas): – a portás elôtt a raktárkészlet helyzete – a raktáros elôtt a pénzügyi osztály dolgai – a pénzügyi osztály elôtt a stratégiai tervezés – a külvilág elôtt a vállalat belsô ügyei – exotérikus: – a sajtóközlemény (!) – a reklám

24 KÖNYV – TUDÁS SZELLEMI TUDÁS
Az érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza Az ismeretek – tanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetôk – szembeállíthatók Az intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekbôl származó/felépülő belső tudás Ez a tudás – megszerezhetô – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás Az intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A” . .

25 K É T K É R D É S Mi a teozófia? okkult tévtan?
ezotérikus ostobaság? elavult nézet? Miért aktuális manapság?

26 M i a t e o z ó f i a teozófiai irodalom Theos = Isten(i)
Sophia = Bölcsesség Theos-sophia = (Brahmavidya) Isteni Bölcsesség (Ősi Bölcsesség, Időtlen Bölcsesség) teozófiai irodalom . Légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak.

27 M i a t e o z ó f i a „Hit Istenrôl és a világról, amely hit misztikus felismeréseken alapul.” „A 19. században alakult mozgalom nézetei, amelyek fôleg keleti filozófiákat követnek és amely mozgalom keresi az egyetemes testvériség és a szellemi növekedés megvalósítását.” .

28 M i a t e o z ó f i a A teozófia az ôsi bölcsesség tanítása, amely ráébreszti az emberi tudatot saját természetére és egységes kapcsolatára minden létezôvel. Az olyan tanításoknak, amelyek nem vezetnek – az önzetlen emberbarátsághoz, – a szellemi megkülönböztetô-képességhez, – a harmonikus és részvét-teli cselekvéshez és – a belsô szabadsághoz, nem sok közük van a teozófiához. .

29 M i n e m a t e o z ó f i a Nem vallás (a szó köznapi értelmében)
nincsenek dogmái nincs ‘teológiája’ nincsenek szertartásai Az Isteni Bölcsesség (a theos-sophia) minden létezô vallás alapja .

30 T E O Z Ó F I A Miért aktuális manapság? „térkép” világnézet életmód
segít eligazodni a világban és napjaink ‘ezoterikus piacán’ világnézet életmód

31 T é r k é p „Tájékozódási pontok”: alaptörvények:
karma – újraszületés – dharma – analógia – fejlôdés/kibontakozás – áldozat A „pontok” kapcsolata egymással: az alaptörvények összefüggnek: az élet egysége ott van minden forma mögött

32 V i l á g n é z e t Minden létezés a lényegében EGY
az ember mikrokozmosz a makrokozmoszban A világban minden él – nincs ‘holt anyag’ Ez az élet periódikus: kiárad és visszahúzódik, ezért minden létezô forma csak viszonylagos CSAK AZ EGY ÖRÖK! .

33 V i l á g n é z e t Makrokozmosz Mikrokozmosz Isten-fogalom egység
az ‘Abszolút’ a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a kettősség a hármasság a hetesség – és a ‘sok’ egység egy élet, egy törvény fejlődés a forma változása a természet – birodalmai – ciklusai Mikrokozmosz az ember az ember felépítése test - lélek - szellem élet és halál karma dharma újraszületés a szellemi út tanítványság beavatások kibontakozás a tudat változása a szunnyadótól a tudatosig az eszközök változása A körülöttünk lévő világ eseményei nem a véletlen játé-kából jönnek létre – minden folyamatot törvények irányíta-nak, amely törvények puszta létezése is egy mögöttük álló Tudatosság-ra utal. Ilyen törvény pl. a periodicitás törvénye az ok és okozat törvénye a fejlődés és kibontakozás törvénye Ezt a mögöttük álló Tudatosságot sok néven emlegetik (Isten, Törvény, Menny, Nagy Építész, Fejlődés, stb. – itt a továbbiakban Logosz-nak nevezzük. A Logosz természete bennlakozik minden lényben (élő-ben és ‘élettelenben’ egyaránt), csak a megjelenési formája változik. Ezért is mondják, hogy mi emberek ‘Isten gyermekei’ vagyunk – és ez a mindenben jelenlévő isteni természet azt is jelenti, hogy mindnyájan testvérek vagyunk!

34 É l e t m ó d Az elme és a szív teozófiája a működô szeretet. Ez az ‘egy’-ség csendes érzékelésében tevékenykedik. Békét hoz önmagunkban és körülöttünk és segít meglátni az új civilizáció hajnalát. Ne tanuljuk az elme terméketlen teozófiáját, büszkén arra, hogy megtöltöttük a fejünket mások gondolataival. De ne legyünk elégedettek az érzelmi teozófiával, egyfajta kegyeskedô jókodással sem, azt hívén, az a szívbôl való. Tanuljuk az élô bölcsességet, ami a teozófia az elme és a szív mély harmóniájában és a valódi, a ‘más’-t nem ismerô Én hangján szól. .

35 É l e t m ó d Együtt, de mégis ‘egyedül’
a felelôsségtudat és a felelôsség vállalása A szép, a harmonikus és az elôrevivô meglátása, tudatosítása Az önzetlenség szerepe és jelentôsége A segítôkészség és a helyes segítés „Tanítsd elkerülni az okokat, de a karma hullámverését, mint a szökőárt, hagyd futni az útján!” .

36 É l e t m ó d Minden élô és ‘élettelen’ megbecsülése
a testvériség eszméje kivétel nélkül az egész világra vonatkozik minden és mindenki léte és élete része az egésznek, mert ‘benne él, mozog és létezik’ A más vélemények tiszteletben tartása minden álláspont és vélemény is része az egésznek, attól nem választható el .

37 „A legfontosabb, hogy milyennek látod önmagadat”
É l e t m ó d Ö n i s m e r e t ! „A legfontosabb, hogy milyennek látod önmagadat” . „Légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak.”

38 A teozófia napjainkban
A régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultak Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?” sem a keresztény egyházak, sem a tudományok papjai nem tudják ezt kielégítôen megválaszolni Ha nincs jó ‘külsô’ válasz, meg kell találni a ‘belsô’ választ „Legyetek tökéletesek, miként a Mennyei Atyátok tökéletes!” .

39 A H Á R O M K A P U Három kapu visz be a templomba: Tudás, munka, imádság kapuja; S ha valaki künn áll várakozva, Bármelyiken bejut, ha akarja. .

40 „Ha a tanítvány készen áll, a Mester megjelenik.”
A Z Ö S V É N Y „Ha a tanítvány készen áll, a Mester megjelenik.”

41 MERJÜNK ÉLNI ÉS TAPASZTALNI ! Használjuk a szabad akaratunkat!

42 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban,
Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !

43 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A"

Hasonló előadás


Google Hirdetések