Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PRESBITÉRIUM MIRE IS VÁLLALKOZTAM?!.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PRESBITÉRIUM MIRE IS VÁLLALKOZTAM?!."— Előadás másolata:

1 PRESBITÉRIUM MIRE IS VÁLLALKOZTAM?!

2 MI A FELADATOM? „az istentiszteleten való részvétel egyháztagi kötelességem” A tiszta erkölcsű, mértékletes, józan és ige szerinti élet keresztyéni kötelességem! A gyülekezet anyagi támogatása és ily módon fenntartása gyülekezeti tagként kötelességem! Az úrvacsorával való élés a megváltott Isten-gyermeki mivoltomból fakadó kötelességem!

3 MI MÉG A FELADATOM? A Krisztusról való bizonyságtétel, a másokért végzett közbenjáró imádság, az evangélium terjesztése, az elesettek felkarolása, a hitben gyengék bátorítása Megváltó Urunktól kapott tanítványi kötelességem! Az egyházi törvények betartása konfirmálásom alkalmával magamra vállalt kötelességem!

4 A PRESBITÉRIUM FELELŐSSÉGE ITT KEZDŐDIK
1Tim 3,1-7; 1Tim 5,17-20; Titus 1,6-9; ApCsel 20,28; 1Pt 2,9 Az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi és teljesítésére felügyel. Képes vagyok rá? Elvárható ez tőlem? Milyen alapon?

5 A PRESBITÉRIUM FELELŐSSÉGE ÍGY FOLYTATÓDIK
A gyülekezeti diakónia gyakorlását szervezi Gyakorolja az egyházfegyelmezést Új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz Az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli Az egyházközség költségvetését és záró számadását évenként elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti.

6 A PRESBITÉRIUM FELELŐSSÉGE EZ MÉG NEM A VÉG
Egyházközségi szabályrendeletet alkot Az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról egyházmegye, egyházkerület, zsinat Választói névjegyzéket készít A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai!

7 KI LEHET PRESBITER? HÁNY PRESBITERRE VAN SZÜKSÉG?
Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. Akár 19 éves is lehet! A presbitérium tagjainak létszámát maga a presbitérium határozza meg és az egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá. A presbitérium létszáma min. 4, plusz a gondnok(ok) és a lelkész(ek). A pótpresbiterek létszáma a választott presbiterek számának legalább 1/4 része

8 MEDDIG PRESBITER A PRESBITER?
Haláláig!? A presbiter tisztsége megszűnik a választási ciklus lejártával, a választók névjegyzékéből való törléssel, továbbá elhalálozás, lemondás vagy jogerős határozattal történt elmozdítás folytán. Ha a presbiter három egymást követő gyűlésen nem jelenik meg, és elmaradását nem igazolja, presbiteri tisztségéről lemondottnak kell tekinteni.

9 FŐGONDNOK VAGY GONDNOK(OK)
A legalább 3 évi presbiteri szolgálattal rendelkező presbiterek közül gondnokot vagy gondnokokat kell választani. Több gondnok esetén főgondnokot kell választani – aki a lelkésszel alkotja az egyházközség elnökségét DE MI A GONDNOK/FŐGONDNOK FELADATA?

10 A FŐGONDNOK/GONDNOK HATÁSKÖRE
A presbitériumot a lelkésszel együtt összehívja és a gyűlés társelnöke A lelkésszel együtt képviseli az egyházközséget A lelkésszel együtt aláírja a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait A lelkésszel együtt kezeli az egyházközség vagyonát, pénztáros esetén annak munkáját felügyeli Gondoskodik az épületek jó karbantartásáról A lelkésszel együttesen gondoskodik az egyházközség költségvetésének és záró számadásának elkészítéséről.

11 A PRESBITERI GYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA
Legalább negyedévenként kell tartani! A presbitérium ¼ része is kérheti összehívását; felsőbb egyházi hatóság is elrendelheti A presbiteri gyűlés az egyháztagok számára nyilvános! Az elnök vagy a jelenlevő presbiterek ¼ részének kívánságára zárt ülést kell tartani. Presbiteri meghívó: gyűlés előtt legalább 48 órával; helyszín, idő, napirendi pontok rövid úton vagy levél útján kell összehívni

12 A PRESBITERI GYŰLÉS TECHNIKAI TUDNIVALÓI
A meghívón nem közölt ügyekben döntés nem hozható. A gyűlés előtt legalább 24 órával beadott minden indítványt napirendre kell tűzni HATÁROZATKÉPES: 50% +1 tag jelenlétével. HATÁROZATHOZATAL a jelenlevők egyszerű többségével: 50%+1. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni.

13 A PRESBITERI GYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSA
A lelkész imádkozással és bibliaolvasással nyitja meg és imádkozással zárja. JEGYZŐKÖNYV TARTALMAZZA: jelenlevők felsorolása, az ügyek tárgyalásának részletes feltüntetése aláírja: az elnökség, a jegyző és 2 felkért hitelesítő A következő presbiteri gyűlésen ismertetni kell a jegyzőkönyvet, a határozatokat felolvasni, ezután kerül sor a hitelesítésre.

14 A PRESBITERI GYŰLÉS HATÁROZATAI
Közlését követő 15 napon belül lehet fellebbezni az egyházmegyéhez Fellebbezhet: érintett személy vagy a választók 10%-a A presbitérium határozata fokozatos egyházi hatóság jóváhagyásával válik érvényessé: Ingatlan vagyon szerzése, megterhelése, elidegenítése, kölcsön felvétele esetén Ajándék, örökség elfogadása vagy visszautasításakor Műemlék vagy műemlék jellegű ingatlan/vagyon/műkincs/egyházi tulajdon átalakítása vagy építkezése esetén


Letölteni ppt "PRESBITÉRIUM MIRE IS VÁLLALKOZTAM?!."

Hasonló előadás


Google Hirdetések