Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai
Debrecen, 2011. június 22. dr. Kellermann Dániel NRSZH

2 FSZH 2008-2009.évi ellenőrzései
2008. évi ellenőrzési program: 566 támogató szolgálat 369 közösségi ellátás (ezekben 96 utóellenőrzés) 38 bentlakásos intézmény (komplex ellenőrzés, az ellátotti jogok érvényesülése) 3 panaszügy 2009. évi ellenőrzési munkaterv: 300 szociális hatóság – ágazati regiszter működése 350 falu és tanyagondnok 350 házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres gondozás 30 kistérségi társulásban működő intézmény 40 bentlakásos intézmény (komplex ellenőrzés, ellátotti jogok érvényesülése) 26 intézményen belüli foglalkoztatás

3 FSZH ellenőrzések 2010. év NRSZH 2011. I félév
2010. évben összesen 1119 szolgáltatás ellenőrzése Támogató szolgálatok, közösségi ellátások Kistérségi és többcélú társulások Ellátotti jogok érvényesülése, és az igénybevételi eljárás jogszerűsége Komplex ellenőrzés integrált intézményeknél, Szociális foglalkoztatás (21 db - költségkompenzáció) Engedély nélküli szolgáltatók 2011. év ig összesen 354 szolgáltatás utcai szociális munka (107) támogató szolgálat (101) közösségi ellátások (70) jelzőrendszeres hsg (25) szociális foglalkoztatás (13) egyéb soron kívüli ellenőrzések (22) utóellenőrzések (16)

4 www.nrszh.hu -> „szociális és gyermekvédelem”
NRSZH II. félévi terv Befejeződik a támogató szolgálatok és a közösségi ellátások ellenőrzése  felkészülés 2012-re Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107 Szociális foglalkoztatás Összesen évre tervezett: 660 db szolgáltatás Módszerek: = Ellenőrzési szempontrendszer (14 db) – frissül = Bemutató ellenőrzések (támogató szolgáltatás) = Összefoglalók, szakmai anyagok, GYIK = Interjúk (ellátotti, dolgozói) = Próbariasztás -> „szociális és gyermekvédelem”

5 Ellenőrzési szempont(sor)ok
Azonosító adatok Tárgyi feltételek Dokumentációs rend Központi intézményi dokumentáció Ellátotti dokumentációk Személyi feltételek Pénzügyi előírások Ellátotti jogok érvényesülése Ellenőrzött szolgáltatás szakmai jellemzői Ellátotti interjúk összegzése Ellenőrzési tapasztalatok rövid összefoglalója

6 I. Azonosító adatok Adatszolgáltató neve, beosztása, elérhetősége
Szolgáltató/intézmény adatai (székhely/telephely) Fenntartó lényeges adatai Finanszírozási szerződés adatai (TSZ, KE,JHS,SZF) - változások bejelentésének elmulasztása (15 napos hi.) Ágazati regiszter: - Hatósági oldal: nem megfelelő rögzítés - Fenntartói oldal: jelentés elmulasztása (félév/negyedév) Ellátási szerződés (Szt.121.§-hoz képest nem teljes) Társulási megállapodás (pl. szolgáltatások kimaradnak)

7 II. Tárgyi feltételek Általános tárgyi feltételek:
akadálymentesítés: én a határidő lejárt dolgozók munkáját segítő eszközök: munka-, védőruha, utazást segítő eszköz, iroda, készenléti táska, stb. Speciális tárgyi feltételek: Támogató szolgálat: megfelelő gépjármű ( ig) Családsegítés: interjú szoba, dolgozó szoba, várószoba Jelzőrendszeres hsg: műszaki rendszer, kihelyezett készülékek vizsgálata Intézményi ellátások: - nem megfelelő a szobák nagysága, ellátottak elhelyezése - helyiségek hiánya (pl. pihenőszoba)

8 III/A. Központi dokumentációk
Működési engedély, tanúsítvány - változások bejelentésének elmulasztása (pl. székhelyváltozás) - szolgáltató székhelye nincs az ellátási területen - nem a székhely/telephely szerinti illetékes hatóság jár el - határozott időre adták ki a finanszírozási szerződés miatt Alapító okirat, SZMSZ, szakmai program - elavultak, frissítések elmaradnak Házirend: - sok tiltó rendelkezés:„Vásárolt és más által hozott gyógyszert beszedni nem szabad!”,„a klubban szeszesital fogyasztása tilos!” Szabályzatok: - nem a hatályos jogszabályi előírások (pl. tűz-, munkavédelem) - hiányos tartalmú: ellátotti pénzkezelés, gépjárművek adatai Ellátottak pénzének kezelése leggyakoribb esetei: támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás Gyakori a megfelelő tájékoztatás hiánya: ellátott számára nem hozzáférhető, nem dokumentált annak átadása (pl. házirend)

9 III/B. Ellátotti dokumentációk 1.
Kérelem nyomtatványok: - pontatlan kitöltés, nem élnek a szóbeli kérelem lehetőségével - orvosi igazolás hiányzik, jövedelemvizsgálat nem teljes körű Egyszerűsített előgondozás: minimális adattartalom, nem tükrözi az ellátást igénylő állapotát, szükségleteit, szakképzetlen készíti Ellátotti nyilatkozat más szolgáltatás igénybevételéről: től kötelező (azelőttiekre nem kell) - olyan ellátásról is nyilatkozik, amelyről nem kell (pl. AK, CsS) - saját intézményi ellátásról is nyilatkozik - büntetőjogi felelőssége nincs Megállapodás: Hiányzik az ellátás kezdő időpontja Nem derül ki, hogy határozott vagy határozatlan időre kötötték Szolgáltatás szakmai tartalma hiányzik Aláírás nincs v. nem megfelelő –normatíva visszavonás veszélye Új vagy módosítás?

10 III/B. Ellátotti dokumentációk 2.
Nyilvántartás: - nem tölti be a funkcióját: áttekinthetetlen, pontatlan vezetés től nem vezették be az új tartalmút Értesítés, tájékoztatás: - ellátottak részéről az átvétel nem dokumentált ben is vezetik a rászorultsági nyilatkozatot illetve az értesítést az alapszolgáltatás biztosításáról Gondozási terv: - egy hónapon belül nem készül el - nem egyénre szabott, sablonos, szűkszavú - értékelésük elmarad, évről-évre ugyanaz a tartalom További lényeges hiányosságok: több iratot ill. adatot kérnek, mint amit a jogszabály megenged - adatvédelmi szempontok (Pl. személyi igazolvány fénymásolata)

11 IV. Személyi feltételek
Létszám: intézményenként szolgáltatásonként eltérő költségvetési (TSZ, KE)-> <- normatívás (hsg, étk, nappali) Végzettség: eltérő tapasztalatok Fontos: szakmai vezető megfelelő végzettség hiányában után már nem nevezhető ki (1/2000. SZCSM) Működési nyilvántartás: - nyilvántartási száma van, azonban lejárt - teljesítés esetén az anyagi elismerés elmarad - továbbképzési terv hiányzik, vezetése nem megfelelő Munkáltatói igazolvány: a munkatársak részére biztosított, de nem minden esetben hitelesített Munkaköri leírás: nem személyre szól, tartalmában apróbb hiányosságok, aktualizálás nem történik meg esetenként

12 V. Ellátotti jogok érvényesülése
Ellátott jogi képviselő: tájékoztatás (kifüggesztés) megfelelő Panaszkezelés: nem jellemző vagy nincs dokumentálva - a panaszokat jellemzően nem rögzítik írásban, elsősorban szóban történik a panaszok kezelése, nem megfelelően folytatják le a szükséges eljárást (panaszláda kihelyezése indokolt) Korlátozó intézkedések szabályozása - gyakran nem jelenik meg a házirendekben, nincs eljárásrend, nincs dokumentálva Érdekképviseleti fórum szabályozott, de tagjait sok esetben a megkérdezett ellátottak közül szinte senki sem ismerte Lakógyűlést általában ritkán tartanak, esetenként készül csak írásos jegyzőkönyv Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés tilalma: - javasolt írásban, nem elég az Etikai Kódex ismerete!

13 Egyes szolgáltatások ellenőrzési tapasztalatai
Falu-, tanyagondnok, családsegítés Étkeztetés, nappali ellátások Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások, támogató szolgálat Utcai szociális munka

14 Falu/tanyagondnoki szolgálat Családsegítés
Döntően önkormányzat, gyakori a társulási szerveződés, Szakmai kifogások alig voltak, Bizonytalan helyzet: nyilvántartás, megállapodás, munkanapló -> pontosítva 2011-ben Helyi rendeletek elavultak Családsegítés: RSZS – RÁT nagyon sok feladatot jelentett Hivatali megkeresésre környezettanulmány végzése segélyezéshez – bérpótló juttatás Falu/tanyagondnoki szolgálat: Komoly probléma: lakosság számának változása Tanfolyami végzettség többnyire van,de sokallják Nyilvántartás: Egyáltalán nem kell vezetni ezt a nyilvántartást, ha a szakmai tevékenység az első interjú során tett intézkedéssel lezárható, Csökkentett adattartalommal: családsegítés esetén (a „soron kívüli ellátás” részt nem kell vezetni)

15 Nappali ellátások, étkeztetés
2010. év otthonközeli ellátás Étkeztetés nem része az „idős” nappali intézményi ellátásnak – működési engedély módosítás, külön megállapodás, új nyilvántartások, elszámolások Étkeztetés: térítési díj problémák a hétvégi szolgáltatás nem jellemző Nappali ellátások: fogyatékos, pszichiátriai , szenv.b. nappali intézmények speciális programjai, tevékenységük csak bizonyos programoknak van vonzereje férőhellyel kapcsolatos problémák - több megállapodást lehet kötni, mint a férőhely (napi max. 110%, évente 100%) látogatási és eseménynapló – valóságban kevesebb létszám szociális foglalkoztatás problémái - napi 7-8 órát dolgozik Étkeztetés: Volt arra példa, hogy ugyanazt az ebédért a fogyatékos nappal ellátott tartózkodással együtt 70 Ft-ot, idős nappali ellátott 350 Ft, aki csak étkezik 500 Ft-ot fizet -> ellátottak között komoly feszültséget okozott Látogatási és eseménynapló: mindenki minden nap igénybe veszi Szociális foglalkoztatás problémái: ha 7-8 órában dolgozik, mikor veszi igénybe

16 Házi segítségnyújtás 2009. évtől jelentős nagyságú a szolgáltatása szervezés Közeli hozzátartozók gondozásának kizárása (Etikai Kódex) A személyi feltételekben nem mindig teljesült 6 ill. 9 ellátott/gondozó Rászorultsági vizsgálat ( ig), a gondozási szükséglet vizsgálat (3 hónapon túli gondozás, jellemzően 1 órások) problémái A gondozási naplót vezetése: az ellátott az egész hónapra egy aláírással igazolja végzett tevékenységre fordított időt nem „óra perctől – óra percig”, hanem az ott töltött időben határozza meg (pl. 1 óra) A szolgáltatás tartalma igen széleskörű: takarítási, kerti munkák, a személyi higiénia, tényleges gondozás biztosítása, de önmagában nem fogadhatók el gondozási tevékenységnek: - „meglátogatás”, „megfigyelés” „mentális gondozás” „beszélgetés” - „étel házhoz szállítása” (= étkeztetés kiszállítással)

17 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Műszaki rendszer: többnyire megfelelő - kétoldali kommunikáció hiánya (nincs verbális) - helyszínre érkezés nyugtázására nem alkalmas A segélyhívó készülékek műszaki adottságai jók, de a bonyolultabb készülékeket nem tudták használni volt üzemképtelen, vagy szekrényben tartott riasztó ritka a tényleges segélyhívás a helyszínre érkezés időben történik Problémák személyi feltételek (40 készülék/2 fő) életszerűtlen készenléti rendszer tiszteletdíjasokkal működik, de a jogszabály ezt nem ismeri

18 Támogató szolgálat, közösségi ellátások
Új finanszírozás és dokumentációs rend bevezetése zökkenőmentes volt -> jók a tapasztalatok Közösségi ellátások: minimális hiányosságok Támogató szolgálat leggyakoribb problémái: Sokan még vezetik továbbra is a szállítási adatfelvételi lapot, információ szolgáltatási naplót Bentlakásos intézményi ellátottakat szállítanak, számolnak el Szállítási elszámoló adatlap és menetlevél nincs összhangban Szociálisan rászorultat „utaztatják” Kódtáblázat -> ellátott nem kap belőle

19 Utcai szociális munka Jók az ellenőrzési tapasztalatok
Megfelelő háttérintézmény (saját vagy megállapodás útján) Szolgáltatás alapú finanszírozás -> kettő vagy több szolgáltató működtetése Sok esetben túlszolgáltatás (párhuzamos ellátás) Minimális szolgáltatásnyújtás (étel, ruhaosztás) Néhány esetben tárgyi feltételek hiánya (gépkocsi, telefon) Diszpécserközpontok működnek,de a hívás közvetlenül a szolgáltatóhoz fut be Párhuzamos ellátás: utcai szociális munka, nappali ellátások, alacsonyküszöbű ellátás, nappali melegedő, éjjeli menedékhely

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések