Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai Debrecen, 2011. június 22. dr. Kellermann Dániel NRSZH 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai Debrecen, 2011. június 22. dr. Kellermann Dániel NRSZH 1."— Előadás másolata:

1 Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai Debrecen, 2011. június 22. dr. Kellermann Dániel NRSZH 1

2 FSZH 2008-2009.évi ellenőrzései 2008. évi ellenőrzési program: 566 támogató szolgálat 369 közösségi ellátás (ezekben 96 utóellenőrzés) 38 bentlakásos intézmény (komplex ellenőrzés, az ellátotti jogok érvényesülése) 3 panaszügy 2009. évi ellenőrzési munkaterv: 300 szociális hatóság – ágazati regiszter működése 350 falu és tanyagondnok 350 házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres gondozás 30 kistérségi társulásban működő intézmény 40 bentlakásos intézmény (komplex ellenőrzés, ellátotti jogok érvényesülése) 26 intézményen belüli foglalkoztatás 2

3 FSZH ellenőrzések 2010. év NRSZH 2011. I félév 2010. évben összesen 1119 szolgáltatás ellenőrzése Támogató szolgálatok, közösségi ellátások Kistérségi és többcélú társulások Ellátotti jogok érvényesülése, és az igénybevételi eljárás jogszerűsége Komplex ellenőrzés integrált intézményeknél, Szociális foglalkoztatás (21 db - költségkompenzáció) Engedély nélküli szolgáltatók 2011. év 05.31-ig összesen 354 szolgáltatás utcai szociális munka(107) támogató szolgálat (101) közösségi ellátások (70) jelzőrendszeres hsg (25) szociális foglalkoztatás (13) egyéb soron kívüli ellenőrzések (22) utóellenőrzések (16) 3

4 NRSZH 2011. II. félévi terv Befejeződik a támogató szolgálatok és a közösségi ellátások ellenőrzése  felkészülés 2012-re Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás107 Szociális foglalkoztatás 126 Összesen 2011. évre tervezett: 660 db szolgáltatás Módszerek: = Ellenőrzési szempontrendszer (14 db) – frissül = Bemutató ellenőrzések (támogató szolgáltatás) = Összefoglalók, szakmai anyagok, GYIK = Interjúk (ellátotti, dolgozói) = Próbariasztás www.nrszh.huwww.nrszh.hu -> „szociális és gyermekvédelem” 4

5 Ellenőrzési szempont(sor)ok Azonosító adatok Tárgyi feltételek Dokumentációs rend ◦ Központi intézményi dokumentáció ◦ Ellátotti dokumentációk Személyi feltételek Pénzügyi előírások Ellátotti jogok érvényesülése Ellenőrzött szolgáltatás szakmai jellemzői Ellátotti interjúk összegzése Ellenőrzési tapasztalatok rövid összefoglalója 5

6 I. Azonosító adatok  Adatszolgáltató neve, beosztása, elérhetősége  Szolgáltató/intézmény adatai (székhely/telephely)  Fenntartó lényeges adatai  Finanszírozási szerződés adatai (TSZ, KE,JHS,SZF) - változások bejelentésének elmulasztása (15 napos hi.)  Ágazati regiszter: - Hatósági oldal: nem megfelelő rögzítés - Fenntartói oldal: jelentés elmulasztása (félév/negyedév)  Ellátási szerződés (Szt.121.§-hoz képest nem teljes)  Társulási megállapodás (pl. szolgáltatások kimaradnak) 6

7 II. Tárgyi feltételek Általános tárgyi feltételek:  akadálymentesítés: 2010.12.31-én a határidő lejárt  dolgozók munkáját segítő eszközök: munka-, védőruha, utazást segítő eszköz, iroda, készenléti táska, stb. Speciális tárgyi feltételek: 1. Támogató szolgálat: 1. Támogató szolgálat: megfelelő gépjármű (2009.12.31-ig) 2. Családsegítés: 2. Családsegítés: interjú szoba, dolgozó szoba, várószoba 3. Jelzőrendszeres hsg: 3. Jelzőrendszeres hsg: műszaki rendszer, kihelyezett készülékek vizsgálata 4. Intézményi ellátások: - nem megfelelő a szobák nagysága, ellátottak elhelyezése - helyiségek hiánya (pl. pihenőszoba) 7

8 III/A. Központi dokumentációk Működési engedély, tanúsítvány - változások bejelentésének elmulasztása (pl. székhelyváltozás) - szolgáltató székhelye nincs az ellátási területen - nem a székhely/telephely szerinti illetékes hatóság jár el - határozott időre adták ki a finanszírozási szerződés miatt Alapító okirat, SZMSZ, szakmai program - elavultak, frissítések elmaradnak Házirend: - sok tiltó rendelkezés:„Vásárolt és más által hozott gyógyszert beszedni nem szabad!”,„a klubban szeszesital fogyasztása tilos!” Szabályzatok: - nem a hatályos jogszabályi előírások (pl. tűz-, munkavédelem) - hiányos tartalmú: ellátotti pénzkezelés, gépjárművek adatai Gyakori a megfelelő tájékoztatás hiánya: ellátott számára nem hozzáférhető, nem dokumentált annak átadása (pl. házirend) 8

9 III/B. Ellátotti dokumentációk 1. Kérelem nyomtatványok: - pontatlan kitöltés, nem élnek a szóbeli kérelem lehetőségével - orvosi igazolás hiányzik, jövedelemvizsgálat nem teljes körű - orvosi igazolás hiányzik, jövedelemvizsgálat nem teljes körű Egyszerűsített előgondozás: minimális adattartalom, nem tükrözi az ellátást igénylő állapotát, szükségleteit, szakképzetlen készíti Ellátotti nyilatkozat más szolgáltatás igénybevételéről: - 2010. 01. 01-től kötelező (azelőttiekre nem kell) - olyan ellátásról is nyilatkozik, amelyről nem kell (pl. AK, CsS) - saját intézményi ellátásról is nyilatkozik - büntetőjogi felelőssége nincsMegállapodás: - Hiányzik az ellátás kezdő időpontja - Nem derül ki, hogy határozott vagy határozatlan időre kötötték - Szolgáltatás szakmai tartalma hiányzik - Aláírás nincs v. nem megfelelő –normatíva visszavonás veszélye - Új vagy módosítás? 9

10 III/B. Ellátotti dokumentációk 2. Nyilvántartás: - nem tölti be a funkcióját : áttekinthetetlen, pontatlan vezetés - 2011.01.01-től nem vezették be az új tartalmút Értesítés Értesítés, tájékoztatás: - ellátottak részéről az átvétel nem dokumentált - 2011-ben is vezetik a rászorultsági nyilatkozatot illetve az értesítést az alapszolgáltatás biztosításáról Gondozási terv: - egy hónapon belül nem készül el - nem egyénre szabott, sablonos, szűkszavú - értékelésük elmarad, évről-évre ugyanaz a tartalom További lényeges hiányosságok: több iratot ill. adatot kérnek, mint amit a jogszabály megenged - adatvédelmi szempontok (Pl. személyi igazolvány fénymásolata) 10

11 IV. Személyi feltételek Létszám: intézményenként szolgáltatásonként eltérő költségvetési (TSZ, KE)-> <- normatívás (hsg, étk, nappali) Végzettség: eltérő tapasztalatok Fontos: szakmai vezető megfelelő végzettség hiányában 2002.12.31. után már nem nevezhető ki (1/2000. SZCSM) Működési nyilvántartás: - nyilvántartási száma van, azonban lejárt - teljesítés esetén az anyagi elismerés elmarad - továbbképzési terv hiányzik, vezetése nem megfelelő Munkáltatói igazolvány: a munkatársak részére biztosított, de nem minden esetben hitelesített Munkaköri leírás: nem személyre szól, tartalmában apróbb hiányosságok, aktualizálás nem történik meg esetenként 11

12 V. Ellátotti jogok érvényesülése Ellátott jogi képviselő: tájékoztatás (kifüggesztés) megfelelő Panaszkezelés: nem jellemző vagy nincs dokumentálva - a panaszokat jellemzően nem rögzítik írásban, elsősorban szóban történik a panaszok kezelése, nem megfelelően folytatják le a szükséges eljárást (panaszláda kihelyezése indokolt) Korlátozó intézkedések szabályozása - gyakran nem jelenik meg a házirendekben, nincs eljárásrend, nincs dokumentálva Érdekképviseleti fórum szabályozott, de tagjait sok esetben a megkérdezett ellátottak közül szinte senki sem ismerte Lakógyűlést általában ritkán tartanak, esetenként készül csak írásos jegyzőkönyv Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés tilalma: - javasolt írásban, nem elég az Etikai Kódex ismerete! 12

13 Egyes szolgáltatások ellenőrzési tapasztalatai  Falu-, tanyagondnok, családsegítés  Étkeztetés, nappali ellátások  Házi segítségnyújtás  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  Közösségi ellátások, támogató szolgálat  Utcai szociális munka 13

14 14 Falu/tanyagondnoki szolgálat Családsegítés  Döntően önkormányzat, gyakori a társulási szerveződés,  Szakmai kifogások alig voltak,  Bizonytalan helyzet: nyilvántartás, megállapodás, munkanapló -> pontosítva 2011-ben  Helyi rendeletek elavultak Családsegítés:  RSZS – RÁT nagyon sok feladatot jelentett  Hivatali megkeresésre környezettanulmány végzése segélyezéshez – bérpótló juttatás Falu/tanyagondnoki szolgálat:  Komoly probléma: lakosság számának változása  Tanfolyami végzettség többnyire van,de sokallják

15 15 Nappali ellátások, étkeztetés  2010. év otthonközeli ellátás  Étkeztetés nem része az „idős” nappali intézményi ellátásnak – működési engedély módosítás, külön megállapodás, új nyilvántartások, elszámolások  Étkeztetés:  térítési díj problémák  a hétvégi szolgáltatás nem jellemző  Nappali ellátások:  fogyatékos, pszichiátriai, szenv.b. nappali intézmények speciális programjai, tevékenységük  csak bizonyos programoknak van vonzereje  férőhellyel kapcsolatos problémák - több megállapodást lehet kötni, mint a férőhely (napi max. 110%, évente 100%)  látogatási és eseménynapló – valóságban kevesebb létszám  szociális foglalkoztatás problémái - napi 7-8 órát dolgozik

16 16 Házi segítségnyújtás  2009. évtől jelentős nagyságú a szolgáltatása szervezés  Közeli hozzátartozók gondozásának kizárása (Etikai Kódex)  A személyi feltételekben nem mindig teljesült 6 ill. 9 ellátott/gondozó  Rászorultsági vizsgálat (2007.12-31-ig), a gondozási szükséglet vizsgálat (3 hónapon túli gondozás, jellemzően 1 órások) problémái gondozási naplót vezetése:  A gondozási naplót vezetése: ◦ az ellátott az egész hónapra egy aláírással igazolja ◦ végzett tevékenységre fordított időt nem „óra perctől – óra percig”, hanem az ott töltött időben határozza meg (pl. 1 óra) ◦ A szolgáltatás tartalma igen széleskörű: takarítási, kerti munkák, a személyi higiénia, tényleges gondozás biztosítása, de önmagában nem fogadhatók el gondozási tevékenységnek: - „meglátogatás”, „megfigyelés” „mentális gondozás” „beszélgetés” - „étel házhoz szállítása” (= étkeztetés kiszállítással)

17 17 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  Műszaki rendszer: többnyire megfelelő - kétoldali kommunikáció hiánya (nincs verbális) - helyszínre érkezés nyugtázására nem alkalmas  A segélyhívó készülékek műszaki adottságai jók, de a bonyolultabb készülékeket nem tudták használni volt üzemképtelen, vagy szekrényben tartott riasztó  ritka a tényleges segélyhívás  a helyszínre érkezés időben történik Problémák személyi feltételek (40 készülék/2 fő) életszerűtlen készenléti rendszer tiszteletdíjasokkal működik, de a jogszabály ezt nem ismeri

18 Támogató szolgálat, közösségi ellátások Új finanszírozás és dokumentációs rend bevezetése zökkenőmentes volt -> jók a tapasztalatok Közösségi ellátások: minimális hiányosságok Támogató szolgálat leggyakoribb problémái: - Sokan még vezetik továbbra is a szállítási adatfelvételi lapot, információ szolgáltatási naplót - Bentlakásos intézményi ellátottakat szállítanak, számolnak el - Szállítási elszámoló adatlap és menetlevél nincs összhangban - Szociálisan rászorultat „utaztatják” - Kódtáblázat -> ellátott nem kap belőle 18

19 Utcai szociális munka Jók az ellenőrzési tapasztalatok Megfelelő háttérintézmény (saját vagy megállapodás útján) Szolgáltatás alapú finanszírozás -> kettő vagy több szolgáltató működtetése Sok esetben túlszolgáltatás (párhuzamos ellátás) Minimális szolgáltatásnyújtás (étel, ruhaosztás) Néhány esetben tárgyi feltételek hiánya (gépkocsi, telefon) Diszpécserközpontok működnek,de a hívás közvetlenül a szolgáltatóhoz fut be 19

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 20


Letölteni ppt "Szociális szolgáltatók és intézmények ellenőrzési tapasztalatai Debrecen, 2011. június 22. dr. Kellermann Dániel NRSZH 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések