Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kihívások a költségvetési gazdálkodás területén?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kihívások a költségvetési gazdálkodás területén?"— Előadás másolata:

1 Kihívások a költségvetési gazdálkodás területén?
költségvetési korlátozottság (hiány és adósság „nyomása”) demográfiai változások (nyugdíj, egészségügy) növekvő igények és elvárások a közszolgáltatásokkal szemben globalizáció (mobilabb termelési tényezők, adóverseny, „olvadó” adóbázis) információs technológiák forradalma

2 a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
Az intézményi gazdálkodás régi-új szabályrendszere, az államháztartás működésével kapcsolatos követelmények 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

3 Mit jelent az államháztartási reform a közszféra számára?
Kevesebb forrásból okosabban gazdálkodás: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség: előirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal FEUVE számításokkal megalapozottan A teljesítményre és az eredményekre koncentráljon Az éves költségvetés részét képező teljesítményterv bemutatja, hogy az irányító szerv a jogszabályokból, valamint az egyéb igazolható társadalmi szükségletekből és igényekből (számszerűsíthető, mérhető és ellenőrizhető teljesítmény és eredményességi mutatók) levezetve a költségvetési szerv feladatellátásához milyen konkrét teljesítménycélokat rendel, milyen mennyiségű és minőségű feladatellátást vár el. Szolgáltatásait az ügyfél szemszögéből építse fel : valós piaci viszonyokhoz, kínálat a kereslethez igazodjon, a kínálat orientált piaci szereplőből kereslet orientált piaci szereplővé kell válni, mely bár kockázatokat hordoz magába, de ezt a kockázatot minimalizálni szükséges. Ellátási kényszer ma mind dominancia él a közszolgáltatásban. Piackutatás, kérdőíves felmérés Vezetői felelősség Állandóan keresni kell az újító és költség-hatékony megoldásokat: FEUVE

4 Az átstruktúrált költségvetési intézmény
A törvényi előírások és a források összhangjának megteremtése, Fiskális követelmények (valós pénzügyi forrásokhoz igazodó struktúra) megrendelésekkel fenntartható intézményi rendszer A költségvetési intézményi gazdálkodási kultúra (modell) versenyképességének megteremtése (pénzfelhasználási és működtetési hatékonyság, foglalkoztatási formák kizárólagossága MT, Ktv, Kjt kontra feladatra foglalkoztatás) Az irányítási, az ellátási, a szolgáltatási és megrendelő funkciók elkülönítése, az irányító szerv mint működtető-megrendelő, megrendelő funkció gyakorlása Működés és gazdálkodás biztonságának megteremtése Az intézményvezetői menedzsment szakszerű és felelős irányító, ellenőrző funkciójának erősítése:

5 Az átstruktúrált költségvetési intézmény
A gazdasági vezető kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörben a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja, kivéve, ha a gazdasági vezetőt a tárgyév október 1-jét követően nevezték ki (bízták meg). A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy - aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője - kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörében a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője köteles a részvételt az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni. Differenciált tevékenység típusok alap 1 kiegészítő 2 kisegítő 3 vállalkozási 4

6 Az átstruktúrált költségvetési intézmény
Gazdálkodási formák rugalmas választhatósága: Közhatalmi, közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézmény közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem Egységes: mérhetőség, végrehajthatóság fegyelem, teljesítményelv, feladat, követelmény, feltétel meghatározás Szakmai feladatellátás és a gazdálkodás összhangjának megteremtése Üzemgazdasági szemlélet (költségszemlélet) kiadási oldalon a költségvetési tervezésben és beszámolásban (vállalkozások számviteléhez közelítés) A finanszírozás, a finanszírozottság finanszírozhatóság megítélése (mennyiségi és minőségi elvárások meghatározása) megrendelt igényelt közszolgáltatás A tevékenység jellegéhez (minőség, volumen, összetettség) és forrásszerkezetéhez alakított intézménytípus, működtethetőség A gazdálkodás hatékonysága, törvényessége (jogszabályok, belső szabályozatok (megismerés egységes értelmezés, alkalmazás, megfelelés, kontroll) Szabályozottság

7 Szabályozottság, szabályzatok
A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei különösen: Gazdasági Osztály Ügyrendje Számviteli politikája Leltározási és selejtezési Eszközök és források értékelési szabályzata Önköltség-számítási szabályzat Pénzkezelési szabályzata Számlarend A kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítésigazolás, az érvényesítés, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjének szabályzat A kiadmányozás rendje Közbeszerzési szabályzat

8 Szabályozottság, szabályzatok
A belső ellenőrzésével kapcsolatos mellékletek A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (szabálytalanság fogalma, észlelési útvonal azonosítása, intézkedések eljárások, nyomon követés,) Belső Ellenőrzési Kézikönyv (kontrollrendszer fogalma, etikai kódex, funkcionális függetlenséget az SZMSZ szervezeti ábrájának is tartalmaznia kell) dokumentumok, iratminták,jelentés tartalmak, megállapítások, hasznosítások, intézkedések stb a belső ellenőrzési standardok alapján Folyamatba épített előzetes utólagos és vezetői ellenőrzési rendszere FEUVE (ellenőrzési nyomvonal: szakmai területek, ellenőrzési pontok, felelősök, információs szintek, meghatározottak-e, pénzügyi irányítási tevékenységekhez – döntés előkészítés, jóváhagyás, elszámolás- igazodik-e) a kockázatkezelés rendje: (negatív, pozitív kockázatok azonosítása, elfogadható kockázati szint meg-határozása, kockázat kezelésének stratégiája kidolgozott-e, felülvizsgálati rendszer kialakított-e) Belső ellenőrzési szabályzat (ellátási kötelezettség, belső ellenőri feladtok ellátásának módja)

9 PM útmutató ajánlások http://www1.pm.gov.hu/
Ellenőrzési rendszer A rendszer fejlesztésének stratégiája Ajánlások, módszertani útmutatók Belső ellenőrzés Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE

10 Szabályozottság, szabályzatok
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó szabályzatok Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Munkaügyi egyéb szabályzat ( előzőek melléklete is lehet; természetbeni juttatások szabályozása: üdülés, étkezés, közlekedés, iskolakezdés, cafetéria, stb

11 Ügyrend Ha azt az SZMSZ vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem
rendelkezi, a szervezeti egységek ügyrendje kell hogy tartalmazza: A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak konkrét feladat- hatás- és jogkörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait Hatálybalépés dátumát, Az érintettek aláírásukkal igazolták-e a szabályzat megismerésének tényét

12 Ügyrend A gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie 292/2009 Korm. 15-19.§
a költségvetési szerv, illetve – a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint: tervezés előirányzat felhasználás,módosítás, üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, vagyonhasznosítás, és v. használat, adatszolgáltatás, könyvvezetés, beszámolás, FEUVE kötelezettség a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet, és a szervezeti egységeknek külön kel rendelkezniük ügyrenddel

13 A gazdasági szervezet ellátja
Ügyrend A gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie 292/2009 Korm § A gazdasági szervezet ellátja a költségvetési szerv éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, - szolgáltatás-vásárlással nem látható el a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, - szabályozott módon szolgáltatás megrendeléssel is ellátható a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv, illetve a jogi személyiségű szervezeti egységének az előző két bekezdés szerinti feladatait.

14 Gazdasági szervezettel
Ügyrend A gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie 292/2009 Korm § Gazdasági szervezettel az önállóan működő költségvetési szerv nem rendelkezik, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezhet.

15 Ügyrend A gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie 292/2009 Korm. 15-19.§
Ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy vagy több az irányítása alá tartozó, vagy más irányító szervvel kötött megállapodás alapján annak irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely(ek) a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja. a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodás) rögzíti, melyet az irányító szerv hagyja jóvá, vagy az a megállapodásban külön rögzített módon kerül jóváhagyásra.

16 Ügyrend A gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie 292/2009 Korm. 15-19.§
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás teljesítés igazolás, érvényesítés gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolására, utalványozásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány ellenjegyzésére az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője, illetve - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél foglalkoztatott, vagy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt személyek közül – az e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt személy jogosult.

17 Ügyrend A gazdasági szervezetnek ügyrenddel kell rendelkeznie 292/2009 Korm. 15-19.§
A GAZDASÁGI VEZETŐ A költségvetési szerv gazdasági vezetőre vonatkozó előírásokat a 292/ (XII.19.) korm. Rendelet 17.§-a taglalja

18 FEUVE belső kontroll rendszer
Az ÁMR VIII fejezete tartalmazza BELSŐ KONTROLLRENDSZER A BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) működtetni. A belső kontrollok kialakítása során a költségvetési szerv vezetője figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett, az államháztartási belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvet.

19 FEUVE belső kontroll rendszer
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.

20 FEUVE belső kontroll rendszer
A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

21 FEUVE belső kontroll rendszer
KONTROLLKÖRNYEZET A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben a) világos a szervezeti struktúra, b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, d) átlátható a humánerőforrás-kezelés. (2)

22 FEUVE belső kontroll rendszer
A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

23 FEUVE belső kontroll rendszer
KOCKÁZATKEZELÉS A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

24 FEUVE belső kontroll rendszer
KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni: a) engedélyezési és jóváhagyási eljárások, b) az információkhoz való hozzáférés, c) fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz), d) beszámolási eljárások.

25 FEUVE belső kontroll rendszer
INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

26 FEUVE belső kontroll rendszer
MONITORING A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.

27 FEUVE belső kontroll rendszer
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VEZETŐJÉNEK TOVÁBBKÉPZÉSE 162. § től


Letölteni ppt "Kihívások a költségvetési gazdálkodás területén?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések